نتایج جستجو

24974

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2498

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

بصیری رضا | کرمی پرویز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  163-172
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  325
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

یکی از مهم ترین مباحث در مدیریت جنگل، حفظ و توسعه تنوع زیستی می باشد. به منظور ارزیابی تنوع پوشش گیاهی در منطقه چناره مریوان از شاخص های کمی تنوع زیستی استفاده گردید. منطقه جنگلی مورد مطالعه در ابتدا از طریق روش تلفیقی CA-TWINSPAN به 6 گروه اکولوژیک طبقه بندی گردید و سپس در هر منطقه شاخص های تنوع مورد اندازه گیری قرار گرفت. برای هر گروه 8 شاخص غنای گونه ای و یکنواختی محاسبه شد. از آزمون مقایسات چند دامنه دانکن و تحلیل همبستگی جهت بررسی تفاوت معنی دار در بین گروه ها و تعیین اهمیت شاخص ها در تفکیک گروه های اکولوژیک استفاده گردید. نتایج نشان داد که شاخص های غنا و یکنواحتی با یکدیگر همبستگی معنی داری دارند. تفاوت معنی داری در بین گروه ها از نظر شاخص های فوق ملاحظه گردید. شاخص های J پایلو، آماره Q و شانون- وینر در تفکیک گروه ها، مهم تشخیص داده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 325

دانلود 46 استناد 4 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  51-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  115
 • دانلود: 

  64
چکیده: 

به منظور بررسی اثر کشت مخلوط افزایشی لگوم و غله (جو رقم آبیدر و ماشک برگ درشت) بر شاخص های اکولوژیک تنوع گونه ای و غالبیت علف های هرز، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان، در دو سال زراعی 95-1393، به-صورت فاکتوریل چهار در پنج و با سه تکرار، در یک مکان و به صورت دیم اجرا شد. تیمارهای کشت مخلوط، تعداد و وزن خشک کل علف های هرز را به طور معنی داری نسبت به تک کشتی کاهش دادند. بهترین تیمارها در سال اول و دوم از جهت کنترل علف های هرز به ترتیب یک بار وجین و نسبت های بذری 70: 100 (جو: ماشک) و 100: 100 و دوبار وجین × 70: 100 بود. همچنین اثر متقابل سه فاکتور مورد مطالعه (سال، علف هرز و کشت مخلوط)، بیانگر سهم به سزای ترکیب 40: 100 و 70: 100 به همراه یک بار وجین در کاهش وزن خشک علف های هرز بود (در سال اول به ترتیب برابر 98/17 و 16/17 گرم در متر مربع). این اثر متقابل در سال دوم نیز کم ترین وزن خشک علف هرز را داشت (82/20 و 20 گرم). کم ترین غنای گونه ای نیز به تیمارهای یک بار و دوبار وجین و عدم وجین با نسبت بذری 100: 100 تعلق داشت. همچنین تیمارهای بالا در سال اول، بیش از سال دوم غالبیت علف های هرز را نشان دادند.

آمار یکساله:  

بازدید 115

دانلود 64 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (پیاپی 36)
 • صفحات: 

  317-328
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  156
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

گونه های گیاهی در چرخه زندگی موجودات دیگر نقش اساسی داشته و همواره مورد بهره برداری آنها بوده اند. تنوع این گونه ها باعث پایداری و تعادل این چرخه می شود، بنابراین مراقبت و حفاظت از گونه ها ضامن حفظ و بقای اکوسیستم می باشد. در این مطالعه فلور و تنوع گونه های گیاهی در قسمتی از حوزه آبخیز طالقان شامل زیرحوزه های آرموت، کش، زیدشت و کلانک به مساحت 16230 هکتار مطالعه شده است. در منطقه مورد مطالعه، 13 تیپ گیاهی شناسایی شد که در هر تیپ بر حسب وسعت و یکنواختی پوشش گیاهی 1 یا 2 منطقه معرف انتخاب شد و در هر منطقه معرف دو ترانسکت افقی و عمودی برای دخالت دادن تاثیر جهت و ارتفاع بر حضور گونه ها استقرار یافت و روی هر ترانسکت از 10 پلات 1 مترمربعی استفاده شد. در هر پلات لیست گونه ها و تعداد آنها یادداشت گردید، سپس شاخصهای تنوع گونه ای، غنای گونه ای و یکنواختی گونه ای از داده ها محاسبه شد. شاخص تنوع گونه ای سیمپسون برای منطقه مطالعه 0.114 برآورد شد که نشان دهنده تنوع نسبتا زیاد است، همچنین شاخص تنوع گونه ای شانون - واینر 81.2 بدست آمد که تنوع بیشتر از حد متوسط را نشان می دهد. یکنواختی گونه ای نیز بر اساس شاخصهای استفاده شده در این مطالعه، در حد متوسط بوده است. از نظر غنای گونه ای در منطقه 116 گونه جمع آوری شد که به 63 جنس و 18 تیره تعلق دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 156

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  143-152
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  144
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 144

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  4 (پیاپی 69)
 • صفحات: 

  768-777
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  224
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

با توجه به اینکه تنوع زیستی در هر جامعه زنده تعیین کننده عملکرد خاص آن جامعه است و از طرف دیگر پایداری به عنوان توانایی اکوسیستم در حفظ و نگهداری عملکرد خود محسوب می شود، پس کاهش یا افزایش تنوع بر پایداری آن تأثیر می گذارد. با توجه به اهمیت این موضوع تحقیق حاضر در مراتع بلبان آباد استان کردستان به منظور بررسی تغییرات تنوع گونه ای و تنوع کارکرد گونه های گیاهی در شدت های چرایی مختلف دام انجام گرفته است. در این تحقیق اطلاعات مربوط سه سایت چرایی با شدت چرایی متوسط و زیاد و قرق جمع آوری گردید. شاخص های تنوع گونه ای (غنا (S)، شانون (H)، سیمپسون (D) و یکنواختی (E)) و شاخص های تنوع کارکردی شامل چندوجهی محدب (Convex hull hyper-volume)، غنای کارکرد (Functional Richness)، یکنواختی کارکرد (Functional Evenness)، واگرایی کارکرد (Functional Divergence) و شاخص رائو (Rao) در همه سایت ها محاسبه شدند. برای محاسبه این شاخص ها از بسته FD و برای بررسی اثر گرادیان چرا بر روی شاخص های تنوع از آنالیز تشخیص کانونیک تعمیمی (GCCA) از بسته canic در نرم افزار R نسخه 3. 1. 1 استفاده شد. همچنین برای مقایسه میانگین بین شدت چرایی مختلف از آزمون دانکن استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش شدت چرا، شاخص های غنای گونه ای (S) و شانون واینر (H) روند کاهشی از خود نشان دادند. نتایج حاصل از آنالیز تشخصی کانونیک نیز نشان داد که از بین شاخص های تنوع کارکرد، شاخص چند وجهی محدب نسبت به افزایش شدت چرا تغییر زیاد و شاخص غنای گونه ای تغییر کمی از خود نشان دادند. همچنین نتایج بیانگر کاهش تنوع کارکردی گونه ها با افزایش شدت چرا در منطقه بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 224

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  68
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

به منظور بررسی اثر تنوع کارکردی تعدادی از گیاهان دارویی بر تراکم و تنوع علف های هرز، آزمایشی در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال زراعی 91-1390 و 92-1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارها شامل 13 گونه دارویی مرزنجوش (Origanum vulgar)، زوفا (Hyssopus officinalis)، بابونه (Tanacetum parthenium)، سرخارگل (Echinacea purpurea)، سداب (Ruta graveolens)، گل ختمی (Althaea officinalis)، گل راعی (Hypericum perforatum)، شنبلیله (Trigonella foenum-graecum)، گل مغربی (Oenothera erythrosepala)، پنیرک (Malva sylvestris)، عدس الملک (Securigera securidaca)، بومادران(Achillea millefolium) وگل انگشتانه (Digitalis purpurea) بودند. نتایج نشان داد که اثر گیاهان دارویی بر تراکم و وزن خشک کل علف های هرز از نظر آماری معنی دار بود. بیشترین و کمترین وزن خشک علف-های هرز به ترتیب در گونه های دارویی گل انگشتانه (4/39 گرم در مترمربع) و بابونه گاوی (2/3 گرم در مترمربع) به دست آمد. بیشترین تعداد کل علف های هرز نیز در گونه های دارویی پنیرک، عدس الملک، گل انگشتانه و زوفا مشاهده شد. گونه دارویی پنیرک دارای بیشترین غنای گونه ای علف های هرز (چهار گونه) بود که اختلاف آماری معنی داری با عدس الملک و بومادران نداشت. در طی سال ها و مراحل نمونه برداری مختلف، گونه دارویی بومادران از نظر علف های هرز دارای بیشترین شاخص تنوع شانون به مقدار 48/0 بود که اختلاف آماری معنی داری با پنیرک، عدس الملک، زوفا، گل راعی، گل انگشتانه و سرخارگل نداشت. همچنین بیشترین شاخص تنوع مارگالوف نیز در کرت های دارای گونه های دارویی پنیرک، بومادران و زوفا به ترتیب با مقادیر 05/4، 03/4 و 33/3 به دست آمد. گونه های دارویی مورد مطالعه از نظر تنوع علف های هرز در سطح تشابه 75 درصد در پنج گروه قرار گرفتند.

آمار یکساله:  

بازدید 68

دانلود 81 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  2 (پیاپی 166)
 • صفحات: 

  337-358
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1129
 • دانلود: 

  229
چکیده: 

با توجه به وسعت پراکنش بیماری سرطان طوقه در سطح کشور، دامنه میزبانی وسیع باکتری عامل بیماری و همچنین میزان خسارات وارد شده به محصولات کشاورزی، بررسی این بیماری و عامل آن اهمیت زیادی دارد. در این راستا، 40 جدایه اگروباکتریوم از میزبان های متفاوت و مناطق مختلف کشور جداسازی و شناسایی گردید. جدایه ها براساس خصوصیات فنوتیپی به سه گروه تقسیم شدند: گروه اول شامل گونه Agrobacterium tumefaciens (Rhizobium radiobacter) بوده و خصوصیات بیوشیمیایی یکسانی داشتند. گروه دوم جدایه های بدست آمده از مو بودند، که در اکثر صفات بیوشیمیایی به گونه A. tumefaciens تعلق داشتند. گروه سوم، جدایه های گیلاس از منطقه آهار با ویژگی های تغذیه ای متفاوت بودند. اعضای این گروه تحت شرایط خاص بر روی میزبان اصلی علایم بیماری را ظاهر نمودند.پروفیل پلاسمیدی در تمامی جدایه های مورد بررسی یکسان بود. همچنین جدایه ها در الگوی نقوش پروتئینی در نواحی باندهای سنگین مشابه بوده و فقط در چند باند میانی تفاوت نشان داده اند، به طوریکه تفاوت درون گونه ای بیش از بین گونه ای بود. در آزمون BOX-PCR جدایه ها تنوع وسیعی نشان داده و دو دسته اصلی تقسیم شدند. درصد تشابه بسیار پایین در بین جدایه ها، حتی در سویه های جدا شده از یک منطقه جغرافیایی، بیانگر ناهمگونی بالا حتی در سطح هر منطقه می باشد. براساس نتایج بررسی حاضر، خصوصیات فنوتیپی می تواند به عنوان معیار کلیدی در تشخیص گونه های اگروباکتریوم مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1129

دانلود 229 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  121-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14324
 • دانلود: 

  7298
چکیده: 

One of the most important methods for evaluating changes in an ecosystems is studying the biodiversity changes. This study sought to examine the changes of biodiversity in two different fishing grounds of the Persian Gulf. For this purpose, two fishing grounds were selected, Abumusa, Tonb and Siri as subarea 1, and Kish westward as subarea 2. The catching data were obtained from two fishing vessels in January 2010 and July 2011. To evaluate changes in diversity of the populations, Simpson index, economic diversity index, Shannon index and the Hill index were used. The species diversity in subarea 1 was higher than that in subarea 2. The percentage of total frequency was higher for Tunnus tonggol (53. 34 and 37. 64) and Euthynnus affinis (40. 76 and 27. 34) in both subareas. However, the economic diversification index was higher in subarea 2 and the evenness index was higher in subarea 1.

آمار یکساله:  

بازدید 14324

دانلود 7298 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

OZKAN U.Y. | OZDEMIR I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19351
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Urban forests form an important component of the urban environment. They make a significant contribution to landscape silhouettes due to species diversity and the differences observed within forest communities such as tree composition, size and form. Visual effects such as these are referred as aesthetic value. Therein, quantitative assessments of targeted forest structures that will optimize aesthetic values are vital during urban forest planning. However, the silhouette effect, which is an important component of aesthetic value, has not been extensively studied to date. This study aims to reveal the relationship between forest structure, the visual quality of tree composition and the different forms and sizes that create the silhouette effect. To this end, virtual landscapes of different structures were created using computer-assisted images. The forest structure was characterized by a Form Mingling Index (FMI) and Height Dominance Index (HDI). A Pearson correlation was applied in order to find the relationship between the landscape silhouette values through a perceptual test as well as the FMI and HDI. The results of the analyses showed that there was a strong positive relationship between the FMI and HDI (r = 0.78, r = 0.75, P < 0.01, respectively) and landscape silhouette values. The combined effect of FMI + HDI was found to have the highest relationship with landscape silhouette values (r = 0.80, P < 0.01). In conclusion, FMI and HDI offer a rapid, cost-effective method which can be used by managers to assess the silhouette value of an urban forest landscape.

آمار یکساله:  

بازدید 19351

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  48
 • دانلود: 

  73
چکیده: 

سابقه و هدف: روشنه های پوشش تاجی یکی از مناسب ترین شرایط برای زادآوری بسیاری از گونه ها محسوب می شوند. مطالعه نحوه زادآوری در روشنه های طبیعی و انسان ساخت اطلاعات کاربردی را برای افزایش کمی و کیفی زادآوری انواع گونه های درختی فراهم می کند. این پژوهش با هدف بررسی رابطه مشخصه های هندسی روشنه با مشخصه های تنوع و تراکم زادآوری گونه های درختی در روشنه های طبیعی و انسان ساخت انجام شد. مواد و روش ها دو قطعه نمونه 16 هکتاری با موقعیت رویشگاهی تقریبا یکنواخت در بخشی از سری یک (مدیریت شده) و سری دو (مدیریت نشده) طرح جنگلداری دکتر بهرام نیا (شصت کلاته، گرگان) انتخاب گردید. موقعیت 56 روشنه با استفاده از سیستم موقعیت یاب تفاضلی DGPS ثبت شد. شاخص های اصلی هندسه روشنه شامل: مساحت (A)، محیط (P) و نسبت محیط به مساحت (P/A) اندازه گیری و سپس شاخص گردی (C) و پیچیدگی شکل روشنه (GSCI) محاسبه گردید. همچنین فراوانی و تنوع گونه ای زادآوری درون روشنه ها در قطعات 25 مترمربعی ثبت گردید. روشنه ها در سه کلاس مساحت کوچک (20-150مترمربع)، متوسط (150-300 مترمربع) و بزرگ (بیشتر از 300 مترمربع) کلاس بندی شدند. شاخص های تنوع گونه ای به ازای هر روشنه در محیط نرم افزارPAST محاسبه شد. تجزیه و تحلیل آماری جهت تعیین معنی داری اختلافها و روابط بین شاخص های هندسی و تنوع گونه ای زادآوری انجام شد. یافته ها میانگین مساحت روشنه های طبیعی 206 مترمربع و روشنه های انسان ساخت 176 مترمربع بدست آمد. میانگین شاخص گردی روشنه-های انسان ساخت (72/0=C) بزرگتر از روشنه های طبیعی (66/0=C) بوده؛ هرچند از نظر آماری اختلاف معنی دار نداشتند. شکل روشنه های طبیعی متناسب با افزایش مساحت، از فرم دایره فاصله گرفته، کشیدتر شد و نیز پیچیدگی شکل آنها افزایش یافت. شاخص پیچیدگی شکل روشنه های انسان ساخت با افزایش مساحت اختلاف معنی داری نشان نداد. همچنین در هر دو نوع روشنه، نسبت محیط به مساحت روشنه های بزرگ، در مقایسه با سایر کلاس های روشنه ها کمتر بود. تراکم زادآوری گونه های افرا پلت، انجیلی و فراوانی کل زادآوری در روشنه های انسان ساخت با مساحت متوسط به طور معنی داری بیشتر از روشنه های طبیعی با مساحت مشابه بود. غنا، فراوانی کل زادآوری، تنوع گونه ای، غالبیت و یکنواختی در روشنه های با مساحت متوسط (300-150 مترمربع) حداکثر مقدار و اختلاف معنی داری با روشنه های بزرگ (مساحت بزرگتر از 300 مترمربع) نشان دادند. در روشنه های طبیعی، با افزایش مساحت تراکم زادآوری گونه های افرا پلت و خرمندی، غنای گونه ای، فراوانی کل و تنوع گونه ای زادآوری به طورمعنی داری کاهش یافت. در روشنه های طبیعی بین شاخص P/A با تراکم زادآوری گونه های افرا و ممرز، همبستگی مثبت مشاهده شد (به ترتیب 480/0r = و 356/ 0r =). شاخص غنا همبستگی منفی با محیط (317/0-=r) و مساحت روشنه های طبیعی (310/0-= r) داشته است. در روشنه های انسان ساخت تراکم زادآوری افرا و شیردار همبستگی معکوس با شاخص گردی (به ترتیب 546/0-=r و560/0-=r) و همبستگی مستقیم (به ترتیب 588/0 r =، 628/0 r =) با پیچیدگی شکل نشان دادند. پس هرچه روشنه کشیده تر و شکل آن پیچیده تر، تراکم این دو گونه بیشتر بود که این مقدار در روشنه های انسان ساخت با سطح متوسط (150-300 مترمربع) مشاهده شد. در روشنه های انسان ساخت شاخص یکنواختی همبستگی معکوس و غنای گونهای همبستگی مستقیم با نسبت محیط به مساحت (به تر تیب 553/0-=r و 578/0= r) نشان داد. نتیجه گیری روشنه های انسان ساخت در مقایسه با روشنه های طبیعی، منظم تر و گردتر بودند. هرقدر روشنه های انسان ساخت از فرم دایره فاصله گرفته، شکل آن کشیده تر شد، شکستگی ها و پیچیدگی های آن افزایش یافته و تراکم زادآوری پلت و شیردار نیز افزایش یافت. روشنه های انسان ساخت با سطح متوسط (300-150 مترمربع)، بیشترین مقدار غنا، تنوع و تراکم زادآوری را نسبت به دیگر کلاس های مساحت روشنه نشان داد. بنابراین، می توان این مساحت روشنه را مساحت بهینه برای تیپ غالب توده در نظر گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 48

دانلود 73 استناد 0 مرجع 0
litScript