نتایج جستجو

6340

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

634

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ابوالقاسمی منصور

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  184
 • دانلود: 

  43
چکیده: 

قوس خارجی رودخانه، مکان مناسبی برای آبگیری است زیرا جریان ثانویه یا حلزونی در این ناحیه موجب انتقال رسوبات بستر از قوس خارجی بطرف قوس داخلی می شود. انحراف جریان از قوس خارجی باعث شکل گیری مولفه ای عرضی در عمق آبراهه تا سطح جریان، بسمت آبگیر در جهت مخالف جریان ثانویه شده و موجب انتقال بخشی از رسوبات بستر رودخانه به داخل آبگیر می شود. علاوه بر آن، انحراف جریان باعث تغییر الگوی جریان در قوس و کاهش سرعت جریان حلزونی در قوس و بعبارت دیگر کاهش قدرت جریان ثانویه در این ناحیه شده که بر ساز و کار انتقال رسوب در سردهانه آبگیر اثر خواهد گذاشت. نتایج تحقیقات حاضر برروی نمونه آزمایشگاهی پیچان رود سینوسی نشان داد که در نسبت های کم انحراف جریان به آبگیر، این انتقال اثر زیادی بر قدرت جریان ثانویه در قوس نگذاشته و جریان حلزونی هم چنان باعث دورسازی رسوبات از قوس خارجی می شود. با افزایش نسبت انحراف آب، قدرت جریان ثانویه کاهش یافته و نسبت رسوب ورودی به آبگیر افزایش بیش تری نسبت به قبل بصورت غیرخطی پیدا می نماید تا اینکه در نسبتی از انحراف آب، جریان ثانویه در جلوی سردهانه به طور کامل مستهلک شده است. از این نقطه به بعد شیب منحنی معکوس شده و نسبت رسوب منحرف شده، آهنگ رشد بیش تری نسبت به انحراف جریان پیدا می نماید. نتایج تحقیقات نشان داد که منحنی تغییرات نسبت انحراف جریان به نسبت انحراف رسوب به آبگیر به شکل منحنی S است. عمق جریان در قوس خارجی نیز از عوامل موثر بر جریان ثانویه است، در اثر افزایش عمق، ناشی از افزایش دبی در آبراهه، قدرت جریان ثانویه افزایش یافته و میزان رسوب ورودی به آبگیر را کاهش می دهد. در این مقاله اثر نسبت انحراف جریان بر نسبت ورود رسوب به ازای عمق های مختلف جریان، در آبگیری با زاویه انحراف قائمه بررسی و نتایج مربوطه ارائه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 184

دانلود 43 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  66
 • دانلود: 

  21
چکیده: 

آزمایش های طیف سنجی گاما برای اندازه گیری فعالیت هسته های گامازا در نمونه های محیطی و صنعتی انجام می شوند. با توجه به تعدد نمونه ها (از لحاظ شکل هندسی، ترکیبات و غیره)، نمونه های استاندارد متعددی مورد نیاز است. در بیش تر مواقع تهیه مرجع گران و بعضا دست نیافتنی است. بنابراین، یک روش محاسباتی جایگزین برای محاسبه بازده دستگاه طیف سنجی گاما بیش تر احساس می شود. در این مقاله، ابتدا بازده تجربی چشمه های نقطه ای استاندارد توسط یک آشکارساز HPGe اندازه گیری شده است. سپس، بر اساس نمودار بازده تجربی یاد شده کالیبراسیون (درجه بندی) بازده آشکارساز HPGe برای نمونه های مختلف با استفاده از کد محاسباتی angle بدست آمده اند. نتایج حاصل از شبیه سازی با نتایج تجربی مقایسه شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 66

دانلود 21
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  12-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  94
 • دانلود: 

  43
چکیده: 

یکی از اهداف اصلی آبگیری از قوس رودخانه، هدایت دبی جریان بیشینه توام با رسوب کمینه به دهانه آبگیر است. بنابراین موقعیت و زاویه آبگیری از قوس رودخانه با وجود سازه های کنترل رسوب از مهمترین پارامترهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در این پژوهش، با انجام مطالعه آزمایشگاهی در یک کانال U شکل، به بررسی تاثیر تغییر زاویه آبگیری با وجود سازه های آستانه و دیوار جداکننده10 درجه در سه درصد آبگیری 17، 21 و 26 درصد پرداخته شد. نتایج نشان داد مقدار عدد فرود ورودی جریان با کاهش زاویه آبگیری، کمتر می گردد. همچنین با افزایش زاویه آبگیری از 45 به 75 درجه مقدار رسوب ورودی به آبگیر جانبی افزایش می یابد، بطوریکه با ترکیب سازه آستانه و دیوار جداکننده، مقدار رسوب وروی به آبگیر نسبت به حالت شاهد بیشتر کاهش می یابد. با افزایش زاویه آبگیری از 45 به 75 درجه در تمامی درصدهای آبگیری عرض جدایی جریان در سطح آب کاهش می یابد. بررسی قدرت جریان ثانویه در امتداد دهانه آبگیر نشان داد که در تمامی حالت-های آزمایش، کاهش زاویه آبگیری از 75 درجه به 45 درجه، باعث می شود که قدرت جریان ثانویه در امتداد دهانه آبگیر کاهش کمتری یابد و در نتیجه، رسوب کمتری وارد دهانه آبگیر شود.

آمار یکساله:  

بازدید 94

دانلود 43 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

منتصری حسین | آسیائی حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  215-226
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  615
 • دانلود: 

  205
چکیده: 

آبگیر جانبی همراه با کانال انحرافی یکی از روش های آبگیری از رودخانه است. با توجه به اینکه بیشتر رودخانه های در طبیعت به حالت مئاندری است بنابراین تعیین موقعیت و زاویه آبگیری از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله با شبیه سازی عددی میدان جریان در اطراف آبگیر در یک قوس 180 درجه با استفاده از مدل عددی SSIIM2 در چهار موقعیت 45، 90، 115 و 135 درجه با چهار زاویه آبگیری 30، 45، 60 و 90 درجه به بررسی ابعاد صفحه تقسیم جریان و ابعاد ناحیه جداشدگی در کانال فرعی و اصلی پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا مدل SSIIM2 نسبت به مدل های آشفتگی k-e استاندارد و RNG حساسیت سنجی شده و نتایج با نتایج آزمایشگاهی منتصری و همکاران (1387) درستی آزمایی شده است. نتایج حاصل نشان می دهد در همه موقعیت ها، زاویه آبگیری 90 درجه دارای بیشترین ابعاد نواحی جداشدگی، بیشترین عرض صفحه تقسیم جریان در تراز بستر و کمترین عرض صفحه تقسیم جریان در تراز نزدیک سطح را دارد و در عوض زاویه آبگیری 30 درجه دارای کمترین ابعاد نواحی جداشدگی جریان و کوچکترین عرض صفحه تقسیم جریان در تراز بستر و بیشترین عرض صفحه تقسیم جریان در تراز سطح را دارد. همچنین در موقعیت 135درجه، در تمام زوایای آبگیری، عرض صفحه تقسیم جریان در سطح بیشترین مقدار و در کف کمترین مقدار را دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 615

دانلود 205 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مجلس و راهبرد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  98
 • صفحات: 

  41-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  122
 • دانلود: 

  68
چکیده: 

بانک ها با در اختیار داشتن بخش عمده ای از وجوه در گردش جامعه، نقش بسیار حساس و مهمی در هر نظام اقتصادی دارند. در بانکداری اسلامی اعطای تسهیلات در قالب عقود اسلامی انجام می شود. اعطای تسهیلات در قالب عقود مبادله ای و مشارکتی به دلیل بروز مشکلاتی مانند مخاطره اخلاقی و انتخاب بد که به دنبال اطلاعات نامتقارن رخ می دهد، سبب می شود که متقاضیان به سندسازی روی آورده و تسهیلات را در جایی غیر از موردی که باید استفاده کنند، مصرف کنند؛ که این امر به انحراف تسهیلات منجر می شود. در این مقاله با نظرسنجی و طراحی یک پرسش نامه (شامل 20 سؤال)؛ عوامل اقتصادی مؤثر بر انحراف تسهیلات بررسی شده است. نتایج و تجزیه و تحلیل آزمون فریدمن و ضریب آلفای کرونباخ حاکی از آن است که انحراف تسهیلات با حجم تسهیلات اعطایی، نرخ سود تسهیلات بانکی و سهم عقود مشارکتی رابطه مستقیم دارد

آمار یکساله:  

بازدید 122

دانلود 68 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2 (مسلسل 5)
 • صفحات: 

  78-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  101
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

مطالعه جریان های انحرافی از دیرباز مورد توجه مهندسین هیدرولیک بوده است. شکل گیری جریان انحرافی یا به طور طبیعی به صورت شریان و ایجاد میان بر در رودخانه های مئاندری بوده و یا آنکه از نوع آبگیری از رودخانه ها جهت مصارف کشاورزی، آبرسانی شهری و صنعتی از نوع جریان انحرافی مصنوعی می باشد. تحقیقات انجام شده نشان می دهد، الگوی جریان های انحرافی کاملا سه بعدی و غیر یکنواخت بوده و ناحیه جدا شده در نزدیکی دیواره داخلی کانال انحرافی بر روی میزان آبگیری موثر است. در تمام این تحقیقات پارامترهای هندسی نظیر موقعیت آبگیری در قوس و زاویه آبگیری و پارامترهای هیدرولیکی نظیر دبی کانال اصلی و عدد فرود به عنوان عوامل اصلی در میزان آبگیری مطرح شده است. بنابراین به منظور بررسی میزان دبی انحرافی از آبگیر جانبی در کانال های قوسی، مطالعات آزمایشگاهی بر روی فلومی (U) شکل با مقطع مستطیلی و با بستر ثابت انجام گرفت. از کانالی مستقیم با مقطع مستطیلی نیز به عنوان کانال انحرافی استفاده شد. با انجام آزمایش هایی بر اساس مقادیر مختلف عدد فرود، موقعیت آبگیری و زاویه آبگیری رابطه ای بین پارامترهای هندسی – هیدرولیکی موثر بر میزان دبی نسبی انحرافی نتیجه گیری شد.

آمار یکساله:  

بازدید 101

دانلود 26 استناد 0 مرجع 1
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  82
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1059
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1059

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  27-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2674
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2674

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

Kheradpir Mohammad Hossein

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  100-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5378
 • دانلود: 

  13094
چکیده: 

Introduction: The surgical treatment of bladder extrophy presents a major problem, particularly in delayed admitted cases and in those with a small bladder plate as well as failed cases of bladder extrophy closure. Materials and Methods: In a study on fourteen out of the thirty cases of bladder extrophy, a rectosigmoid pouch was separated from the colon; the ureters were then implanted in the pouch with colon pull-through inside the reconstructed bladder (“ rectosigmoid pouch” ) with complete separation of urine and stool. The operation was carried out in 3 stages. Of these 14 patients only seven underwent the 3 stages. Result: In the follow-up study after 20-40 years, of the seven patients that underwent all three stages, all of them were enjoying an active life with satisfactory growth and development. Conclusion: In the absence of any better options for the treatment of bladder extrophy, the above mentioned operative procedure can be recommended as it is safe and satisfactory with relatively good long term results. This paper was presented at the 8th Annual Meeting of the German Association of Pediatric Surgeons in Jenna, Nov. 17-19, 2011, Section “ Pediatric Urology.

آمار یکساله:  

بازدید 5378

دانلود 13094 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  81
 • صفحات: 

  187-228
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1153
 • دانلود: 

  447
چکیده: 

امروزه نظام بانکی نقش مهمی در اقتصاد ایفا می نماید؛ در واقع بانک ها، موسسات خدماتی هستند که ضمن جمع آوری سپرده ها، نسبت به اعطای تسهیلات اقدام می نمایند. یکی از مهم ترین آسیب های موجود در نظام بانکی، عدم مصرف صحیح تسهیلات اعطایی است، که منجر به انحراف تسهیلات می شود. انحراف تسهیلات به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن قبل و بعد از اعطای تسهیلات در عقود مشارکتی و عقود مبادله ای رخ می دهد.در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی انحراف تسهیلات اعطایی در مناطق 32 گانه بانک (الف) طی سال های 1394-1386 و همچنین به تفکیک عقود مشارکتی و عقود مبادله ای پرداخته می شود. نتایج حاکی از آن است که طی این سال ها علی رغم افزایش تعداد و مبلغ تسهیلات پرداختی به متقاضیان، تعداد پرونده های بدون نظارت و در نتیجه انحراف تسهیلات به شدت کاهش یافته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1153

دانلود 447 استناد 0 مرجع 0
litScript