نتایج جستجو

3311

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

332

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  33-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  123
 • دانلود: 

  55
چکیده: 

مقدمه: مرگ ناگهانی قلبی در بیماران همودیالیزی طی ساعات بعد از دیالیز زمانی که ضربان های زودرس بطنی اتفاق می افتد، شایع است. میزان پراکندگی فواصلQT  که نشانگر ناهمگونی در تحرک ناپذیری نواحی مختلف میوکارد است، به عنوان وسیله ای جهت شناسایی بیماران در خطر آریتمی وخیم و مرگ ناگهانی قلبی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف این مطالعه تعیین اثر همودیالیز روی میزان پراکندگی فواصل (QTd) QT، پراکندگیQT اصلاح شده (QT cd) و ماکزیممQT  اصلاح شده(QTc max)  در بیماران تحت همودیالیز مزمن بود.روش کار: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، اطلاعات48  بیمار مبتلا به ESRF غیردیابتی ( 30مرد و 18زن) با متوسط سن (43±16) سال مورد بررسی قرار گرفت. الکتروکاردیوگرام 5-10 دقیقه قبل و بعد از دیالیز ثبت و همزمان سطح سدیم، کلسیم، فسفر، منیزیم و پتاسیم اندازه گیری شد. تعیین فواصلQT  از روی الکتروکاردیوگرام هایی که سه برابر بزرگتر شده بود، با استفاده از کالیپر صورت گرفت. طی همودیالیز بجز سدیم هپارین و کلرید سدیم ایزوتونیک و هیپرتونیک داروی دیگری مصرف نشد و داروهای مصرفی بیماران شامل داروهای دیژیتال، پایین آورنده فشار خون و بتابلوکرها، تغییر داده نشد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: نتایج نشان می دهد که QTcMax از434±12.88 ms  قبل از دیالیز به 443±21.33ms بعد از دیالیز افزایش یافته است (P<0.001). همچنین میزانQTd  وQTcd  به ترتیب نشان دهنده افزایشی از55.87±7.53ms  و 61.18±7.43ms  قبل از دیالیز به 68.79±1032ms 61.27±9.09ms بعد از دیالیز بود (P<0.001). %33.33 بیماران قبل و %47.90 بعد از دیالیز دارای QTc max بالای440ms  بودند.نتیجه گیری: همودیالیز باعث افزایش شاخص های الکتروکاردیوگرافیک(QTcMax, QTcd, QTd)  در بیماران با نارسایی کلیه می شود و می توان گفت ناهمگونی در رپولاریزاسیون ناحیه ای بطنی طی دیالیز افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 123

دانلود 55 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اسدپورپیرانفر محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  41-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  587
 • دانلود: 

  193
چکیده: 

سابقه و هدف: هایپوکسی شبانه یکی از عوامل قوی در بالا بردن احتمال مرگ و میر در بیماران دچار نارسایی مزمن قلبی (CHF) و با افزایش بروز آریتمی های بطنی و دهلیزی همراه است(QTD) QT dispersion معیاری برای بررسی عملکرد قلب است و افزایش آن نشان دهنده احتمال بروز آریتمی بطنی و مرگ ناگهانی است. با توجه به تناقضات درمورد تاثیر اکسیژن درمانی شبانه (NOT) و کاستی های تحقیقات قبلی در این مطالعه تاثیر اکسیژن درمانی شبانه (NOT) بر عملکرد الکتروفیزیولوژیک قلب و QTd در بیماران دچار CHF بررسی شد.روش بررسی: در تحقیق با طراحی کارآزمایی بالینی روی 54 بیمار دچار CHF (EF<40%) تحت NOT قرار گرفتند. قبل و پس از درمان، توسط الکتروکاردیوگرافی میزان QTd محاسبه شد. در نهایت مقدار QTd قبل و پس از درمان با استفاده از آزمون t زوجی مقایسه گردید.یافته ها: مقدار QTd قبل از اکسیژن درمانی، 56.3±18.2 msec و پس از اکسیژن درمانی، 46.3±17 msecبه دست آمد و مشاهده گردید که اختلاف در مقدار QTd در دو حالت اندازه گیری، از نظر آماری معنی دار است(p=0.001). نتیجه گیری: به نظر می رسد NOT در بیماران دچار CHF می تواند باعث کاهش مقدار QTd شود و در نتیجه می تواند احتمال بروز آریتمی های بطنی و مرگ ناگهانی را کمتر کند. البته مکانیسم های اثر این روش درمانی بدرستی مشخص نیست و برای شناخت آنها نیاز به انجام یک کارآزمایی بالینی کامل می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 587

دانلود 193 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  60-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  73
 • دانلود: 

  22
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 73

دانلود 22 استناد 0 مرجع 19
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  143-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  532
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به اهمیت شاخص ها و مارکرها برای فوریت های بیماری ها و اهمیت تشخیص سریع بیماری ها از جمله(Ischemic Heart Disease) IHD ، و تناقضهای موجود در مورد کمیت و کیفیت شاخص QTd در بیماران IHD، به منظور بررسی میزان QT dispersion استراحت و استرس در افراد غیر ایسکمیک و افراد ایسکمیک با شدت های مختلف، این تحقیق انجام شد.روش بررسی: تحقیق به روش مقطعی (Cross sectional) انجام شد. در این مطالعه، بیماران با علائم اولیه ایسکمیک و واجد شرایط وارد مطالعه شده و تحت اسکن ایزوتوپ میوکارد (SPECT) قرار گرفتند. بیماران بر اساس اسکن به چهار گروه نرمال، ایسکمی خفیف، ایسکمی متوسط و ایسکمی شدید تقسیم شدند. ECG با 12 لید، توسط دستگاه 12 کاناله همزمان و با فرکانس HzAc 50 انجام گردید و محاسبه QTd به صورت دستی با فرمول Bazett انجام شد. QTd به صورت میانگین اختلاف بین بیشترین و کمترین QT interval در 12 لید، در تمام سیکل ها تعریف و محاسبه شد. در نهایت همبستگی بین مقادیر QTd و شدت و وسعت ایسکمی بررسی و مقدار QTd در دو حالت استراحت و استرس و بین گروه های مختلف مقایسه و نسبت به میزان نرمال 65ms تحت قضاوت اماری قرار گرفت.یافته ها: از 141 بیمار مشکوک، تعداد 100 نفر واجد شرایط بودند که 58% میوکارد نرمال، 16%خفیف، 20% متوسط و 6%شدید داشتند. میانگین QTd افراد نرمال در زمان استراحت برابر 48.6±12.3ms و در افراد ایسکمیک برابر (0-130) 43.2±18.7 ms بود (p=0.052) و میانگین QTd استرس برای افراد نرمال برابر 45.6±14 ms و در افراد ایسکمیک برابر 65±23.2ms بود (p<0.001). QTd استرس در تمام بیماران با تعداد سگمان های ایسکمیک و (SIS) summed ischemic score همبستگی مثبت معنی داری داشت. در گروه نرمال،QTd استراحت و استرس یکسان، اما در بیماران ایسکمیک،QTd استرس به طور معنی داری بیشتر بود.نتیجه گیری: به نظر می رسد که میزان QTd استرس با وسعت و شدت ایسکمی میوکارد ارتباط داشته و می تواند در تشخیص آسیب های ایسکمیک میوکارد مفید بوده و در امور بالینی مورد استفاده قرار گیرد. تحقیقات بیشتری را توصیه می کنیم.

آمار یکساله:  

بازدید 532

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  45
 • صفحات: 

  3663-3676
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  70
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در این مقاله در خصوص لزوم بررسی و شبیه سازی آزمایشگاهی و کامپیوتری سوسپانسیون های بیولوژیک بحث می گردد. در این راستا ابتدا تجهیزات پخش میکروبی مورد بررسی قرار می گیرند. مزایا و معایب هر یک از این تجهیزات مورد بحث قرار خواهد گرفت. سپس پخش و تبخیر ذرات آئروسل بیولوژیک از یک نازل بررسی و مدل سازی خواهد شد. در این رابطه یک برنامه کامپیوتری توسط نگارندگان تهیه گردیده است که در خصوص نتایج حاصل از این برنامه بحث می گردد. نتایج حاصل نشان می دهد که پس از پخش آئروسل های مایع، قطرک های آئروسل به تدریج شروع به تبخیر شدن می کنند و قطر آنها کاهش می یابد. نتایج نشان می دهد که افزایش اختلاف فشار پشت نازل باعث کم شدن قطر ذرات و افزایش سرعت ذرات می گردد. افزایش اختلاف فشار پشت نازل و سرعت پخش ذرات در مدل با افزایش اعداد بدون بعد «رینولدز» و «وبر» نشان داده می شوند. افزایش قطر نازل نیز باعث افزایش اعداد مذکور می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 70

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  223-230
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  122
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

مقدمه: QT dispersion (QTd) به معنی اختلاف بین حداکثر و حداقل فاصله (QT interval) QT به دست آمده از 12 لید ECG می باشد و بازتاب Hemogeneity رپولاریزاسیون بطنی است. مشخص شده است که QTd در سکته حاد قلبی افزایش می یابد و QTd طولانی سبب افزایش ریسک بیماری های عروق کرونری، بروز آریتمی های قلبی و مرگ قلبی ناگهانی می شود. هدف از انجام این مطالعه، بررسی ارتباط QTd طولانی و پیش آگهی بیماران بعد از بروز انفارکتوس حاد میوکارد می باشد.روش کار: در این مطالعه مورد- شاهدی، 79 بیمار دچار انفارکتوس حاد میوکارد را به صورت تصادفی و 21 نفر را که هیچ گونه بیماری قلبی نداشتند به عنوان گروه کنترل بررسی کردیم. اندازه فاصله QT را در 12 لید ECG در 24 ساعت اول پس از انفارکتوس حاد میوکارد و همچنین در روز 4-6 بعد از MI از روی ECG سطح بدن اندازه گیری نمودیم. بیمارانی که اختلالات یونی و یا سابقه مصرف داروهایی از قبیل دیژیتال، ضد آریتمی گروه Ia و یا هر گونه بیماری زمینه ای که می تواند روی گرادیان بطنی تاثیر بگذارد داشتند، از مطالعه خارج کردیم. طبق تعریف QTd را اختلاف بین فاصله QT ماگزیمم و QT مینیمم در هر کدام از 12 لید ECG در نظر گرفتیم.نتایج: بر اساس نتایج بدست آمده، میانگین QTd در 24 ساعت اول بعد از انفارکتوس حاد میوکارد برابر 92.82±42.18 میلی ثانیه و 4-6 روز بعد از آن معادل 80.30±33.27 میلی ثانیه بود %13.04) کاهش)؛ در حالی که این مقدار در 21 نفر گروه کنترل برابر 47.14±16.77 میلی ثانیه بدست آمد (P=0.0000). آریتمی در %24.1 19.79) نفر) از بیماران دارای انفارکتوس حاد میوکارد وجود داشت (CL %95: %15.1-%35). در این گروه از بیماران، متوسط حداکثر QTd برابر 124.7±44.7 میلی ثانیه به دست آمد در حالی که این مقدار در بیماران بدون آریتمی 100.1±32.9 میلی ثانیه بود (P=0.0116). همچنین نشان داده شد که با بالا رفتن میزان QTd درصد بروز آریتمی فزآینده خواهد بود.نتیجه گیری: وسیله تشخیصی مناسب و غیرتهاجمی برای تعیین پیش آگهی بیماران بعد از انفارکتوس حاد میوکارد به شمار می رود و QTd طولانی بیانگر پیش آگهی بد بیماران بعد از انفارکتوس حاد میوکارد می باشد و سبب افزایش بروز آریتمی در این بیماران خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 122

دانلود 39 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

JACOBY G. | ZHENG STEVEN X.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8573
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8573

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SYVERSON C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5249
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5249

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  60
 • صفحات: 

  3-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  1506
 • دانلود: 

  341
چکیده: 

پراکندگی مالکیت از عوامل مهم اثرگذار بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت ها است. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام نیز از مهم ترین معیارهای نقدشوندگی سهام شرکت ها محسوب می شود. برخی از پژوهش های خارجی صورت گرفته بیانگر آن است که افزایش پراکندگی مالکیت سبب کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و در نتیجه افزایش نقد شوندگی سهام شرکت ها می شود. در ایران پژوهش های چندانی در مورد رابطه پراکندگی مالکیت و نقدشوندگی سهام صورت نگرفته است، بنابراین هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه درصد سهام بلوکی در دست سهامداران (معیاری از پراکندگی مالکیت) به عنوان متغیر مستقل و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان متغیر وابسته، در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف، اطلاعات 7 ساله (81-87) صد و پنجاه و شش شرکت، مورد مطالعه قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی استفاده گردیده است. نتایج پژوهش بیانگر آنست که بین پراکندگی مالکیت و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه معنا داری وجود ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1506

دانلود 341 استناد 6 مرجع 20
نویسندگان: 

AMOOZGAR HAMID | AHMADIPOUR MARYAM | AMIRHAKIMI ANIS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  99-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22526
 • دانلود: 

  10674
چکیده: 

Background: The main complication of Kawasaki disease is the Coronary Artery (CA) involvement and long term follow up of patients depends on the severity of coronary arterial aneurysms, ischemia, and thrombosis. Early diagnosis of these complications can lead to a more desirable outcome for patients. Myocardial ischemia can prolong QT dispersion and increase the risk of cardiac arrhythmias as well as sudden cardiac arrests.Also, T wave peak-to-end (Tp-Te) interval dispersion, which provides a valuable index of transmural dispersion of repolarization, can trigger the arrhythmia.Methods: We evaluated the non-corrected QT interval dispersion (QTD) and the corrected QT (QTc) dispersion and measured Tp-Te interval dispersion in 49 Iranian children (28 males and 21 females) with the diagnosis of Kawasaki disease (KD) in the acute phase and 49 age-matched controls in a prospective study from 2009 to 2012. Student's t-test and Pearson correlation were used to analyze the data. All the statistical analyses were performed through the SPSS 16. Besides, P<0.05 was considered as statistically significant.Results: Patients with KD had significantly longer QTc dispersion (0.099±0.055 s versus. 0.040±0.018 s; P<0.001), non-corrected QT dispersion (0.075±0.046 versus 0.042±0.019; P<0.001), and Tp-Te dispersion (0.047±0.054 versus 0.022±0.011; P=0.015). The patients with elevation in white blood cell count (above 15000) had a statistically significant increased in QTD (P=0.011). No significant correlation was found between coronary involvement and repolarization indexes.Conclusions: In conclusion, the QT interval (corrected or non-corrected) and the Tp-Te dispersion significantly increased in the patients with KD which shows repolarization changes during the acute phase of KD. However, there is no correlation between the QT interval and the coronary involvement.

آمار یکساله:  

بازدید 22526

دانلود 10674 استناد 0 مرجع 0
litScript