نتایج جستجو

6267

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

627

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (مسلسل 17)
 • صفحات: 

  31-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  345
 • دانلود: 

  49
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه: سندرم روده تحریک پذیر (IBS) شایعترین بیماری دستگاه گوارش می باشد که در حدود 22-14 در صد افراد جامعـه را مبتــلا می نمایـد. ایـن مطالعـه با هـدف تعیین ارتبـا ط بین PND(Post nasal discharge) و IBS انجام شد. مواد و روشها: این مطالعه به صورت Case -Control انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه بیمارانی است که در سال 1379 به درمانگاه تخصصی داخلی بیمارستان توحید سنندج مراجعه نموده اند. حجم نمونه شامل 67 بیمار مبتلا به IBS بود که سابقه اختلالات روانپزشکی و بیماریهای مزمن را نداشتند. گروه کنترل از میان بیماران غیر مبتلا به IBS و با روش Paired Matching انتخاب شدند.نتایج: براساس نتایج این مطالعه 59.7 در صـد مبتلایان به IBS,( چهل نفر) را زنان و 40.3 در صد (27 نفر) را مردان تشکیل مـی دادند. میانگیـن سنـی ایـن بیـماران 27.9 سال با انحراف معیـار 8.73 سال بود. همچنین 41.8 درصـد 28) مورد) آنها در رادیـوگرافی از سینوسهای پارانازال شواهـدی دال بـر سینـوزیت داشتـند. بین سابقه سینـوزیـت و IBS رابـطه معنـی داری وجـود دارد P=0.01) و OR=4.27 و CI=1.19-16.74 و X2=5.37 و df=1) . همچنین رابطه بین PND و IBS معنی دار می باشد P=0.001) و CI=2.29-13.99 و OR=5.6 و (X2=18.69.نتیجه گیری: براساس نتایج این مطالعه عفونتهای دستگاه تنفسی فوقانی بویژه سینوزیت با IBS همراهی دارد و مطرح کننده این موضوع است که شاید IBS یک اختلال منتشر است که در آن سیستمهای مختلف بدن درگیر می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 345

دانلود 49 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19347
 • دانلود: 

  22762
چکیده: 

This paper reports the plasma discharge analysis of a dielectric barrier discharge (DBD) source. Helium is used as a working gas. The analysis is performed at fixed working pressure and operating frequency. The investigations are carried out using sinusoidal supply for the generation of discharges where two current pulses have been observed with different polarities in one period. A homogeneous type of discharge has been observed for different operating conditions in this DBD source. Sincein situ diagnostics are not possible due to the small geometries in the used DBD source, the electrical measurements and spectroscopic analysis of the discharge have been performed to analyse the plasma discharge. The electrical analysis has been carried out using equivalent electrical circuit model.The plasma density and temperature within the discharge have been estimated using line ratio technique of the observed visible neutral helium lines. The estimated electron plasma density is found to be in close proximity with the plasma simulation code ‘OOPIC Pro’.

آمار یکساله:  

بازدید 19347

دانلود 22762 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  631-640
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  134
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

بر اساس آمار و اطلاعات موجود و با توجه به رشد جمعیت و همچنین توسعه روزافزون کشاورزی، یک روند صعودی در برداشت از منابع آب های سطحی و زیرزمینی در دشت های مختلف کشور از جمله مهاباد برای تامین نیاز آبی منطقه وجود دارد. استفاده بهینه تلفیقی از منابع آب های سطحی و زیرزمینی یکی از راه های فراهم آوردن این نیاز آبی در مواقع بحران و خشکسالی است. در این تحقیق یک مدل مدیریتی بر مبنای تکنیک های موثر بهینه سازی و شبیه سازی برای حل مسئله بهینه سازی توسعه داده شده است. ابتدا تغییرات سطح ایستابی آب های زیرزمینی دشت مهاباد با استفاده از نرم افزار GMS شبیه سازی شد. سپس بر اساس نتایج بدست آمده، از این شبیه سازی، شبکه عصبی مصنوعی آموزش داده شد، تا در سیستم شبیه سازی – بهینه سازی مورد استفاده قرار گیرد. جهت حل مسئله بهینه سازی نیز از الگوریتم ژنتیک استفاده گردید. نتایج بدست آمده حاکی از قدرت و کارایی مدل در حل مسائل بزرگ مقیاس و بهره برداری تلفیقی بهینه از منابع آب های سطحی و زیرزمینی دشت مهاباد است. بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیق و اجرای مدل کمی بهره برداری تلفیقی بهینه، سهم تقریبی آب تامینی از منابع آب، به ترتیب 13/5 درصد مربوط به آب های سطحی و 86/5 درصد مربوط به آب های زیرزمینی است. بنابراین نیاز آبی منطقه باید بر اساس این درصدها تامین گردد، تا منابع آب در حالت تعادل قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 134

دانلود 40 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  135
 • دانلود: 

  76
چکیده: 

زمینه و هدف: ترشح از نوک پستان، نگرانی نیمی از خانم ها در دوران بارداری، سومین علت شکایت و مراجعه به پزشک در مورد پستان و یکی از علایم سرطان پستان است. جمع بندی و به روز کردن اطلاعات مربوط به ترشح از نوک پستان هدف اصلی این مقاله است.مواد و روش ها: از 1134 مقاله که در سال های اخیر در مورد ترشح از نوک پستان منتشر شده است به 126 مقاله در این جمع بندی اشاره گردیده است.یافته ها: پاپیلوم داخل مجرا شایعترین علت ترشح از نوک پستان است. هر کدام از روش های تشخیصی، نقاط قوت و ضعف خود را دارند.نتیجه گیری: ارتباط اندکی بین ترشح از نوک و سرطان پستان وجود دارد. روش تشخیص قطعی برای یافتن علت آن وجود ندارد، ولی داکتوسکوپی بسیار مفید ارزیابی شده است. درمان در حال حاضر اکسیزیون مجاری اصلی است.

آمار یکساله:  

بازدید 135

دانلود 76 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MITCHELL H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  328
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1306-1308
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5042
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5042

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1 (پی آیند 58) در منابع طبیعی
 • صفحات: 

  47-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  339
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

روزنه های بزرگ مستطیلی از جمله وسایلی هستند که در مجاری جریان نظیر، کانالهای آبیاری، رودخانه های مسیل های کوچک آبخیزها، به عنوان یک وسیله اندازه گیری دبی جریان مورد استفاده قرار می گیرند. به خصوص از این وسیله برای محلهایی که افت کم وجود دارد به صورت مستغرق استفاده می شود. برای روزنه هایی که شرایط جریان در پایین دست آزاد و نیمه آزاد باشد، ضریب دبی تابعی از ارتفاع آب بالادست و ارتفاع روزنه از بستر رودخانه استخراج شده است. برای شرایط مستغرق تنها عدد 0.61 به طور متوسط در منابع پیشنهاد شده است ولی از آنجا که مقدار ضریب دبی به شرایط جریان بالادست و پایین دست همچنین ابعاد روزنه بستگی دارد، لذا مطالعه حاضر با هدف ایجاد رابطه ای برای تعیین معادله ضریب دبی روزنه های بزرگ مستطیلی انجام گرفت. در این مطالعه با ساخت یک مدل در آزمایشگاه و انجام آزمایشهای متعدد و با استفاده از یک نرم افزار آماری رابطه ای برای ضریب دبی به صورت تابعی از نسبت اختلاف سطح آب بالادست و پایین دست روزنه مجموع عرض و ارتفاع سرریز ارایه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 339

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

GHODSIAN MASOUD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  27272
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

The flow characteristics of triangular weir are studied under free and submerged flow condition. This paper reports the results of an investigation carried out to establish the stagedischarge relationship for sharp and broad crested triangular weir. The stage-discharge relationships are deduced by the application of the TC -theorem of the dimensional analysis and the incomplete self-similarity theory coupled with experimental data.

آمار یکساله:  

بازدید 27272

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

امیرکبیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  49
 • صفحات: 

  76-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1490
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

ظرفیت آبگذری یک سرریز کنگره ای نیم دایره ای شکل در پلان تابعی از ارتفاع کل جریان، طول موثر تاج و ضریب آبگذری می باشد. ضریب آبگذری نیز به ارتفاع کل جریان ، ارتفاع سرریز، شعاع سرریز، ضخامت سرریز، شکل پروفیل تاج سرریز بستگی دارد. در تحقیق حاضر پارامترهای موثر بر روی ضریب آبگذری سرریزهای کنگره ای نیم دایره ای شکل در پلان مورد ارزیابی قرار گرفته اند. براساس آزمایشها و نتایج به دست آمده ، مشاهده شد که در این نوع سرریزها، با افزایش شعاع سرریز ضریب آبگذری نیز افزایش خواهد یافت. نرخ تغییرات ضریب آبگذری به مرور با افزایش ارتفاع جریان، کاهش یافته و به ازای کلیه شعاع های آزمایش شده، به مقدار ثابتی میل می نمایند. آبگذری این سرریزها در محدوده آزمایش های انجام شده در حالتی که از دیوار مستقیم جانبی سرریز استفاده نشده باشد، حداکثر 1.33 برابر آبگذری یک سرریز مستقیم، با ارتفاع جریان یکسان خواهد بود.با ارائه روابط مناسبی برای ضریب آبگذری سرریزهای مورد مطالعه، روشی برای طراحی این نوع سرریزها معرفی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1490

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  331-342
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  318
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

در تحقیق حاضر به منظور بهینه سازی رابطه دبی آب و دبی رسوب معلق، پس از انتخاب ایستگاه های هیدرومتری واقع بر شاخه اصلی گرگانرود، ابتدا اقدام به آزمون همگنی داده ها با استفاده از روش اسمیرنوف-کلموگرف شد. پس از اطمینان از صحت و همگن بودن داده ها، با استفاده از آمار دبی متوسط روزانه جریان و به کمک نرم افزار Technical Hydrology هیدروگراف ماهانه جریان برای کل دوره آماری ایستگاه های منتخب رسم شد. سپس با استفاده از معادله انتقال رسوب و با در نظر گرفتن معیارهای هیدرولوژیکی و اقلیمی از قبیل وضعیت هیدروگراف، کلاسه بندی مقادیر دبی و زمان اندازه گیری جریان اقدام به آزمون مدل های مختلف شد. در تمامی مدل ها رابطه رگرسیونی بین مقادیر دبی آب و دبی رسوب برقرار شد و شاخص های a و b معادله انتقال رسوب در هر بخش از مدل به دست آمد. برای انتخاب مدل بهینه از شاخص میانگین مربعات خطا استفاده شد. بر اساس این شاخص، در هر ایستگاه مدلی که دارای کمترین مقدار میانگین مربعات خطا باشد، به عنوان مدل بهینه در نظر گرفته شد. نتایج حاصله نشان داد که مدل متداول برآورد رسوب که در آن فقط از یک معادله به عنوان معادله سنجه رسوب استفاده می شود، در بین مدل های مورد مطالعه دارای بیشترین میزان خطا در برآورد رسوب معلق است و پیشنهاد می شود که تاحد امکان از مدل هایی که خطای کمتری در برآورد رسوب دارند، استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 318

دانلود 80 استناد 2 مرجع 3
نویسندگان: 

JAMESON E.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  16-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7953
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7953

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript