نتایج جستجو

34525

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3453

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1 (پی آیند 58) در منابع طبیعی
 • صفحات: 

  47-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  339
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

روزنه های بزرگ مستطیلی از جمله وسایلی هستند که در مجاری جریان نظیر، کانالهای آبیاری، رودخانه های مسیل های کوچک آبخیزها، به عنوان یک وسیله اندازه گیری دبی جریان مورد استفاده قرار می گیرند. به خصوص از این وسیله برای محلهایی که افت کم وجود دارد به صورت مستغرق استفاده می شود. برای روزنه هایی که شرایط جریان در پایین دست آزاد و نیمه آزاد باشد، ضریب دبی تابعی از ارتفاع آب بالادست و ارتفاع روزنه از بستر رودخانه استخراج شده است. برای شرایط مستغرق تنها عدد 0.61 به طور متوسط در منابع پیشنهاد شده است ولی از آنجا که مقدار ضریب دبی به شرایط جریان بالادست و پایین دست همچنین ابعاد روزنه بستگی دارد، لذا مطالعه حاضر با هدف ایجاد رابطه ای برای تعیین معادله ضریب دبی روزنه های بزرگ مستطیلی انجام گرفت. در این مطالعه با ساخت یک مدل در آزمایشگاه و انجام آزمایشهای متعدد و با استفاده از یک نرم افزار آماری رابطه ای برای ضریب دبی به صورت تابعی از نسبت اختلاف سطح آب بالادست و پایین دست روزنه مجموع عرض و ارتفاع سرریز ارایه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 339

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

امیرکبیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  49
 • صفحات: 

  76-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1490
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

ظرفیت آبگذری یک سرریز کنگره ای نیم دایره ای شکل در پلان تابعی از ارتفاع کل جریان، طول موثر تاج و ضریب آبگذری می باشد. ضریب آبگذری نیز به ارتفاع کل جریان ، ارتفاع سرریز، شعاع سرریز، ضخامت سرریز، شکل پروفیل تاج سرریز بستگی دارد. در تحقیق حاضر پارامترهای موثر بر روی ضریب آبگذری سرریزهای کنگره ای نیم دایره ای شکل در پلان مورد ارزیابی قرار گرفته اند. براساس آزمایشها و نتایج به دست آمده ، مشاهده شد که در این نوع سرریزها، با افزایش شعاع سرریز ضریب آبگذری نیز افزایش خواهد یافت. نرخ تغییرات ضریب آبگذری به مرور با افزایش ارتفاع جریان، کاهش یافته و به ازای کلیه شعاع های آزمایش شده، به مقدار ثابتی میل می نمایند. آبگذری این سرریزها در محدوده آزمایش های انجام شده در حالتی که از دیوار مستقیم جانبی سرریز استفاده نشده باشد، حداکثر 1.33 برابر آبگذری یک سرریز مستقیم، با ارتفاع جریان یکسان خواهد بود.با ارائه روابط مناسبی برای ضریب آبگذری سرریزهای مورد مطالعه، روشی برای طراحی این نوع سرریزها معرفی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1490

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  83-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  67
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

در این تحقیق، مقادیر ضریب دبی روزنه های جانبی با استفاده از روش های ANFIS و ANFIS-GA تخمین زده شد. برای مدل-سازی ضریب دبی، تاثیرات نسبت عرض کانال اصلی به طول روزنه جانبی (B/L)، نسبت ارتفاع روزنه جانبی به طول روزنه جانبی (W/L)، نسبت عمق جریان در کانال اصلی به طول روزنه جانبی (Ym/L) و عدد فرود (Fr) در نظر گرفته شد. برای محاسبه ضریب دبی یازده مدل مختلف برای هر یک از مدل های ANFIS و ANFIS-GA معرفی گردید. سپس به منظور مقایسه نتایج مدل های محاسبات نرم با مدل دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)، ضریب دبی روزنه جانبی با استفاده از مدل FLOW-3D شبیه سازی شد. برای آشفتگی میدان جریان از مدل های آشفتگی k-ε استاندارد و RNGk-ε استفاده گردید. بر اساس نتایج مدل عددی، مدل آشفتگی RNG k-ε آشفتگی میدان جریان را با دقت بیشتری نسبت به مدل k-ε شبیه سازی نمود. همچنین مقادیر MAPEوRMSE برای دبی های مدل سازی شده توسط حل عددی به ترتیب برابر 204/12 و 001/0 است. با تحلیل نتایج مدل های ANFIS، ANFIS-GA و CFD، مدل ANFIS-GA مدل برتر معرفی شد.

آمار یکساله:  

بازدید 67

دانلود 38 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2 (پی آیند 55) در منابع طبیعی
 • صفحات: 

  64-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  109
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

آبگیری سیستم های پر و تخلیه کننده آب بندها در بارهای کم عموما از طریق شکافهای تعبیه شده در دروازه صورت می گیرد و انرژی جریان توسط موانع هیدرولیکی و حوضچه آرامش مهار می شود. در سیستم جدید دروازه به صورت صندوقی طراحی شده و باز شدگی ها در دو جدار بالادست و پائین دست ایجاد شده و کنترل جریان توسط دریچه های تعبیه شده روی این بازشدگی انجام می شود این سیستم مرکب از چندین بازشدگی به صورت روزنه در بالادست و معادل آن به صورت دریچه تحتانی در سمت پائین دست دروازه است. یکسری آزمایشاتی جهت تعیین ضریب دبی (Cd) این باز شدگی برای بهینه کردن ابعاد آنها به نحوی که بتوان انرژی سیستم را مهار نمود انجام شده است. نتایج نشان می دهد که ضریب جریان این سیستم متفاوت از ضریب دبی روزنه و دریچه های کشوئی بوده و معمولا مقدار آن بسیار کمتر از ضریب دبی آنها می باشد. این امر به دلیل تفاوت در لبه روزنه و افت هیدرولیکی در بین دو جدار است. در مطالعه حاضر رابطه ای برای مقادیر ضریب دبی روزنه های متوالی ارائه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 109

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HAGHIABI A.H. | PARSAIE A. | SHAMSI Z.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  3-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12892
 • دانلود: 

  5846
چکیده: 

Intake structures have been widely used for flow diversion in the irrigation and drainage networks. In this paper, the multivariate adaptive regression splines (MARS), artificial neural network (ANN), and support vector machine (SVM) techniques were utilized for prediction of discharge coefficient (Cd) of lateral intakes. The experimental data pertaining to dimensionless parameters on Cd were collected to develop the models. The results indicated that the best performance in modeling is related to the MARS model with R2=0.98 and RMSE=0.023 and the MARS model outperforms the ANN and SVM models. The tangent sigmoid and radial basic functions were found to be the most efficient transfer and kernel functions for ANN and SVM, respectively. Moreover, Froude number (Fr1) and the ratio of the weir height to the upstream flow depth (P/d1) were the most effective factors for predicting Cd. Evaluation of the performance of applied models in term of developed discrepancy ratio (DDR) index shows that the minimum data dispersivity is related to the MARS model.

آمار یکساله:  

بازدید 12892

دانلود 5846 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  631-640
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  134
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

بر اساس آمار و اطلاعات موجود و با توجه به رشد جمعیت و همچنین توسعه روزافزون کشاورزی، یک روند صعودی در برداشت از منابع آب های سطحی و زیرزمینی در دشت های مختلف کشور از جمله مهاباد برای تامین نیاز آبی منطقه وجود دارد. استفاده بهینه تلفیقی از منابع آب های سطحی و زیرزمینی یکی از راه های فراهم آوردن این نیاز آبی در مواقع بحران و خشکسالی است. در این تحقیق یک مدل مدیریتی بر مبنای تکنیک های موثر بهینه سازی و شبیه سازی برای حل مسئله بهینه سازی توسعه داده شده است. ابتدا تغییرات سطح ایستابی آب های زیرزمینی دشت مهاباد با استفاده از نرم افزار GMS شبیه سازی شد. سپس بر اساس نتایج بدست آمده، از این شبیه سازی، شبکه عصبی مصنوعی آموزش داده شد، تا در سیستم شبیه سازی – بهینه سازی مورد استفاده قرار گیرد. جهت حل مسئله بهینه سازی نیز از الگوریتم ژنتیک استفاده گردید. نتایج بدست آمده حاکی از قدرت و کارایی مدل در حل مسائل بزرگ مقیاس و بهره برداری تلفیقی بهینه از منابع آب های سطحی و زیرزمینی دشت مهاباد است. بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیق و اجرای مدل کمی بهره برداری تلفیقی بهینه، سهم تقریبی آب تامینی از منابع آب، به ترتیب 13/5 درصد مربوط به آب های سطحی و 86/5 درصد مربوط به آب های زیرزمینی است. بنابراین نیاز آبی منطقه باید بر اساس این درصدها تامین گردد، تا منابع آب در حالت تعادل قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 134

دانلود 40 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  247-257
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1661
 • دانلود: 

  390
چکیده: 

سرریز جانبی به عنوان سازه تنظیم آب برای کنترل دبی و سطح آب در رودخانه ها و کانال ها مورد استفاده قرار می گیرد. سرریز جانبی کنگره ای نوعی سرریز است که لبه آن در جانمایی مستقیم و صاف نمی باشد. درصورتی که طول بازشدگی محدود باشد، با افزایش طول موثر توسط این سرریزها می توان آب بیشتری به بیرون از کانال منحرف کرد. به منظور بررسی عملکرد سرریز و برآورد جریان عبوری از روی آن نیاز به تعیین ضریب دبی می باشد. در این تحقیق، رفتار هیدرولیکی سرریز جانبی کنگره ای با جانمایی ذوزنقه ای در حالت تک سیکل به صورت آزمایشگاهی بررسی شده است. عدد فرود بالادست سرریز جانبی در هر آزمایش تغییر داده شد و تاثیر طول بازشدگی، ارتفاع و زوایای جانبی بر ضریب دبی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش های انجام شده برای یافتن اثر پارامترهای بی بعد طولی، ارتفاعی و زوایای رأس مختلف روی ضریب دبی در جریان زیر بحرانی تحلیل شد. نتایج این تحقیق نشان داد که ضریب دبی سرریز جانبی کنگره ای ذوزنقه ای در مقایسه با سرریزهای جانبی معمولی حدودا 30-15 درصد افزایش داشته است. همچنین ضریب دبی با افزایش عدد فرود و زاویه جانبی سرریز کاهش و با افزایش طول بازشدگی و ارتفاع سرریز افزایش می یابد. در محدوده آزمایش های انجام شده زاویه 30 درجه بیشترین ضریب دبی را بدست می-دهد که 1.5 برابر زوایای دیگر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1661

دانلود 390 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  ب-2
 • صفحات: 

  257-260
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  676
 • دانلود: 

  112
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله تاثیر هندسه ورودی کالورت بر ضریب شدت جریان مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج آزمایشگاهی بدست آمده در تحقیق حاضر برای ورودی لبه تیز که انطباق مناسبی با نتایج آزمایشگاهی Bodhanie دارد بعنوان مبنای مقایسه جهت بررسی کارآیی سایر مدلها قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل با انحنا در لبه فوقانی و نیز مدل با انحنا در لبه های کناری تاثیر قابل ملاحظه ای در افزایش ضریب شدت جریان کالورت دارند. همچنین مشاهده می شود که در جریانهای نوع 1، 2 و 3، عواملی همچون شیب، طول و تغییرات دبی در کالورت تاثیر قابل ملاحظه ای بر ضریب مذکور ندارند.

آمار یکساله:  

بازدید 676

دانلود 112 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آب و فاضلاب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1 (مسلسل 81)
 • صفحات: 

  24-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1016
 • دانلود: 

  183
چکیده: 

آبگیرهای کفی سازه های فلزی مشبکی هستند که به منظور انحراف آب در بستر جریان نصب می شوند. به کارگیری این سازه ها یکی از روشهای مطمئن و کارآمد در آبگیری از رودخانه های کوهستانی با شیب تند و بار بستر درشت دانه به شمار می رود. یکی از شکلهای آبگیرهای کفی که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته، آبگیر کفی ساخته شده از شبکه متقاطع میله های طولی و عرضی است. این شکل خاص که آبگیر کفی با میله های متقاطع نامیده می شود، نسبت به آبگیر کفی با میله های طولی و یا آبگیر کفی با میله های عرضی، به لحاظ سازه ای عملکرد بهتری در مقابل نیروهای وارده دارد. در این پژوهش تعداد 3 کف مشبک از میله های طولی و عرضی متقاطع با درصد بازشدگی های مختلف ساخته شد و در فلومی با شیب های متفاوت نصب گردید. در مجموع 81 سری آزمایش با عبور دادن دبی های مختلف آب زلال و طولهای متفاوت سازه کف مشبک انجام گرفت. در هر سری آزمایش، دبی منحرف شده توسط کف مشبک (Qd) و دبی باقیمانده در کانال (Qr) توسط یک کانال دو طبقه مجهز به دو عدد سرریز لبه تیز مستطیلی کالیبره شده، قرائت گردید. سپس ضریب تخلیه این نوع کف مشبک تحت تاثیر پارامترهای مختلف هیدرولیکی و هندسی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور ابتدا با استفاده از آنالیز ابعادی، رابطه بی بعدی بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل استخراج شد و سپس بین داده های حاصل از 81 سری آزمایش، روابط مختلف خطی و غیرخطی برازش داده شد و در انتها بر مبنای معیارهای آماری موجود، مناسب ترین رابطه برازنده داده های آزمایشگاهی انتخاب گردید. در نهایت عملکرد هیدرولیکی نوع جدید آبگیر کفی با نوع مرسوم آبگیرهای کفی دارای میله های طولی، از طریق محاسبه دبی منحرف شده توسط هر کدام در شرایط یکسان، مقایسه گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 1016

دانلود 183 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (مسلسل 17)
 • صفحات: 

  31-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  345
 • دانلود: 

  49
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه: سندرم روده تحریک پذیر (IBS) شایعترین بیماری دستگاه گوارش می باشد که در حدود 22-14 در صد افراد جامعـه را مبتــلا می نمایـد. ایـن مطالعـه با هـدف تعیین ارتبـا ط بین PND(Post nasal discharge) و IBS انجام شد. مواد و روشها: این مطالعه به صورت Case -Control انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه بیمارانی است که در سال 1379 به درمانگاه تخصصی داخلی بیمارستان توحید سنندج مراجعه نموده اند. حجم نمونه شامل 67 بیمار مبتلا به IBS بود که سابقه اختلالات روانپزشکی و بیماریهای مزمن را نداشتند. گروه کنترل از میان بیماران غیر مبتلا به IBS و با روش Paired Matching انتخاب شدند.نتایج: براساس نتایج این مطالعه 59.7 در صـد مبتلایان به IBS,( چهل نفر) را زنان و 40.3 در صد (27 نفر) را مردان تشکیل مـی دادند. میانگیـن سنـی ایـن بیـماران 27.9 سال با انحراف معیـار 8.73 سال بود. همچنین 41.8 درصـد 28) مورد) آنها در رادیـوگرافی از سینوسهای پارانازال شواهـدی دال بـر سینـوزیت داشتـند. بین سابقه سینـوزیـت و IBS رابـطه معنـی داری وجـود دارد P=0.01) و OR=4.27 و CI=1.19-16.74 و X2=5.37 و df=1) . همچنین رابطه بین PND و IBS معنی دار می باشد P=0.001) و CI=2.29-13.99 و OR=5.6 و (X2=18.69.نتیجه گیری: براساس نتایج این مطالعه عفونتهای دستگاه تنفسی فوقانی بویژه سینوزیت با IBS همراهی دارد و مطرح کننده این موضوع است که شاید IBS یک اختلال منتشر است که در آن سیستمهای مختلف بدن درگیر می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 345

دانلود 49 استناد 0 مرجع 0
litScript