نتایج جستجو

4308

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

431

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

مدیریت فرهنگی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  77-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  490
 • بازدید: 

  1472
 • دانلود: 

  409
چکیده: 

مقدمه و هدف پژوهش: سینما، به عنوان یک منبع بزرگ اطلاعات در مورد معلولیت برای میلیون ها نفر از بینندگان عمل می کند و نمایش و بازنمایی معلولیت نیز نقش اساسی در چگونگی موقعیت افراد معلول در جامعه و درک و آگاهی جامعه از معلولیت دارد. در دهه های اخیر در سایه پیشرفت فرهنگ و علوم، افزایش آگاهی های عمومی و تخصصی، انقلاب اطلاعات و ارتباطات و تلاش های انجمن های حامی افراد معلول شاهد تغییراتی در زمینه الگوهای نگرشی حاکم نسبت به مقوله معلولیت بوده ایم. به طوری که امروزه برنامه ها و اقدام های مربوط به احقاق حقوق افراد معلول یکی از شاخص های رشد فرهنگی و اجتماعی جوامع محسوب می شود و الگوی موجود کنونی تفاوت عمیق و اساسی با الگوهای پیشین کرده است.روش پژوهش: در تحقیق حاضر سعی بر این بوده است که منتخب آثار سینمایی مربوط به دو دهه گذشته ایران و خارج در رابطه با معلولیت، از نظر محتوایی مورد تحلیل قرار گرفته و میزان انطباق آن با الگوهای معلولیت و کلیشه های رایج در این حوزه بررسی شود.یافته ها: نتایج حاکی از آن است که انعکاس معلولیت در فیلم های ایرانی مورد تحلیل این پژوهش در حال عبور از الگوی فردی به الگوی اجتماعی معلولیت است ولی این امر تحقق کامل نیافته است. بازنمایی مبتنی بر کلیشه نیز، همچنان در این فیلم ها به چشم می خورد. انعکاس معلولیت در فیلم های خارجی مورد بررسی نیز انطباق زیادی با الگوی اجتماعی معلولیت داشته و میزان بازنمایی افراد معلول به صورت کلیشه ای کم بوده است.نتیجه گیری: میزان انطباق فیلم های خارجی مورد تحقیق با الگوی اجتماعی معلولیت بیشتر از فیلم های ایرانی است در این فیلم ها کلیشه سازی از معلولیت کمتر به چشم می خورد.

آمار یکساله:  

بازدید 1472

دانلود 409 استناد 490 مرجع 8
نویسندگان: 

VEHMAS S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  34-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4631
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4631

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

GRONVIK L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  750-766
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8889
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8889

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SHAYWITZ S.E. | SHAYWITZ B.A.

نشریه: 

BIOLOGICAL PSYCHIATRY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  57
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  1301-1309
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  7765
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7765

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

ادیب حاج باقری محسن

نشریه: 

سالمند

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  15-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  224
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

هدف: مطالعات از افزایش روند سالمندی و ناتوانی های آن در کشورهای در حال توسعه و روند نزولی ناتوانی ها در کشورهای غربی گزارش می دهند. با وجود این سلامت و وضعیت ناتوانی سالمندان در کشور ما مورد کم توجهی قرار گرفته است. این پژوهش با هدف بررسی میزان ناتوانی و برخی عوامل مرتبط با آن در سالمندان کاشان انجام شد.روش بررسی: پژوهش به صورت تحلیلی مقطعی بر یک نمونه 350 نفری از سالمندان 65 سال و بالاتر شهر کاشان انجام شد. از پرسشنامه سازمان بهداشت جهانی برای بررسی ناتوانی سالمندان (WHO-DAS-II) استفاده شد. این پرسشنامه دارای 48 سوال است که هر فرد می تواند نمره ای بین 0 تا 144 از آن کسب کند. برای بررسی ارتباط ناتوانی با خصوصیات سالمندان از آمار تحلیلی t و تحلیل واریانس استفاده شد.یافته ها: 61%  واحدهای پژوهش را مردان تشکیل دادند. 12% از سالمندان به تنهایی زندگی می کردند. یک چهارم سالمندان سیگار یا مواد اعتیاد آور مصرف می کردند. اکثر آنها بیسواد یا دارای سواد ابتدایی بودند. بیش از دو سوم فاقد فعالیت منظم فیزیکی بودند. 20% سالمندان ناتوانی متوسط و %4.3 ناتوانی شدید داشتند. ارتباط معنی داری میان شدت ناتوانی با سن، جنس، شیوه زندگی، نیاز به کمک، وضعیت تاهل، محل سکونت، اعتیاد ، توانایی کار کردن، فعالیت منظم بدنی، سطح سواد و نیز ابتلا به چند بیماری مشاهده شد.نتیجه گیری: سالمندان مطالعه حاضر در مقایسه با سایر کشورها از ناتوانی کمتری برخوردار بودند اما با توجه به روند افزایش جمعیت سالمندان، توجه به سلامت کاهش ناتوانیهای آنها ضروری است. بیشتر بودن شدت ناتوانی در زنان و افراد کم سواد ضرورت توجه به این گروههای آسیب پذیر را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 224

دانلود 80 استناد 2 مرجع 2
نویسندگان: 

BOURASSA D.C. | TREIMAN R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  172-181
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6059
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6059

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

کمالی محمد

نشریه: 

رفاه اجتماعی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  13 (حقوق بشر - زنان)
 • صفحات: 

  41-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1822
 • دانلود: 

  1074
چکیده: 

حقوق بشر را قلب فعالیت های سازمان ملل متحد دانسته اند. دفاع از حقوق بشر در واقع، دفاع از حیثیت انسانی است. از سوی دیگر جمعیت قابل ملاحظه ای از افراد دارای ناتوانی در کشورهای مختلف جهان زندگی می کنند که سالیانه بیش از 10 میلیون نفر به جمعیت آنان افزوده می شود. در کشورهای در حال توسعه این جمعیت عظیم را افرادی فقیر، وابسته، تحت ظلم و خشونت، فراموش شده و محروم از آموزش های رسمی، حرفه ای و فاقد شغل تشکیل می دهند. تلاش ها برای شناخت اصولی حقوق بشر با تصویب «اعلامیه جهانی حقوق بشر» در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1948 آغاز گردید و در طول سالیان متمادی این اعلامیه توانست بستری مناسب برای تدوین، اعلامیه ها و قطع نامه های متعددی جهت رعایت حقوق بشر در میان کشورهای جهان باشد. شمول افراد دارای ناتوانی از همان اعلامیه اول در مواردی همچون ماده 7 و 25 پیداست و در ادامه آن در اعلامیه های «حقوق افراد کم توان ذهنی، 1971»، «حقوق افراد دارای معلولیت، 1974»، «پیمان نامه جهانی حقوق کودک، 1981» و «قوانین استاندارد برای برابرسازی فرصت ها در مورد افراد دارای ناتوانی، 1963» به طرز بارزی حمایت شده است. در حال حاضر مهم ترین چالش، بحث مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تصویب «پیمان نامه جهانی حقوق افراد دارای ناتوانی» می باشد که با تصویب آن گام مهمی در جهت رعایت حقوق بشر برای افراد دارای ناتوانی در هزاره سوم برداشته خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1822

دانلود 1074 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

NASER MOGHADASI ABDORREZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  190-191
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9793
 • دانلود: 

  8493
چکیده: 

Multiple sclerosis (MS) is an autoimmune disabling disease of the central nervous system, and can lead to a wide range of symptoms. Although the most common form of MS is relapsing-remitting, most of the patients also will develop disability in the future due to the natural course of the disease. 1, 2 The disease onset mostly occurs in 27 years of age. 3 Therefore, considering the symptoms and complications of the disease, it can virtually affect the whole life of the patient. Unfortunately, there is not any accurate study of the opinions of patients with MS regarding their illness. However, in the daily work of treatment, one of the well-known cases of severe discomfort expressed by patients is the fear of future disability. This issue is aggravated when a person starts to lose abilities. When the patient experiences disability in walking and a decrease in his/her daily activities, thinking about the future becomes one of his/her major concerns...

آمار یکساله:  

بازدید 9793

دانلود 8493 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  31
 • صفحات: 

  235-245
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1357
 • دانلود: 

  693
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر تعیین مهارت های بنیادی 103 دانش آموز پایه چهارم دارای ناتوانی ریاضی بر اساس آزمون ایران کی مت (هومن و محمداسماعیل، 1381) و ناتوانی توام ریاضی و خواندن بر اساس خرده آزمون خواندن کلمه ها در آزمون خواندن (کرمی نوری و مرادی، 1387) بود. نمونه متشکل بود از سه گروه که از لحاظ بهره هوش همگن شده بودند: کودکان واجد ناتوانی ریاضی و توانایی متوسط در خواندن (24 نفر)، ناتوانی توام در خواندن و ریاضی (24 نفر) و پیشرفت متوسط در ریاضی و خواندن (26 نفر). مهارت های بنیادی شامل پردازش آوایی، پردازش زمانی - شنیداری و حافظه کوتاه مدت آوایی و حافظه کاری آوایی بودند. نتایج تحلیل واریانس تک متغیری و آزمون های تعقیبی (توکی) نشان دادند که کودکان دارای ناتوانی ریاضی نسبت به کودکان واجد پیشرفت متوسط در خواندن و ریاضی در پردازش زمانی - شنیداری عملکرد ضعیف تری دارند. نتایج در کل نشان دادند که نارسایی در پردازش آوایی، پردازش زمانی - شنیداری و حافظه کوتاه مدت آوایی در شکل گیری ناتوانی توام خواندن و ریاضی نسبت به ناتوانی ریاضی، نقش بیشتری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1357

دانلود 693 استناد 0 مرجع 15
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  187-200
تعامل: 
 • استنادات: 

  7
 • بازدید: 

  355
 • دانلود: 

  117
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر اندازه گیری نارساییهای همراه با ناتوانی ریاضی در کودکان بود. در این مطالعه تعداد 46 دانش آموز پایه چهارم دبستان در دو گروه با توانایی متوسط و ناتوان در ریاضی انتخاب شدند به گونه ای که بهره هوش و توانایی خواندن آنها تا حد ممکن نزدیک به یکدیگر بودند. حافظه کاری از طریق آزمونهای هوش وکسلر (وکسلر، 1974؛ شهیم، 1373الف) و برج لندن (کالبرتسون و زیلمر، 1998)، بازداری با استفاده از آزمونهای استروپ (اسپرین و استراوس، 1998) و برج لندن و ادراک دیداری ـ فضایی از طریق شکل تجمعی ری (استریث، 1944) اندازه گیری شدند. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان دادند که عملکرد گروه ناتوان در ریاضی، در ادراک و سازماندهی دیداری ـ فضایی تفاوت معناداری با گروه متوسط در توانایی ریاضی داشت که بیانگر ناتوانی در تحلیل، ترکیب و سازمان دهی اطلاعات در گروه ناتوان در ریاضی بود.

آمار یکساله:  

بازدید 355

دانلود 117 استناد 7 مرجع 1
litScript