نتایج جستجو

1960

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

196

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  113-119
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1370
 • دانلود: 

  278
چکیده: 

به منظور تعیین مناسب ترین رقیق کننده های منی از بین رقیق کننده های بلتسویل، رینگر وشیر و مقایسه نسبت های مختلف رقیق کننده های جهت رقیق سازی (نسبت یک به یک، یک به دو منی به رقیق کننده های)، بر باروری و نیز بررسی تاثیر زمان نگهداری منی (بدون نگهداری و یا 24 ساعت نگهداری) بر درصد باروری، در مرکز اصلاح نژاد مرغ بومی واقع در استان اصفهان، این مطالعه انجام شد. این تحقیق شامل 11 تیمار و در هر تیمار 3 قطعه خروس به عنوان تکرار و 24 قطعه مرغ و جمعا 264 قطعه مرغ بود. پس از جمع آوری منی، مایع بدست آمده به نسبت های یک به یک و یا یک به دو با رقیق کننده های مختلف رقیق شده و تلقیح بلافاصله یا پس از 24 ساعت نگهداری در دمای 5 درجه سانتی گراد انجام شد. نگهداری منی بعد از 24 ساعت باعث کاهش باروری شد. اثر رقیق کننده های مختلف و همچنین زمان های تلقیح بر صفت باروری معنی دار بود (P<0.01). بین نسبت های یک به یک و یک به دو رقیق کننده ها اختلاف معنی داری وجود نداشت. در بین رقیق کننده ها زمانی که از منی تازه بهره گرفته شد، استفاده از رینگر یک به یک بالاترین درصد باروری را موجب گردید (P<0.01) و بین بلتسویل با شاهد اختلاف معنی داری وجود نداشت ولی استفاده از شیر به عنوان رقیق کننده ها باعث کاهش باروری گردید (P<0.01). به نظر می رسد که برای نگهداری منی هیچ کدام از رقیق کننده های ذکر شده مناسب نبوده و استفاده از رینگر به عنوان رقیق کننده باعث بالاترین درصد باروری می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1370

دانلود 278 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SANTORO A. | CONZ P.A. | DE CRISTOFARO V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  149
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  107-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3235
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3235

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

مهندسی معدن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  41
 • صفحات: 

  56-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  67
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

در کارگاه های استخراج زیرزمینی به دلیل اضافه شکست و ریزش دیواره ها و سقف و مخلوط شدن باطله با ماده معدنی پدیده رقیق شدگی پیش-بینی نشده رخ می دهد. این پدیده سبب کاهش عیار ماده معدنی و به دنبال آن صرف هزینه جهت جبران نقصان عیار می شود و از طرف دیگر موجب صرف هزینه برای استخراج باطله می گردد. از این رو اندازه گیری میزان اضافه شکست و ریزش به منظور تعیین رقیق شدگی و به دنبال آن بررسی اثر اقتصادی ناشی از آن در کارگاه های استخراج زیرزمینی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لازمه این اندازه گیری، رصد کردن فضای حفاری است زیرا تنها با معلوم بودن عیار محصول خروجی معدن که مخلوطی از تولید کارگاه های مختلف با تناژها، عیارها و رقیق-شدگی های گوناگون است نمی توان وضعیت رقیق شدگی های رخ داده شده در کارگاه ها را به تفکیک کارگاه مشخص کرده و از آنجا پیامدهای حاصل از اضافه شکست را مطالعه کرد. در این مقاله با استفاده از سیستم مانیتورینگ فضای حفاری، به بررسی تأثیر اضافه شکست و ریزش کارگاه ها در کاهش عیار و ایجاد رقیق شدگی و از آنجا افزایش هزینه استخراج کانسنگ و به دنبال آن کاهش سود حاصل از فروش محصول پرداخته شد. به این منظور با تعریف معادل خطی اضافه شکست و ریزش برای رقیق شدگی، سیستم مذکور بر روی تعداد 24 کارگاه استخراج، از مجموعه معادن منگنز ونارچ به اجرا در آمد و منجر به کشف روابط حاکم بین پارامترهای اضافه شکست و رقیق شدگی و پارامترهای اقتصادی از جمله رابطه پیش بینی افت سود ناشی از اضافه شکست گردید. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد اضافه شکست حد سربه سری در مقدار 18/2 متر که رقیق شدگی 38/67 درصد را به همراه دارد اتفاق افتاده و در این حالت میانگین عیار ماده معدنی استخراجی نسبت به عیار برجا با 16 واحد افت همراه بوده و اضافه شکست و ریزش بیشتر از آن زیان دهی معدن کاری را در پی خواهد داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 67

دانلود 38 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

فتحی محمدجواد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  493-514
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  323
 • دانلود: 

  84
چکیده: 

تغلیظ دیه از جمله کیفیات مشدده اختصاصی عینی است که به چهار طریق صورت می گیرد. تشدید و تغلیظ دیه، مختص جرم قتل است که با توجه به نوع قتل و زمان ارتکاب در ماه حرام یا مکان ارتکاب در حرم مکه، نوع و میزان تغلیظ تفاوت می کند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در موارد تغلیظ دیه از اقوال مشهور فقها متابعت کرده است، اما در مقام اجرا، در مواردی مقامات دستگاه قضا با تعیین صرفا یک نوع دیه، مرز تفاوت میان دیه قتل عمد، غیرعمد و خطای محض را نادیده گرفته اند و در نحوه تغلیظ دیه نیز بر این زاویه گیری از حقوق کیفری اسلام افزوده اند. در این مقاله ضمن بررسی روش های چهارگانه تغلیظ دیه، بر ضرورت تعیین و تغلیظ بر حسب انواع مختلف قتل تاکید شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 323

دانلود 84 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  33-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  116
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

تیکنرها از واحدهای کلیدی در کارخانه های فرآوری مواد معدنی هستند و برای جداسازی جامد از مایع استفاده می شوند. در پژوهش حاضر الگوی اختلاط فازهای پالپ و آب زلال در کانال مخلوط کننده موسوم به ایداک و تاثیر تغییر دبی بر فرآیند رقیق سازی قبل از ورود به چاهک خوراک در تیکنرهای مس میدوک با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی بررسی شده است. مطالعه رفتار سیالات با استفاده از مدلسازی معادلات پیوستگی و ناویر-استوکس توسط نسخه 5/14 نرم افزار فلوئنت انجام شده است. برای اعمال شرایط جریان آشفته از تابع کتابخانه ای k-ԑ و برای مطالعه جریان چند فازی از مدل اختلاط استفاده شده است. در این مطالعه رقت ورودی به چاهک خوراک توسط شبیه سازی صورت گرفته در شرایط عملیاتی کارخانه با دبی متوسط 45/605 مترمکعب بر ساعت، 51/19 درصد به دست آمده که تخمین قابل قبولی از وضعیت موجود است. در ادامه با تغییر دبی، نحوه اثرگذاری این پارامتر بر رقت پالپ ورودی به چاهک خوراک تعیین شده است. در شرایط افزایش دبی به 700 مترمکعب بر ساعت، میزان رقت به 51/28 درصد افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 116

دانلود 26 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  65
 • صفحات: 

  53-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2
 • دانلود: 

  1
چکیده: 

با کاهش عیار مواد معدنی در اثر توسعه محدوده معدن به سمت اعماق و برای تامین بهره وری اقتصادی عملیات معدنکاری بایستی ظرفیت تولید معادن افزایش یابد. بهینه سازی مسایل زمان بندی تولید در معادن، به دلیل افزایش مقیاس تولید نیازمند به محاسبات و طراحی های دقیق تر است. از میان روش های استخراج زیرزمینی روش تخریب بلوکی جز روش های بزرگ مقیاس و پرکاربرد در جهان است. در فرایند تولید این گونه معادن کنترل تخلیه بحرانی ترین عنصر طراحی است. اگر نرخ تخلیه و کنترل مهاجرت مواد خردشده در بین دهانه های تخلیه به درستی انجام نگیرد خسارات جبران ناپذیری را به مجموعه معدن وارد می کند. در این تحقیق مدل ریاضی بر مبنای برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط جهت اعمال محدودیت کنترل ترقیق شدگی در مسایل زمان بندی تولید معادن تخریب بلوکی ارایه و موردربررسی قرار گرفت تا با کنترل مناسب از عیار و تناژ مواد تخلیه شده، از اختلاط باطله با مواد معدنی در مناطق تخریب شده جلوگیری کرده و بهینه سازی واقعی تر از طراحی این معادن در اختیار گروه عملیات استخراج قرار دهد. نتایج اجرای مدل پیشنهادی با استفاده از نرم افزار CPLEX نشان داد برای یک محدوده معدنی با 199 دهانه تخلیه که در طی 15 سال از عمر معدن برنامه ریزی شده است در اثر استفاده از محدودیت کنترل ترقیق شدگی مقدار NPV 47/7 % معادل M$2/12 افزایش داشته و از استخراج-Mt5/3 باطله جلوگیری شده است. محدودیت کنترل ترقیق شدگی ضمن افزایش متوسط عیار تولیدی سالیانه و همین طور کاهش هزینه های باطله برداری موجب افزایش طول عمر ماشین آلات و تجهیزات درگیر در عملیات استخراج می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2

دانلود 1 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

WIKLER M.A. | COCKERILL F.R. | CRAIG W.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  9-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  47107
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 47107

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MOHSENI MAJID | ATAEI MOHAMMAD | Kakaie Reza

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  977-989
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8333
 • دانلود: 

  6403
چکیده: 

The contamination of ores with wastes or materials of lower than the cut-off grade is referred to as dilution. dilution is an undesirable phenomenon that, on one hand, reduces the product grade and, consequently, reduces the sales prices and, on the other hand, adds an extra cost to waste production. Therefore, studying and evaluating the dilution risk is important in mining, and especially in underground mining. In this work, using a powerful decision-making method, i. e. Multi-Attributive Approximation Area Comparison (MABAC), the dilution risk and ranking it in underground mines are assessed. For this purpose, the most important parameters affecting the dilution in 10 mines of the Venarch manganese mines are first identified and then weighed using the Fuzzy Delphi Analytical Hierarchy Analysis (FDAHP) method. Then using the MABAC method, the dilution risk score for each mine is estimated, and subsequently, various mines are ranked as the dilution risk. Then with the implementation of the Cavity Monitoring System (CMS) and measurement of the actual dilution values, the mines are ranked in dilution. The correct matching of the results of these two rankings indicates that the MABAC method is highly effective in the ranking of the risk. At the end, the risk ranking of the mines is done using the TOPSIS method, and the lack of full compliance with the results of this method with the actual values indicates that the MABAC method is preferable to the TOPSIS method.

آمار یکساله:  

بازدید 8333

دانلود 6403 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  87
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  669-678
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2140
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2140

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

WANG M. | ZHANG Y. | FENG W.Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  945-948
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4361
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4361

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript