نتایج جستجو

1023

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

103

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

HOFFMAN P.C. | LUNDBERG K.M. | BAUMAN L.M. | SHAVER R.D.

نشریه: 

FOCUS ON FORAGE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  1-3
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4304
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4304

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  347-357
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  417
 • دانلود: 

  193
چکیده: 

این پژوهش به منظور بررسی روش فرآوری سورگوم دانه ای و روش جیره نویسی بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی با استفاده از 320 قطعه جوجه گوشتی (هشت روزه) در یک آزمایش فاکتوریل 2 × 2 × 2 با دو روش جیره نویسی (اسیدآمینه کل و قابل هضم)، فرآوری با پلی وینیل پیرولیدون (PVP، صفر و یک درصد) و اسید آلی (صفر و دو درصد مخلوط اسید استیک و اسید پروپیونیک با نسبت 60 به 40) در قالب طرح کاملاً تصادفی با هشت تیمار، چهار تکرار و 10 پرنده در هر تکرار انجام شد. اثر اصلی استفاده از جیره نویسی به روش قابل هضم، افزودن اسید و PVP در دوره پایانی (22 تا 42 روزگی) و کل دوره (هشت تا 42 روزگی) باعث بهبود ضریب تبدیل خوراک و افزایش وزن روزانه و اثر اصلی روش جیره نویسی قابل هضم و افزودن اسید سبب بهبود گوارش پذیری مواد مغذی شد (05/0 ≥ P). اثر افزودن اسید و PVP سبب کاهش وزن پانکراس شد (05/0 ≥ P). برهم کنش PVP، اسید و روش جیره نویسی در هیچ یک از دوره های پرورش بر ویژگی های عملکرد معنی دار نبود. براساس نتایج تحقیق حاضر، تنظیم جیره براساس اسیدهای آمینه قابل هضم هنگام استفاده از سورگوم دانه ای در جیره های جوجه های گوشتی، به دلیل عدم نیاز به هزینه های اضافی برای فرآوری سورگوم دانه ای و دارا بودن نتایج عملکردی مشابه با جیره های فرآوری شده قابل توصیه است.

آمار یکساله:  

بازدید 417

دانلود 193 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2 (پی آیند 55) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  68-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  212
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در این تحقیق چهار جیره غذایی جهت مقایسه پنج روش تعیین قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی توسط گوسفندان نژاد زل مورد آزمایش قرار گرفت. جیره ها عبارت بودند از -1 یونجه خشک (به صورت مصرف اختیاری) -2 یونجه و دانه جو (به نسبت 60 به 40) -3 کاه گندم و دانه جو (به نسبت 60 به 40)، -4 کاه گندم و دانه جو (به نسبت 80 به 20) که جیره های دوم، سوم و چهارم بر اساس 40 گرم ماه خشک خوراک به ازای هر کیلوگرم وزن متابولیکی دام تنظیم شد. روش های تعیین قابلیت هضم شامل روش جمع آوری کل مدفوع، روش معرف لیگنین، روش معرف خاکستر نامحلول در اسید روش معرف اکسید کروم و روش آزمایشگاهی تیلی وتری بود. قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی روش های  معرف لیگنین معرف خاکستر نامحلول در اسید و آزمایشگاهی با قابلیت هضم روش جمع آوری کل مدفوع اختلاف داشت. بدین ترتیب که قابلیت هضم ماده خشک به ترتیب ذکر شده 51.57، 60.60، 58.92، 57.05 درصد بوده و قابلیت هضم ماده آلی آنها 54.77، 63.30، 58.00 و 59.95 درصد بود(P<0.01)  ولی قابلیت هضم بدست آمده ماده خشک (57.99 درصد) و ماده آلی (61.17 درصد) به روش اکسید کروم اختلاف معنی داری با روش جمع آوری کل مدفوع نداشت (P<0.05). بازیافت معرفها برای کل جیره ها در روش های معرف لیگنین، خاکستر نامحلول در اسید و اکسید کروم به ترتیب 88، 112، 101 درصد بود. ضرایب همبستگی (r) قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی روش های معرف لیگنین اکسیدکروم و آزمایشگاهی با روش جمع آوری کل مدفوع به ترتیب 0.99، 0.82، 0.96،و 0.96 برای ماده خشک و 0.99، 0.80، 0.97 و 0.92 برای ماده آلی بدست آمد و مشخص گردید که روش های معرف لیگنین، اکسید کروم و روش آزمایشگاهی در مورد کل جیره ها بر آورد خوبی از قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی ارائه می دهد ولی روش خاکستر نامحلول در اسید این چنین نمی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 212

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  323-331
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1209
 • دانلود: 

  250
چکیده: 

برای تعیین ارزش غذایی کنجاله های تخم پنبه تولید شده در ایران از سه کارخانه خاوردشت «خ»، بهپاک «ب» و روغن دشت «ر» نمونه هایی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. در آزمایش 1، ترکیب شیمیایی و ضرایب هضمی مواد مغذی کنجاله های تخم پنبه با استفاده از چهار راس گوسفند نر تعیین شد. در آزمایش 2، میزان تجزیه پذیری موثر ماده خشک، ماده آلی و پروتئین کنجاله های تخم پنبه با استفاده از سه راس گوسفند نر اخته کانولا گذاری شده در شکمبه، تعیین شد. همچنین برای خروج ذرات از کیسه های نایلونی تصحیح انجام شد. ترکیب شیمیایی کنجاله های تخم پنبه «خ»، «ب» و «ر» برحسب درصد ماده خشک به ترتیب برای پروتئین خام 31, 28.5 و 25.47 درصد، دیواره سلولی 26, 26 و 34 درصد، انرژی خالص نگهداری (NEm) و انرژی خالص افزایش وزن (NEg) محاسبه شده به ترتیب، 1.87, 1.86, 1.9 و 1.23, 1.22, 1.26 مگا کالری بر کیلوگرم ماده خشک بود. در روش جمع آوری کل مدفوع میانگین قابلیت هضم پروتئین خام و TDN در کنجاله تخم پنبه «خ»، 67.07 و 57.23 درصد، در کنجاله تخم پنبه «ب»، 67.08 و 62.2 درصد و در کنجاله تخم پنبه «ر»، 66.93 و 57.36 درصد بود (P<0.05). در روش معرف میانگین قابلیت هضم پروتئین خام و TDN در کنجاله تخم پنبه «خ»، 65.25 و 55.18 و در کنجاله تخم پنبه «ب»، 65.28 و 54.5 و در کنجاله تخم پنبه «ر»، 65.04 و 54.98 درصد بود (P<0.05). میانگین تجزیه پذیری موثر ماده خشک، پروتئین و پروتئین تصحیح شده برای خروج ذرات در سرعت عبور 5 درصد در ساعت در کنجاله های تخم پنبه «خ»، «ب» و «ر» به ترتیب 37.9, 41.03, 37.56 درصد، 44.66, 50.72, 42.36 درصد و 40.3, 41.8, 36.06 درصد بود (P<0.05). تجزیه پذیری موثر ماده خشک و پروتئین کنجاله های تخم پنبه متفاوت بوده و استفاده از یک رقم مطلق در تمام شرایط در جیره حیوانات نشخوار کننده توصیه نمی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1209

دانلود 250 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  41-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  153
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

هدف از این آزمایش تعیین قابلیت هضم ایلئومی اسیدهای آمینه کنجاله کلزا به روش تغذیه استاندارد (تغذیه آزاد) و روش تغذیه دقیق (تغذیه اجباری) جوجه های گوشتی بود. در روش تغذیه آزاد از 16 قطعه جوجه نر سویه راس 308 در قالب چهار تکرار از 17 تا 21 روزگی از جیره نیمه خالص با 20 درصد پروتئین خام و حاوی کنجاله کلزا به عنوان تنها منبع پروتئین جیره تغذیه و محتویات ایلئومی در 21 روزگی جمع آوری شد. در روش تغذیه دقیق نیز 16 قطعه جوجه خروس در قالب چهار تکرار در 21 روزگی با 10 گرم جیره نیمه خالص حاوی کنجاله کلزا تغذیه و محتویات ایلئوم چهار ساعت بعد از خوراک دهی جمع آوری شد. محتویات ایلئوم بعد از جمع آوری، منجمد، غلظت اسیدهای آمینه و اکسید کروم اندازه گیری و قابلیت هضم استاندارد شده اسیدهای آمینه محاسبه شد. نتایج نشان داد اسیدهای آمینه لیزین، والین و هیستیدین در روش تغذیه آزاد نسبت به روش تغذیه اجباری و اسیدهای آمینه ترئونین، فنیل آلانین و اسیدآسپارتیک در روش تغذیه اجباری نسبت به روش تغذیه آزاد دارای قابلیت هضم بیشتری بود (05/0P<). در سایر اسیدهای آمینه تفاوتی از نظر قابلیت هضم استاندارد شده در بین روش های تغذیه ای مشاهده نشد. هم چنین میانگین کل قابلیت هضم استاندارد شده اسیدهای آمینه در هر دو روش تغذیه ای مشابه بود. این نتایج نشان داد گرچه قابلیت هضم ایلئومی در برخی اسیدهای آمینه بین دو روش مذکور متفاوت بود، لیکن در بسیاری از اسیدهای آمینه کنجاله کلزا بین روش های ایلئومی (تغذیه آزاد و تغذیه اجباری) تفاوت معنی داری از نظر قابلیت هضم اسیدآمینه ای مشاهده نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 153

دانلود 40 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  205-208
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1248
 • دانلود: 

  269
چکیده: 

هدف از اجرای این طرح تعیین ترکیب شیمیایی، مصرف اختیاری و قابلیت هضم تفاله زیتون تولید شده در استان گلستان بود. ابتدا به منظور امکان انبارداری، رطوبت تفاله زیتون از 65-60 درصد به 15-10 درصد کاهش داده شد و سپس ترکیب شیمیایی و نیز قابلیت هضم آن با استفاده از گوسفندان اخته شده تعیین گردید. بدین منظور از 3 راس گوسفند نراخته شده از نژاد دالاق با میانگین وزنی 42±0.5 کیلوگرم استفاده شد. ترکیب شیمیایی تفاله زیتون نوع خمیری شکل شامل ماده خشک (درصد)، انرژی خام (کالری بر گرم)، پروتئین خام (درصد)، چربی خام (درصد) و فیبر خام (درصد) به ترتیب 35، 3922.18، 7.69، 15.55 و 29.2 تعیین گردید. هچنین ترکیب شیمیایی تفاله نوع هواخشک شامل ماده خشک (درصد)، انرژی خام (کالری بر گرم)، پروتئین خام (درصد)، چربی خام (درصد) و فیبر خام (درصد) به ترتیب 88.75، 3753.39، 9.5، 10.1 و 36.3 تعیین گردید. قابلیت هضم ظاهری ماده خشک، پروتئین خام، چربی خام و فیبر خام به ترتیب 13.28، 26.10، 74.67 و 28.7 درصد تعیین گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 1248

دانلود 269 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ACIKGOZ Z. | YUCEL B. | ALTAN O.

نشریه: 

ARCHIV FUR GEFLUGELKUNDE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  69
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  117-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6574
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6574

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسنده: 

KARIMIAN N. | YASREBI J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THIS EXPERIMENT WAS CONDUCTED TO INVESTIGATE THE EFFECTS OF DIFFERENT LEVELS OFROSEMARYESSENTIAL OILS (RO) AND SUNFLOWER OIL(SO) ON IN VITRO DRY MATTER digestibility AND PH WITH ANKOM DAISY INCUBATOR. TREATMENTS WERE ASSAYED IN 2´3 FACTORIAL DESIGN. FIRST FACTOR INCLUDED TWO LEVELS OF SO (0 AND 2GR/L) AND SECOND FACTOR INCLUDED THREE LEVELS OF RO (0,10 AND 100 MG/L). THE RESULTS INDICATED THAT EFFECTS OF RO, SO AND THEIR INTERACTION EFFECTS ON DRY MATTER digestibility AND RUMEN PH WERE SIGNIFICANT (P􀀀0.05). RO AT 100 MG/L HAD LOWER (P<0.05) DM digestibility COMPARED TO OTHER TREATMENTS.SO AT 2GR/L HAD LOWER (P<0.05) PH COMPARED TO CONTROL AND OTHER TREATMENTS.IN CONCLUSION, RO AT 100 MG/L INHIBITED IN VITRO RUMEN FERMENTATION AND RO AND SO HAD INTERACTION EFFECTS ON IN VITRO RUMEN digestibility.

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
نویسندگان: 

GELENCSER T. | GAL V. | HODSAGI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  171-179
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  11383
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11383

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

RAVINDRAN V.L. | HEW G. | RAVINDRAN B.

نشریه: 

JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  81
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  85-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  4960
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4960

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
litScript