نتایج جستجو

6614

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

662

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  71
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  351-355
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1539
 • دانلود: 

  405
چکیده: 

زمینه و هدف: سرطان پروستات سومین علت مرگ و شایع ترین علت سرطان در مردان مسن است. با توجه به توانایی تشخیصی پایین روش های غربالگری در تشخیص و لوکالیزه کردن تومور، روش های تصویربرداری از جمله diffusion Weighted Imaging (MRI) و Magnetic Resonance Imaging (DWI) در سال های اخیر مورد توجه و استقبال قرار گرفته است. در این تحقیق، ارزش استفاده از DWI برای تشخیص سرطان های پروستات بررسی گردید.روش بررسی: این مطالعه در سال 1390 در بخش رادیولوژی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) در قالب مطالعه مقطعی انجام شد. نمونه مورد پژوهش بیماران مشکوک به سرطان پروستات بر اساس افزایش Prostate-Specific Antigen (PSA) سرم یا معاینه غیرطبیعی رکتال بودند که برای انجام بیوپسی پروستات ارجاع شدند. نتایج به دست آمده در تصویربرداری DWI با نتایج بیوپسی بیماران مقایسه شد.یافته ها: تعداد 85 بیمار وارد مطالعه شدند. حساسیت DWI در تصاویر MRI برای تشخیص سرطان پروستات 100%، ویژگی 97.1%، ارزش اخباری مثبت 89.5% و ارزش اخباری منفی 100% بود. این یافته ها نشان داد چنان چه DWI سرطان پروستات را منفی گزارش نماید با اطمینان بسیار بالایی می توان به نتیجه آن اعتماد کرد، ولی در صورت مثبت بودن گزارش، اگرچه اطمینان 100% نیست اما میزان آن باز هم بالا بوده و بیش از 90% می باشد.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهند که استفاده از DWI در تصاویر MRI دقت بالایی در تشخیص افراد غیرمبتلا و هم چنین دقت قابل قبولی در تشخیص بیماران مبتلا به سرطان پروستات در مقایسه با سایر روش ها دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1539

دانلود 405 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  64
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  51-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3977
 • دانلود: 

  788
چکیده: 

زمینه و هدف: مولتیپل اسکلروزیس بیماری مزمنی است که اغلب در بالغین جوان آغاز شده و از نظر پاتولوژی به صورت مناطق متعدد التهابی در ماده سفید دستگاه عصبی مرکزی، از بین رفتن میلین و ایجاد اسکار گلیال مشخص میشود. تصویر برداری به روش تشدید مغناطیسی (MRI) ارزشمند ترین اقدام تشخیصی پارا کلینیکی است. تکنیک جدیدی از این روش تصویر برداری بر پایه انتشار مولکولی ابداع شده است (DW- MRI) که اغلب ضایعات حاد و فعال را مشخص می سازد. با تشخیص و درمان زود رس بیماری، کاهش سرعت پیشرفت بیماری و جلوگیری از ایجاد ضایعات ماندگار امکان پذیر می باشد. هدف از این مطا لعه مقایسه نتایج حاصل از MRI متداول (Conventional) و DW-MRI در بررسی پلاک های مغزی بیماران دچار مولتیپل اسکلروزیس است.روش بررسی: در طی یک مطالعه توصیفی- تحلیلی آینده نگر، 30 بیمار با تشخیص مولتیپل اسکلروزیس قطعی از نظر بالینی و 30 فرد سالم (به عنوان گروه شاهد) در طی مدت 12 ماه بررسی شدند. هر دو گروه تحت بررسی با MRI متداول و DW-MRI قرار گرفتند. تعداد کل، شکل، محل و اندازه پلاک های داخل مغزی مولتیپل اسکلروزیس در دو روش تصویر برداری مقایسه گردید. حساسیت و ویژگی هر دو روش تصویر برداری در کشف ضایعات داخل مغزی مولتیپل اسکلروزیس تعیین گردید.یافته ها: 30 بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس، با میانگین سنی 32.76±8.79 سال و 30 فرد سالم با میانگین سنی 32.75±9.23 سال بررسی شدند. تعداد پلاک های مغزی در روش متداول به طور معنی داری بیشتر از روش DW-MRI بود(P<0.05) . در روش MRI متداول، تعداد پلاکهای بیضی شکل بیشتر بوده و پلاک های بیشتری در مناطق د ور بطنی، مرکز نیمه بیضی (Centrum semiovale) و کورپوس کالوزوم توسط MRI متد اول دیده شد. حداقل اندازه پلاک در روش MRI متداول کمتر از DW-MRI بود. حساسیت هر دو روش 100%  بود. ویژگی روش متد اول و روش DW-MRI به ترتیب 86.6% و 96.6% بود.نتیجه گیری: در این مطالعه حساسیت هر دو روش تصویر برداری در کشف ضایعات داخل مغزی مولتیپل اسکلروزیس یکسان بود ولی ویژگی DW-MRI در کشف این ضایعات بیشتر از MRI متداول بود. در بعضی موارد، DW-MRI ضایعاتی را آشکار می سازد که در MRI متداول دیده نمی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 3977

دانلود 788 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

SCHAERSTROM A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9589
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9589

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
عنوان: 
نویسندگان: 

STEWART P.S.

نشریه: 

JOURNAL OF BACTERIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  185
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1485-1491
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2951
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2951

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

AREF MANESH A. | ABDI H. | NAJAFI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  29-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10293
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

A novel meshless numerical technique to solve problems in computational mechanics is introduced. In the interest of the distinct comparison between the new technique and the prior methods, the manuscript fully explains the theory of the technique. For the one and two-dimensional diffusion and one and two-dimensional advection-diffusion examples presented in this study, the solution technique is presented in details. Being a meshless technique, the control volumes are arbitrary chosen, and they possess simple shapes which contrary to the existing control volume methods can overlap. The number of the points within each control volume, hence the degree of the interpolation can be different throughout the considered computational domain. Since the control volumes are of simple shapes, the integrals can be readily evaluated. Compared to the other methods including the exact solution, the results show to be highly accurate and very promising for a broad range of problems in computational mechanics.

آمار یکساله:  

بازدید 10293

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Davanian F. | Faeghi F. | Shahzadi S. | Farshidfar Z.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  459-464
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14319
 • دانلود: 

  7642
چکیده: 

Background: The most common primary tumors of brain are gliomas. Grading of tumor is vital for designing proper treatment plans. The gold standard choice to determine the grade of glial tumor is biopsy which is an invasive method. Objective: In this study, we try to investigate the role of fractional anisotropy (diffusion anisotropy) and linear anisotropy coefficient (its shape) with the aim of diffusion Tensor imaging (as a non-invasive method) in the grading of gliomas. Methods: A group of 20 patients with histologically glial approved was evaluated. In this study, we used a 1. 5-Tesla MR system (AVANTO; Siemens, Germany) with a standard head coil for scanning. Multi-directional diffusion weighted imaging (measured in 12 non-collinear directions) and T1 weighted non-enhanced were performed for all patients. We defined two Regions of Interest (ROIs); white matter adjacent to the tumor and the homologous fiber tracts to the first ROI in the contralateral hemisphere. Results: Linear anisotropy coefficient (CL), fractional anisotropy (FA) values and ratios of low-grade peri-tumoral fiber tracts were higher than high-grade gliomas (Pvalue CLt=0. 014, P-value CLt/n=0. 019 and P-value FAt=0. 006, P-value FAt/n=0. 024). In addition, we perform ROC curve for each parameter (CL ratio-AUC = 0. 82 and FA ratio-AUC = 0. 868). Conclusion: Our findings prove significant difference between diffusion anisotropy (FA) and diffusion shape (Cl) between low grade and high grade glioma, based on which we find this evaluation helpful in the grading of glial tumors.

آمار یکساله:  

بازدید 14319

دانلود 7642 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

LIN H.F. | LIN S.M.

نشریه: 

TECHNOVATION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  135-145
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6518
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6518

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  301-307
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  839
 • دانلود: 

  528
چکیده: 

در این مقاله روش جدیدی برای حذف نویز تصاویر با استفاده از معادلات مشتقات جزیی ارایه شده است. در به کارگیری معادلات مشتقات جزیی برای حذف نویز تصاویر از پارامتری به نام ضریب انتشار استفاده می شود که انتخاب درست آن تاثیر زیادی بر روی حذف نویز و حفظ لبه های تصویر دارد. در مقالات موجود مقدار ضریب انتشار برای تصاویر مختلف بر اساس سعی و خطا به دست می آیند. اما در این مقاله روشی ارایه می شود که مقدار این ضریب به صورت تطبیقی برای تصاویر در نظر گرفته می شود. روش ارایه شده در این مقاله بر روی چندین تصویر استاندارد آزمایش شده است. نتایج این آزمایشات نشان می دهند که روش ارایه شده در مقایسه با روش های موجود مبتنی بر معادلات مشتقات جزیی عملکرد بهتری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 839

دانلود 528 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  32
 • دانلود: 

  10
چکیده: 

diffusion Magnetic یک تکنیک ساده و قدرتمند در مسیریابی شبکه های حسگر بی سیم می باشد که با الهام گرفتن از خاصیت مغناطیسی آهن رباها و میدان مغناطیسی ایجاد شده در اطراف آن ها یک مکانیزم قابل اطمینان برای انتقال داده ها از گره های منبع به سمت Sink ها در شبکه های حسگر بی سیم ارایه نموده است. در این مکانیزم Sink ها مانند آهن ربا عمل کرده و داده های حس شده نقش ذرات آهن را بازی می نمایند و مانند ذرات فلزی اطراف آهن ربا، از طریق میدن مغناطیسی فرضی ایجاد شده، به سمت Sink ها جذب می شوند. ما دراین مقاله ضمن حفظ تمامی قابلیت های تکنیک Magnetic diffusion، با ایجاد تغییراتی در پیاده سازی آن، تاخیر رسیدن داده ها، برای حالت های خاصی که نیاز به کمترین تاخیر ممکن دارند را بهبود می دهیم. نتایج به دست آمده نشان می دهد که زمان رسیدن داده های خاصی که به Sink های دارای قدرت جذب مغناطیسی کمتر، نزدیک تر می باشند، بسیار کاهش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 32

دانلود 10
نویسندگان: 

GEROSKI P.

نشریه: 

RESEARCH POLICY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  4-5
 • صفحات: 

  603-625
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8473
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8473

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript