نتایج جستجو

5785

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

579

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

SPIRA A.I. | CARDUCCI M.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  338-343
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3540
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3540

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  ویژه نامه
 • صفحات: 

  125-136
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1000
 • دانلود: 

  414
چکیده: 

هدف این پژوهش پیش بینی میزان تمایزیافتگی دختران از روی تمایزیافتگی مادران بود. به همین منظور، تعداد 157 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده برگزیده شدند و به پرسش نامه تمایزخود پاسخ دادند. برای تحلیل داده های بدست آمده از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته ها نشان داد میان تمایزیافتگی و خرده مقیاس های واکنش عاطفی، جدایی عاطفی، آمیختگی با دیگران و جایگاه من در دختران و مادران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و هم چنین، تمایزیافتگی و خرده مقیاس های واکنش عاطفی، جدایی عاطفی، آمیختگی با دیگران و جایگاه من در مادران قادر به پیش بینی این متغیرها در دختران است.

آمار یکساله:  

بازدید 1000

دانلود 414 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BROOJERDIAN N. | PEYGHAN E. | HEYDARI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  79-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  35253
 • دانلود: 

  17892
چکیده: 

The Lie derivation of multivector fields along multivector fields has been introduced by Schouten (see [10, 11]), and studdied for example in [5] and [12]. In the present paper we define the Lie derivation of differential forms along multivector fields, and we extend this concept to covariant derivation on tangent bundles and vector bundles, and find natural relations between them and other familiar concepts. Also in spinor bundles, we introduce a covariant derivation along multivector fields and call it the Clifford covariant derivation of that spinor bundle, which is related to its structure and has a natural relation to its Dirac operator.

آمار یکساله:  

بازدید 35253

دانلود 17892 استناد 455 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ARNEY K.L. | FISHER A.G.

نشریه: 

JOURNAL OF CELL SCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  117
 • شماره: 

  PT 20
 • صفحات: 

  4355-4363
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5997
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5997

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1 (پیاپی 71)
 • صفحات: 

  10-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  906
 • دانلود: 

  567
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی نقش مولفه های تمایزیافتگی والدین در پیش بینی تمایزیافتگی دانش آموزان دختر و پسر انجام گرفت. پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران بود که از میان آنها 283 دانش آموز به شیوه نمونه گیری خوشه ای- تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. شرکت کنندگان به همراه هر دو والد خود، پرسشنامه فرم کوتاه تمایزیافتگی (دریک، 2011) را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از رگرسیون گام به گام توسط نرم افزار SPSS22 مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد از میان مولفه های تمایزیافتگی والدین، واکنش هیجانی پدران (15 درصد) و موضع من مادران (7 درصد) تمایزیافتگی پسران را تبیین می کنند. بر اساس دیگر نتایج، مولفه های همجوشی پدران (7 درصد) و واکنش هیجانی مادران (5 درصد) تمایزیافتگی دختران را پیش می کنند (P<0.01). مولفه های دیگر تمایزیافتگی والدین در این پیش بینی نقشی نداشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 906

دانلود 567 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ADA I. | CASTELLUCCIA C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  209-218
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3542
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3542

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

CHENNA REDDY P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  39-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  24195
 • دانلود: 

  17935
چکیده: 

The type of the applications for which Internet is being used has changed over the years. Multimedia applications, Real-time applications and Game playing require Quality of service. IEEE has proposed IEEE 802.11e, a quality of service extension to the wireless LAN standard IEEE 802.11. In this paper service differentiation ability of 802.11e is evaluated. Identical traffic is considered for all Access categories to quantitatively differentiate different Access categories. The results indicate, 802.11e achieves service differentiation with some limitations. NS-2.26 is used for simulation.

آمار یکساله:  

بازدید 24195

دانلود 17935 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

MAJIDIAN H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  47
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

TO SOME PEOPLE, NUMERICAL differentiation SOUNDS A TRIVIAL TASK, WHICH CAN BE EASILY DONE BY DIFFERENCE FORMULAS. HOWEVER, CANCELLATION IS A SERIOUS PROBLEM WITH THESE FORMULAS, ESPECIALLY THE ONES FOR HIGHER ORDER DERIVATIVES. IN ORDER TO SOLVE THIS PROBLEM, THE COMPLEX CALCULUS IS USUALLY EMPLOYED. THERE ARE TWO MAIN APPROACHES, AND THE AIM OF THIS ARTICLE IS TO GIVE A BRIEF REVIEW OF THEM: THESE ARE COMPLEX STEP differentiation FORMULAS, AND THE CAUCHY INTEGRAL APPROACH.

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
نویسندگان: 

DAWSON E. | MAPILI G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  60
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  215-228
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3542
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3542

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

KOVEN N.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  68
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  102-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9156
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9156

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript