نتایج جستجو

8147

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

815

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

Mosapour Negari Fariba

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  31-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23493
 • دانلود: 

  5690
چکیده: 

The present work is associated with dietary reconstruction using δ 13C and δ 15N analysis of humans from the site of Sidon, a Middle Bronze Age (2000BC-1550BC) settlement in Lebanon. The main objective of this research is to focus on collagen extraction of 23 individual bones, discovered in a cemetery, College site (season 2001-2002) in ancient Sidon. Collagen could only be extracted from the 8 adults and 11 subadults and one faunal sample excavated during the 2001-2002 seasons. Carbon and nitrogen stable isotopes, which are two important tools in palaeodietary analysis, can tell us about the protein sources of the diet. δ 13C values shows the proportion of terrestrial against marine protein in the diet and what sort of photosynthetic pathways, including C3, C4, or CAM, were consumed in populations during their lifetime, while δ 15N values reveal the proportion of animal against plant protein and also provide an indication of the age of weaning. In this study according to the carbon isotope values, the results show that these individuals were consuming terrestrial food stuffs, typically C3 plants, including cereals such as wheat, barley, rice, as well as lentils and milk products. The nitrogen isotopes indicate that protein originated from a mixture of terrestrial plant and animal food. The animals probably were herbivores such as sheep and goats, which consumed C3 plants. Also, the nitrogen values estimated age of weaning in infants in this population. Infants were breast-fed and their weaning may have been occurred between the ages of 18 months and 3-4 years. The most surprising results of both isotopes are that no trace of C4 plants or marine products was seen, while the site is situated along the Mediterranean Sea.

آمار یکساله:  

بازدید 23493

دانلود 5690 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

CELL AND TISSUE RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  368
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  159-170
تعامل: 
 • استنادات: 

  402
 • بازدید: 

  4926
 • دانلود: 

  18353
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4926

دانلود 18353 استناد 402 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  41-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  825
 • دانلود: 

  302
چکیده: 

زمینه و اهداف: پاتوژنز بیماری رفلاکس معدی - مری (Gastro-esophageal reflux disease, GERD) به طور کامل مشخص نیست. ولی، عوامل خطر متعددی از جمله رژیم غذایی، اضافه وزن و چاقی در سبب شناسی آن مطرح هستند. نظر به تناقض نتایج مطالعات مختلف در این زمینه، این مطالعه با هدف بررسی تاثیر رژیم غذایی و نمایه توده بدن (Body mass index, BMI) و اثر تداخلی آنها بر روی بیماری رفلاکس معدی - مری انجام گرفت.روش بررسی: این مطالعه مورد - شاهدی بر روی 217 فرد (106 مورد و 111 شاهد، همسان شده از لحاظ سن و جنس) مراجعه کننده به کلینیک شیخ الرییس تبریز از آبان ماه 85 لغایت اسفند ماه 85 انجام گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه عمومی، چک لیست برای تشخیص GERD و فرم ثبت غذایی سه روزه جهت ارزیابی دریافت غذایی گردآوری شد. وزن و قد افراد اندازه گیری و نمایه توده بدن (BMI) محاسبه گردید. BMI مساوی یا بیشتر از 25 به عنوان اضافه وزن یا چاقی در نظر گرفته شد. داده های غذایی با استفاده از نرم افزار Nutritionist III و SPSS آنالیز و از تستهای آماری student t-test, x2 و Mann-Whitney U test استفاده گردید.یافته ها: میانگین BMI افراد مورد مطالعه 5.32±26.5 کیلوگرم / مترمربع بود. از بین عوامل غذایی، تنها سهم پروتئین از انرژی دریافتی تفاوت بین مبتلایان به GERD و افراد سالم نشان داد (P=0.06)، ولی دریافت سایر ترکیبات رژیم غذایی بین دو گروه مشابه بود. چگالی انرژی، حجم کل و تعداد دفعات مصرفی غذا اختلاف معنی داری را بین دو گروه نشان نداد؛ در حالیکه بروز نشانه های GERD در افراد با BMI بالا بیشتر یافت شد (P=0.0001). با در نظر گرفتن اثر تداخلی BMI، از مجموعه عوامل غذایی، مقدار تام چربی و قند ساده ارتباط مثبت معنی داری با اضافه وزن و یا چاقی در بروز GERD نشان داد P=0.04) در هر دو مورد).نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاکی از نقش احتمالی حمایتی سهم پروتئین از انرژی دریافتی در بروز نشانه های GERD می باشد. از طرف دیگر، با افزایش BMI، شیوع GERD افزایش می یابد. به نظر میرسد چربی و قند ساده به طور غیر مستقیم و از طریق مکانیسم های غیر رفلاکسوژنیک از جمله افزایش BMI در بروز نشانه های GERD دخیل باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 825

دانلود 302 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  76
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  550-557
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  234
 • دانلود: 

  161
چکیده: 

زمینه و هدف: سن متوسط ابتلا به سرطان پستان در زنان ایرانی حداقل 10 سال کمتر از کشورهای توسعه یافته می باشد و بروز این بیماری در زنان ایرانی رو به افزایش است. رژیم های غذایی متنوع می توانند در ایجاد محافظت در برابر بیماری های مزمن نقش داشته باشند. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط امتیاز تنوع رژیمی و خطر ابتلا به سرطان پستان انجام گرفت. روش بررسی: این مطالعه ی مورد-شاهدی، از اردیبهشت تا بهمن 1394 با 298 شرکت کننده شامل 149 مورد سرطان پستان و 149 زن به ظاهر سالم در بیمارستان شهدا، تهران انجام گرفت. داده های فردی، تن سنجی و فعالیت فیزیکی افراد شرکت کننده گردآوری و پرسشنامه ی معتبر بسامد خوراک شامل 168 ماده غذایی تکمیل شد. انرژی دریافتی با استفاده از Nutritionist 4 software (First Databank Inc., Hearst Corp., San Bruno, CA, USA) و امتیاز تنوع رژیمی برای هر فرد محاسبه و نسبت شانس با فاصله اطمینان 95% برای ارزیابی ارتباط خطر ابتلا به سرطان پستان و سهک های امتیاز تنوع رژیمی ارزیابی شد. یافته ها: افراد دو گروه از نظر وزن، قد و نمایه توده بدنی فاقد تفاوت معنادار بودند، ولی دریافت روزانه ی انرژی تفاوت معناداری نشان دادند (0/001>P). پس از تعدیل اثر مخدوشگرها افرادی که در سهک سوم امتیاز تنوع رژیمی بودند نسبت به سهک اول 86% شانس کمتری برای ابتلا به سرطان پستان داشتند (0/31-0/06=95% CI، 0/14OR=). در بررسی امتیاز تنوع رژیمی گروه های غذایی، ارتباط معکوس با خطر ابتلا به سرطان پستان برای گروه های میوه ها و شیر و لبنیات به دست آمد (0/001>P). نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه امتیاز تنوع رژیمی با کاهش خطر ابتلا به سرطان پستان در ارتباط می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 234

دانلود 161 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MAEDA N. | SHIMOMURA I. | KISHIDA K.

نشریه: 

NATURE MEDICINE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  731-737
تعامل: 
 • استنادات: 

  404
 • بازدید: 

  18601
 • دانلود: 

  18705
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18601

دانلود 18705 استناد 404 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2 (پیاپی 51)
 • صفحات: 

  88-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2952
 • دانلود: 

  939
چکیده: 

مطالعه های همه گیرشناسی تغذیه ای، اغلب بر ارتباط میان مصرف تنها یک ماده مغذی با خطر ابتلا به بیماری های غیر واگیر متمرکز شده اند. از آنجا که مصرف یک ماده مغذی اغلب با دریافت سایر مواد مغذی همراه است، شاید بررسی ارتباط مصرف رژیم های غذایی مختلف با بروز بیماری های غیرواگیر نسبت به در نظر گرفتن ارتباط تنها یک ماده مغذی یا یک غذای خاص صحیح تر باشد. یکی از مشخصه های رژیم غذایی سالم داشتن تنوع غذایی است. یک رژیم غذایی متنوع می تواند از کمبود یا بیش دریافتی یک ماده مغذی پیشگیری نماید. شاخص های کفایت غذایی جهت ارزیابی تطابق پذیرش افراد از راهنماهای رژیمی به کار می رود و ارزیابی آن به طور معمول گران، وقت گیر و نیازمند یک روش قوی است. چنانچه تنوع غذایی بتواند نمایان گر وضعیت کفایت تغذیه ای باشد می تواند به عنوان یک شاخص ارزان و ساده در این خصوص تلقی شود. از طرف دیگر برخی گزارش ها در زمینه ارتباط تنوع غذایی با وضعیت سلامت حاکی از آن است که شاخص امتیاز تنوع غذایی ممکن است با ابتلا به برخی بیماری های غیر واگیر مرتبط باشد و شانس ابتلا به این بیماری ها در بین جوامع مصرف کننده رژیم های غذایی با امتیاز تنوع پایین، بیش تر است. لذا اهمیت شاخص امتیاز تنوع غذایی می تواند از دو جنبه مورد بحث قرار گیرد؛ نخست ارتباط آن با میزان کفایت تغذیه ای و سپس ارتباط شاخص مذکور با ابتلا به بیماری های غیر واگیر که مقاله حاضر با هدف بحث در این زمینه نگارش شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2952

دانلود 939 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  61-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1991
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

آزمایشی در قالب طرح کامل تصادفی به منظور بررسی استفاده از پودر سیب زمینی خام در جیره های جوجه گوشتی با استفاده از 250 قطعه جوجه گوشتی تجاری به مدت 56 روز انجام شد. دوره آزمایش به 3 مرحله آغازین (هفته های 2 و 3)، رشد (هفته های 4، 5 و 6) و پایانی (هفته های 7 و 8) تقسیم شدند. جوجه ها در 8 روزگی به 5 گروه آزمایشی با جیره های غذایی محتوی صفر درصد (کنترل)، 10%، 20%، 30% و 40% پورد سیب زمینی تقسیم شدند. درصد های فوق الذکر نشان دهنده میزان جایگزینی ذرت در جیره بوسیله پودر سیب زمینی خام در طی مراحل آغازین و رشد است. در مرحله پایانی (هفته های 7 و 8) تمامی تیمارهای آزمایشی از جیره کنترل تغذیه شدند. در این آزمایش هر تیمار 5 تکرار و در هر تکرار 10 قطعه جوجه قرار داشت. در روز 56، از هر تکرار 2 نتیجه برای تعیین درصد لاشه ذبح گردید. نتایج آزمایش نشان داد که در میزان مصرف خوراکی هفتگی به غیر از هفته های 5 و 6، تفاوت معنی داری مشاهده نشد (P<0.05). در میزان افزایش وزن هفتگی و ضریب تبدیل غذایی، به غیر از هفته هفتم تفاوت معنی داری مشاهده نشد (P<0.05). به طور کلی استفاده از پودر سیب زمینی خام در جیره جوجه های گوشتی سبب کاهش وزن و نیز ضریب تبدیل غذایی گردید. در میزان چربی حفره بطنی تفاوت معنی داری دیده نشد (P<0.05)، ولی درصد لاشه و کبد دارای تفاوت معنی داری بودند (P<0.05). پودر سیب زمینی خام باعث کاهش درصد لاشه و افزایش درصد کبد گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 1991

دانلود 118 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  58-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  862
 • دانلود: 

  772
چکیده: 

هدف: این مطالعه به مرور شواهد و کارآزمایی های بالینی درباره رژیم غذایی برای پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی می پردازد. زمینه: بیماری های قلبی عروقی به سرعت در حال تبدیل شدن به علت اصلی مرگ در سراسر جهان هستند. بنابراین، شناخت رژیم غذایی مناسب برای پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی مهم است.روش کار: داده های این مطالعه مروری از طریق جستجوی منابع الکترونیکی و بانک های اطلاعاتی و نیز جستجوی دستی منابع کتابخانه ای به دست آمده است. جستجوی مقالات و پژوهش ها با به کار بردن واژه های کلیدی در اینترنت و سایت های مرتبط و استفاده از مجلات علمی پژوهشی انجام شد.یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که حداقل سه راهبرد رژیمی برای پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی موثر است: جایگزین کردن چربی های اشباع شده با چربی های اشباع نشده و ترانس (به ویژه اشباع نشده های چندگانه)، افزایش مصرف چربی های امگا 3 از منابع گیاهی و روغن ماهی، و استفاده از رژیم دارای مقادیر زیاد میوه، سبزیجات، آجیل ها و غلات.نتیجه گیری: شواهد نشان می دهند که استفاده از چربی های اشباع نشده غیر هیدروژنه به عنوان فرم غالب چربی مورد استفاده در رژیم غذایی، غلات کامل به عنوان فرم اصلی کربوهیدرات ها، میوه ها و سبزیجات فراوان، و مقدار کافی چربی های امگا 3 می تواند حفاظت لازم را در برابر بیماری های قلبی عروقی فراهم آورد. این رژیم غذایی، همراه با فعالیت جسمی منظم، خودداری از سیگار کشیدن و حفظ وزن ایده آل بدن، از اکثر بیماری های قلبی عروقی جلوگیری می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 862

دانلود 772 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 33)
 • صفحات: 

  1-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  915
 • دانلود: 

  261
چکیده: 

به دلیل تنوع اقلیم های آب و هوایی در سطح جهان و شرایط مختلف نگهداری مواد غذایی، میزان ریزمغذی ها و درشت مغذی های موجود در مواد غذایی مختلف با عدم قطعیت روبروست. کمیت مربوط به میزان یک ماده مغذی موجود در یک ماده غذایی را هیچ گاه نمی توان به طوردقیق تعیین نموده و عدد مشخصی را به آن نسبت داد. این عدم قطعیت در مورد اعداد و ارقام موجود در مراجع پزشکی سبب می شود تا تصمیم گیری ها در مورد ارایه یک رژیم غذایی بر اساس داده های قاطع، دور از واقعیت باشد. هدف این مقاله، تهیه و تنظیم یک رژیم غذایی بهینه در محیط فازی است. به دلیل اهمیت تغذیه بیماران مبتلا به هپاتیت، مطالعه موردی روی این بیماران صورت پذیرفته است. با توجه به رژیم پرکالری و پرپروتئین برای این بیماران، مساله تحقیق را به صورت یک مساله برنامه ریزی خطی فازی با دو تابع هدف که شامل ماکزیمم سازی میزان کالری و میزان پروتئین روزانه است، مدل بندی و سپس با روشی مناسب حل شده است. در پایان با پیاده سازی رژیم غذایی در محیط فازی به نتایج خوبی حاصل گردید، به طوری که اعداد به دست آمده با در نظر گرفتن تمامی حالات ممکن واقعی تر هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 915

دانلود 261 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  193
 • صفحات: 

  140-151
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  91
 • دانلود: 

  123
چکیده: 

تغذیه فرد محور، رویکرد نوینی در علوم پزشکی می باشد که براساس پروفایل ژنتیکی، نیازهای فردی، شرایط زندگی فرد و متناسب با وضعیت سلامتی و بیماری های زمینه ای آنان است. مطالعات نشان داده اند که تنها تفاوت های ژنتیکی افراد توجیه کننده پاسخ های متفاوت افراد نسبت به درمان های دارویی و رژیم های تجویزی نمی تواند باشد و عوامل مهم دیگری از جمله میکروبیوتای روده در این امر دخیل اند. بدن انسان میزبان اکوسیستمی فعال و پویا تشکیل شده از تعداد بسیار زیادی میکرواورگانیسم می باشد که ژنومی در حدود ده برابر ژنوم انسانی را تشکیل می دهند و با بدن انسان از طریق متابولیت های ترشحی از جمله اسیدهای چرب کوتاه زنجیر و اسیدهای صفراوی ثانویه و محصولات حاصل از تخمیر مانند کینورنین، اندول و مشتقات اندولی، تریپتوفان، سروتونین، هسیتامین و دوپامین تعامل دارند. وزن و میزان متابولیسم بدن و وضعیت سلامت و بیماری فرد در نتیجه ی این تعاملات شکل می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 91

دانلود 123 استناد 0 مرجع 0
litScript