نتایج جستجو

379

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

38

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

کومش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1 (پیاپی 25)
 • صفحات: 

  75-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  1101
 • دانلود: 

  176
چکیده: 

سابقه و هدف: دیازینون یکی از سموم ارگانوفسفره است که برای کنترل آفات کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. این سم فعالیت آنزیم استیل کولین استراز را مهار کرده و احتمالا باعث آسیب سلول های جنسی و دستگاه تولید مثلی می گردد. با توجه به مصرف فراوان این سم در مزارع برنج و باغ مرکبات به ویژه در مناطق شمال کشور و ضرر احتمالی آن ها، در صدد برآمدیم تا تاثیر دیازینون را بر روی روند اسپرماتوژنزیس در موش آزمایشگاهی مورد بررسی قرار دهیم.مواد و روش: موش های نر بالغ به سه گروه آزمایشی، شم و شاهد تقسیم شدند. گروه آزمایشی، دیازینون را با دوز 30mg/kg به صورت داخل صفاقی و به مدت یک ماه (5 روز متوالی و دو روز استراحت در هفته) دریافت کردند، به گروه شم آب مقطر تزریق شد و گروه شاهد هیچگونه تزریقی نداشتند. حیوانات 7 روز بعد از آخرین تزریق کشته شده و با خارج کردن بیضه، برش های بافتی از آن ها تهیه گردید و سلول های ژرمینال، رده های اسپرماتوگونی و لایدیگ بعد از رنگ آمیزی، مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین با استفاده از ترازوی حساس و ریز سنج، وزن و قطر بیضه اندازه گیری شد.یافته ها: پس از تزریق طولانی مدت دیازینون، تعداد سلول های ژرمینال، اسپرماتوگونی ها، سلول های لایدیگ، تعداد عروق خونی، قطر لوله های اسپرم ساز و قطر بیضه نسبت به گروه شاهد و شم کاهش معنی داری پیدا کرده است.نتیجه گیری: مقایسه گروه های آزمایشی و شاهد نشان می دهد که دیازینون به عنوان یک فاکتور محیطی می تواند بر روی بافت بیضه اثر منفی داشته باشد. کاهش تعداد سلول های ژرمینال که برای تولید اسپرم ضروری هستند می تواند احتمال ناباروری را افزایش دهد. این مطالعه توجه بیش تر به مدیریت صحیح در استفاده از این گونه سموم را پیشنهاد می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 1101

دانلود 176 استناد 4 مرجع 1
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  653-664
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5937
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5937

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MONA A.H.Y. | SABAH G.E. | ALY B.O.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  3-4
 • صفحات: 

  215-225
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  7665
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7665

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  1130-1135
تعامل: 
 • استنادات: 

  910
 • بازدید: 

  21589
 • دانلود: 

  9983
چکیده: 

Background: DZN (diazinon) is an organophosphate insecticide that had been used in agriculture and for domestic and veterinary use for several years and caused many negative effects on plants and animal species, especially on human. The aim of present study was to evaluate the effects of DZN on MDA (malondialdehyde) and GSH (glutathione) levels in female rat reproductive tissue (ovary) and to assess the protective role of vitamin E.Methods: A total of 30 adult female Wistar rats were divided into five groups: control group (without any intervention), sham group (received only pure corn oil, as solvent), experimental group 1 (DZN+corn oil, 60 mg/kg), experimental group 2 (vitamin E, 200 mg/kg), and experimental group 3 (DZN+vitamin E, the same dosage). All drugs were injected intraperitoneally, except vitamin E which was administrated by gavage. The animals were scarified after two weeks and MDA as a marker of lipid peroxidation and GSH content were measured in ovarian tissue.Results: DZN reduced GSH content and increased MDA level in ovary compared with the control group (P<0.001). Vitamin E plus DZN increased GSH content but decreased DZNinduced MDA elevation in rat ovarian tissue.Conclusion: Oxidative stress contributes to DZN-induced ovarian toxicity. The results of this study suggested that vitamin E may have a protective effect on DZN-induced ovarian toxicity.

آمار یکساله:  

بازدید 21589

دانلود 9983 استناد 910 مرجع 0
نویسندگان: 

SOBHAN ARDAKANI SOHEIL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  29
 • صفحات: 

  1307-1311
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  27803
 • دانلود: 

  18305
چکیده: 

Background: Pesticides are one of the important sources of environmental pollution that influence human health. The aim of current study was to determine diazinon and benomyl residues levels in mushrooms grown in greenhouses.Methods: Mushroom samples were obtained from 10 active greenhouses of Hamadan Province, Iran, every 14 days from May 2014. The absorbance of diazinon and benomyl were measured at 435nm in a Chemistry laboratory in Hamadan Branch, Islamic Azad University by spectrophotometer. Data were analyzed by one-way ANOVA and one-sample test in SPSS 20 statistical package.Results: diazinon residue levels in mushroom ranged from 0.026 to 0.185mg/kg.Approximately 90.0% of mushrooms were contaminated with diazinon, which was significantly more than MRL for human consumption provided by European Union (0.05mg/kg). Benomyl residue levels ranged from 0.00025 to 0.097mg/kg. Approximately 50.0% of mushrooms were contaminated with benomyl, which was significantly higher than the MRL for human consumption provided by WHO (0.01mg/kg).Conclusion: Mushrooms of Hamedan Province, Iran, Greenhouses contamination with diazinon and benomyl is higher than international standards.

آمار یکساله:  

بازدید 27803

دانلود 18305 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  73
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  243-250
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  542
 • دانلود: 

  220
چکیده: 

زمینه و هدف: استخوان بافت سختی است که محتوای آن مرتب در حال تغییر و تحول می باشد. رشد طولی استخوان به واسطه پلاک رشد صورت می گیرد که ساختاری غضروفی در انتهای استخوان های دراز بدن می باشد. هنگام بلوغ جنسی، ضمن بسته شدن (استخوانی شدن) پلاک رشد، رشد طولی استخوان متوقف می گردد. دیازینون از سموم ارگانوفسفره است که ضمن ایجاد استرس اکسیداتیو می تواند به سلول ها و بافت های بدن آسیب برساند. هدف این مطالعه بررسی اثر سم دیازینون بر تغییرات پهنای پلاک رشد (شامل ناحیه سلول های در حال تکثیر و ناحیه سلول های هایپرتروفه) در موش صحرایی نابالغ بود.روش بررسی: این مطالعه تجربی در اردیبهشت سال 1392 در دانشگاه فردوسی مشهد و بر روی 12 سر موش صحرایی نر نابالغ از نژاد ویستار که به طور تصادفی در دو گروه کنترل و دیازینون قرار گرفتند، انجام شد. تیمارها به صورت گاواژ دهانی و طی 28 روز انجام شد. در روز 28، حیوانات کشته و استخوان ران پای چپ برای بررسی های هیستومورفومتریک پهنای پلاک رشد اپیفیز ران جدا شدند. بررسی ها توسط ImageJ, ver. 1.40g (Wayne Rasband, NIH, USA) و معنادار بودن نتایج توسط آنالیز واریانس ANOVA به همراه Tukey’s test انجام شد.یافته ها: پهنای پلاک رشد در گروه دیازینون نسبت به گروه کنترل کاهش معنادار (P=0.0126) داشت که به صورت کاهش پهنای ناحیه در حال تکثیر (P<0.001) و افزایش پهنای ناحیه هیپرتروفی شده (P=0.016) مشاهده شد. نتیجه گیری: دیازینون منجر به کاهش پهنای پلاک رشد اپیفیز ران موش های صحرایی نابالغ می شود و می تواند عاملی باشد بر اختلال در روند رشد طولی استخوان و بسته شدن پیش از موعد پلاک رشد.

آمار یکساله:  

بازدید 542

دانلود 220 استناد 0 مرجع 21
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  2835
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRODUCTION: diazinon, AN ORGANOPHOSPHATE INSECTICIDE, HAS BEEN USED WORLDWIDE IN AGRICULTURE AND DOMESTICALLY FOR SEVERAL YEARS, WHICH HAS LED TO NEUROTOXICITY AS A RESULT OF INDUCTION OF OXIDATIVE STRESS. THIS STUDY HAS BEEN INITIATED TO DETERMINE WHETHER CAPTOPRIL, AN ANGIOTENSIN CONVERTING…

آمار یکساله:  

بازدید 2835

دانلود 0
نشریه: 

زیست شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  794
 • دانلود: 

  43
چکیده: 

دیازینون یکی از آفت کش های ارگانوفسفره است که بیش از 40 سال به طور گسترده در کشاورزی استفاده می شود. این آفت کش به آسانی با آبشویی به آب های سطحی راه یافته و درخاک و جانداران انباشته می گردد و به این ترتیب می تواند بر اکوسیستم تاثیر گذارد. در این پژوهش بررسی تاثیر دیازینون بر پارامترهای رشد در گونه ای از دُم عقربی (Aegilops columnaris Zhuk) مطالعه شد. پنج تیمار شامل 1. کنترل، 2. یک بار اسپری 0.01 دیازینون، 3. دو بار اسپری 0.01 دیازینون، 4. یک بار اسپری 0.001 دیازینون، 5.. دو بار اسپری 0.001 دیازینون آماده گردید. ده بذر دُم عقربی در هر گلدان برای هر تیمار کاشته شد و هر تیمار 10 بار تکرار گردید. پس از گذشت دو هفته در شرایط یکسان در اتاق کشت همه گلدان ها غیر از کنترل با دیازینون اسپری شدند. پس از گذشت سه هفته تیمارهای 3 و 5 مجددا دیازینون دریافت نمودند. سپس 16 پارامتر رشد در همه گیاهان کنترل و تحت تیمار اندازه گیری و محاسبه گردید. داده ها با استفاده از نرم افزارهای EXCEL و SPSS (ضریب همبستگی در0.05) آنالیز شدند. نتایج نشان داد که اگر چه استفاده از دیازینون می تواند در دفع آفات موثر بوده و محصول را از آسیب حفظ نماید اما سبب کاهش وزن خشک کل، طول ریشه، کلروفیل و فتوسنتز در نمونه های تحت تیمار دیازینون نسبت به کنترل می شود. همچنین پارامترهای وزن خشک کل با طول ریشه و کلروفیل با فتوسنتز دارای همبستگی معنی دار (P<0.05) هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 794

دانلود 43 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

علوم محیطی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  107-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  127
 • دانلود: 

  47
چکیده: 

وجود مواد شیمیایی آلی در منابع آب سطحی علاوه بر تاثیر نامطلوب بر مصرف کنندگان این آب ها، باعث کاهش مطلوبیت زیستگاه برای آبزیان و حتی نابودی آنها می شود. تعیین غلظت باقی مانده دیازینون در رودخانه تجن با هدف بررسی تاثیرپذیری غلظت این آلاینده از فعالیت های کشاورزی اطراف رودخانه، با نمونه برداری از اردیبهشت ماه شروع و با گام زمانی سه هفته ای تا ماه مهر ادامه یافت. پس از نمونه برداری و انتقال نمونه ها به آزمایشگاه، غلظت دیازینون موجود در نمونه های آب توسط دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) اندازه گیری شد. حداکثر غلظت دیازینون به مقدار 47 میکروگرم بر لیتر در خرداد ماه و در ایستگاه سوم اندازه گیری شد. بررسی نتایج نشان داد که غلظت دیازینون در رودخانه تجن با شروع فعالیت های کشاورزی به خصوص شالیکاری های اطراف رودخانه افزایش می یابد و در تمام فصل تابستان با غلظت های متفاوتی بسته به زمان استفاده ظاهر می شود. با توجه به این که معیار توصیه شده توسط EPA برای آلاینده دیازینون جهت حفاظت از اکوسیستم رودخانه، میانگین غلظت یک ساعته 0.17 میکروگرم بر لیتر می باشد که نباید بیشتر از یک بار در هر سه سال (معیار سمیت حاد) تجاوز کند، می توان نتیجه گرفت که غلظت آلاینده دیازینون در رودخانه تجن تحت تاثیر فعالیت های کشاورزی افزایش یافته و اکوسیستم رودخانه را به مخاطره می اندازد.

آمار یکساله:  

بازدید 127

دانلود 47 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  46
 • صفحات: 

  177-186
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  241
 • دانلود: 

  165
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 241

دانلود 165 استناد 0 مرجع 0
litScript