نتایج جستجو

6027

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

603

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  161-171
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  171
 • دانلود: 

  42
چکیده: 

اثر ترکیب پذیری عمومی و خصوصی و نحوه عمل ژن ها برای صفات عملکرد و اجزای عملکرد در پنج ژنوتیپ برنج با استفاده از طرح تلاقی دای آلل یکطرفه مورد مطالعه قرار گرفت. ژنوتیپ های برنج شامل حسنی، دیلمانی، شصتک محمدی، سنگ طارم و دائی شصتک می باشند. بذر 10 هیبرید نسل F1 به همراه پنج والد آنها در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در بهار سال 1384 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری کشت گردید. نتایج نشان داد که بین ترکیب پذیری عمومی و خصوصی ژنوتیپ ها از نظر کلیه صفات مورد مطالعه اختلاف معنی داری وجود دارد، این مطلب بدین معنی است که هر دو نوع اثر ژن (افزایشی و غیر افزایشی) در توارث این صفات وجود دارد. همچنین با برآورد نسبت واریانس GCA به  SCA مشخص شد که در توارث صفات ارتفاع بوته، عرض برگ پرچم، تعداد خوشچه اولیه و ثانویه و تعداد دانه پر در خوشه سهم واریانس افزایشی بیشتر بود، بنابراین گزینش بر اساس این صفات موفقیت آمیز خواهد بود. اما در توارث صفات تعداد پنجه، طول برگ پرچم، طول خوشه، طول و عرض شلتوک، وزن هزار دانه و عملکرد بوته واریانس غیرافزایشی ژن ها نقش بیشتری داشته و توارث پذیری خصوصی کمتری دارند. بنابراین این صفات صرفا در رابطه با تولید واریته هیبرید و استفاده از پدیده هتروزیس می توانند مهم باشند. بررسی ترکیب پذیری عمومی والدین نشان داد که رقم دائی شصتک بهترین ترکیب شونده عمومی برای عملکرد بوته می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 171

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  56
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  4-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1258
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1258

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  111-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  807
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

کنترل ژنتیکی تیپ آلودگی در زنگ زرد با استفاده از شش رقم گندم در یک طرح دی آلل یک طرفه بررسی شد. ارقام عبارت از Tiritea (شاهد حساس)، Tancred، Kotare،Otane ، Karama و Briscard بودند. شش رقم مورد نظر به همراه 15 هیبرید F1 مربوطه از واکنش به سه پاتوتیپ 7E18A- ، 38E0A+ و +134E 134Aارزیابی شدند. برای هر پاتوتیپ یک طرح بلوکهای تصادفی با 21 تیمار طراحی گردید. داده های حاصل از تیپ آلودگی بر اساس روشهای مورلی جونز، التر و مورتون، گریفینگ و روش گرافیکی هیمن تجزیه شدند. در هر پاتوتیپ مقادیر منفی و مثبت برای درجه غالبیت مشاهده شد که بیانگر اثر متقابل ژنوتیپ میزبان با پاتوژن می باشد. تجزیه های واریانس نشان دادند که در تبیین تیپ آلودگی هم اثرات افزایشی و هم اثرات غالبیت دخالت دارند، ولی در مجموع نقش اثرات افزایشی بیشتر از اثرات غیر افزایشی بود. متوسط وراثت پذیری عمومی و خصوصی به ترتیب 0.89  و0.54  بر آورد شد. در این تجزیه گرافیکی هیمن، درجه غالبیت بسته به نوع پاتوتیپ از غالبیت ناقص تا فوق غالبیت متغیر بود. در همه پاتوتیپ ها رقم Briscard دارای ژن های مغلوب بود، در صورتی که درپاتوتیپ های + 38E0Aو -7E18A رقم  Karama و در پاتوتیپ +134E134Aرقم Kotare از ژن های مغلوب بر خوردار بود. قابلیت ترکیب عمومی منفی (مقاومت زیادتر) و معنی داری نیز برای Kotare در مورد پاتوتیپ 7E18A- ، Briscard برای پاتوتیپ + 38E0AوBriscard ، Karama  و Kotare برای پاتوتیپ 134E134A+ بدست آمد. بطور کلی با در نظر گرفتن وراثت پذیری بالای تیپ آلودگی، ارقام مذکور را می توان در برنامه های اصلاحی برای کاهش تیپ آلودگی به کار برد.

آمار یکساله:  

بازدید 807

دانلود 87 استناد 0 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  109-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  81
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

به منظور تجزیه ژنتیکی مقاومت برنج به بلاست برگ، تعداد پنج رقم برنج والدی شامل خزر، هاشمی، کادوس، فوجی و رشتی بصورت طرح دای آلل ناقص با یکدیگر تلاقی داده شدند. نتاج و والدین در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در گلخانه کشت گردیدند و صفات تعداد لکه های بلاست روی برگ، اندازه لکه های اسپورزا و درصد آلودگی سطح برگ در مقابل جدایه های IA-66، IA-177، IA-181، IA-79 و IA-38 با استفاده از روش استاندارد بین المللی ارزیابی بیماری بلاست برنج (S.E.S.) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که در سطح احتمال 1% و 5% تفاوت معنی دار بین ژنوتیپ ها وجود دارد. معنی دار بودن ترکیب پذیری عمومی و خصوصی همچنین نسبت بین ترکیب پذیری عمومی و خصوصی حاکی از تاثیر همزمان اثرات افزایشی و غیر افزایشی با سهم بیشتر اثرات افزایشی ژن ها می باشد. وراثت پذیری خصوصی و عمومی برای تمام صفات در حد بالایی بدست آمد. با توجه به نتایج فوق، می توان از ارقام خزر، فوجی و کادوس که از ارقام مقاوم بوده و دارای ترکیب پذیری عمومی منفی و معنی دار می باشند، برای افزایش مقاومت به بیماری بلاست در نتاج استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 81

دانلود 25 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2 (پیاپی 52)
 • صفحات: 

  302-310
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  91
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

هدف از این مطالعه، ایجاد هیبرید های جمعیتی با تلاقی دادن پنج رقم یونجه از نواحی جغرافیایی مختلف (قره یونجه، همدانی و محلی اصفهان از ایران، الچی از ترکیه و اردوباد از آذربایجان) و بررسی میزان ترکیب پذیری بین آنها، با استفاده از تجزیه دی آلل بود. یک دی آلل یک طرفه در میان ارقام مورد نظر در سال 1391 اجرا شد. برای به دست آوردن نسل F1 برای هر تلاقی دوتایی، 10 گیاه به طور تصادفی از هر رقم انتخاب گردید. واکنش های هتروتیک، با ارزیابی عملکرد گیاهان حاصل از کاشت بذرهای ارقام و 10 هیبرید حاصل از دی آلل یک طرفه آنها طی دو سال (1393 و 1394) با سه چین در هر سال تعیین شد. تغییرات عملکرد علوفه در میان تلاقی ها عمدتاً به اثرات ترکیب پذیری عمومی (GCA) نسبت داده شد. به هر حال اثرات ترکیب پذیری خصوصی (SCA) نیز معنی دار بود. دامنه هتروزیس نسبت به میانگین والدین (MPH) از 1/7% در هیبرید الچی × همدانی تا 9/9-% در هیبرید قره یونجه × محلی اصفهان و هتروزیس والد برتر (HPH) از 4/3% در هیبرید الچی × همدانی تا 7/16-% در هیبرید قره یونجه × محلی اصفهان بود. رقم الچی می تواند به عنوان عضوی از یک گروه هتروتیک بالقوه برای ارقام سازگار با منطقه (قره یونجه و همدانی) در نظر گرفته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 91

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AYDIN U. | BASAL H. | KONAK C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  239-244
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  18195
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18195

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  175-188
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11205
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Salinity is one of the most important environmental factors that severely inhibit plant growth. To improve the salinity tolerance of wheat through diallel cross, six modified genotypes (Arta, Bezvestia, Koohdasht, Moghan3, Ohadi, and Star), 15 hybrids of crossing these genotypes (Bezvestia×Koohdasht, Bezvestia×Ohadi, Bezvestia×Moghan3, Bezvestia×Arta, Bezvestia×Star, Koohdasht×Ohadi, Koohdasht×Moghan3, Koohdasht×Arta, Koohdasht×Star, Ohadi×Moghan3, Ohadi×Arta, Ohadi×Star, Moghan3×Arta, Moghan3×Star, Arta×Star) in two levels of salinity (0. 20 ds. m-1), were sown in greenhouse as a factorial experiment in a completely randomized design with three replications. The estimation of electrical conductivity of water and inlet solutions and water output from the pot had been lasted for two weeks, and followed by traits such as leaf relative water content, osmotic regulation, seed yield, 100 seed weight, seed number per spike, and activity of catalase and peroxidase enzymes were measured. The results of the experiment showed that with increasing salinity, the traits related to the yield and relative content of water of wheat bread leaf decreased significantly. The traits related to yield and relative content of leaf water in Arta and Ohadi genotypes showed the highest decrease in stress conditions than control, while the progenies obtained from the cross between these two sensitive genotypes showed a significant decrease in the traits related to yield. The rate of activity of a catalase-peroxidase enzyme in stress conditions in the crossroads caused by the confluence of Bezostaya and Kohdasht due to heterozygosity in both parents that resulted in resistance to stress conditions. Considering the superiority of heterozygosity through intelligent crossings, it can be taken measures to improve the salt tolerance of herbs.

آمار یکساله:  

بازدید 11205

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  53-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  219
 • دانلود: 

  19
چکیده: 

تعداد 4 رقم پنبه به صورت یک طرح دای آلل یک طرفه با یکدیگر تلاقی داده شده و والدین و نتایج F1 آنها در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در دو آزمایش جداگانه (شرایط آبیاری بدون تنش و شرایط تنش خشکی) کشت گردیدند. تجزیه دای آلل برای صفات عملکرد وش، وزن وش قوزه، تعداد قوزه در بوته، درصد زودرسی و ارتفاع بوته بر مبنای روش 2 گریفینگ (مدل 2) انجام شد. در محیط بدون تنش واریانس ژنوتیپ ها برای ارتفاع بوته در سطح احتمال 1% و برای وزن وش قوزه در سطح احتمال 5% معنی دار بود. در حالی که در محیط تنش واریانس ژنوتیپ ها برای صفت عملکرد وش و ارتفاع بوته در سطح احتمال 5% معنی دار بود. اثرات ترکیب پذیری عمومی برای صفت وزن قوزه و ارتفاع بوته در محیط بدون تنش به ترتیب در سطح احتمال 1 و 5 درصد معنی دار شدند. همچنین این اثرات برای صفات عملکرد وش و ارتفاع بوته در محیط تنش به ترتیب در سطح احتمال 5 و 1 درصد معنی دار بودند. تجزیه دای آلل حاکی از وجود اثرات افزایشی ژن ها در کنترل صفات فوق بود. تجزیه دای آلل مرکب نشان داد که در کنترل ژنتیکی دو صفت عملکرد وش و ارتفاع بوته، واریانس ژنتیکی افزایشی اهمیت زیادی داشت. در شرایط تنش خشکی، وراثت پذیری خصوصی عملکرد وش بالا و در مورد ارتفاع بوته، در حدود متوسط بود.

آمار یکساله:  

بازدید 219

دانلود 19 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  131-139
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  104
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

به منظور بررسی عمل ژن ها و ترکیب پذیری عمومی و خصوصی در 3 لاین و 3 رقم برنج از لحاظ صفات عملکرد دانه، تعداد پنجه بارور در بوته، تعداد دانه در خوشه، طول دوره رشد، ارتفاع بوته، طول خوشه، طول برگ پرچم، طول و عرض دانه از طرح دی آلل کراس 6×6 یک طرفه استفاده گردید. در سال 1382 والدین و نتاج حاصل از آنها در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در موسسه تحقیقات برنج کشور واقع در رشت، کشت گردیدند. نتایج تجزیه واریانس حاکی از وجود تفاوت های ژنتیکی بین ژنوتیپ ها برای تمامی صفات بود. نتایج تجزیه دی آلل بر اساس روش دوم گریفینگ نشان داد که اثر ترکیب پذیری عمومی (GCA) و خصوصی (SCA) برای همه صفات در سطح آماری 1% معنی دار است. نسبت میانگین مربعات GCA به SCA در مورد صفات تعداد پنجه بارور، طول برگ پرچم، طول و عرض دانه معنی دار بود. در نتیجه برای این صفات بیشترین سهم واریانس ژنتیکی به واریانس افزایشی اختصاص دارد. قابلیت وراثت پذیری خصوصی آنها به ترتیب 0.53، 0.52، 0.65 و 0.68 برآورد شد. برای صفات عملکرد دانه، تعداد دانه در خوشه، طول دوره رشد، ارتفاع بوته و طول خوشه اثر غیرافزایشی ژن ها نقش مهمی داشت و تحلیل گرافیکی نتایج نشان داد که کنترل ژنتیکی این صفات بصورت فوق غالبیت است.

آمار یکساله:  

بازدید 104

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (پیاپی 32)
 • صفحات: 

  343-356
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1845
 • دانلود: 

  244
چکیده: 

به منظور تعیین ماهیت عمل ژن در توارث صفات مختلف ذرت، 56 ژنوتیپ (28 دورگ و 28 تلاقی معکوس) حاصل از تلاقی های دای آلل هشت لاین خالص از نظر صفات کمی مهم در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه دی آلل بر اساس روش هیمن نشان داد که اثر ژن در رابطه با صفات عملکرد دانه، تعداد دانه در ردیف بلال، عمق دانه، طول بلال، ارتفاع بوته، ارتفاع بلال، به صورت فوق غالبیت می باشد. در کنترل صفات تعداد ردیف دانه در بلال، تعداد برگ و روزهای تا ظهور گل تاجی غالبیت نسبی ژن ها حاکم بود، در حالیکه اثر ژن برای صفاتی چون وزن سیصد دانه و قطر بلال به صورت غالبیت کامل بود. استفاده از نمودار گرافیکی نشان داد که در تسریع شروع مراحل رشد زایشی و همچنین افزایش عملکرد دانه، تعداد ردیف دانه در بلال، تعداد دانه در ردیف بلال، عمق دانه، طول بلال، قطر بلال، تعداد برگ، ارتفاع بوته و ارتفاع بلال ژن های غالب و برای افزایش وزن سیصد دانه ژن های مغلوب نقش موثری دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 1845

دانلود 244 استناد 0 مرجع 3
litScript