نتایج جستجو

8329

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

833

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2 (پیاپی 18)
 • صفحات: 

  79-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  75
 • دانلود: 

  54
چکیده: 

مقدمه: بیماری دیابت به علت شیوع قابل توجه و عوارض دیررس حایز اهمیت می باشد. یکی از عوارض دیررس دیابت نفروپاتی دیابتی می باشد که با عوارض و مرگ و میر قابل توجهی همراه است. میکروآلبومینوری یکی از عوامل پیش گویی کننده نفروپاتی دیابتی می باشد.هدف: هدف از این مطالعه تعیین فراوانی و عوامل خطرساز در ایجاد میکروآلبومینوری در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 می باشد.مواد و روش ها: این مطالعه بر روی 369 بیمار مبتلا به دیابت تیپ 2 مراجعه کننده به انجمن دیابت شهرستان کرج صورت گرفت. جهت کلیه بیماران پرسش نامه ای شامل سن، جنس، طول مدت ابتلا به دیابت و سابقه فامیلی دیابت پر شد، شاخص توده بدنی (BMI) و فشارخون نیز تعیین گردید. بررسی آزمایشگاهی شامل سطح سرمی نیتروژن اوره خون (BUN)، کراتینین، کلسترول، تری گلیسرید و هموگلوبین A1C به عمل آمد. کامل ادرار و کشت ادرار و آلبومین ادراری در نمونه های ادرار 12 ساعته بیماران که با روش استاندارد جمع آوری شده بود نیز تعیین شد.نتایج: از 369 بیمار بررسی شده، 309 نفر (83.7%) مبتلا به نرموآلبومینوری دفع آلبومین کمتر از (20mcg/min)، 57 نفر (15.5%) مبتلا به میکروآلبومینوری (دفع آلبومین بین 20 -200mcg/min) و 3 نفر (0.8%) مبتلا به ماکروآلبومینوری (دفع آلبومین بیش از 200mcg/min) بودند. بین کراتینین خون، BMI و HbA1C بیماران در دو گروه میکروآلبومینوری و نورموآلبومینوری اختلاف معنی داری از لحاظ آماری موجود بود، اما سن، جنس، طول مدت ابتلا به دیابت، سابقه فامیلی دیابت، فشارخون، هایپرلیپیدمی اختلاف معنی داری در 2 گروه نداشت. به علت تعداد اندک بیماران مبتلا به ماکروآلبومینوری، آنالیز آماری این گروه فاقد ارزش می باشد.نتیجه گیری: در جمعیت مورد مطالعه، فراوانی میکروآلبومینوری 15.5 درصد می باشد و افزایش BMI و کراتینین خون و کنترل ضعیف قندخون از عوامل ایجاد خطر آن می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 75

دانلود 54 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

TAVAFI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  20-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8253
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8253

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

RAFIEIAN KOPAIE M. | NASRI H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  3-5
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  13631
 • دانلود: 

  9450
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13631

دانلود 9450 استناد 455 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

MORA C. | NAVARRO J.F.

نشریه: 

CURRENT DIABETES REPORTS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  463-468
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4661
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4661

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

PRITCHARD N. | EDWARDS K. | SHAHIDI A.M.

نشریه: 

OCULAR SURFACE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  17-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3495
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3495

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

DONATE CORREA J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4069
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4069

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ELSTON R.C. | GODDARD K. | YENGAR S.I. | OLSON M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  202-204
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3785
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3785

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MARSHALL S.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  80
 • شماره: 

  949
 • صفحات: 

  624-633
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5297
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5297

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  144-147
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1967
 • دانلود: 

  348
چکیده: 

مقدمه.نفروپاتی ناشی از دیابت یکی از عوارض مهم واسکولار این بیماری به شمار می رود. انجام عمل پیوند کلیه برای این بیماران با توجه به مشکلات عروقی ناشی از دیابت هنوز مورد بحث می باشد. این مطالعه با هدف ارزیابی مهمترین مشکلات بیماران دیابتی بعد از عمل پیوند و بررسی نتایج عمل پیوند کلیه در این افراد در مقایسه با افراد غیر دیابتی انجام گردیده است. روشها. در این مطالعه مدارک کلیه بیمارانی که در فاصله سالهای 1366 تا 1379 به عنوان نفروپاتی ناشی از دیابت و مراحل انتهایی نارسایی کلیه تحت عمل پیوند کلیه قرار گرفته بودند به عنوان موارد در معرض خطر(n=50)  و بر اساس یک سری ضوابط تعداد 100 نفر از افراد غیر دیابتی تحت عمل پیوند کلیه به عنوان گروه شاهد بررسی گردید. با در نظر گرفتن کلیه یافته های بیماران در طی مدت 5 سال از قبیل مشکلات بیماران در حین عمل پیوند، در طول 5 سال پس از عمل پیوند و نیز تغییرات کراتینین سرم در مدت 5 سال، معیاری برای ارزیابی این بیماران تهیه شد که وجود این معیار برای مقایسه دو گروه به عنوان عاملی برای بررسی دقیق تر و نیز برتری این طرح نسبت به مطالعات قبلی به شمار می رود. نتایج. متوسط سن بیماران در گروه دیابتی (Mean±SD) 49±9 سال و در گروه شاهد 11.05±51 سال بود. شایعترین مشکل ناشی از دیابت در این بیماران قبل از عمل پیوند، بیماری ایسکمیک قلبی 30.8 درصد و رتینوپاتی 23.1 درصد بوده است. روند تغییرات سطح کراتینین سرم در غیر دیابتی ها در مدت 5 سال بهتر بوده ولی میانگین آن بعد از 5 سال در دو گروه یکسان بوده است. بر خلاف مطالعات گذشته، اختلاف آماری معنی داری در نتایج عمل پیوند در دو گروه بر اساس معیار به کار رفته در مطالعه وجود دارد(P<0.0001).  بدین معنا که غیر دیابتی ها از نتایج بهتری برخوردار بوده اند. بحث. با توجه به اینکه نفروپاتی یکی از عوارض دیررس بیماری دیابت است و اغلب بیماران در این زمان سایر مشکلات عروقی را نیز دارند انجام این عمل بایستی در بیماران با عوامل خطر کمتر صورت گیرد. بیماریهای قلبی- عروقی بایستی به عنوان مهمترین عامل خطر برای این گروه لحاظ شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1967

دانلود 348 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1 (پی در پی 29)
 • صفحات: 

  62-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  315
 • دانلود: 

  75
چکیده: 

زمینه و هدف: دیابت یکی از عوامل مهم در بروز نارسایی کلیه و از مشخصه های این عارضه میکروآلبومینوری است. مکانیسم اصلی بروز میکروآلبومینوری چندان مشخص نیست. این مطالعه به منظور تعیین شیوع نفروپاتی دیابتی با استفاده از سنجش آلبومین ادراری در 100 بیمار دیابتی نوع 2 در بیمارستان سینای تبریز انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی 100 بیمار دیابتی نوع 2 مراجعه کننده به درمانگاه غدد بیمارستان سینای تبریز که از تاریخ 1/7/83 لغایت 1/7/84 مراجعه کرده بودند، از نظر متغیرهای فشارخون سیستولیک و دیاستولیک، سن، جنس، وزن، قد و نمایه توده بدنی (BMI) در بار اول مراجعه و قندخون ناشتا،HbA1c ، میزان کراتینین خون، میکروآلبومینوری و میزان حجم و کراتینین ادراری 3 بار متوالی هر 2 ماه یک بار، بررسی شدند. بیماران دارای فشارخون بالای کنترل نشده، عفونت ادراری، نارسایی قلبی و هیپرلیپیدمی از مطالعه خارج شدند. یافته ها: شیوع نفروپاتی دیابتی 36 درصد تعیین شد. همچنین در کل 3 درصد بیماران دچار ماکروآلبومینوری بودند. از نظر سنی و جنسی و متغیرهای فشارخون سیستولیک و دیاستولیک و کراتینین بین دو گروه دارای نفروپاتی و عدم نفروپاتی مقایسه گردید که تفاوت آشکاری در این دو گروه وجود نداشت. از نظرBMI  بین دو جنس تفاوت آماری معنی دار وجود داشت و زنان چاق تر از مردان بودند (P<0.05). میانگین مدت ابتلا به دیابت در گروه مبتلا به نفروپاتی دیابتی 12.4±8.1 سال و در بیماران با عدم ابتلا به نفروپاتی 9.1±5.5 سال بود که اختلاف معنی داری بین دو گروه دیده شد (P<0.05). اختلاف معنی داری در مقایسه بین دو گروه از نظر HbA1c و میزان FBS در طی سه بار اندازه گیری متوالی به دست نیامد. همچنین اختلاف معنی داری بین دو گروه در مورد مصرف داروهای کنترل کننده قندخون دیده نشد. نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که نفروپاتی در این مطالعه در مقایسه با سایر مطالعات از شیوع بالاتری برخوردار است. اگرچه تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه نفروپاتی و فاقد نفروپاتی از نظر افزایش مقادیر قندخون ناشتا،HbA1c  و پرفشاری خون وجود نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 315

دانلود 75 استناد 0 مرجع 0
litScript