نتایج جستجو

2114

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

212

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

CHIRICI G.C.P. | MARCHETTI M. | TRAVAGLINI D. | WOLF U.

نشریه: 

MONTI E BOSCHI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  25-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5505
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5505

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  73-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  86
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

در این مطالعه هدف آن است که در یک مطالعه جامع الگوهای فضایی تنش های گرمایی ایران در یک مقیاس منطقه ای با استفاده از شاخص عدم آسایش (DI) مورد بررسی قرار گیرد. لذا در راستای رسیدن به این هدف، داده های روزانه میانگین دما و رطوبت نسبی برای یک دوره آماری 30 ساله (2016-1987) برای 74 ایستگاه همدید از سازمان هواشناسی ایران اخذ شد. سپس داده های روزانه دما و رطوبت نسبی با استفاده از معادله شاخص عدم آسایش (DI) به مقادیر روزانه شاخص عدم آسایش (DI) تبدیل شدند. در نهایت در یک مقیاس سالانه، فراوانی روزهای همراه با تنش گرمایی برای هر ایستگاه به طور جداگانه شمارش و نقشه های توزیع فضایی آنها تهیه شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که توزیع فضایی مجموع تمامی طبقات مختلف شاخص عدم آسایش (DI) از الگوهای اقلیمی شناخته شده در ایران پیروی می کنند به طوریکه نواحی مرتفع و کوهستانی غرب و شمال غرب ایران به دلیل پایین بودن ظرفیت رطوبتی هوا و همچنین پایین بودن میانگین دمای روزانه دارای کمترین روزهای همراه با تنش گرمایی بوده اند.، با توجه به عرض جغرافیایی پایین و نزدیکی به منابع رطوبتی، ایستگاه های جنوبی ایران به خصوص ایستگاه هایی که در نوار ساحلی خلیج فارس و دریای عمان قرار گرفته اند دارای بیشترین فراوانی روزهای همراه با تنش گرمایی بوده اند. علاوه بر این، مشخص شد که به ازای هر 100 متر ارتفاع از سطح دریا 9 روز از مجموع فراوانی روزهای همراه با تنش گرمایی در ایران کم می-شود. این روند کاهشی به گونه ای است که از ارتفاع 2300 متری به بالاتر تنش گرمایی مشخصی در ایران مشاهده نمی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 86

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DE VERO L. | GULLO M. | GALA E. | GIUDICI P.

نشریه: 

INDUSTRIE DELLE BEVANDE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  205
 • صفحات: 

  443-448
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2984
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2984

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

TOXICOLOGICAL SCIENCES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  56
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  181-188
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2887
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2887

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  95-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  150
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

پایش خشکسالی، به رغم مشکلاتی که دارد، برای مدیریت این بلیه طبیعی لازم است. در این خصوص، چندین شاخص، تدوین و ارایه شده اند که نقش مهمی در پایش خشکسالی و سیستم هایی دارند که برای این منظور، طراحی می شوند. در این پژوهش، کارآیی سه شاخص EDI, SPI, DI برای پایش خشکسالی استان تهران بین سال های آبی 2000-1997 به طور ماهیانه، مقایسه و ارزیابی شدند. نقشه های تهیه شده از این سه شاخص، چگونگی اعلام وضعیت خشکسالی را نشان دادند. نتایج نشان داد که شاخص DI نوسانات شدیدی نسبت به بارندگی داشت و در مقابل، SPI نوسانات کمتری داشت. EDI، به عنوان یک شاخص نسبتا جدید خشکسالی، قادر به تعیین مطلوبی از اعلام وضعیت خشکسالی و تغییرات مکانی آن بود و کارآترین شاخص برای پایش خشکسالی در این استان تشخیص داده شد. کارآیی این شاخص برای تعیین وضعیت خشکسالی به طور روزانه، یکی دیگر از مزیت های آن برای مدیریت خشکسالی در منطقه مطالعاتی است.

آمار یکساله:  

بازدید 150

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  73-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  511
 • دانلود: 

  183
چکیده: 

در سمپاش های تزریق مستقیم (DI)، زمان تاخیر برای تغییر غلظت مواد شیمیایی در نوک افشانک ها بر کارایی سمپاش تاثیر می گذارد. مهم ترین متغیر برای بررسی عملکرد سامانه تزریق مستقیم در اعمال علف کش ها به صورت زمان حقیقی، زمان تاخیر آن است. در این تحقیق، ابتدا یک سامانه تزریق مستقیم روی یک سمپاش بوم دار طراحی و نصب شد. پس از آن، به منظور بررسی کمی تاثیر حجم لوله های محلول سم از نقطه تزریق تا خروجی افشانک ها (V)، دبی ماده موثر علف کش و دبی سیال حامل بر مشخصات دینامیکی سامانه تزریق مستقیم- از جمله زمان تاخیر، جریان محلول سم از نقطه تزریق تا نوک افشانک ها- مدل سازی ریاضی شد. بدین منظور از دو مدل حاکم بر جریان محلول سم در سامانه های تزریق مستقیم استفاده شد: مدل "جریان تکه ای " و مدل "اختلاط مناسب"، این دو در این تحقیق ارائه شده اند. به منظور بررسی و مقایسه نتایج حاصل از مدل سازی ریاضی و نتایج حاصل از آزمون سامانه تزریق مستقیم، یک سامانه تزریق مستقیم طراحی و ساخته شد. برای تجزیه، تحلیل و مقایسه نتایج کارگاهی نیز از روش تجزیه واریانس با آزمون دانکن با سطح اطمینان 5 درصد استفاده شد تا اثر تغییر پارامترهای مختلف بر زمان تاخیر سامانه تعیین شود. برای بررسی بر هم کنش عوامل مختلف، آزمایش فاکتوریل با طرح بلوک های کاملا تصادفی به کار برده شد. نتایج آزمون های کارگاهی با نتایج حاصل از مدل ریاضی ارائه شده مقایسه شد. با توجه به نتایج مقایسه پاسخ زمانی بین مدل ها و آزمون ها، مشخص شد که مدل اختلاط مناسب در مقایسه با مدل جریان تکه ای پاسخ بهتری ارائه می دهد. از این روش می توان مدل اختلاط مناسب را برای پیش بینی رفتار دینامیکی سامانه تزریق مستقیم به کار برد، گرچه در هر دو مدل، بین مقدار حالت پایا با مقادیر حالت پایای آزمون ها اندکی تفاوت مشاهده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 511

دانلود 183 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  80
 • صفحات: 

  16-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  813
 • دانلود: 

  335
چکیده: 

مقدمه: به منظور بررسی ناتوانی در سالمندان استفاده از ابزارهای مختلفی پیشنهاد شده است. یکی از این ابزارها، مقیاس ناتوانی پرسشنامه بررسی عمومی خانگی(DI-GHS)  است.هدف: بررسی روایی و پایایی DI-GHS در سالمندان مقیم خانه سالمندان گلابچی کاشان.مواد و روش ها: نمونه ها به صورت سرشماری در مرکز سالمندان گلابچی کاشان در تابستان 1386 انتخاب شدند (n=100). ضریب توافق بین افراد ارزیاب بررسی شد. ثبات داخلی پرسشنامه از طریق همبستگی هر یک از پرسش ها با نمره کل پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ و دو نیمه کردن تعیین شد. برای تعیین روایی از شیوه روایی همزمان، آنالیز عاملی اکتشافی و مقایسه گروه های شناخته شده استفاده شد. اطلاعات با SPSS-16 و استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی درون طبقه ای (ICC)، کاپا، اسپیرمن براون، گاتمن، آلفای کرونباخ، آزمون کروسکال والیس و آنالیز عاملی به روش مولفه های اصلی با چرخش واریماکس تجزیه و تحلیل شد.نتایج: ضریب توافق بین افراد ارزیاب در ارتباط با هر یک از گویه ها در حد عالی (0.8<کاپا) و ICC در ارتباط با کل ابزار 0.992 بود. ضریب ثبات داخلی ابزار 0.95-0.9 محاسبه شد. روش همبستگی هر پرسش با نمره کل این ابزار را پایا تشخیص داد. اعتبار همزمان آن با نسخه اولیه مقیاس بارتل (r=-0.91،p<0.0001 ) تایید شد؛ مقایسه گروه های شناخته شده روایی ابزار را مسجل ساخت (0.0001>p). آنالیز عاملی نیز حاکی از دو عاملی بودن مقیاس بود.نتیجه گیری: ترجمه فارسی DI-GHS جهت سنجش ناتوانی در سالمندان مقیم خانه سالمندان گلابچی کاشان ابزاری روا و پایا است.

آمار یکساله:  

بازدید 813

دانلود 335 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Shahryari N. | Abbasbandy S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  451-464
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2173
 • دانلود: 

  1174
چکیده: 

In this research paper, a numerical method is presented for solving second-order hybrid fuzzy differential equations by using fuzzy Taylor expansion under generalized Hukuhara di erentiability and also with convergence theorem. Also, the method is illustrated by solving several numerical examples. The nal results showed that the solution of the second-order hybrid fuzzy di erential equations.

آمار یکساله:  

بازدید 2173

دانلود 1174 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Dvurecenskij A.

نشریه: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1444
 • دانلود: 

  1444
چکیده: 

This article introduces Professor Di Nola, her life and research.

آمار یکساله:  

بازدید 1444

دانلود 1444 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  71
 • صفحات: 

  9-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  121
 • دانلود: 

  185
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 121

دانلود 185 استناد 455 مرجع 0
litScript