نتایج جستجو

1251

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

126

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

کتابی سپیده | قاسمی گیتی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  223-230
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  109
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در این تحقیق ساختارهندسی، پایداری نسبی و خواص الکترونی کلاستر های Cun (n=3-10) به روش dft/B3LYP مورد بررسی قرار می گیرد تا اثر اندازه بر خواص آنها مشخص شود. با تحلیل دقیق انرژی اتصال، اختلاف انرژی مرتبه دوم و شکاف انرژی بالاترین اربیتال اشغال شده و پایین ترین اربیتال اشغال نشده، به عنوان تابعی از اندازه کلاستر، پدیده متناوب زوج و فرد در این کلاسترها دیده می شود. نتایج نشان می دهد که کلاستر هایی که تعداد مس آنها زوج است پایداری نسبی بیشتری دارند.متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 109

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

حسابی مریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  261-265
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  210
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

برای مطالعه برهمکنش دوپامین با نانولوله کربنی از محاسبات تابع چگالی الکترون و اربینال پیوندی ذاتی با روش  B3LYP/6-31G*استفاده شد. نانو لوله کربنی مورد استفاده 60 کربن دارد و از نوع (6 و 6) می باشد. انرژی های تشکیل ترکیبات، بار، بالاترین اربیتال های مولکولی اشغال شده و پایین ترین اربیتال های مولکولی اشغال نشده و فاصله آنها و همچنین انرژی پتانسیل الکترونی بررسی شد. نتایج، فوق مزدوج شدگی بین زوج الکترون غیرپیوندی اکسیژن و نیتروژن و اربیتال های خالی نانولوله کربنی را نشان می دهد. همچنین بیانگر این است که ترکیب نانو لوله با نیتروژن دوپامین پایدارتر از ترکیب نانولوله با اکسیژن آن است و هر دو این ترکیبات پایدارتر از دوپامین هستند. اصل مقاله بصورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 210

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  205-209
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  873
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

برای مطالعه برهمکنش کربن نانوتیوب (0، 8) با نیتروبنزن محاسبات تئوری تابعی دانسیته و اربیتال پیوندی طبیعی، بر اساس *B3LYP/6-31G در دو حالت انجام شد. انرژی تشکیل ترکیبات، بارها، بالاترین اربیتال مولکولی اشغال شده، پایین ترین اربیتال مولکولی اشغال نشده و گپ بین آنها محاسبه شد. جهت موازی نیتروبنزن پایدارتر از جهت عمودی آن است و گپ محاسبه شده نیز این پایداری را تایید می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 873

دانلود 81 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  213-220
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  219
 • دانلود: 

  63
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 219

دانلود 63 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  273-277
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  94
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

اتصال پل مانند در لبه پایینتر (کوچکتر) مولکول پارا – تترا – بوتیل کلیکس (8) آرن به صورت اتصال 1-5- مشتقات کلیکس (8) آرن نشان داده می شود.پایداری دو مشتق کلیکس آرن پلدار با ساختار صلب مقایسه شده است. مطالعه ساختارهای آلی به صورت نانو پروس در شیمی پدیده شناختی برای تشخیص ساختارکریستالی کلیکس آرن ها همانند شیمی درشت مولکول ها مشهور است. اثر پیوند هیدروژنی روی کلیکس (8) آرن بوسیله Guassian 98 و متد dft بررسی شده است. انباشته شدن نانوتیوب ها در حالت جامد در میان شبکه پیوند هیدروژنی بین حلقه های این ساختار مورد توجه قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 94

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  247-253
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

ساختار مولکولی سیکلوفسفامید (که یک داروی ضدسرطانی است و برای درمان کردن سرطان و مصون ماندن از بیماری بکار می رود) و نانوتیوب کربن تک لایه به روش تئوری تابع چگالی با تابع اولیه B3LYP و نرم افزارGAUSSIAN 09  محاسبه شده است.نانوتیوب بکار رفته در این تحقیق شامل 120 اتم کربن و از نوع (5 و 5) می باشد. آنالیز NBO نشان می دهد که برهمکنش فوق مزدوج شدن بین جفت الکترون های آزاد اکسیژن سیکلوفسفامید و اوربیتال های s* و p* از اتم های نانوتیوب کربن وجود دارد.همچنین جابجایی شیمیایی همسانگرد(s)  و جابجایی شیمیایی ناهمسانگرد (Ds) و پارامتر عدم تقارن (h) در این ترکیب محاسبه و گزارش شده است. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسنده: 

ZABARJAD SHIRAZ NADER | PARTO SARA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  20
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

IN THIS PAPER WE TRY TO REPORT THE AB INITIO CALCULATIONS ON THE PLANAR AND NON-PLANAR CROSS-CONJUGATED COMPOUNDS [1, 2] TO MEASURE THEIR RELATIVE STABILITIES WHICH ARE RELATED TO ACTIVATION OF NANO-WIRES TO BE CONDUCTIVE. SEVERAL CROSS-CONJUGATED STRUCTURES POSSESSING NITROGEN AND OXYGEN...

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  20
تعامل: 
 • بازدید: 

  2310
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

IN THIS PAPER POSSIBLE CANONICAL STRUCTURES OF HEPTALENES OF QUININE (HQ) WERE DESIGNED, AND OPTIMIZED WITHOUT ANY CONSTRAIN BY USING dft CALCULATIONS AT B3LYP/6-31G* LEVEL OF THEORY BY GUASSIAN SOFTWARE. THE HEATS OF FORMATIONS (HF, IN HARTREE), ZERO POINT ENERGIES (ZPE, HARTREE) AND...

آمار یکساله:  

بازدید 2310

دانلود 0
نویسنده: 

KASSAEE M.Z. | KOOHI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  2835
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

CYCLACENES ARE A CLASS OF FUSED BENZENOID HYDROCARBONS WITH A SIMPLE CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR UNDERSTANDING THE STRUCTURES AND PROPERTIES OF CARBON NANOTUBES (CNTS) AND FULLERENE SYSTEMS. [1] A CYCLACENE STRUCTURE HAS TWO TYPES OF CONSTITUENTS INCLUDING AN ARE NOID BELT-COMPOSED OF FUSED BENZENOID RINGS-DISPLAYING TWO RATHER LARGE ANNULENIC PERIPHERAL RINGS THAT ARE MADE OF TRANSOID DOUBLE BONDS WITH EITHER 4K OR 4K+2 ELECTRONS (FIG.1). SIMILAR TO THE REPORTED OPEN-SHELL ZIGZAG [6]N CYCLACENES (N=6-10), THEIR ANALOGUES WHICH CONTAIN ALTERNATING GE-C BONDS, APPEAR WITH OPEN-SHELL SINGLET ELECTRONIC GROUND STATES, AT UNRESTRICTED BROKEN SPIN-SYMMETRY AT dft (N=THE NUMBER OF FUSED BENZENOID RINGS). IN ALL TEN CASES, MACROCYCLES MINIMA ARE OBTAINED WHICH ARE PUT TOGETHER THROUGH LINEAR ANNELATION OF CONJUGATED RINGS TO HOOP SHAPES.

آمار یکساله:  

بازدید 2835

دانلود 0
نشریه: 

رادار

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  21-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  99
 • دانلود: 

  48
چکیده: 

در این مقاله، یک روش جدید برای تخمین زاویه ورود با استفاده از ساختار آرایه خطی غیریکنواخت و مدل سازی ماتریس اندازه گیری به صورت ماتریس dft ارائه شده است. به منظور تخمین دقیق زاویه ورود با روش حسگری فشرده، فضای زاویه ای پیوسته باید با گام های کوچک تقسیم بندی شود. تقسیم بندی فضای زاویه ای پیوسته با گام های کوچک، منجر به افزایش همدوسی بین ستون های ماتریس اندازه گیری شده و تخمین زاویه ورود امکان پذیر نخواهد بود. برای حل مشکل بیان شده، در این مقاله یک روش جدید برای مدل سازی ماتریس اندازه گیری به صورت ماتریس dft پیشنهاد می شود. برای افزایش دقت تخمین، لازم است که ابعاد ماتریس dft یا به عبارتی دیگر تعداد آنتن های آرایه زیاد باشد. بالا بودن تعداد آنتن های آرایه موجب پیچیده شدن سیستم می شود. یک راه کار برای کاهش تعداد آنتن های آرایه، استفاده از آرایه خطی غیریکنواخت و تشکیل یک آرایه خطی یکنواخت به صورت مجازی است. آرایه مجازی خطی یکنواخت، با برداری کردن ماتریس همبستگی سیگنال های دریافتی یک آرایه خطی غیریکنواخت به دست می آید. بالا بودن تعداد آنتن های آرایه مجازی منجر به افزایش ابعاد ماتریس dft خواهد شد، بنابراین، تخمین زاویه های ورود منابع با دقت بالاتری صورت خواهد گرفت. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که تخمین زاویه ورود با استفاده از مدل سازی ماتریس اندازه گیری با ماتریس dft عملکرد مناسبی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 99

دانلود 48 استناد 0 مرجع 0
litScript