نتایج جستجو

162492

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

16250

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  17-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  55
 • دانلود: 

  49
چکیده: 

چهار نهر با خصوصیات مختلف برای مطالعه تاثیر فاکتورهای محیطی بر جمعیت های ماهیان با استفاده از آنالیز های غیر مستقیم (آنالیز تطبیقی قوس گیری شده(detrended correspondence analysis, DCA)) و مستقیم (آنالیز فزونگی (Redundancy analysis, RDA)) گرادیان در استان گلستان انتخاب گردید. نتایج DCA بر روی داده های حضور و عدم حضور و فراوانی نسبی ماهیان بخوبی شیب تغییرات را توضیح داده و نشان داد که گونه ها از الگوی خطی تغییرات تبعیت می کنند. نتایج آنالیز RDA در نهرها نشان داد که داده های چهار نهر به ترتیب 8/74 و 5/77 درصد از اختلاف بین نهرها برای حضور و عدم حضور و فراوانی نسبی ماهیان را به خود اختصاص داده اند. با بررسی محورهای اول و دوم در آنالیز فزونگی مشخص شد که محور اول بیشتر با خصوصیات زیستگاهی و محور دوم نیز با خصوصیات مروفولوژی کانال نهر همبستگی دارد. براساس نمودارهای RDA می توان گفت که سگ ماهی جویباری و سیاه ماهی بیشتر در نهرهای زرین گل و تیل آباد حضور داشته و همبستگی بالایی با خصوصیاتی از قبیل درصد پوشش گیاهی و درصد بسترهای قلوه سنگی از محور اول و عمق متوسط حداقل جریان، عرض متوسط حداقل جریان در محور دوم دارند. در حالیکه ماهی آلبرنوئید و گاو ماهی نیز بیشترین همبستگی را با درصد ذرات چوبی، درصد مناطق استخری و میزان ماسه در نهرها دارند. بایستی بیان داشت عواملی از قبیل اندازه حوضه آبخیز، خصوصیات هیدروگرافی و ژئومورفولوژی و کاربری اراضی سبب تغییر در مورفولوژی و زیستگاه های نهری شده و در نهایت سبب حذف برخی از گونه ها در نهرهای مجاور می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 55

دانلود 49 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2 (پیاپی 51)
 • صفحات: 

  345-357
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  102
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

چرای حیوانات با تاثیری که بر خصوصیات زایشی گونه های گیاهی دارد قدرت رقابتی آنها را در جامعه گیاهی تغییر داده و موجب تغییر در ترکیب و ساختار این جوامع می شود. هدف از این مطالعه بررسی تغییر در خصوصیات زایشی جوامع گیاهی در مراتع استپی است و همزمان با بررسی تغییر در ترکیب گیاهی به دنبال این موضوع است که آیا تغییر در ترکیب گیاهی همراه با تغییر در خصوصیات زایشی هست یا خیر؟ به همین منظور در دو منطقه قرق بلند مدت و قرق کوتاه مدت و یک منطقه چرای آزاد در مراتع استپی شهرستان بروجن اقدام به نمونه برداری از پوشش شد. ابتدا از طریق پیمایشهای میدانی نسبت به تشخیص تیپ های گیاهی مبادرت نموده و در داخل هر تیپ گیاهی به روش تصادفی- سیستماتیک در امتداد سه ترانسکت 100 متری 30 پلات یک متر مربعی برای نمونه برداری انتخاب شد و در هر پلات درصد پوشش گونه، میانگین حداکثر ارتفاع سطح فتوسنتز کننده، تعداد سنبل یا گل، تعداد گلچه یا گل و تعداد بذرهای هر گونه محاسبه گردید. برای بررسی تغییر در خصوصیات زایشی و ترکیب جامعه گیاهی از روش رج بندی تحلیل تطبیقی قوس گیری شده (detrended Corespondance analysis=DCA) و تجزیه واریانس یکطرفه بر روی بارهای واحدهای نمونه برداری (پلاتها) به همراه مقایسات چندگانه روش توکی استفاده شد. نتایج بدستامده از روش رج بندی DCA نشان داد که پراکنش واحدهای نمونه برداری در فضای رج بندی در بین سه نوع مدیریت چرایی متفاوت است. نتایج DCA بر روی خصوصیات زایشی نشان داد که سه منطقه چرایی از لحاظ خصوصیات زایشی قابل تفکیک است. سه جامعه گیاهی در سه منطقه مورد مطالعه از لحاظ تولید اندامهای زایشی بذر، گلچه و سنبلچه در گندمیان، گل و سنبل در گندمیان اختلاف معنی داری دارند. در مناطق مورد مطالعه از لحاظ حداکثر ارتفاع گونه ها اختلاف معنی داری مشاهده نشد، ولی تولید بذر گونه های کلاسهای مختلف در جوامع مورد مطالعه اختلاف معنی داری داشت. به طورکلی این مطالعه نشان داد در نتیجه چرای حیوانات کاهش قابل ملاحظه ای در تولید بذر و اندامهای زایشی گیاهان مرغوب مشاهده گردید که این امر موجب کاهش در قدرت رقابتی گیاهان و زادآوری آنها شد و در نتیجه تغییر در ترکیب گیاهی در نتیجه چرای حیوانات با تغییر در خصوصیات زایشی جامع گیاهی همراه شد.

آمار یکساله:  

بازدید 102

دانلود 40 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  363-376
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  64
 • دانلود: 

  24
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر بهره برداری سنتی بر تنوع و ترکیب گونه های چوبی، دو توده جنگلی دست خورده و کمتر-دست خورده با شرایط فیزیوگرافیکی و فلوریستیکی مشابه در شهرستان سردشت انتخاب شدند و 30 قطعه نمونه دایره ای شکل 1000 متر مربعی در یک شبکه 50×50 متری در دو منطقه پیاده شد و فراوانی و نوع گونه های چوبی ثبت شدند. میانگین شاخص های غنای گونه ای مارگالف، یکنواختی پایلو، تنوع گونه ای شانون -وینر و سیمپسون در هر قطعه نمونه محاسبه و نرمال بودن آنها با آزمون کولموگروف- اسمیرنوف بررسی شد. برای آزمون معنی دار بودن اختلاف بین میانگین ها از آزمون تی غیرجفتی برای داده های نرمال و آزمون من ویتنی یو برای داده های غیر نرمال استفاده شد. برای رج بندی نمونه های پوشش گیاهان چوبی از روش آنالیز تطبیقی قوس گیری شده استفاده شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که بین میانگین شاخص های غنا و تنوع گونه ای در دو منطقه به شکل معنی داری اختلاف وجود دارد، اما اختلاف بین میانگین شاخص یکنواختی گونه ای در دو توده معنی دار نیست. همچنین با توجه به همبستگی بالای محور اول آنالیز تطبیقی قوس گیری شده و مشخصه های تخریبی مانند قطع، سرشاخه زنی، چرای دام، تعداد جست و نیز با مشخصه های کمی مانند سطح مقطع و تعداد پایه، می توان به این نتیجه رسید که این مشخصه ها در تفکیک قطعات نمونه توده های موردبررسی تاثیرگذار بوده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 64

دانلود 24 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  69
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  353-366
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1077
 • دانلود: 

  294
چکیده: 

هدف از این پژوهش، بررسی روابط پوشش گیاهی با خصوصیات خاک و تعیین مهم ترین خصوصیات خاکی موثر در تفکیک تیپ های رویشی منطقه پارک ملی خجیر از توابع استان تهران بوده است. نمونه برداری به روش تصادفی-سیستماتیک انجام شد. بعد از برداشت اطلاعات پوشش گیاهی با توجه به پراکنش پوشش گیاهی با استفاده از آنالیز دوطرفه گونه های شاخص (TWINSPAN) و آنالیز تطبیقی قوس گیر (DCA) پوشش گیاهی منطقه به 5 تیپ گیاهی طبقه بندی شد. از عمق 20 – 0 سانتی متر نمونه خاک برداشت و خصوصیات خاک شامل بافت خاک، درصد آهک، گچ، اسیدیته، هدایت الکتریکی، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و نسبت جذب ازت اندازه گیری گردید. به منظور تجزیه وتحلیل خصوصیات خاک در ارتباط با تغییرات پوشش گیاهی از روش های تجزیه وتحلیل چند متغیره از قبیل آنالیز تطابق کانونیک (CCA) که یکی از روش های رسته بندی است استفاده شد. این آنالیزها با استفاده از نرم افزار PC - ORD انجام گرفت. نتایج نشان داد که یک همبستگی معنی داری بین پوشش گیاهی و عوامل محیطی اندازه گیری شده وجود داشته است. مهم ترین خصوصیات خاکی موثر در تفکیک تیپ های رویشی منطقه مورد مطالعه، سنگریزه، رس، سیلت، شن، گچ، آهک، اسیدیته خاک، هدایت الکتریکی، پتاسیم و ارتفاع از سطح دریا بوده و هر گونه گیاهی با توجه به منطقه رویش، نیازهای اکولوژیک و دامنه بردباری با بعضی از خصوصیات خاک رابطه دارد. تیپ های گیاهی ازنظر مقدار سنگریزه، آهک، گچ، شن، رس، با هم اختلاف معنی داری داشته اند که نشان دهنده شکل گیری تیپ های گیاهی در منطقه در ارتباط با خاک آن می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1077

دانلود 294 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  81-89
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  82
 • دانلود: 

  41
چکیده: 

ساختار و ترکیب جنگل متأثر از عوامل متعدد بوم شناسی ازجمله فیزیوگرافی منطقه است زیرا این عوامل نقش مهمی در کنترل شرایط فیزیکی و شیمیایی محیط شامل دسترسی به نور، رطوبت و مواد مغذی خاک دارند. در این مطالعه ارتباط ویژگی های شکل زمین، شکل دامنه و جهت دامنه با ویژگی های ساختاری توده شامل، تراکم، سطح مقطع، تاج پوشش و شاخص ارزش گونه با استفاده از آنالیز تطبیقی قوس گیر و تجزیه افزونگی در جنگل های ارسباران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ارتفاع 1600 تا 1850 متر دارای بیشترین مقدار شاخص های فیزیوگرافی بود. آنالیز تجزیه افزونگی نشان داد که شاخص شکل دامنه با محور اول رابطه مثبت و شاخص های شکل زمین و جهت دامنه با محور اول رابطه منفی داشتند. همچنین گونه اوری از نظر شاخص ارزش اهمیت، مهم ترین گونه منطقه شناخته شد و آنالیز تطبیقی قوس گیر بین قطعه نمونه ها و گونه ها نشان داد که اوری دارای کمترین فاصله با قطعه نمونه ها و بعد از آن گونه ممرز بود. همچنین بررسی همبستگی شاخص های ساختاری با فیزیوگرافی نشان داد که تراکم توده در هیچ کدام از دامنه های ارتفاعی رابطه معنی داری با عوامل فیزیوگرافی نداشت (05/0p≤ ) اما همبستگی تاج پوشش با جهت دامنه در ارتفاع اول و دوم و سطح مقطع با شکل زمین در ارتفاع سوم معنی دار بود (05/0p≤ ). این پژوهش نشان داد که پراکنش ساختاری درختان در منطقه مورد مطالعه بسیار تحت تأثیر ویژگی های فیزیوگرافی است از این رو پیشنهاد می شود که اثر سایر عوامل محیطی به ویژه عوامل خاکی و اقلیمی نیز بر ساختار جنگل مورد بررسی قرار گیرند تا از مجموعه این عوامل دربرنامه ریزی های احیای منطقه استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 82

دانلود 41 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  77-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1945
 • دانلود: 

  444
چکیده: 

هدف این پژوهش تشخیص طیف شکل های زیستی ناحیه رویشی ایران- تورانی می باشد. با مشخص نمودن این طیف می توان شکل های زیستی غالب این ناحیه را تعیین و با مقایسه این طیف با طیف شکل های زیستی گیاهان دیگر رویشگاه ها و جنگل ها (مدیترانه ای، معتدله و ...)، جایگاه این ناحیه را در میان دیگر رویش ها و جنگل ها مشخص نمود. به این منظور ابتدا مطالعاتی که در مورد طیف شکل زیستی در قسمت های مختلف ناحیه رویشی ایران- تورانی صورت گرفته بود جمع آوری شد و میانگین شکل های زیستی این ناحیه رویشی با استفاده از آزمون کای- اسکور (c^2) با طیف نرمال رانکایر (فراوانی مورد انتظار) مقایسه گردید. سپس مطالعاتی که در مورد شکل زیستی در تیپ های گیاهی در سایر مناطق دنیا صورت گرفته بود جمع آوری شد. جهت دسته بندی رویشگاه و شکل زیستی از آنالیز تطبیقی اریب استفاده گردید. نتایج نشان داد که در ناحیه رویشی ایران- تورانی تروفیت ها و همی کریپتوفیت ها بیشترین و معمولا فانروفیت ها کمترین درصد شکل های زیستی را به خود اختصاص می دهند. در آنالیز تطبیقی اریب، ناحیه رویشی ایران- تورانی در گروه مجزایی نسبت به دیگر رویشگاه ها قرار نگرفت. با استفاده از آنالیز تطبیقی اریب نشان داده شد که در میان رویش ها و جنگل های دنیا، جنگل های مدیترانه ای شرایط محیطی نزدیک تری به ناحیه رویشی ایران- تورانی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1945

دانلود 444 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

شعوری نسرین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  159-168
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13
 • دانلود: 

  5
چکیده: 

نتایج حاصل از تحقیقات قبلی نشان می دهد که حرکات چشم افراد مبتلا به اختلال نقص توجه-بیش فعالی (ADHD) و افراد سالم با هم متفاوت است. در نتیجه این امکان وجود دارد که بین سیگنال های الکترواکولوگرام (EOG) دو گروه نیز تفاوت وجود داشته باشد. از این رو در تحقیق حاضر، سیگنال های EOG ثبت شده از 30 کودک مبتلا به ADHD و 30 کودک سالم در هنگام انجام یک فعالیت مرتبط با توجه، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، نمای مقیاس بندی سیگنال های EOG دو گروه محاسبه شده، تفاوت دو گروه با استفاده از آزمون های آماری بررسی شده و سپس سیگنال های EOG دو گروه با استفاده از شبکه ی Growing Neural Gas طبقه بندی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که نمای مقیاس بندی سیگنال های EOG کودکان مبتلا به ADHD در مقایسه با کودکان سالم به صورت معنی داری بیش تر است (001/0p <). این نتیجه نشان می دهد که طیف توان سیگنال های EOG کودکان مبتلا به ADHD در مقایسه با کودکان سالم، با شیب بیش تری کاهش پیدا می کند. علاوه بر این، سیگنال های EOG دو گروه با صحت تشخیص 8/2± 22/72% از هم تفکیک شده است. نتایج به دست آمده در این تحقیق می تواند در طراحی یک دوره ی درمانی با بیوفیدبک EOG جهت درمان و یا کاهش علایم افراد مبتلا به ADHD مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 13

دانلود 5 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  45-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  75
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

بامطالعه شرایط محیطی و نیازهای یک گونه می توان در تعیین محل استقرار، پراکنش جغرافیایی، میزان انبوهی و فعالیت آن ها در محیط های مختلف قضاوت نمود. مطالعه حاضر در مراتع حوضه آبخیز گلندرود در استان مازندران انجام شد. هدف اصلی از این مطالعه، بررسی عکس العمل گونه های پهن برگ علفی نسبت به متغیرهای محیطی بود. برای این منظور، نمونه برداری از پوشش گیاهی در تیپ های رویشی گونه های موردمطالعه و هم چنین در امتداد دامنه با در نظر گرفتن طبقات ارتفاعی، شیب و جهت دامنه با استقرار 153 پلات یک مترمربعی انجام شد. نمونه برداری به روش تصادفی-سیستماتیک صورت گرفت. در منطقه نمونه برداری، فراوانی گونه های پهن برگ علفی، تغییرات طبقات ارتفاعی و جهت دامنه ثبت شد. نمونه های خاک از عمق 20-0 سانتی متری در هر پلات برداشت شدند. در هر نمونه، pH، نیتروژن، هدایت الکتریکی، کربن آلی، درصد شن، سیلت، رس، اندازه گیری شد. در این مطالعه، تابع HOF برای توصیف آشیان اکولوژیک گونه های پهن برگ علفی محور اول رسته بندی یا تغییرات فلورستیک گونه ها مورداستفاده قرار گرفت، برای روش رسته بندی (DCA[1]) و متغیرهای محیطی استخراج شده با آزمون های استاندارد اسپیرمن همبستگی بین آن ها بررسی شد. داده ها به وسیله نرم افزار R ver. 3. 0. 3 آنالیز شدند. با توجه به بررسی های به عمل آمده مؤثرترین متغیرها در فراوانی گونه های پهن برگ علفی منطقه موردمطالعه ارتفاع از سطح دریا، بارش، درجه حرارت و جهت دامنه بودند. برای متغیر ارتفاع از 26 گونه پهن برگ علفی موردمطالعه به طورکلی، 4 گونه متقارن (مدل IV، HOF)، 9گونه تک نمای چوله دار (مدل V)، 5 گونه به صورت هم نوا (مدل II)، 7 گونه منحنی هم نوای آستانه ای و یک گونه منحنی صاف (مدل I) داشتند. در میان گونه های پهن برگ علفی گونه هایColchicum kotschyi، Medicago rigidula، Teucrium polium، Echinophora platyloba و Campanula stevenii دارای باریک ترین دامنه اکوژیک بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 75

دانلود 38 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  11-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  54
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

analysis of financial markets time series is an aspect of finance which is important to both investors as well as regulators. In particular, the validity of the efficient market hypothesis plays a significant part in such considerations. In this regard, the (weak) efficient market hypothesis is usually investigated within the random walk theory with tools such as rescaled rang analysis. However, it is by now well-known that markets are complex system, whose technical analysis requires tools for complex systems theory. We therefore use the Multi-Fractal detrended Fluctuation analysis (MFDFA) in order to addresses the degree of market efficiency in various sector of industries in the Tehran Stock Exchange. We choose the largest sectors and analyze their daily price indices for the period of March 2008 to December 2020. For each of the sectors we calculate the generalized Hurst exponent as well as singularity exponent and singularity spectrum. We next use various measures of market inefficiency based on Multi-Fractal analysis (width of singularity spectrum) in order to rank these sectors in term of their inefficiency index. We find that while oil products and metallic mineral products sectors rank high on inefficiency, diversified industrials and base metals, rank relatively lower. We also note that a measure of standard Hurst exponent indicates that all considered sectors are relatively inefficient when compared to other Islamic Stock Exchange indices.

آمار یکساله:  

بازدید 54

دانلود 38 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GREENACRE M.

نشریه: 

GACETA SANITARIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  160-170
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9521
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9521

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript