نتایج جستجو

2738

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

274

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  192
 • دانلود: 

  6
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 192

دانلود 6
نویسندگان: 

ملکی مانیا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  537-543
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  79
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

مدل نهشت تصادفی ساده ترین مدل رشد سطح است که در آن هیچ همبستگی بین سایت های شبکه وجود ندارد. در مدل بالیستیک، ذرات در حین فرود به اولین ذره در همسایگی خود می چسبند. بنابراین می توان این مدل را برای توصیف نهشت ذرات چسبناک به کار برد. اما در بسیاری از پدیده های روزمره شامل رشد سطوح، چسبندگی وجود ندارد. در عوض، اصطکاک بین ذرات باعث گیر کردن ذرات به هم و تشکیل خلل و فرج در داخل حجم رشد یافته می شود. با ارائه یک مدل گسسته رشد سطح در 1+1 بعد، این حالت را بررسی می کنیم. در این مدل، اگر ذره ای از سمت چپ و راست بین دو ذره محصور شود، در آن مکان ثابت می شود، که معادل وجود اصطکاک در دستگاه است. نماهای رشد و زبری برای این مدل محاسبه می شوند که نزدیک به مدل بالیستیک هستند، با وجود این که رشد عرضی وجود ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 79

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  63-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16669
 • دانلود: 

  7240
چکیده: 

The purpose of this study was to investigate the deposition of the hydroxyapatite (HA) coating via the electrophoresis procedure. The HA deposition was performed in an ethanol, methanol, acetone and isopropanol suspension. Methanol was found to be the best deposition media. Among the different environmental conditions, including the encapsulation of the samples under two vacuum types of pressure (10-5-10-4 and 2x10-2 Torr) and also the purge of the argon gas in the tube-like furnace, the optimum environment was the one demonstrating the encapsulation under the vacuum pressure of 2x10-2 Torr (washing with argon gas of 99.9% purity). After the examination of 3 sintering temperatures (1020, 1050 and 1100oC), the sintering temperature at 1050oC illustrated the most desired results. The samples sintered under these conditions were apparently intact, most of the interfacial part of the coating was found to be attached to the substrate surface irregularities and no single cracks were observed.

آمار یکساله:  

بازدید 16669

دانلود 7240 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

MARIRAJ MOHAN S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19344
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Much importance was given to dry deposition over the past few decades as it deteriorated the environmental conditions and resulted in subsequent health effects. This paper starts with an overall scenario of dry deposition research; it focuses on: various particulate dry deposition flux measurement methods, comparison of various published numerical values on dry deposition velocity and factors controlling dry deposition velocity. This work provides a technical overview to research studies on the current state of dry deposition and limitations of various measurement methods. Relationship between dry deposition flux and particle concentration is discussed with the help of previous works. Various mathematical models used to predict dry deposition velocity are discussed. Dry deposition velocity of particulates around the world is compared to gain perspective on factors influencing dry deposition.

آمار یکساله:  

بازدید 19344

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

MEHNI IMAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  2415
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

NATURAL WATERS DUE TO EVAPORATION TO LEAVE DEPOSITS THAT INBOILERS BE CAUSING PROBLEMS. THIS PROBLEM IN, STOPPING THE SYSTEM AND THE NEED TO REPLACE PARTS RESULT IN INCREASED VARIOUS COSTS. IN THIS STUDY, deposition AND CORROSION IN BOILERS BEEN CHECKED. ALSO OFFERED GUIDELINES TO MAINTAIN THE BOILERS.

آمار یکساله:  

بازدید 2415

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  15-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12008
 • دانلود: 

  7628
چکیده: 

This paper is concerned with asphaltene deposition in fluid flowing through pipelines. Brownian diffusion and drag, gravitational, thermophoresis, buoyancy, and shear removal are considered as possible mechanisms in the asphaltene deposition process. The thermo-physical properties of the fluid were obtained from Iranian oil fields. A model was used in the pipeline deposition modeling to predict the asphaltene deposition rates under flow conditions. The effects of particle size, temperature gradient, and fluid velocity were studied on asphaltene deposition rate. The results showed that, among the above-mentioned mechanisms, the gravitational and thermophoresis forces played a significant role in the formation of the deposit under the flow conditions. To verify the model, some predictions were compared with the available aerosol deposition data in the literature.

آمار یکساله:  

بازدید 12008

دانلود 7628 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

VAFAEI SEFTI M. | MOUSAVI DEHGHANI S.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7016
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7016

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

GHOBADI NADER | DOUSI FALAH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  757-763
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18887
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

We investigate the deposition temperature, pH and deposition time that govern evolution of the nanoparticle shape, size and density of ZnSe nanoparticle arrays. The nanoparticle arrays were grown on glass substrate using a facile chemical bath deposition method. The samples were also characterized by absorbance spectra for energy band gap determination and scanning electron microscopy. In comparison to other similar works, our method is simple, low cost and can be easily controlled. We find that temperature helps to tailoring the nanoparticle shape and has a critical role in comparison with other parameters such as pH and deposition time.

آمار یکساله:  

بازدید 18887

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  72
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  35-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  56
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

مساله تحقیق هدر رفت خاک و اطلاعات از بار رسوبی رودخانه هاست. در حوضه های آبخیز دارای زمین لغزش چگونه می توان بار رسوب دهی زمین لغزش را محاسبه نمود. در این تحقیق با هدف برآورد کمی بار رسوبی زمین لغزش ها با استفاده از تصاویر ماهواره ایی، گوگل ارث و تدقیق میدانی، زمین لغزش ها ی حوضه سد ایلام شناسایی شد. داده های دبی آب-دبی رسوب بررسی شد و با استفاده از روش حدوسط دسته – دبی روزانه، بار رسوب معلق و رسوب ویژه در طول دوره آماری موجود برآورد شد و پیک های رسوبی مشخص شد. زمان وقوع زمین لغزشها با پیک رسوب خروجی دوره آماری تطبیق داده شد، متوسط رسوب ویژه مشاهده ای در زیر حوضه شاهد بدون لغزش اما (ملکشاهی) در طول دوره آماری مشابه 9/0تن در هکتار در سال، در زیرحوضه چاویز 4/10تن و در زیر حوضه گل گل 8/18تن در هکتار محاسبه شده است این روند از یک رابطه معنی دار خطی تبعیت می نماید با استفاده از رابطه ریاضی نسبت ها افزایش 85 درصدی رسوب در زیرحوضه دارای زمین لفزش چاویز با متوسط 36510800 تن در طول دوره آماری مطلوب است، همزمانی وقوع زمین لغزش با پیک رسوبی زیاد تاثیر زمین لغزش بر بار رسوبی را نشان می دهد. با توجه به معنی دار بودن رابطه خطی افزایش زمین لغزش در افزایش رسوب در زیر حوضه ها، با ضریب اطمینان 76/. نتایج محاسبات از متوسط رسوب ثبت شده در ایستگاه چاویز در طول دوره که مقدار 146336 هزارتن است تقریبا مقدار 130000تن براثر وقوع زمین لغزش و 15000 تن رسوب خروجی در حالت نرمال در مقایسه با زیرحوضه شاهد بدون زمین لغزش را نشان می دهد. با این محاسبات در حدود 75درصد رسوب حوضه های آبخیز استان ایلام که بیشتر از یک درصد زمین لغزش دارند به وقوع زمین لغزش مربوط می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 56

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

VAEZI M.R. | SADRNEZHAD S.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1 (TRANSACTIONS B: APPLICATIONS)
 • صفحات: 

  65-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20898
 • دانلود: 

  9918
چکیده: 

Two-stage chemical deposition (TSCD) technique is used to produce ZnO, Mn2O3 and NiO films on soda-lime glass (SL-G) from an aqueous solution of zinc, manganese and nickel complex, respectively. The TSCD method enables the deposition of metal oxide thin films with a thickness which can be controlled during the preparation procedure. The ZnO, Mn2O3and NiO thin films were polycrystalline films which were adherent well to the substrates. The SEM micrographs clearly indicate that the zinc oxide layer is composed of oval shaped crystallites preferably orientated perpendicular to the surface of the substrate. The Mn2O3and NiO layers were closely packed on the substrate. These particles seem to grow from the surface of the substrate.

آمار یکساله:  

بازدید 20898

دانلود 9918 استناد 0 مرجع 0
litScript