نتایج جستجو

531

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

54

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

Int J dentistry Oral Sci

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  1187-1192
تعامل: 
 • استنادات: 

  20
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  1748
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 1748 استناد 20 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  4 (پیاپی 75)
 • صفحات: 

  331-344
تعامل: 
 • استنادات: 

  980
 • بازدید: 

  1485
 • دانلود: 

  297
چکیده: 

دندانپزشکان و کارکنان سلامت دهان دارای یک موقعیت استثنایی جهت ایجاد انگیزش و کمک به بیمارانشان جهت ترک انواع مختلف تنباکو هستند. شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می دهد آنها می توانند در پیشگیری و درمان انواع ضایعات دهانی و سیستمیک مربوط به تنباکو نقش اساسی داشته باشند و ماهیت تکرار شونده درمان های دندانپزشکی و زمان نسبتا طولانی که بیمار در مطب دندانپزشک صرف می کند، فرصت های متعددی را در اختیار دندانپزشک قرار می دهد تا جهت ترک تنباکو از آنها برای اطلاع رسانی و نصیحت و کمک بیماران استفاده کند. از سوی دیگر به نظر می رسد دندانپزشکان آموزش های کافی را در این زمینه ندیده اند که منجر به نپرداختن آنها به این وظیفه حرفه ای می شود. در این مقاله مروری، بحث جامعی درباره رویکردهای جدید منتشر شده جهت مداخله دندانپزشکان جهت ترک استعمال تنباکو، ارایه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1485

دانلود 297 استناد 980 مرجع 34
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  121-131
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  171
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 171 استناد 3 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  68-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16
 • دانلود: 

  67
چکیده: 

سابقه و هدف ناآگاهی و نگرش دندان پزشکان نسبت به هرپس سیمپلکس ویروس یکی از نگرانی های جامعه است. مواد و روش ها این مطالعه توصیفی مقطعی Cross sectional، روی 400 نفر به صورت نمونه گیری با مراجعه مستمر انجام شد. پرسش نامه شامل سوالات مربوط به ویژگی های فردی, سوالات آگاهی شامل اطلاعات از انواع تظاهرات هرپس سیمپلکس 12 سوال و سوا لهای نگرش شامل 12 سوال بود. در سوا لهای آگاهی، به هر سوال یک نمره اختصاص داده شد. به هر گویه نگرش، نمره 3-0 اختصاص داده شد. داده ها با آزمون χ, 2 توسط نرم افزار SPSS11 تجزیه و تحلیل شد. (P>0. 05) یافته ها تعداد شرکت کنندگان در این مطالعه 75/ 51 درصد مرد و 25 / 48 درصد زن بودند. میانگین سنی افراد 30 سال بود. میزان آگاهی در هیچکدام از نمونه ها خیلی خوب نبود، در 5/ 3 درصد خوب، در 3/ 1 درصد کم و در 3/ 96 درصد خیلی کم بود. در قسمت نگرش نسبت به عفونت هرپس سیمپلکس، در 3/ 30 درصد نگرش مثبت، در 2/ 58 درصد نگرش به نسبت مثبت و 5/ 11 درصد نگرش منفی وجود داشت. (P>0. 001) طبق نتایج به دست آمده، ارتباط معناداری بین سن پایین (P>0. 001), وضعیت تحصیلی (P>0. 001), دانشگاه محل تحصیل (P>0. 001), استان فعالیت (P>0. 001) ومیزان آگاهی دندان پزشکان از عفونت هرپس سیمپلکس وجود داشت. همچنین دندان پزشکان زن (P>0. 02)، سن بالای 03 سال (P>0. 000)، سال فارغ التحصیلی قبل از P>0. 000) 1390)، دانشگاه محل تحصیل شهرستان، شاهد آزاد (P>0. 03) نگرش مثبت تری نسبت به بقیه داشتند. نتیجه گیری میزان آگاهی و نگرش دندان پزشکان مورد مطالعه کمتر از شرایط قابل انتظار بود. انجام برنامه های آموزشی جهت افزایش این موارد توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 16

دانلود 67 استناد 0 مرجع 3
نویسندگان: 

مرتضوی شیوا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4-3 (مسلسل 25)
 • صفحات: 

  91-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  117
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

پیوند مغز استخوان یک درمان مطرح برای بیماران مبتلا به بیماریهایی که مغز استخوان را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر قرار داده اند، می باشد. به دلیل سرکوب ایمنی ایجادشده در این نوع درمان، هر نوع مشکلی که در دهان این بیماران به وجود آید، می تواند تهدیدکننده حیات آنها باشد؛ طول مدت بستری شدن در بیمارستان را افزایش دهد و باعث ناراحتی بیمار و بالارفتن هزینه ها شود. حفره دهان محل تجمع میکروارگانیسم هاست که با کاهش تعداد این عوامل از طریق مراقبت مطلوب در بیمار با ایمنی سرکوب شده، احتمال عفونتهای سیستمیک تهدیدکننده حیات با منشا دهانی کاهش می یابد و موفقیت پیوند به حداکثر می رسد. دندانپزشک کودکان از طریق پیشگیری و درمان مشکلات حاد دهانی که اغلب در کودکان مبتلا به این بیماری مشاهده می شود، می تواند نقش مهم و منحصر به فردی در تیم پیوند مغز استخوان داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 117

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  246-252
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4312
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4312

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  54-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16083
 • دانلود: 

  7488
چکیده: 

INTRODUCTION: Diseases of the dental pulp and periapical tissues are chiefly caused by microorganisms. Antibiotics are used in some endodontic cases; however, successful cases can predominantly be achieved by mechanical and chemical cleaning of the canal or surgical intervention.MATERIALS & METHODS: The aim of this study was to determine the knowledge of General Dental Practitioners (GDPs) in Shiraz in respect to antibiotic prescriptions during and after endodontic treatment. A one-page questionnaire was sent to 200 active general dentists. Of the 120 surveys returned, 93 were accepted. The data were analyzed using t-test, Chi-square, ANOVA and Fisher’s Exact Test.RESULTS: Only 29% of dentists had full knowledge (correct answers to all questions) of antibiotic prescription protocols in pulpal and periapical disease. Amoxicillin 500 mg capsule was the drug of choice of dentists. Total of 42% of GDPs had full knowledge of antibiotic prescription protocols for persistent or systemic infections cases. GDPs more recently qualified had slightly greater knowledge compared to GDPs with experience; however, this difference was not significant. Also, there was no significant difference between genders.CONCLUSION: General practitioners’ knowledge about antibiotics seems inadequate and further education is recommended to update the practitioners.

آمار یکساله:  

بازدید 16083

دانلود 7488 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (مسلسل 52)
 • صفحات: 

  93-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1281
 • دانلود: 

  266
چکیده: 

هدف: تعیین ارتباط دردهای گردنی با عوامل ارگونومیک در دندانپزشکان فاکتورهای خطر ارگونومیک را می توان بعنوان فاکتورهایی که منجر به آسیب های شغلی می شوند شناسایی نمود. این فاکتورها سبب استرس های ذهنی، آسیب های کششی و کاهش کیفیت کار می شود. دردهای گردنی یکی از مهمترین آسیب های عضلانی- اسکلتی در پزشکان می باشد.روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی به صورت مقطعی است که در سال 1383 در شهر اهواز انجام شد. تعداد 142 دندانپزشک شاغل که دارای شرایط ورود به تحقیق و مایل به شرکت در پژوهش بودند به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه پژوهشگرساز که تلفیقی از سوالات مشخصات فردی، پرسشنامه درد مک کافری و معیار درد عددی و چک لیست عوامل ارگونومیک آمریکا بود، استفاده شد. قبل از ارایه پرسشنامه به واحدهای پژوهش آموزش لازم برای تکمیل آن بیان می شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS کدگذاری و مورد تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون های توصیفی و استنباطی قرار گرفت.یافته ها: از تعداد 142 پرسشنامه تعداد 100 پرسشنامه تکمیل شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که 61 درصد مرد و 39 درصد زن که 72 درصد از آنان متاهل بودند. بیشترین فراوانی مربوط به رده سنی (45-36) سال 45 درصد بود از تعداد کل واحدهای پژوهش 78 درصد دندانپزشک عمومی و تعداد 22 درصد دارای تخصص بودند. همچنین اکثریت واحدهای پژوهش 47 درصد دارای سابقه کار 10-6 سال بودند که 59 درصد از آنان بخش دولتی و خصوصی به طور همزمان بکار مشغول هستند. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آنست که 70 درصد از واحدهای پژوهش دارای دردهای گردنی بودند در بررسی شدت درد گردنی 15 درصد از واحدهای پژوهش شدت درد گردنی را شدید، 56 درصد شدت درد را متوسط و 19 درصد درد را خفیف گزارش نمودند و 9 درصد به این سوال پاسخ ندادند. نتایج حاصل از بررسی ارتباط بین وجود دردهای گردنی شدید و متوسط با عوامل ارگونومیک بیانگر آنست که بین درد با روش استاندارد (p<0.05) Clock با استفاده از آینه حین کار (p<0.001) و استراحت بین ویزیت بیماران (p=0.001) ارتباط معنی دار داشت و با وضعیت به هنگام کار (p=0.56) و ساعات کار روزانه (p=0.23) تعداد بیماران ویزیت شده روزانه (p=0.43) ارتباط معنی دار وجود نداشت.نتیجه گیری: بین دردهای گردنی و عوامل ارگونومیک ارتباط معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر عوامل ارگونومیک می تواند سبب بروز آسیب های جدی شغلی شود. لذا در پیشگیری از بروز این نوع آسیب های شغلی در برنامه ریزی در خصوص معاینات دوره ای پرسنل و آموزش های ضمن خدمت توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1281

دانلود 266 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

TANAFFOS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  77-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11720
 • دانلود: 

  6458
کلیدواژه: 
چکیده: 

A 40 year-old dentist with no history of disease presented with fever, pleuritic chest pain, cough, myalgia and weight loss (4 kg) from one month before admission. No abnormality was found on physical examination except for expiratory coarse crackles on the base of the right lung.

آمار یکساله:  

بازدید 11720

دانلود 6458 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  102
 • صفحات: 

  54-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  620
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 620

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript