نتایج جستجو

7618

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

762

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4159
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4159

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

LENANDER LUMIKARI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  40-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4947
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4947

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  138-151
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  64
 • دانلود: 

  52
چکیده: 

زمینه و هدف: ترس و اضطراب دندانپزشکی می تواند مانعی برای مراقبت های دندانپزشکی و در نتیجه سلامت ناکافی دهان و دندان در افراد باشد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین میزان اضطراب و ترس از دندانپزشکی در بالغین مراجعه کننده به کلینیک تخصصی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با وضعیت پوسیدگی های دندانی و عواقب بالینی پوسیدگی های درمان نشده بود. روش بررسی: تحقیق به صورت مقطعی و توصیفی-تحلیلی روی مراجعین بالای 18 سال در سال 1398-1397 انجام شد. برای تعیین میزان ترس و اضطراب دندانپزشکی به ترتیب از دو پرسشنامه استاندارد شامل شاخص ارزیابی ترس از دندانپزشکی (dental Fear Scale) و شاخص اندازه گیری اضطراب دندانپزشکی اصلاح شده (Modified dental Anxiety Scale) استفاده شد. متغیرهای دموگرافیک بیماران ثبت گردید و وضعیت پوسیدگی های دندانی و عواقب بالینی پوسیدگی های درمان نشده، به ترتیب با شاخص های DMFT (Decayed, Missing, and Filled Teeth) و PUFA (Pulpal involvement, Ulceration caused by dislocated tooth fragments, Fistula and Abscess) ندازه گیری شدند. به منظور آنالیز آماری داده ها از آزمون همبستگی Pearson و مدل رگرسیون خطی چند گانه با روش Backward استفاده شد. یافته ها: در مجموع 283 فرد بالغ با میانگین سنی 8/11± 6/38 سال در این تحقیق ارزیابی شدند. میانگین نمرات اضطراب و ترس دندانپزشکی افراد به ترتیب برابر 49/4± 04/12 و 87/33± 16/41 بود. میزان تحصیلات به صورت معکوس (03/0=P، 14/0-=β ) و وضعیت تاهل به صورت مستقیم (01/0=P، 17/0=β ) رابطه معنی داری با میزان اضطراب داشتند. همچنین تاهل در میزان ترس از دندانپزشکی اثر معنی دار داشت (001/0>P، 25/0=β ). همبستگی مستقیم و معنی داری بین اضطراب دندانپزشکی و اجزای D (001/0>P، 36/0=r) و M (02/0=P، 14/0=r) از شاخص DMFT دیده شد و ارتباط اضطراب دندانپزشکی و جزء U از شاخص PUFA معکوس و معنی دار (045/0=P، 12/0-=r) بود. ارتباط بین ترس دندانپزشکی با اجزای D (001/0>P، 36/0=r) و M (001/0>P، 23/0=r) از شاخص DMFT معنی دار و مستقیم بود. نتیجه گیری: اضطراب دندانپزشکی در حد متوسط بود، اما ترس از دندانپزشکی چندان شایع نبود. اضطراب و ترس با وضعیت پوسیدگی دندان ها ارتباط داشت. با افزایش نمرات اضطراب و ترس، شاخص های پوسیدگی دندانی در نمونه ها افزایش می یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 64

دانلود 52 استناد 0 مرجع 3
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SANO T. | MATSUURA T. | OZAKI K.

نشریه: 

VETERINARY PATHOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  506-512
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3191
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3191

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

مرتضوی مهران

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  360-369
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  422
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

زایلیتول شکر الکلی است که طعمش بسیار شبیه قندهای معمولی بوده، خوردن آن بی ضرر می باشد. اهمیت این قند در دندانپزشکی به لحاظ تحقیقات بالینی فراوانی است که نه تنها آن را پوسیدگی زا نمی دانند بلکه قدرت ترمیم پوسیدگی های دندانی را نیز توسط آن به نمایش گذاشته اند.به منظور دست یابی به کاهش پوسیدگی در حد 40 تا 50 درصد، به نظر می رسد که دفعات جویدن آدامس های حاوی زایلیتول را بایستی حداقل تا سه مرتبه در روز افزایش داد. مصرف کنندگان این گونه آدامس ها، باکتری های استرپتوکوک میوتانس کمتری در پلاک دندانی دارند.علیرغم آن بسیاری از خمیر دندانها (به خصوص در اروپا) حاوی زایلیتول می باشند، معمولا توصیه های بهداشتی تاکنون متوجه محتوای فلوراید آنها بوده است. امروزه شواهدی وجود دارد که از خاصیت ضد پوسیدگی این گونه خمیر دندانها حکایت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 422

دانلود 20 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

PHELAN J.A. | MULLIGAN R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  83
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  869-873
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5102
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5102

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

MARTHALER T.M.

نشریه: 

caries RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  173-181
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8957
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8957

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  71-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18868
 • دانلود: 

  12628
چکیده: 

Objective: The aim of the present study was to evaluate the efficacy of two caries detector dyes in the diagnosis of dental caries.Materials and Methods: Twenty extracted human posterior teeth without pulpal exposure were sectioned mesiodistally through the center of the lesions using a water-cooled disk. The tooth halves were randomly divided into two groups and treated with caries Detector (CD) and caries Check (CC) detector dyes. Access cavities were prepared followed by caries removal and dye application. All cavities were arbitrarily divided into two right and left sections and excavation of the stained areas was performed on the left parts, while the right sections remained untouched. Bacterial penetration into dentinal tubules was evaluated using Gram-stained decalcified sections under light microscopy. Sensitivity and specificity of both dyes were calculated.Results: The sensitivity of CD and CC were 74% and 71%, respectively. The specificity obtained for both dyes was 100%.Conclusion: Considering the low sensitivity of the dyes evaluated in the present study, it seems that they may not be reliable when used as the sole diagnostic technique for detection of carious lesions in posterior teeth.

آمار یکساله:  

بازدید 18868

دانلود 12628 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SLADE G.D.

نشریه: 

COMMUNITY dental HEALTH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  219-227
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6520
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6520

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1 (پی در پی 67)
 • صفحات: 

  102-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  155
 • دانلود: 

  108
چکیده: 

زمینه و هدف: علاوه بر میکروارگانیسم ها، عوامل متعدد دیگری نیز در ایجاد پوسیدگی دندان دخالت دارند که پاسخ های ایمنی میزبان از جمله آن ها می باشند. از میان عوامل مختلف سیستم ایمنی، در مورد نقش نوتروفیل ها در جلوگیری یا بروز پوسیدگی دندان، علی رغم این که به عنوان اولین خط دفاعی به حساب می آیند، تحقیقات چندانی صورت نگرفته است. با توجه به مطالب فوق این تحقیق با هدف تعیین میزان کموتاکسی نوتروفیل های خون در افراد مبتلا به پوسیدگی دندان انجام پذیرفت.مواد و روش ها: برای انجام این مطالعه توصیفی، 50 نفر از دانشجویان دندان پزشکی سال های چهارم، پنجم و ششم که مبتلا به پوسیدگی دندان بودند، انتخاب شدند. سپس جهت انجام آزمایش کموتاکسی، میزان 10 میلی لیتر خون هپارینه از نمونه ها گرفته شد و پس از جداسازی نوتروفیل ها با استفاده از دکستران، اقدام به اندازه گیری میزان کموتاکسی این سلول ها با استفاده از روش Modifed Boyden شد. داده ها توسط آزمون های آماری ANOVA، t و تعیین ضریب همبستگی Pearson مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: بر اساس آزمایش مزبور، میزان کموتاکسی نوتروفیل ها در افراد مورد مطالعه، حدود 94.38 ± 12.08 میکرومتر برآورد گردید. با انجام آزمون های آماری مشخص شد که بین کموتاکسی نوتروفیل ها و DMF، همبستگی و اختلاف آماری معنی داری وجود ندارد. اما با مقایسه میزان کموتاکسی نوتروفیل ها با درجه پوسیدگی فعال، بین درجات صفر و 5 (P » 0.000) و درجات 1 و 5 (P » 0.016)  پوسیدگی فعال، از لحاظ میانگین کموتاکسی نوتروفیل ها، اختلاف آماری معنی دار مشاهده شد.نتیجه گیری: براساس یافته های به دست آمده ازاین تحقیق می توان چنین نتیجه گیری کرد که در بروز پوسیدگی دندان، احتمالا نقص در کموتاکسی نوتروفیل ها مطرح نمی باشد. به عبارت بهتر، نه تنها در مورد پوسیدگی به نقص در کموتاکسی این سلول برخورد نمی شود بلکه احتمالا کموتاکسی آن، ارتباط مستقیمی با درجه فعال بودن پوسیدگی دارد. البته جهت اثبات فرضیه فوق، به انجام تحقیقات بیشتر نیاز می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 155

دانلود 108 استناد 0 مرجع 0
litScript