نتایج جستجو

57569

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5757

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

GEERLINGS P. | DE PROFT F. | LANGENAEKER W.

نشریه: 

CHEMICAL REVIEWS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  103
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1793-1873
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  4262
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4262

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  67 (ویژه نامه فیزیک)
 • صفحات: 

  27-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5255
 • دانلود: 

  2317
چکیده: 

در این تحقیق هدف بررسی ساختار و توزیع سیستم های بس ذره ای منجمله گاز الکترونی با در نظر گرفتن بر هم کنش های مربوطه می باشد و در این تحقیق از نظریه تابعی چگالی کوانتومی استفاده می کنیم. نظریه تابعی چگالی امروزه در دو نوع کوانتومی و کلاسیکی بسیار وسیع بکار می رود که در اینجا بیشتر بحث ها به نوع کوانتومی آن اختصاص می یابد.در این تحقیق نظریه تابعی چگالی را برای سیستم های بس ذره ای بکار می بریم در واقع این نظریه ریشه در نظریه توماس-فرمی دارد. ما در مورد نظریه تابعی چگالی نظریه توماس-فرمی و مدلهای وابسته به آن یعنی مدل توماس-فرمی مقدماتی (TF)، مدل توماس-فرمی-دیراک (TFD) و مدل توماس-فرمی-دیراک-وایزاکر (TFDW) و مدلی که به TFD-lW معروف است را بررسی می کنیم. تابع موج یا چگالی عناصر نادر Xe, Kr, Ar, Ne از روی معادله کلی بدست می آید و سپس چگالی را بر حسب فاصله برای تمام این عناصر رسم می کنیم. همانگونه که مشاهده می شود تمام این چگالی ها در یک فاصله معین از مرکز یونی یک بیشینه دارند که احتمال وجود الکترون در آن فاصله بیشتر از دیگر فاصله ها می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 5255

دانلود 2317 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

JAFARI M. | JAMNEZHAD H. | NAZARZADEH L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  A4
 • صفحات: 

  511-515
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15385
 • دانلود: 

  13888
چکیده: 

In the present work, the electronic properties of titanium were studied in three phases of a, b and w using the density Function theory (DFT). The full potential augmented plane wave plus local orbital (FLAPW+lo) method was applied using the generalized gradient approximation. The calculated total energies showed that omega phase was more stable than the two other phases. The largest electrical conductance was related to the b phase. These results were in good agreement with the findings of the previous works. In addition, these results showed that an increase in volume would lead to a decrease in energy; thus, causing an increase in the electrical conduction.

آمار یکساله:  

بازدید 15385

دانلود 13888 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

CHEN H.J. | ZHOU A.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  85
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 85

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  945
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

HYDROGEN-BONDING EFFECTS BETWEEN POLYVINYLPYRROLIDONE (PVP), PVP (C6H9NO)N AND WATER, PVP-W, WERE STUDIED USING CALCULATED ELECTRIC FIELD GRADIENT (EFG) FOR OXEGEN AND HYDROGEN NUCLEI VIA density functional theory. THE CALCULATIONS WERE CARRIED OUT AT THE B3LYP AND B3PW91 LEVELS WITH THE 6-311+G* BASIS SET VIA THE GAUSSIAN 03 PACKAGE. NUCLEAR QUADRUPLE COUPLING CONSTANTS, C (Q), AND ASYMMETRY PARAMETERS, H(Q), ARE REPORTED FOR 17O AND 2H IN PVP AND PVP-W. IT WAS SHOWN THAT BOTH EFG TENSORS ARE SENSITIVE TO HYDROGEN-BONDING INTERACTIONS, NQR PARAMETERS OF 17O AND 2H UNDERGO SIGNIFICANT CHANGES FROM PVP TO PVP-W AND CALCULATING BOTH TENSORS IS AN ADVANTAGE LOWER VALUES OF QUADRUPOLE COUPLING CONSTANTS OF ASYMMETRY PARAMETERS IN THE PVP-W. THE DIFFERENCE IN THE QUADRUPOLE COUPLING CONSTANT C (Q) BETWEEN PVP AND PVP-W WAS ANALYZED IN DETAIL AND HB MIGHT BE IMPORTANT FACTORS IN THE INTERACTION BETWEEN PVP AND WATER.

آمار یکساله:  

بازدید 945

دانلود 0
نشریه: 

شیمی کاربردی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  40
 • صفحات: 

  23-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1378
 • دانلود: 

  320
چکیده: 

در این تحقیق، گاف انرژی HOMO-LUMO، قطبش پذیری، پارامترهای ساختاری، جرم مولکولی، سختی، پتانسیل شیمیایی و شاخص الکتروندوستی ترانس- سینامالدهید یکی از مواد موثره دارچین در فاز گازی و در حلال های اتانول، استون و دی کلرومتان محاسبه شده است. محاسبات با استفاده از نظریه تابعی دانسیته با روش B3LYP و با مجموعه پایه های 6-311G+(d,p) و DGDZVP بر روی ترکیب انجام شده است. مطابق محاسبات انجام شده گاف انرژی HOMO-LUMO و سختی در فاز گازی بیشترین مقدار و در حلال اتانول کمترین مقدار، قطبش پذیری، نرمی، ممان دو قطبی، الکتروندوستی در حلال اتانول بیشترین مقدار و در فاز گازی کمترین مقدار و پتانسیل شیمیایی ترکیب در حلال دی کلرومتان بیشترین مقدار و در فاز گازی کمترین مقدار است.

آمار یکساله:  

بازدید 1378

دانلود 320 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  55-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4150
 • دانلود: 

  1003
چکیده: 

در این پژوهش، ساختار هندسی، آرایش الکترونی، تجزیه بار و طیف های جذبی الکترونی به منظور بررسی عملکرد اثر افزودن جانشینی فلوئور به رنگدانه های آلی (H-P,F-P,FF-P) با روش های محاسبه ای نظریه تابع چگال (DFT) و نظریه چگالی وابسته به زمان (TDDFT) مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، محاسبه طول پیوندها و زوایا بین اتم نیتروژن در آنیلین و اتم کربن در کربوکسیلیک اسید بیانگر این موضوع است که بازدهی تبدیل نور به جریان در رنگ F-P، بزرگتر از H-P و FF-P است که این استدلال منطبق بر نتیجه های تجربی است. از سوی دیگر داده های به دست آمده از تجزیه بار و طیف سنجی جذبی الکترونی و نمودارهای HOMO و LUMO، انطباق داده ها با نتیجه های تجربی را تایید می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 4150

دانلود 1003 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MIRZAEI MAHMOUD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  161-164
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6962
 • دانلود: 

  6297
چکیده: 

The electronic and structural properties of pristine and carbon doped (C-doped) boron nitride nano-ribbons (BNNRs) have been studied employing density functional theory (DFT) calculations. Total energies, gap energies, dipole moments, and quadrupole coupling constants (qcc) have been calculated in the optimized structures of the investigated BNNRs. The results indicated that the stability and gap energy of the BNNR were decreased whereas the polarizabilty was increased because in the C-doped structure. The calculated qcc values indicated that the electronic properties of the nitrogen atoms were influenced because of the C-doping more than the boron atoms.

آمار یکساله:  

بازدید 6962

دانلود 6297 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

OMIDVAR AKBAR | HADIPOUR NASSER L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1239-1246
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19206
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Using first-principle density functional theory calculations, various junctions models constructed from (6, 0) carbon nanotube and graphene nanoribbon units via covalent linkage have been envisioned. Dipole moments, energy gaps, linking bond lengths and angles, quadrupole coupling constants are the obtained parameters. Frontier molecular orbital (FMO), molecular electrostatic potential surface (MEP) analyses and all energy calculations were performed at B3LYP/6-31G (d) level of theory.

آمار یکساله:  

بازدید 19206

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ASADPOUR M. | JAFARI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  17
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

GRAPHYNE IS A COMBINED NETWORK BY SP AND SP2 HYBRIDIZATION CARBONS AND IS A GRAPHENE-LIKE CARBON NANOSTRUCTURE WITH TRIPLE CARBON–CARBON BOND AROUND CARBON RINGS. GRAPHYNE STRUCTURE THE FIRST TIME HAS BEEN INTRODUCED BY BAUGHMAN ET AL. [1]. NANO RIBBONS ARE TWO-DIMENSIONAL SHEETS WITH VARIOUS WIDTHS AND EDGES [2]...

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
litScript