نتایج جستجو

2994

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

300

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  372
 • دانلود: 

  202
چکیده: 

مقدمه: با گسترش دسترسی به اینترنت و فراهم شدن زمینه ارتباط محققان با یکدیگر، تقاضا برای روش های پژوهشی مبتنی بر این ساختار رو به ازدیاد است. با توسعه اینترنت از محدودیت های بسیاری از روش های پژوهشی همانند دلفی-که اغلب محدود به مرز های جغرافیایی است-کاسته شده و زمینه ساز ظهور شیوه های پیاده سازی جدیدی است. E-delphi روشی است کیفی و آنلاین برای پاسخ به نیاز های روز افزون علم به توافق خبرگان. این روش با وجود تمامی مزایای خود، محققین در بسیاری از رشته ها همانند آموزش پزشکی و سلامت با آن بیگانه هستند. که بخش بزرگی از آن مربوط به ناشناختگی این روش به طور عام و بخش دیگر به مباحث روش شناختی و ذات کیفی این روش است. محققانی که قصد استفاده از این روش را داشته باشند با چالش های چندی مواجه خواهند شد که عبارتند از محدودیت منابع آموزشی در اجرا و پیاده سازی این روش، نبود توافق عمومی در خصوص کیفیت و چهارچوب راند های پژوهش، مشکل تعمیم پذیری نتایج، نبود وب سایت های تخصصی و رایگان در این زمینه، چالش دسترس تمامی محققان یا خبرگان به اینترنت، اشکالات تکنیکی مرسوم، بحث مبادی ورود اطلاعات به کامپیوتر جهت تحلیل، مشکلات سنجش توافق، موضوع اشباع نظری و خطر اشباع نظری کاذب، تداخل این روش با برخی تکنیک ها دیگر همانند پیمایش در اجرا، لزوم اشرافیت نسبی محقق به موضوع مورد نظر. اما صرفنظر از تمامی این کاستی ها، مزیت منحصر به فرد E-delphi این است که قادر به پیش بینی آینده و سرنوشت یک مسئله یا موضوع همانند آینده یک تکنولوژی، یک روش آموزشی یا یک پروتکل درمانی طی چند سال یا چند دهه آینده است.

آمار یکساله:  

بازدید 372

دانلود 202 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (پیاپی 67)
 • صفحات: 

  102-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  523
 • دانلود: 

  323
چکیده: 

مقدمه: هدف از انجام پژوهش حاضر، ارایه راهکار توسعه سیستم اطلاعات مدیریت بیمارستان HMIS (Hospital Management Information System) به عنوان زیر ساخت طراحی و استقرار سیستم اطلاعات مدیریت بیمارستانی الکترونیکی eHMIS (Electronic HMIS) بود که استقرار آن موجب دستیابی به اطلاعات یکپارچه بیمارستانی و شاخص های آماری معتبر و به هنگام حاصل از سیستم جاری اطلاعات با استفاده از فن آوری کارامد، نوین و موثر در حوزه مدیریت بیمارستانی می شود. روش بررسی: این مطالعه در دو بخش کیفی-مقایسه ای و کیفی-delphi دو مرحله ای در سال 1396 انجام گرفت. 30 نفر از صاحب نظران دانشگاه علوم پزشکی مازندران به عنوان جامعه آماری بر اساس نمونه گیری غیر تصادفی و با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. یافته ها: اعتبار سنجی عناصر اطلاعاتی اولیه راهکار توسعه HMIS مبتنی بر معیارهای سازمان بهداشت جهانی شامل 10 مرحله می باشد که عناصر اطلاعاتی نهایی به دست آمده از 12 اصل، 62 گام و 28 کاربرگ تشکیل شده است. صاحب نظران در خصوص اصول و گام ها در الگوی اولیه و حصول الگوی نهایی اتفاق نظر داشتند و هیچ گونه تغییراتی اعمال نشد. اصلاحات فقط در بخش کاربرگ ها صورت گرفت و تعداد کاربرگ ها در مراحل 1، 2، 6 و 9 افزایش یافت. نتیجه گیری: جهت استقرار eHMIS، به طراحی زیر ساخت های سیستم جاری اطلاعات بیمارستان نیاز است. از راهکار ارایه شده می توان به عنوان یک مرجع کاربردی ساده و سریع به صورت دستی و مکانیزه در جهت فراهم آوری زیر ساخت های سیستم جاری اطلاعات بیمارستان استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 523

دانلود 323 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

پاشایی زاد حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (کتابداری و اطلاع رسانی)
 • صفحات: 

  63-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  3546
 • دانلود: 

  2888
چکیده: 

روش دلفی که در دهه پنجاه برای غلبه بر ناتوانی های سایر روش های پیش بینی، در شرکتRAND توسط نورمن دالکی، لاف هلمر و تی. جی. گوردون ابداع شد، ابتدا برای مسایل نظامی به کار رفت، سپس، به دلیل اهمیت آن به سایر حوزه ها نیز راه یافت. در این مقاله، علاوه بر ذکر تاریخچه ای از این روش، از یونان باستان، به خاستگاه نوین آن در دوره جدید نیز اشاره شده است. همچنین، فلسفه، سیر تکاملی، فرایند اجرای روش و مراحل آن و نقاط قوت و ضعف و نیز نقدهای وارد بر آن بیان شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 3546

دانلود 2888 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  89
 • صفحات: 

  11-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  71
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و تبیین پیشایندها و پسایندهای رهبری سطح پنج با استفاده از تکنیک delphi Fuzzy است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی و از لحاظ نوع شناسی پژوهش در زمره پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی در پارادایم قیاسی استقرایی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های دانش بنیان در استان لرستان است که 30 نفر از خبرگان آن ها بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. در بخش کیفی پژوهش ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته است که روایی و پایایی آن با استفاده از ضریب CVR و آزمون کاپای-کوهن تایید شد. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کمی نیز پرسشنامه مقایسه زوجی است که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تایید شد. در بخش کیفی، داده های کیفی بدست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزار Atlas.ti و روش کدگذاری تحلیل شد و پیشایندها و پسایندهای رهبری سطح پنج شناسایی شدند. به علاوه در بخش کمی پژوهش، با استفاده از روش delphi fuzzy تعیین اولویت پیشایندها و پسایندهای رهبری سطح پنج انجام پذیرفت و مهمترین عوامل و پیامدهای رهبری سطح پنج مشخص شد. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که از میان پیشایندهای رهبری سطح پنج، مناعت طبع و بلند نظری، فروتنی و پرهیز از خودستایی، هوش هیجانی بالا و شجاعت و تهور در نوآوری به عنوان مهمترین پیشایندها و عوامل به وجود آورنده رهبری سطح پنج در سازمان های دانش بنیان است. همچنین نتایج مبین آن است که افق دید بلند برای سازمان، رهبری فروتنانه، اشاعه ژرف نگری و نکته سنجی و مربی گری، مرشدی و راهبری سازمانی از مهمترین پسایندها و پیامدهای رهبری سطح پنج در سازمان های دانش بنیان است.

آمار یکساله:  

بازدید 71

دانلود 44 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  106
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  104
 • بازدید: 

  188
 • دانلود: 

  5259
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 188

دانلود 5259 استناد 104 مرجع 0
نویسندگان: 

رضاییان محسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  1093-1094
تعامل: 
 • استنادات: 

  490
 • بازدید: 

  321
 • دانلود: 

  185
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 321

دانلود 185 استناد 490 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

HSU C. | SANDFORD B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  12650
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12650

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  165-185
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  3213
 • دانلود: 

  1474
چکیده: 

مقدمه و هدف پژوهش: در این مقاله با نگاهی به جامعیت برنامه ریزی شهری از نظر موضوع و از نظر گروه های ذی نفع و هدف و نیاز موکد به تصمیم گیری چند بعدی کارشناسان در مراحل مختلف به تشریح فن دلفی و جایگاه آن در فرایندکلان برنامه ریزی و برنامه ریزی و مدیریت شهری پرداخته می شود.روش پژوهش: برای بررسی جایگاه تکنیک یادشده در فرایندِ برنامه ریزی و مدیریت شهری از روش ترکیبی اسنادی،کتابخانه ای و تحلیلی، استفاده شده است.یافته ها: با توجه به اینکه شهر جزو سیستم های احتمال آمیز پیچیده است و برنامه ریزی یک اقدام با ماهیت سیاسی می باشد که که نحوه تخصیص قدرت و منابع را در بین گروهها و بازیگران شهری تحت تاثیر قرار می دهد تکنیک دلفی یکی از ابزارهای کارآمد در اصلاح روند های تصمیم گیری و مدیریت و برنامه ریزی صحیح امور شهری می باشد.نتیجه گیری: با توجه به جامعیت برنامه ریزی شهری از نظر موضوع و از نظر گروه های ذینفع و نیاز موکد به تصمیم گیری چند بعدی مدیران، این تکنیک می تواند در بررسی مسایل و موضوعات شهری و در تصمیمات کمیسیون های مختلف شهری موثر افتد و از حداکثر مشارکت شهروندان در برنامه های شهری استفاده نماید این فن بادرگیرکردن مردم و نمایندگان منتخب آنها و احزاب و اصناف مختلف درفرایندتصمیم گیری و مدیریت شهری دغدغه چگونگی بهره مندی از مشارکتهای مردم را کاهش می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 3213

دانلود 1474 استناد 4 مرجع 1
نویسندگان: 

WILKES L.

نشریه: 

NURSING STANDARD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  39
 • صفحات: 

  43-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5408
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5408

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  104
 • بازدید: 

  5622
 • دانلود: 

  5259
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5622

دانلود 5259 استناد 104 مرجع 0
litScript