نتایج جستجو

5742

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

575

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (پیاپی 27)
 • صفحات: 

  17-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1238
 • دانلود: 

  358
چکیده: 

مدل تخریب یکی از روش های ارزیابی آثار محیط زیستی است که به صورت گسترده جهت ارزیابی آثار تجمعی فعالیت های انسانی به کار می رود. همچنین از سویی نمایه های سیمای سرزمین به عنوان ابزارهای کمی سازی وضعیت سیمای سرزمین، کاربرد گسترده ای در برنامه ریزی سیمای سرزمین دارند. یکی از این کاربرد ها، استفاده نمایه ها در مدل ارزیابی تخریب سیمای سرزمین است. هدف این پژوهش ارزیابی تخریب سیمای سرزمین در منطقه حفاظت شده جاجرود است. بدین منظور، برای کمی نمودن نمایه های سیمای سرزمین از نقشه کاربری/ پوشش منطقه حفاظت شده جاجرود برای 16 زیرحوزه استفاده شد. برای تهیه نقشه کاربری/ پوشش، ابتدا تصویر ماهواره ای لندست را پیش پردازش نموده و سپس با استفاده از روش هیبرید، تصویر در طبقات مختلف کاربری/پوشش طبقه بندی شد. سپس با توجه به مدل تخریب سیمای سرزمین، درجه آسیب پذیری بوم شناختی، تعیین شدت فعالیت ها و میزان تخریب در سیمای سرزمین محاسبه شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که زیرحوزه 5 با میزان 31 در منطقه دارای بالاترین عدد تخریب سیمای سرزمین است و زیرحوزه های 1، 13 و 15 بعد از آن قرار دارند و به ترتیب دارای اعداد 25، 25 و 22 هستند. همچنین زیرحوزه های 16، 7 و 4 به ترتیب دارای ارزش های 3.5، 3.25 و 3.25 هستند که نشان می دهد که این زیرحوزه ها دارای کمترین تکه تکه شدگی می باشند. نتایج نشان داد که حدود 68% از منطقه مستعد توسعه یا توسعه بیشتر است، فقط 17% از منطقه مستعد حفاظت است. حدود 13% از منطقه نیازمند بازسازی است که نشان دهنده تخریب پوشش طبیعی و تغییر کاربری در منطقه است.

آمار یکساله:  

بازدید 1238

دانلود 358 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HORTENSTEINER S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  57
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  55-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4821
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4821

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Int J Biol Res

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  180-184
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  829
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 829

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

AGUILAR C.A. | MONTALVO C. | CERON J.G. | MOCTEZUMA E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1071-1078
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21168
 • دانلود: 

  10110
چکیده: 

The photo catalytic degradation of a common analgesic (acetaminophen) with titanium dioxide irradiated with low energy ultraviolet light (365 nm) was studied in order to determine the effect of several parameters such as catalyst’s weight, photochemical effect, and initial concentration. The results indicate that acetaminophen is degraded in the order of 4% by the photochemical effect. The presence of titanium dioxide in optimal amounts increases the rate of reaction and the overall conversion. The kinetic study demonstrated that photo catalytic degradation of acetaminophen follows a pseudo first order reaction rate which could be represented by a model similar to Langmuir-Hinshelwood equation. Accordingly, the results confirmed that the degradation of acetaminophen proceeds even while other intermediate organic products (IOP) are being formed; some of these organic products were identified by High Performance Liquid Chromatography (HPLC). These products (OIP) remain in the solution for a while before being degraded to CO2. Furthermore, the experimental results indicate that the mineralization of acetaminophen can be described by an overall kinetic rate equation obtained from the experimental values of total organic carbon (TOC).

آمار یکساله:  

بازدید 21168

دانلود 10110 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  57-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  107
 • دانلود: 

  24
چکیده: 

بنزآلدئید یک ترکیب سمی برای انسان و محیط زیست به شمار می آید. تخریب سونوشیمیایی بنزآلدئید در محلول آبی به وسیله یک سونیکیت آزمایشگاهی انجام شد. اثر پارامترهای مهم مثل pH محلول، زمان، فرکانس و دامنه ارتعاش دستگاه التراسونیک روی تخریب سونوشیمیایی بنزآلدئید مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که تخریب بنزآلدئید با افزایش pH محلول کاهش و با افزایش زمان، فرکانس و دامنه ارتعاش التراسونیک افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 107

دانلود 24 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

JIAO S. | ZHENG S. | YIN D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  806-813
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5810
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5810

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسنده: 

ZEINALI E. | AKBARPOR S. | SAMIE S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THE AIM OF THIS WORK IS THE PRODUCTION OF NEW COMPOSITES FROM LLDPE, PRO-OXIDANT, AND BIODEGRADABLE STARCH BY MEANS OF MELT BLENDING METHOD. CHARACTERIZATIONS OF COMPOSITES WERE PERFORMED BY FOURIER TRANSFORM INFRARED SPECTROSCOPY (FTIR), SCANNING ELECTRON MICROSCOPE (SEM) AND THE PERCENTAGE OF WEIGHT LOSS. IN ADDITION, CHARACTERIZATIONS OF MECHANICAL PROPERTY WERE CARRIED OUT BY TENSILE MODULUS. THE RESULTS HAVE BEEN COMPARED WITH THE UNFILLED LINEAR LOW DENSITY POLYETHYLENE FILMS. THE PHYSICAL PROPERTIES SHOWED HIGH SENSITIVITY TO THE DISPERSION OF THE STARCH AND PRO-OXIDANT. THE HIGHER THE STARCH PERCENT SHOWED THE LOWER PHYSICAL AND THERMAL PROPERTY.

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
نویسندگان: 

EBBS S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  849-854
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3876
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3876

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

BIORESOURCE TECHNOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  223
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  277-286
تعامل: 
 • استنادات: 

  1260
 • بازدید: 

  4772
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4772

دانلود 9195 استناد 1260 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  372
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  104
 • بازدید: 

  83
 • دانلود: 

  5259
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 83

دانلود 5259 استناد 104 مرجع 0
litScript