نتایج جستجو

8032

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

804

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

اکوهیدرولوژی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  603-613
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  230
 • دانلود: 

  58
چکیده: 

یکی از روش هایی که تا کنون برای کاهش میزان تبخیر به کار گرفته شده، استفاده از مالچ است. بر همین اساس، در تحقیق حاضر سعی شد تا کارایی مالچ ها در افزایش میزان تغذیه ی مستقیم آب های زیرزمینی ناشی از افزایش میزان نفوذ آب باران بررسی شود. به این منظور، تعداد هشت بارش با مدت زمان و عمق های مختلف آزمایش شده و میزان نفوذ عمقی این بارش ها در خاک، در چهار لایسیمتر با شرایط یکسان و مالچ های متفاوت شامل مالچ شن، مالچ ماسه، مالچ مخلوط شن و ماسه با نسبت یکسان و همچنین خاک بدون مالچ آزمایش شد. طی دو ماه آزمایش، تعداد 192 داده برای هریک از پارامترهای رطوبت خاک و میزان نفوذ عمقی آب باران برداشت شد. این نتایج نشان داد میانگین میزان نفوذ عمقی آب باران با استفاده از مالچ شن، ماسه و مخلوط شن و ماسه به ترتیب مقدار 52/19، 45/2 و 60/16 درصد نسبت به خاک بدون مالچ افزایش یافته است. به این ترتیب، مشخص شد استفاده از مالچ پاشی می تواند با کاهش میزان تلفات تبخیر آب باران موجب افزایش میزان نفوذ عمقی شود و تغذیه ی آب های زیرزمینی را بهبود دهد. بنابراین، نتایج تحقیق حاضر برای احیای آبخوان ها می تواند استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 230

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  2 الف
 • صفحات: 

  271-282
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  48
چکیده: 

یکی از مهمترین منابع تامین آب کشاورزی در مناطق خشک، آب های زیرزمینی است. نفوذ باران به داخل زمین به عنوان یکی از منابع تغذیه آبهای زیرزمینی از اهمیت زیادی برخوردار است. در این پژوهش کارایی مالچ ها در افزایش نفوذ عمقی آب باران در دشت شهرکرد مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 8 بارش از منحنی های شدت مدت فراوانی منطقه با دوره بازگشت 2 و 5 سال انتخاب شد. این بارش ها، توسط یک دستگاه باران ساز به صورت مصنوعی در لایسیمترهایی با شرایط یکسان و مالچ های متفاوت شامل شن، ماسه، مخلوط شن و ماسه با نسبت یکسان و خاک بدون مالچ ایجاد شد و میزان نفوذ عمقی آنها مورد آزمایش قرار گرفت. طی این آزمایش ها تعداد 192 داده برای پارامترهای رطوبت خاک، دمای هوا و نفوذ عمقی باران برداشت گردید. بر این اساس، روابطی جهت برآورد میزان نفوذ عمقی آب باران در هر بارش و برآورد میزان تبخیر از خاک در هریک از این مالچ ها و خاک بدون مالچ به طور جداگانه استخراج و کارایی و دقت این روابط به کمک ضریب تبیین و معیار نش-ساتکلیف بررسی شد. نتایج نشان داد که روابط استخراج شده ضریب تبیین در محدوده ی97/0-98/0 و معیار نش-ساتکلیف در محدوده ی 96/0-98/0 دارند. بر اساس این روابط و معادله بیلان آب در خاک، مدل رطوبتی خاک تهیه شد. به منظور ارزیابی کارایی مالچ ها در افزایش رطوبت خاک و نفوذ عمقی آب باران این مدل براساس داده های بارش و دمای یک سال منطقه مورد مطالعه اجرا گردید. نتایج نشان داد که میزان نفوذ عمقی در طی این دوره در کلیه مالچ های مورد بررسی نسبت به خاک بدون مالچ افزایش داشته و بیشترین این میزان در مالچ شنی معادل 1/17% شد. این مقدار نسبت به خاک بدون مالچ افزایش 21% را نشان داد. لذا مالچ پاشی اراضی کشاورزی می تواند موجب افزایش تغذیه آبخوان ناشی از افزایش نفوذ عمقی آب باران به داخل خاک به عنوان یکی از منابع تأمین آب کشاورزی گردد. اما می بایست در هنگام انتخاب این نوع مالچ ضمن درنظر گرفتن اثرات مثبت آن در حفظ رطوبت خاک، مسائل اجرایی آن نیز در سطح وسیع در نظر گرفته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 48 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  39-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  89
 • دانلود: 

  17
چکیده: 

مطالعه لایسیمتری بر اساس این فرضیه که عمق خاک قابل استفاده جهت جذب رطوبت محدود به عمق ریشه گیاه نمی شود، در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تیمار آبیاری و در سه تکرار بر روی گیاه سویا انجام شد. درتیمار شاهد MAD=55% و مقدار آبیاری در حد جبران کمبود رطوبتی خاک، در تیمار تنش مقدار آبیاری برابر تیمار شاهد ولی MAD=65% و در تیمارآبیاری مازاد با وجود MAD=65% مقدار آبیاری 30% مازاد برمقدار لازم جهت جبران کمبود رطویتی خاک تعیین شد. تیمار تنش به دلیل درصد تخلیه بیشتر رطوبتی دچار تنش کم آبی شده و عملکرد آن کمتر از تیمار شاهد، اما تیمار آبیاری مازاد، با وجود به تعویق افتادن دورآبیاری، اثر تنش کم آبی در گیاه مشاهده نشده و عملکردمشابه با تیمار شاهد داشت ولی راندمان آبیاری 11.2% بیشترمی باشد. این مساله تاثیر وجود ذخیره رطوبتی در زیر منطقه ریشه را در تامین نیاز آبی گیاه نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 89

دانلود 17 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

MASOUM S. | MASIHI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1 (53)
 • صفحات: 

  71-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17118
 • دانلود: 

  8492
چکیده: 

Simultaneous capillary dominated displacement of the wetting and non-wetting phases are processes of interest in many disciplines including modeling of the penetration of polluting liquids in hydrology or the secondary migration in petroleum reservoir engineering. percolation models and in particular invasion percolation is well suited to characterize the slow immiscible displacement of two fluids when both the gravity and viscous effects are negligible. In particular, the characteristic of the percolating cluster and the other important percolation properties at the breakthrough can be inferred. However, with the inclusion of the gravity forces, the behavior may change. For example, as the magnitudes of the gravity forces are comparable to the capillary forces, we have observed a transition in the structure of the interface (i.e. invasion front) depending on the dimensionless Bond number (i.e. ratio of gravity to capillary forces).We have taken a numerical study of the displacement of two immiscible fluids in the presence of the gravity force in a network of random pores. The main contribution is to investigate the effect of heterogeneity by considering various throat size distributions. We consider the injection to take place from one side of the system and displace the displaced fluid from the other side. The condition of the stability or instability of the front (or interface) is observed to be dependent on the dimensionless bond number as well as the heterogeneity of the system. 

آمار یکساله:  

بازدید 17118

دانلود 8492 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  909-917
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  50
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 50

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4 (پیاپی 41)
 • صفحات: 

  321-333
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  265
 • دانلود: 

  359
چکیده: 

بسیاری از جاده ها در مناطق جنگلی در امتداد شیب تپه ها واقع شده اند. برای ساخت این جاده ها معمولا از روش خاکبرداری و خاکریزی استفاده می کنند. نشست یا تحکیم در خاکریزی که به اندازه کافی متراکم نشده است یا خزش خاکریز پایین شیب باعث ایجاد نشست و ترک در جاده می گردد. روش های رایج برای رفع مشکلات نشست خاکریز شیب مانند ساخت دوباره، ساخت سازه های نگهبان و … بسیار پرهزینه می باشد. روش deep patch روشی کم هزینه است که برای افزایش پایداری این گونه شیب ها به کار می رود. در این روش قسمت بالایی از ناحیه ای که در آن نشست رخ داده است را بر می دارند و با مواد مسلح کننده که معمولا ژئوگرید است به همراه خاکریز متراکم پر می کنند. در این مطالعه از روش تعادل حدی جهت تعیین ضریب اطمینان یک سطح لغزش مسطح فرض شده در این شیب استفاده می گردد. در پایان نمودارهایی جهت تعیین ضریب اطمینان شیب های خاکی مسلح شده با ژئوسنتتیک ارایه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 265

دانلود 359 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

SADEGHNEJAD S. | MASIHI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  19-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12295
 • دانلود: 

  7360
چکیده: 

Water flooding is a well known secondary mechanism for improving oil recovery. Conventional approach to evaluate the performance of a water flooding process (e.g. breakthrough and post breakthrough behavior) is to establish a reliable geological reservoir model, upscale it, and then perform flow simulations. To evaluate the uncertainty in the breakthrough time or post breakthrough behavior, this procedure has to be repeated for many realizations of the geological model, which takes many hours of CPU time. Moreover, during the early stage of reservoir life, when data is scare, breakthrough and post breakthrough time behavior prediction are usually based on analogues or rules of thumb. Alternative statistical approach is to use percolation theory to predict breakthrough and post breakthrough bahavior. The main contribution is to evaluate the applicability of the existing scaling laws of the breakthrough time by the numerical flow simulation results using the Burgan formation dataset of Norouz offshore oilfield in the south of Iran. Moreover, we extend the scaling to the post breakthrough behavior. There is good agreement between the predictions from the percolation based expressions and the numerical simulation results. Moreover, the prediction from the scaling law took a fraction of a second of CPU times (as it only needs some algebraic calculations) compared with many hours required for the conventional numerical simulations.

آمار یکساله:  

بازدید 12295

دانلود 7360 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  735-746
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  200
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

اکثر روش های بهسازی خاک پرهزینه، زمان بر، از لحاظ اجرایی سخت و از لحاظ محیط زیستی نیز خسارات زیادی به طبیعت وارد می کنند. بهسازی زیستی یکی از روش های نوین بهسازی خاک است که خیلی از مشکلات مذکور را ندارد. این روش بر پایه تولید میکروبی رسوب کربنات کلسیم استوار است. نقش باکتری در این روش ترشح آنزیم اوره آز و تسریع هیدرولیز اوره است. با افزودن یون کلسیم به یون کربنات تولید شده در فرآیند هیدرولیز اوره، رسوب کربنات کلسیم تشکیل می شود. در این مطالعه کارایی روش بهسازی زیستی در بهسازی ماسه سست و خشک به روش تزریق سطحی مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی قابلیت و موفقیت تزریق، آزمایش هایی مانند مقاومت تک محوری، کشش غیرمستقیم (برزیلی)، درصد کربنات کلسیم، سرعت موج برشی و غیره انجام گردید. نتایج بیانگر این است که بهسازی زیستی موجب سیمانی شدن ماسه و افزایش مقاومت آن شده است. بعلاوه روش تزریق سطحی، قابلیت سیمانی کردن و تثبیت ماسه سست را تا عمق مورد نظر دارد. عمق تزریق و اصلاح خاک تابع روش اجرا و تعداد تزریق و بسیاری عوامل دیگر است. نتایج آزمایش ها نشان داد که افزایش مقاومت و نیز درصد کربنات کلسیم تشکیل شده با افزایش عمق کاهش می یابند. همچنین نتایج نشان می دهد افزایش مقاومت ناشی از بهسازی زیستی تنها به مقدار کلسیت تشکیل شده بستگی ندارد بلکه محل تشکیل رسوب و تعداد پیوندها اثر بیشتری دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 200

دانلود 81 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  23-24
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1051
 • دانلود: 

  139
کلیدواژه: 
چکیده: 

مدیریت آبیاری برنج (Oryza sativa L.) در روش غرقابی پیوسته بویژه در مناطق خشک و نیمه خشک که آب یک عامل محدود کننده است از اهمیت بالایی برخوردار است. عمده کشت برنج در ایران در منطقه شمال کشور با آب و هوای مرطوب صورت می گیرد؛ هرچند که کشت آن در مناطق خشک و نیمه خشک جنوبی مانند استان فارس نیز انجام می شود. در این استان حدود 55000 هکتار کشت برنج آبی وجود دارد. بنابراین تحقیق در مورد مدیریت صحیح آبیاری می تواند باعث بهبود بازده استفاده از آب و میزان تولید شود. تحقیق حاضر در سال های 1375 و 1376 در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز واقع در کوشکک به منظور تعیین نشت جانبی، نفوذ عمقی، رواناب و بازده های کاربرد و استفاده از آب در برنج انجام شد. رقم مورد استفاده یک رقم محلی زودرس به نام چمپای کامفیروزی بود که عموما بوسیله کشاورزان منطقه کشت می شود. برای اندازه گیری نفوذ عمقی یک جفت لایسیمتر استوانه ای شکل با قطر 56 و ارتفاع 100 سانتی متر در سه نقطه از مزرعه نصب شد. یکی از لایسیمترها ته بسته و دیگر ته باز بود که اختلاف بین آنها مقدار نفوذ عمقی را به دست می داد. برای اندازه گیری آب ورودی و خروجی مزرعه از سریزهای مثلثی با زاویه راس 90 درجه استفاده شد که در محل ورودی و خروجی مزرعه نصب شدند. تفاوت بین کل آب استفاده شده در مزرعه )اندازه گیری شده بوسیله سریزها( و تبخیر تعرق واقعی )اندازه گیری شده بوسیله لایسیمتر( به عنوان مجموع نشت جانبی و نفوذ عمقی در نظر گرفته شد که با کم کردن میزان نفوذ عمقی از آن مقدار نشت جانبی به دست آمد. مقادیر متوسط روزانه نفوذ عمقی و نشت جانبی در سال 1375 به ترتیب برابر 3.4 میلی متر بر روز و 0.19 مترمکعب بر روز بر متر بود. این مقادیر برای سال 1376 برابر 3.5 میلی متر بر روز و 0.22 مترمکعب بر روز بر متر بود. مقدار رواناب سطحی در سال های 1375 و 1376 به ترتیب برابر 6.15 و 8.3 میلی متر بر روز به دست آمد که بالاترین مقدار تلفات را به خود اختصاص داد. به منظور بررسی اثر استفاده مجدد از رواناب سطحی، بازده کاربرد آب در دو حالت استفاده مجدد و عدم استفاده مجدد از رواناب سطحی محاسبه شد. در سال 1375 بازده کاربرد آب در دو حالت استفاده مجدد و عدم استفاده مجدد از رواناب سطحی به ترتیب برابر 49.6 و 30.8 درصد بود. این مقادیر در سال 1376 به ترتیب برابر 46.6 و 31.5 درصد بود. نتایج پژوهش، افزایشی برابر با 15 تا 19 درصد را در بازده کاربرد آب در حالت استفاده مجدد از رواناب خروجی نشان داد. بازده استفاده از آب در سال های 1375 و 1376 به ترتیب برابر 2.9 و 2.5 کیلوگرم بر میلی متر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1051

دانلود 139 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  3 (ب)
 • صفحات: 

  367-382
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  585
 • دانلود: 

  265
چکیده: 

زهکشی زیرزمینی، به عنوان یک تغییر ساختاری در راستای بهبود بهره وری اراضی شالیزاری، هیدرولوژی این اراضی را تغییر می دهد. در این پژوهش، با استفاده از مدل DRAINMOD-S، تأثیر مدیریت های زهکشی آزاد و کنترل شده بر مؤلفه های بیلان آب و شوری زهاب در کشت کلزای دیم به عنوان کشت دوم، پس از برنج در اراضی شالیزاری بررسی شد. داده های موردنیاز برای ارزیابی مدل طی دو فصل کشت کلزا (1396-1394) از یک مزرعه شالیزاری دارای سامانه زهکشی زیرزمینی (عمق زهکش 65/0 متر و فاصله زهکش 30 متر) تهیه شد. با استفاده از مدل واسنجی و صحت سنجی شده، تأثیر سامانه های مختلف زهکشی زیرزمینی معمولی و کنترل شده (با کنترل عمق سطح ایستابی در 40 سانتی متری از سطح زمین) بر بیلان آب و شوری خاک و زهاب ارزیابی شد. مدل از قابلیت قابل قبولی برای برآورد عمق سطح ایستابی و شوری زهاب در فرایندهای واسنجی و صحت سنجی برخوردار بود. بر اساس شبیه سازی ها، برای عمق زهکش 5/1 متر، افزایش فاصله زهکش ها از 30 به 70 متر در دو سامانه زهکشی آزاد و کنترل شده، بار نمک خروجی را به ترتیب 3/805 و 6/741 کیلو گرم بر هکتار کاهش داد. برای فاصله زهکش 30 متر، با افزایش عمق زهکش ها از 5/0 به 8/1 متر، حجم زهاب خروجی در سامانه زهکشی کنترل شده از 7/2 به 9 سانتی متر و در سامانه زهکشی آزاد از 1/5 به 3/14 سانتی متر افزایش یافت. براساس نتایج شبیه سازی ها، برای کاهش تخلیه نمک، مناسب ترین عمق و فاصله زهکش چه در زهکشی آزاد و چه در زهکشی کنترل شده به ترتیب 5/0 و30 متر بود. نتایج نشان داد که، سامانه زهکشی کنترل شده می-تواند به عنوان یک ابزار مدیریتی مفید برای کاهش مسائل زیست محیطی از منظر میزان بار نمک و زهابدر زراعت کلزا به عنوان کشت دوم در اراضی شالیزاری مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 585

دانلود 265 استناد 0 مرجع 0
litScript