نتایج جستجو

3978

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

398

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  207-214
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1203
 • دانلود: 

  149
چکیده: 

هدف: تعیین زمان مناسب برای تخریب اپی تلیال قطعه ایلئومی با ترکیب آنزیمی کلاژناز و تریپسین با هدف افزایش حجم مثانه به شیوه ایلئوسیستوپلاستی در محیط زنده.طرح: مطالعه تجربی توصیفی.حیوانات: پانزده قلاده سگ ماده بالغ از نژاد مخلوط ایرانی.روش: پانزده سگ قلاده سگ ماده بالغ 2 تا 3 ساله مخلوط ایرانی، با وزن تقریبی 24-15 کیلوگرم پس از آماده سازی جراحی و انجام بیهوشی تحت عمل جراحی سلیوتومی متعارف قرار گرفتند. 20 سانتیمتر از قطعه ایلئومی با حفظ روده بند از روده کوچک جدا شد و قبل از شروع درمان آنزیمی 5 میلیمتر از طول قطعه ایلئومی برای مطالعه بافت طبیعی روده برداشته شد و به بخش آسیب شناسی ارسال گردید. درمان آنزیمی قطعه ایلئومی برای د- اپی تلیالیزه کردن بافت مخاط قطعه ایلئومی با استفاده از ترکیب آنزیمی کلاژناز و تریپسین با غلظت 0.125 درصد در زمانهای 5, 10, 15, 20 و 25 دقیقه انجام شد. پس از هر فاصله زمانی 5 دقیقه ای نمونه های بافتی 5 میلیمتری برداشته شد و به بخش آسیب شناسی ارسال گردید.نتایج: مطالعه 180 مقطع میکروسکوپی قطعه ایلئومی نشان داد که در گروه 5 دقیقه ای نسبت به گروه بدون درمان آنزیمی تقریبا 20 درصد طول پرزهای ایلئوم به صورت کانونهایی د- اپی تلیالیزه شدند. در حالی که درمان آنزیمی به مدت 10 دقیقه 33 درصد طول پرزهای روده را به طور کانونی و پراکنده د- اپی تلیالیزه نمود. تقریبا 60 درصد طول پرزهای ایلئوم پس از 15 دقیقه به صورت کانونی اما با وسعت بیشتری نسبت به گروههای درمانی 5 و 10 دقیقه ای و 75 درصد طول پرزها پس از 20 دقیقه اپی تلیوم را از دست داده اند. د- اپی تلیالیزه شدن کامل پرزهای روده به طور منتشر و کما بیش سرتاسری در مدت زمان 25 دقیقه مشاهده گردید.نتیجه گیری: نتایج حاصل از مطالعه مقدماتی مقاطع بافتی بیان می دارد که درمان آنزیمی قطعه ایلئومی به مدت 25 دقیقه تقریبا توانایی د- اپی تلیالیزه کردن کامل پرزهای روده ای را در سطح وسیع داشته و می تواند در عمل پیوند مثانه توصیه گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1203

دانلود 149 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

VITICCHIE G. | LENA A.M.

نشریه: 

CELL DEATH DISEASE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4782
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4782

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

BRUEN K.J. | CAMPBELL C.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  120
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  12-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4639
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4639

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

ARGON PLASMA TREATMENT OF COLLAGEN-BASED ARTIFICIAL CORNEAS LED TO AN INCREASE IN THE IN VITRO BIOCOMPATIBILITY. ARTIFICIAL CORNEAS WERE PREPARED BY STABILIZATION OF COLLAGEN MATRICES THROUGH GLUTARALDEHYDE AND GLUTARALDEHYDE-POLYETHYLENE OXIDE (PEO) CROSSLINKING. CHARACTERIZATION OF POLYMER SURFACE PROPERTIES SUCH AS SURFACE HYDROPHILICITY AND SURFACE ROUGHNESS WERE ALSO INVESTIGATED BY CONTACT ANGLE MEASUREMENT AND ATOMIC FORCE MICROSCOPY (AFM), RESPECTIVELY. THE epithelialization OF UNTREATED AND TREATED SAMPLES WAS EVALUATED BY THE SEEDING AND GROWTH OF HUMAN CORNEAL EPITHELIAL CELLS. ENHANCED ATTACHMENT AND PROLIFERATION OF EPITHELIAL CELLS TO ARTIFICIAL CORNEA SURFACES WERE OBSERVED AFTER ARGON PLASMA TREATMENT. SURFACE HYDROPHILICITY WAS ALSO INCREASED CONSIDERABLY BY ARGON PLASMA TREATMENT. AFM CHARACTERIZATION ALSO SHOWED AN INCREASE IN SURFACE ROUGHNESS THROUGH ARGON PLASMA TREATMENT. BASED ON THE BIOLOGICAL AND SURFACE ANALYSIS, ARGON PLASMA TREATMENT DISPLAYS PROMISING POTENTIAL FOR BIOCOMPATIBILITY ENHANCEMENT OF COLLAGEN-BASED ARTIFICIAL CORNEAS.

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  1785
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

ARGON PLASMA TREATMENT OF COLLAGEN-BASED ARTIFICIAL CORNEAS LED TO AN INCREASE IN THE IN VITRO BIOCOMPATIBILITY. ARTIFICIAL CORNEAS WERE PREPARED BY STABILIZATION OF COLLAGEN MATRICES THROUGH GLUTARALDEHYDE AND GLUTARALDEHYDE-POLYETHYLENE OXIDE (PEO) CROSS-LINKING. CHARACTERIZATION OF POLYMER SURFACE PROPERTIES SUCH AS SURFACE HYDROPHILICITY AND SURFACE ROUGHNESS WERE ALSO INVESTIGATED BY CONTACT ANGLE MEASUREMENT AND ATOMIC FORCE MICROSCOPY (AFM), RESPECTIVELY. THE epithelialization OF UNTREATED AND TREATED SAMPLES WAS EVALUATED BY THE SEEDING AND GROWTH OF HUMAN CORNEAL EPITHELIAL CELLS. ENHANCED ATTACHMENT AND PROLIFERATION OF EPITHELIAL CELLS TO ARTIFICIAL CORNEA SURFACES WERE OBSERVED AFTER ARGON PLASMA TREATMENT. SURFACE HYDROPHILICITY WAS ALSO INCREASED CONSIDERABLY BY ARGON PLASMA TREATMENT. AFM CHARACTERIZATION ALSO SHOWED AN INCREASE IN SURFACE ROUGHNESS THROUGH ARGON PLASMA TREATMENT. BASED ON THE BIOLOGICAL AND SURFACE ANALYSIS, ARGON PLASMA TREATMENT DISPLAYS PROMISING POTENTIAL FOR BIOCOMPATIBILITY ENHANCEMENT OF COLLAGEN-BASED ARTIFICIAL CORNEAS.

آمار یکساله:  

بازدید 1785

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  5 (پی در پی 46)
 • صفحات: 

  471-480
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  663
 • دانلود: 

  172
چکیده: 

زمینه و هدف: اسید رتینوئیک می تواند در بسیاری از فرآیندهای پایه بیولوژیکی مانند رشد و تمایز اثر بگذارد. یکی از این اثرات اپی تلیزاسیون است که بافت بلاستما بدلیل داشتن سلول های شبه جنینی می تواند اثر غلظت های مختلف اسید رتینوئیک را در اپی تلیزاسیون نشان دهد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر اسید رتینوئیک ترانس در اپی تلیزاسیون بافت بلاستما در شرایط آزمایشگاهی می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه مداخله ای، بلاستمای لاله گوش خرگوش نر نژاد نیوزلندی به صورت حلقه ای بوسیله پانچ، جدا گردید و در محیط کشت مخلوط با غلظت های0.00001 ، 0.0001 و 0.001 میکرولیتر بر میلی لیتر اسید رتینوئیک کشت داده شد و در روزهای 3، 7، 14، 21 و 28 به کمک تکنیک رنگ آمیزی هماتوکسیلن ائوزین و تری کروم ماسون با میکروسکوپ نوری مورد بررسی بافت شناسی قرار گرفت. یافته ها: اپی تلیوم زایی در نمونه کنترل (بدون تیمار با اسید رتینوئیک) از روز 14 بعد از کشت رخ داد، ولی نمونه های تحت تیمار با اسید رتینوئیک در غلظت0.00001  میکرولیتر بر میلی لیتر بیشترین روند اپی تلیوم زایی و در غلظت 0.001 میکرولیتر بر میلی لیتر عدم اپی تلیوم زایی و حتی مرگ سلولی را نشان دادند. نتیجه گیری: اسید رتینوئیک در روند اپی تلیوم زایی بافت پویایی مانند بلاستما که دارای ویژگی هایی مشابه با سلول ها و بافت های جنینی است اثر می گذارد.

آمار یکساله:  

بازدید 663

دانلود 172 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

COLOMER F.J. | GALLARDO A. | ROBLES F.

نشریه: 

INGENIERIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  177-190
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3087
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3087

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  217-238
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  67
 • دانلود: 

  45
چکیده: 

ژیلبر دوران در ساحت نقد از حیطه هنر پنج روش ابداع کرده و در این ابداع به اذعان خود تحت تاثیر اسلام ایرانی بوده است، در حالی که، ما او را اساسا نمی شناسیم، آثار او را به فارسی ترجمه نکرده ایم، و در خصوص آن ها چنان که باید و شاید سخن نگفته ایم. بنابر رای متخصصان، از آثار دوران، آن که نمایان گر نظام فکری او و به تبع این زیرایستای روش های ابداعی اوست، کتابی است که به اقرار خود او نسخه توسعه یافته رساله کم حجمی است به نام سفر و اتاق در اثر خاویردومستر، همان که تحلیل آن موضوع این نوشتار بود. در این رساله نظام فکری نوینی تبیین می شود که آبستن روش نوینی از نقادی است؛ اسطوره سنجی. رساله مبتنی بر نظام مذکور و روش مدنظر به تحلیل اثری از داستان نویس فرانسوی دومستر می پرداخت، این تحلیل سه رکن اصلی داشت: ادبی، روان شناختی، اسطوره شناختی. بر این رکن ها نقدهایی وارد بود که در بدنه ی این نوشتار مدنظر قرار گرفتند. البته به رغم این همه، نباید از نظر دور داشت که نظام مذکور یعنی اسطوره شناسی تحلیلی از کاربردی ترین اسطوره شناسی های هنری است، چنان که، روش مدنظر یعنی اسطوره سنجی از کاربردی ترین روش های نقادی هنری است.

آمار یکساله:  

بازدید 67

دانلود 45 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GASPAR P.D. | MIRANDA A. | PITARMA R.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4481
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4481

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  85-89
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1649
 • دانلود: 

  208
چکیده: 

بیماری آکرواریترو کراتودرمای Mal de Meleda یک کراتودرمای پالموپلانتاریس ترانس گرادیانس است که به صورت اتوزومال مغلوب انتقال می یابد.این بیماری در اوایل زندگی به صورت قرمزی و سپس هیپرکراتوز مومی عاجی زرد رنگ در عرض تمام کف دست و پا گسترش می یابد. در وسط کف دست و پا مقاوم می ماند و هیپرکراتوز به سطوح پشتی دست و پا امتداد می یابد. در اینجا ما یک مرد 18 ساله مبتلا به  Mal de Meleda را با الگوی تیپیک هیپرکراتوز دستکش و جوراب، هیپرهیدروز به ویژه در کف پاها و باندهای فیبروتیک (Pseudoainhum) در اکثر انگشتان به خصوص اندام فوقانی گزارش می نماییم.

آمار یکساله:  

بازدید 1649

دانلود 208 استناد 0 مرجع 0
litScript