نتایج جستجو

22298

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2230

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

رحیمی مهری | حقیقت منصور

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  177-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  518
 • دانلود: 

  207
چکیده: 

در نظریه ماده تاریک آناپولی، ماده تاریک از طریق ممان آناپول با ماده معمولی برهم کنش آناپول انجام می دهد. در این نظریه ماده تاریک، فرمیون مایورانای اسپین است، بنابراین تنها از طریق عامل شکل آناپول برهم کنش الکترومغناطیسی انجام می گیرد. لاگرانژی این برهم کنش به صورت یک لاگرانژی پدیده شناختی نوشته شده؛ ولی در مورد نظریه های بنیادی که این جمله لاگرانژی را می توان از آن به دست آورد ایده ای داده نشده است. ما برهم کنش الکترومغناطیسی نوترینوی مایورانا را در مدل استاندارد در فضا-زمان ناجابه جایی و مدل استاندارد تعمیم یافته با نقض لورنتس بررسی کردیم، توانستیم لاگرانژی آناپول را در این دو نظریه بیابیم و در نهایت با تطبیق حدهای داده های تجربی و پیش بینی های نظری حد TeV 5/0 را برای پارامتر ناجابه جایی و حد 04/0 را برای d00 یکی از مولفه های پارامتر نقض لورنتس به دست آوردیم.

آمار یکساله:  

بازدید 518

دانلود 207 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اعتیاد پژوهی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  53
 • صفحات: 

  119-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  731
 • دانلود: 

  699
چکیده: 

هدف با توجه به میزان شیوع اعتیاد و عواقب ناگواری که در جامعه دارد ضرورت انجام پژوهش هایی در جهت شناسایی عوامل موثر براعتیاد وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ذهنیت های طرحواره ای و صفات سه گانه تاریک شخصیت در آمادگی به اعتیاد می باشد. روش تعداد 120 نفر از جوانان بزهکار که در سال 1396در زندان های اردبیل دارای محکومیت قضایی بوده اند به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از پرسش نامه ذهنیت های طرحواره ای و مقیاس صفات سه گانه تاریک شخصیت و پرسش نامه آمادگی به اعتیاد مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته ها نتایج نشان داد عوامل ذهنیت طرحواره ای، شخصیت ضد اجتماعی، شخصیت خودشیفته و ماکیاویلیسم به ترتیب با ضرایب تاثیر 0/478، 0/442، 0/353-و 0/331 به ترتیب بیشترین تاثیر را بر آمادگی برای اعتیاد دارند. این تاثیرگذاری برای عوامل ذهنیت های طرحواره ای، شخصیت ضد اجتماعی و ماکیاویلیسم مثبت و برای عامل شخصیت خودشیفته منفی است. نتیجه گیری اگرچه مولفه های ذهنیت های طرحواره ای و صفات سه گانه تاریک شخصیت بر آمادگی بر اعتیاد تاثیر دارند، ولی با در نظر گرفتن ضریب تاثیر، صفات سه گانه تاریک شخصیت نقش برجسته ای در آمادگی به اعتیاد ایفا می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 731

دانلود 699 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

وحدتی حجت | حسنوند جواد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  511-530
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  267
 • دانلود: 

  198
چکیده: 

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر سازة مثلث تاریک شخصیت بر شاخصه های عملکرد شغلی منابع انسانی، شامل عملکرد وظیفه ای و عملکرد زمینه ای، انجام شد. این تحقیق از نظر روش توصیفی همبستگی مبتنی بر رگرسیون خطی و از نظر هدف کاربردی است. جامعة آماری شامل کارکنان دانشگاه لرستان بود که نمونه ای به حجم 152 نفر به روش تصادفی ساده از آن انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامة شخصیت تاریک جوناسون و وبستر (2010) و پرسشنامة عملکرد شغلی پاترسون (1989) بود. فرضیات تحقیق با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی به روش Enter آزمون شد. نتایج حاکی از تأثیر منفی و معنادار سازة مثلث تاریک شخصیت بر عملکرد وظیفه ای و عملکرد زمینه ای بود.

آمار یکساله:  

بازدید 267

دانلود 198 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (مسلسل 19)
 • صفحات: 

  199-205
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  505
 • دانلود: 

  196
چکیده: 

بیان مساله: گاهی به علت ظهور و یا پرتوگیری زیاد عکس ها بیش از اندازه تیره می شود. اگر بتوان چگالی فیلم های تیره را به کمک محلول روشن کننده و یا روش دیجیتال غیرمستقیم کاهش داد نیاز به پرتوگیری دوباره بیمار نخواهد بود.هدف: هدف از انجام این پژوهش مقایسه روش دیجیتال غیرمستقیم و محلول های روشن کننده در برگشت کیفیت تشخیصی پرتونگاری تیره بود.مواد و روش: در این بررسی تجربی، با استفاده از مدل آزمایشگاهی (فانتوم) موجود در بخش رادیولوژی، شمار 50 پرتونگاری پری اپیکال به روش نیمساز از نواحی گوناگون دندانی فک بالا و پایین فراهم شد. از هر ناحیه، در آغاز، با زمان تابش استاندارد مشخص شده تصویرهای شاهد فراهم شد، که از کیفیت تشخیصی مناسب برخوردار بود. سپس، زمان تابش 1.5 برابر گردید تا تصویرها تیره شود. نمونه های تیره به وسیله محلول روشن کننده و روش دیجیتال غیرمستقیم اصلاح و بررسی شد. در روش دیجیتال، تصویر فیلم تیره و فیلم شاهد به وسیله اسکنر به رایانه وارد شد و با استفاده از برنامه فتوشاپ، اصلاح شد. سپس، فیلم های تیره با محلول روشن کننده، پردازش و روشن شد. با استفاده از پرسشنامه آماده شده، نمره هایی از 1 تا 4 توسط سه نفر از دستیاران رادیولوژی به نواحی گوناگون کالبدی مشخص شده، در تصویرها بر پایه کیفیت آنها داده شد. داده ها گردآوری شده و به کمک آزمون های فریدمن و ویل کاکسون واکاوی آماری شدند.یافته ها: میان کیفیت تشخیصی تصویرهای تیره و گروه های دیگر اختلافی معنادار وجود داشت (p<0.001). کیفیت تصویرهای تیره با استفاده از محلول روشن کننده و روش دیجیتال غیرمستقیم بهبود یافته و از گروه شاهد بهتر بود. میانگین نمره های داده شده به کیفیت تشخیصی تصویرهای روشن شده با محلول بیشتر از تصویرهای روشن شده دیجیتالی بود.نتیجه گیری: با استفاده از روش دیجیتال غیرمستقیم و محلول روشن کننده می توان کیفیت تشخیصی تصویرهای تیره را بهبود بخشید و نیازی به پرتوگیری دوباره بیمار نیست. استفاده از محلول های روشن کننده در این روند بهتر از روش دیجیتال می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 505

دانلود 196 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  82
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  72-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  411
 • بازدید: 

  7881
 • دانلود: 

  19944
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7881

دانلود 19944 استناد 411 مرجع 0
نویسندگان: 

Esfahani Bolandbalaei Z. | Rostami Kh.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  114
 • صفحات: 

  49-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  182
 • دانلود: 

  155
چکیده: 

Hydrogen has high energy content known to date, which produces water vapor due to combustion and is converted to electricity by fuel cells with high efficiency, therefore is considered as a candidate of future energy source. Production of bio-hydrogen through dark fermentation can ferment sustainable renewable substances such as C5 and C6, wastewater and converted waste, compared to photosynthetic methods requires no light, has higher production rate and yields. Fermentative hydrogen production is a complex process and is influenced by several factors, statistical methods of optimization offer relatively understandable interaction among the factors. One of the approach to increase the rate and yield of reaction is to screen, model, and optimize factors which have strong influence on the response comprising inucolum, operating temperature, pH, type and concentration of substrates etc by employing appropriate method. For screening factors and performing regression ANOVA is used. The experimental design method used for screening and understanding the effect of factors are one-factor-at-a-time, full factorial, fractional factorial, Taguchi, Plackett– Burman, central composite and Box– Behnken design, steepest inclined or declined, neural network ANN, genetic algorithms and, for optimization response surface methodology is frequently applied. The overview, presents appropriate advantages and disadvantages of analyzing abilities of modeling of experiments and addresses few statistical methods of optimization to understand complex effect of factors on fermentative dark hydrogen production. Such deep knowldge leads in understanding more in details the interactions of complex reactions involved and to select sound statistical method of optimization, resulting in reasonable reduced number of experiments to achieve higher rate and yield of production at lower cost of operation.

آمار یکساله:  

بازدید 182

دانلود 155 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  41-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  547
 • دانلود: 

  232
چکیده: 

مقدمه: آسیب مغزی پس از ضربه یک وضعیت جدی پزشکی است که سالانه بیش از 2 میلیون نفر در جهان را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف این مطالعه بررسی اثر لیپو پلی ساکارید بر تعداد نورون های تیره ناشی از آسیب مغزی پس از ضربه در قشر آهیانه ای –گیجگاهی بود.مواد و روش ها: لیپو پلی ساکارید (0.1 و 0.5 میلی گرم بر کیلوگرم) 5 روز قبل از اعمال به موش های صحرایی تزریق شد. با استفاده از رنگ آمیزی تولوئیدن بلو تعداد نورون های تیره در هیپوکامپ در موش های صحرایی گروه شاهد و پیش درمانی شده با لیپو پلی ساکارید 4 و 12 ساعت بعد از تروما مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: نورون های تیره 4 ساعت بعد از تروما در مقایسه با 12 ساعت بعد از آسیب مغزی پس از ضربه به طور معنی داری بیشتر بود. تعداد نورون های تیره در هیپوکامپ در گروه پیش درمانی شده با لیپو پلی ساکارید به طور معنی داری کاهش یافت. در موش های صحرایی پیش درمانی شده با لیپو پلی ساکارید تعداد نورون های تیره 4 ساعت پس از تروما در مقایسه با 12 ساعت بعد از آسیب مغزی پس از ضربه به طور معنی داری بیشتر بود.نتیجه گیری: داده ها نشان داد که آسیب سلولی هیپوکامپ در ساعات اولیه بعد از اعمال آسیب مغزی پس از ضربه ایجاد می شود. به کارگیری لیپو پلی ساکارید می تواند از آسیب سلولی جلوگیری کند.

آمار یکساله:  

بازدید 547

دانلود 232 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2 (150)
 • صفحات: 

  230-233
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16793
 • دانلود: 

  14631
چکیده: 

Background and Aim The concept of resilience has been recently extensively considered concerning sports studies; accordingly, in most qualitative studies, it has been used to explore the attitudes of coaches, athletes, and sports psychologists. In this regard, the present study aimed to determine resilience in athletic students based on dark triad personality and psychological wellbeing. Methods & Materials This was a descriptive and correlational study. The population of the study consisted of all male students of Guilan University of Physical Education in the first semester of the academic year 2019-2020. A sample of 200 individuals was selected by convenience sampling method; then, the required data were collected using Sheard et al. ’ s (2009) Resilience Scale for Adults, Jonsson and Webster’ s dark Triad Personality Questionnaire, and Ryff’ s 18-item Psychological Wellbeing Scale (1989). The obtained data were analyzed by SPSS using Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis. Ethical Considerations This study was approved by Research Ethics Committee of Guilan University of Medical Sciences (Code: IR. GUMS. REC. 1398. 121). Results The present research results suggested a positive and significant correlation between the resilience of the examined athletic students and narcissism (r=0. 495, P<0. 001), self-acceptance (r=0. 598, P<0. 001), purposefulness in life (r=0. 556, P<0. 001), personal growth (r=0. 648, P<0. 001), the mastery of the environment (r=0. 645, P<0. 001), positive correlation with others (r=0. 569, P<0. 001), and independence (r=0. 381, P<0. 001). Moreover, there was a significant negative correlation between antisocial behavior (r=-0. 557, P<0. 001) and Machiavelli’ s aspect (r=-0. 604, P<0. 001), and the explored students’ resilience. Additionally, multiple regression analysis data revealed that dark triad personality and psychological wellbeing predict 62% of resilience in the study subjects. Conclusion The current investigation results signified a significant correlation between dark triad personality and psychological wellbeing, and resilience in athletic students. Accordingly, educators and teachers need to pay more attention to the role of psychological wellbeing and different dimensions of athletes’ personalities for promoting the health and performance of students.

آمار یکساله:  

بازدید 16793

دانلود 14631 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1 (پیاپی 29)
 • صفحات: 

  133-158
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  363
 • دانلود: 

  386
چکیده: 

باتوجه به اینکه در سال های اخیر مواردی از جنبه های تاریک رفتار شهروندی سازمانی در سازمان ها گزارش شده است، لذا این پژوهش با هدف شناسایی وجوه تاریک OCB و استخراج مدل مفهومی آن برای توسعه مفهوم رفتار شهروندی سازمانی با بهره گیری از رویکرد فراترکیب انجام گرفته است. دراین راستا، پس از جستجو در پایگاه های علمی معتبر و استخراج 30 مطالعه مرتبط و بررسی آنها و با نظرات خبرگان، مدل نهایی جنبه های تاریک رفتار شهروندی با 29 کد در 9 تم و 4 مقوله اصلی طراحی شد. سپس با استفاده از تحلیل محتوای کمی با روش انتروپی شنون وزن دهی به شاخص ها و رتبه بندی آنها صورت پذیرفت. استرس شغلی، تعارض کار-خانواده، تأثیرات مضر و آسیب زننده به نقش و بازده کار، تراکم و حجم کاری بالا، انجام کار با تأخیر و یا عدم انجام کار و تعهد سازمانی پایین با بیشترین فراوانی، مهم ترین جنبه های تاریک و کلیدی احصاشده هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 363

دانلود 386 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Prog Chem Biochem Res

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  40-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  147
 • بازدید: 

  2060
 • دانلود: 

  13319
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2060

دانلود 13319 استناد 147 مرجع 0
litScript