نتایج جستجو

22298

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2230

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ZANGIABADI MOSTAFA | NASSIRZADEH FARZANEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  47-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15642
 • دانلود: 

  11160
چکیده: 

Background: Management personality is one of the critical factors influencing their behavior in performing earnings management (EM). As a result, the dark (negative) personality dimensions can play an effective role in earnings management. On the other hand, ethical leadership can act as a moderating factor; this research measures the effect of ethical leadership style on reducing dark personality dimensions (Machiavellianism, psychopathy, narcissism) of effective person in earnings management. Method: The present applied research uses descriptive-survey method and the correlation approach. The statistical population of this study is companies listed in the Tehran Stock Exchange (TSE) and Iran Fara Bourse (IFB) from 2011 to 2019 and based on some limitations 77 companies used in this research for testing the hypotheses. And standard questionnaires of dark personality and ethical leadership and financial statement data have been used. Also, the multiple regression test and structural equations model used. the data were analyzed using R 3. 1. 2 and Lisrel 8. 8 software. Results: The results show that most of the effective persons in earnings management are the CEOs of companies. The results also indicate a positive relationship between ethical leadership and dark personality dimensions (Machiavellianism, psychopathy, narcissism). Conclusion: The results indicate a positive relationship between ethical leadership and the dimensions of the dark personality; This is due to the closeness of dimension of "Narcissism" to the issues of intrinsic leadership, and on the other hand, this issue could be considered close to the perspective of the person involved in earnings management and supervisors and lack of belief in ethical supervision and leadership.

آمار یکساله:  

بازدید 15642

دانلود 11160 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  63-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  534
 • بازدید: 

  10309
 • دانلود: 

  17226
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10309

دانلود 17226 استناد 534 مرجع 0
نویسندگان: 

DIEFENBACH THOMAS

نشریه: 

PUBLIC ADMINISTRATION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  87
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  892-909
تعامل: 
 • استنادات: 

  395
 • بازدید: 

  10380
 • دانلود: 

  17143
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10380

دانلود 17143 استناد 395 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

AHMADPOUR SH. | SADEGHI Y. | HAGHIR H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  11-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  400
 • بازدید: 

  9024
 • دانلود: 

  18003
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9024

دانلود 18003 استناد 400 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

J Psychol Stud

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  25-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  401
 • بازدید: 

  6136
 • دانلود: 

  18177
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6136

دانلود 18177 استناد 401 مرجع 0
نویسندگان: 

AFOAKWA E.O. | PATERSON A. | FOWLER M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  226
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1259-1268
تعامل: 
 • استنادات: 

  404
 • بازدید: 

  14298
 • دانلود: 

  18705
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14298

دانلود 18705 استناد 404 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  389-392
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  432
 • دانلود: 

  226
چکیده: 

ابتدا نابودی ماده تاریک تک تایه را به زوج فرمیون های باردار و زوج ± W، تا مرتبه اول پارامتر ناجابه جایی در مدل اختلالی مورد بررسی قرار می دهیم. نتایج ما با نتایجی که قبلاً گزارش شده اند، تفاوت دارد. سپس مسئله را به صورت دقیق θ-exact در فضا-زمان ناجابه جایی و در مدل غیر اختلالی فرمول بندی نموده، محاسبات مربوطه را به طور دقیق انجام می دهیم.

آمار یکساله:  

بازدید 432

دانلود 226 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  43
 • صفحات: 

  79-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1183
 • دانلود: 

  246
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1183

دانلود 246 استناد 0 مرجع 9
نویسندگان: 

COHEN ERIK H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  193-209
تعامل: 
 • استنادات: 

  407
 • بازدید: 

  24783
 • دانلود: 

  19233
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24783

دانلود 19233 استناد 407 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  41
 • صفحات: 

  141-158
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  36
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه ویژگی های نه گانه تاریک شخصیت (موشاگن، هیلبیگ و زتلر، 2018) در جمعیت ایرانی بود. بدین منظور از جامعه آماری کلیه افراد بزرگسال (بالاتر از 18 سال) ساکن شهر تهران، نمونه ای به حجم 540 نفر به شیوه هدفمند و در دسترس انتخاب شد. افراد حاضر در پژوهش به پرسشنامه ویژگی های 9 گانه تاریک (موشاگن، هیلبیگ و زتلر، 2018) شخصیت پاسخ گفتند. داده های حاصل با نرم افزار آماری 23-SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد 83 سوال روی 9 عامل بارگذاری شدند که این 9 عامل روی هم 46 درصد از واریانس پرسشنامه ویژگی های نه گانه تاریک شخصیت را تبیین می کردند. همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 82 سوالی 93/0 محاسبه گردید که نشان از هماهنگی درونی مناسب سوال ها داشت. نتایج تحلیل عاملی تاییدی با نرم افزار AMOS و روش مدل یابی معادلات ساختاری نیز نشان داد، الگوی نه عاملی پرسشنامه با داده ها برازش دارد. بطور کلی یافته ها حاکی از مناسب بودن ویژگی های روان سنجی پرسشنامه در جمعیت ایرانی بود و می توان از این ابزار در پژوهش ها استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 36

دانلود 97 استناد 0 مرجع 0
litScript