نتایج جستجو

22295

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2230

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

PSYCHOLOGICAL THOUGHT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  74-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  142
 • بازدید: 

  1999
 • دانلود: 

  9820
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1999

دانلود 9820 استناد 142 مرجع 0
نویسندگان: 

ZASLOVE ANDREJ

نشریه: 

EUROPEAN INTEGRATION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  61-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  389
 • بازدید: 

  15605
 • دانلود: 

  16114
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15605

دانلود 16114 استناد 389 مرجع 0
نویسندگان: 

رضوانیان قدسیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  213-232
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  77
 • دانلود: 

  126
چکیده: 

جامعه شناسان زبان، نقش عوامل غیر زبانی مختلف، همچون قومیت، جنسیت، تحصیلات، طبقه ی اجتماعی، سن و منطقه ی جغرافیایی را در پیدایش گونه های زبانی بسیار مؤثر دانسته اند. یکی از این طبقات اجتماعی، طبقه ی دانشجویی است که با گفتمان ویژه ی خود تعریف می شود. این جستار با مطالعه ای که بر روی زبان دانشجویان داشته است، به این نتیجه رسیده که در وضعیت کنونی، نقش تأثیری این عوامل دگرگون شده است؛ هم به دلیل تحوّلات فرهنگ جهانی به دنبال جنبش تکنولوژیک و هم دگردیسی های فرهنگی ایران در دهه های اخیر، متأثر از تحولات بین المللی و رخدادهای داخلی و بر هم خوردن پیش فرض های گذشته. بر همین اساس با محوریت سه متغیّر سن، تحصیلات و جنسیت و چگونگی تأثیر آن ها بر زبان که نظام قدرت جدیدی را در زبان سامان می دهد و هم گرایی این عوامل و بی فروغ شدن عوامل متصلّب پیشین، گفتمانی جدید را صورت بندی می کند که تجلّی تمام عیاری در زبان دارد و از آن با عنوان «زبان تیره» یاد شده است. زبانی که در دهه ی پیشین از آن به زبان مخفی تعبیر می شده؛ امّا اکنون از پس پرده به درآمده است. ضمن بررسی توصیفی و تبیینی این زبان گونه، به این نتیجه می رسد که این زبان گونه-که بیانگر سبک خاصی از زندگی است-ایدئولوژی مسلّط را به شیوه ای نو و با رویکردی تقابلی با بحران مواجه می کند و صرفاً پدیده ای اخلاقی نیست که با اندرزنامه و هشدارنامه اصلاح پذیرد؛ بلکه محصول متغیّرهای ژرف و پیچیده ی اجتماعی سیاسی است.

آمار یکساله:  

بازدید 77

دانلود 126 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

صفایی علی | احمدی علی

نشریه: 

پژوهشهای ادبی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  27
 • صفحات: 

  9-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1291
 • دانلود: 

  449
چکیده: 

در این مقاله قصد نگارندگان این است که ضمن بیان مبانی فکری شعر سیاه در غرب و بیان مناسبتهای آن با مکتبهایی همچون مکتب باروک، رمان گوتیک، گروتسک، ابسوردیته و ... عناصر زیرساختی شعر سیاه را در شعر معاصر فارسی، که عمدتا شامل برخی از نظریات فلسفی و نیز اوضاع اجتماعی و تاریخ سیاسی درهم تنیده شده ای است، گذرا تبیین کنند و جلوه های گوناگون این نوع شعر را در آثار فروغ فرخزاد و نصرت رحمانی نشان دهند و تا حد امکان به مقایسه آنها بپردازند. با شیوه تحلیل توصیفی تطبیقی در خواهیم یافت که اشعار فروغ و رحمانی از جهت دربرداشتن مفاهیمی همانند 1- اندوه 2- شکست 3- ناامیدی 4- ظلمت/شب 5- تنهایی 6- سخنان هنجارستیزانه عقیدتی 7- سخن از کامجویی جسمانی نظیر هم است و در اموری نیز با هم متفاوت است که عبارت است از: 1- اختلاف در انگیزه تلخکامی 2- استنباط متفاوت از عشق 3- شیوه های گوناگون بیان طنز 4- تفاوت در تصویرسازی 5- تفاوت در روش ستیز با هنجارها.

آمار یکساله:  

بازدید 1291

دانلود 449 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  234-237
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1129
 • دانلود: 

  181
چکیده: 

مقدمه. گاهی هنگام تهیه رادیوگرافی، به علت زمان تابش زیاد و یا در اثر ظهور بیش از حد فیلمهای سیاه شده، دانسیته آنها افزایش می یابد و در نتیجه کیفیت تشخیصی خود را از دست می دهد، هدف از این مطالعه بررسی ارزش محلول سفید کننده (احیا کننده) سولفات مس در اعاده ارزش تشخیص این گونه رادیوگرافها می باشد.روشها. تعداد 40 فیلم دوبل شماره 2 پری آپیکال، یک عدد ماندیبول جمجمه حاوی دندانهای خلفی، سفید کننده سولفات مس، محلول رقیق شده ظهور، محلول رقیق شده ثبوت، دستگاه رادیوگرافی پری اپیکال تروفی و دستگاه ظهور و ثبوت اتوماتیک در نظر گرفته شد. ابتدا یک فیلم پری آپیکال از ناحیه خلفی ماندیبول با زمان اکسپوژر طبیعی تهیه و بطور عادی ظاهر و ثابت می شد. این فیلم به عنوان فیلم کنترل مثبت بود. سپس 40 فیلم دوبل را جداگانه با زمانهای اکسپوژر بیشتر از زمان عادی برای ناحیه خلفی ماندیبول اکسپوز نموده در نتیجه فیلها سیاه تر از طبیعی شدند. از هر پاکت یک فیلم به عنوان کنترل منفی و فیلم دیگر، به عنوان نمونه، ابتدا به وسیله محلول سفید کننده سولفات مس دانسیته اش کاهش داده و در محلولهای رقیق ظهور و ثبوت مجددا پردازش شد.کارآیی محلول سولفات مس در سه مرحله بررسی کیفیت بالینی فیلم های احیا شده، دانسیتومتری فیلم های احیا شده و کنترل کنتراست و وضوح فیلم های احیا شده به وسیله یک وج پله ای آلومینیومی مورد بررسی قرار گرفت.نتایج. فیلم های احیا شده در بسیاری از موارد ارزش تشخیصی مشابه با فیلم کنترل مثبت و حتی بیشتر از آن داشت. دانسیته رادیوگرافهای احیا شده کاهش یافته بود. کنتراست فیلم های احیا شده کمی کاهش داشت و وضوح آنها افزایش یافته بود.بحث. محلول احیا کننده سولفات مس محلول مناسبی برای اعاده ارزش تشخیصی فیلم هایی است که بطور اتفاقی سیاه می شوند، در نتیجه نیاز به اکسپوژر مجدد بیماری نمی شود و در وقت و هزینه نیز صرفه جویی می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1129

دانلود 181 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  107-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  767
 • دانلود: 

  200
چکیده: 

تیوردوکسین ها در تنظیم ردوکس بسیاری از فرآیندهای سلولی دخالت دارند. در این مطا لعه نقش –NADP+ تیوردوکسین ردوکتاز (NTRC) C در کنترل پیری برگ از طریق مطالعه بیوشیمیائی گیاهان آرابیدوپسیس جهش یافته ntrc بررسی شد. گیاه وحشی و دو لاین جهش یافته ntrc چهل روزه تحت رژیم روشنائی- تاریکی نرمال یا تاریکی پیوسته به مدت 6 روز به ترتیب به عنوان تیمار کنترل و پیری قرار گرفتند. پارامترهای رشد، میزان کربوهیدرات ها، رنگدانه ها و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانت بین گیاه وحشی و دو لاین جهش یافته ntrc طی پیری القاءشده توسط تاریکی مقایسه شدند. تاریکی منجر به کاهش وزن تر و خشک، محتوی کلروفیل ها، کارتنوئیدها، نشاسته و پروتئین ها در هر دو گیاه وحشی و جهش یافته گردید و تفاوت معنی داری در برهمکنش ژنوتیپ و تیمار برای این پارامترها وجود نداشت. همچنین تاریکی تجمع آنتوسیانین، قندهای کل و غیراحیائی را القاء کرد اما تجمع کربوهیدرات ها در لاین های جهش یافته نسبت به وحشی شدیدتر بود؛ در هر صورت تفاوت معنی داری در پاسخ گیاهان وحشی و جهش یافته نسبت به تیمار تاریکی وجود نداشت. فعالیت کاتالاز، پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز لاین های جهش یافته نسبت به گیاهان وحشی به صورت معنی دار بالاتر بود. با وجود این که تاریکی فعالیت کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز را کاهش داد، باعث افزایش فعالیت پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز به ویژه در لاین های جهش یافته شد. تفاوت معنی داری در مورد هر چهار آنزیم بین گیاهان وحشی و جهش یافته در پاسخ به تاریکی وجود داشت. به نظر می رسد که جهش ایجاد شده در پروتئین NTRC بطور کلی روند فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت را طی فرآیند پیری تحت تاثیر قرار می دهد. نتایج این مطالعه می تواند در برنامه های اصلاحی آینده برای کنترل فرآیند پیری در جهت بهبود عملکرد گیاهان زراعی مفید باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 767

دانلود 200 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  151
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  12
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  1292
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 1292 استناد 12 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Clinical Nutrition

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  15-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  11
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  1235
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 1235 استناد 11 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  311-312
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22041
 • دانلود: 

  10256
چکیده: 

Beside the well-established impact on decreasing the risk of cardiovascular diseases (1), recent attention has been paid to the relationship between cocoa-containing foods and the immune system (2), showing that dark chocolate consumption enhances the systemic defense against bacterial (3) and viral (4) infections. Hence, the current study aimed at investigating the acute effect of dark chocolate intake on peripheral blood leukocytes.

آمار یکساله:  

بازدید 22041

دانلود 10256 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

JONASON P.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  90
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  273-277
تعامل: 
 • استنادات: 

  397
 • بازدید: 

  20031
 • دانلود: 

  17487
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20031

دانلود 17487 استناد 397 مرجع 0
litScript