نتایج جستجو

22564

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2257

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

JOURNAL OF PUBLIC HEALTH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  37
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  5096
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 5096 استناد 37 مرجع 0
نویسندگان: 

ASADZADEH S. | KHALEDIAN M.S. | KARAMI K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  81-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  26229
 • دانلود: 

  10460
چکیده: 

We investigate the growth of matter density perturbations as well as the generalized second law (GSL) of thermodynamics in the framework of f(R)-gravity. We consider a spatially at FRW universe filled with the pressureless matter and radiation which is enclosed by the dynamical apparent horizon with the Hawking temperature. For some viable f(R) models containing the Starobinsky, Hu-Sawicki, Exponential, Tsujikawa and AB models, we first explore numerically the evolution of some cosmo-logical parameters like the Hubble parameter, the Ricci scalar, the deceleration param-eter, the density parameters and the equation of state parameters. Then, we examine the validity of GSL and obtain the growth factor of structure formation. We find that for the aforementioned models, the GSL is satisfied from the early times to the present epoch. But in the farther future, the GSL for all models is violated. Our numerical results also show that for all models, the growth factor for larger structures, like the CDM model, fit the data very well.

آمار یکساله:  

بازدید 26229

دانلود 10460 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

FRIEDMAN N. | KAPLAN A. | DAVIDSON N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  99-151
تعامل: 
 • استنادات: 

  372
 • بازدید: 

  6025
 • دانلود: 

  13819
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6025

دانلود 13819 استناد 372 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  53-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4091
 • دانلود: 

  2369
کلیدواژه: 
چکیده: 

Dear Editor, Toxoplasma gondii is an intracellular parasite that has been associated with several mental disorders. It usually causes an inapparent primary infection. Found worldwide, T. gondii is capable of infecting virtually all warm-blooded animals. . .

آمار یکساله:  

بازدید 4091

دانلود 2369 استناد 0 مرجع 664
نویسندگان: 

STONE PHILIP | RICHARD SHARPLEY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  574-595
تعامل: 
 • استنادات: 

  389
 • بازدید: 

  19208
 • دانلود: 

  16114
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19208

دانلود 16114 استناد 389 مرجع 0
نشریه: 

نقد ادبی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  143-170
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1468
 • دانلود: 

  530
چکیده: 

یکی از ویژگی های طبیعت گرایی در شعر معاصر فارسی، توجه به جنبه هایی از طبیعت و جهان عینی است که به دلیل اشتمال بر فضاهایی نیمه روشن یا تاریک، مبهم، رازآمیز و ترسناک، در خواننده تداعی گر ملالت، انزجار، تباهی، زوال و نیستی است. در این پژوهش، تصویرهایی از این دست «طبیعت سیاه» نامیده می شود. روی آوردن به «طبیعت سیاه» معلول تحولات فلسفی، سیاسی - اجتماعی و طرح اندیشه های نو در مباحث انسان شناسی و زیبایی شناسی دو قرن اخیر در اروپاست. در این جستار، ابتدا تاثیر هر یک از عوامل یادشده بر نگرش نوین طبیعت گرایانه شاعران مورد نقد و بررسی قرار می گیرد، سپس به چگونگی ظهور این پدیده در شعر فارسی پرداخته می شود. اولین نمونه های توجه به طبیعت سیاه را می توان در عصر مشروطه و در اشعار میرزاده عشقی مشاهده کرد. در شعر نیما، طبیعت سیاه تعمیق و گسترش می یابد و در دهه های بیست و سی، سیاه ترین جلوه های طبیعت را در اشعار شاعرانی چون فریدون توللی و نصرت رحمانی می توان یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 1468

دانلود 530 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

Esfandiari Simin | Eliasi Behrooz | Eliasi Arezoo

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  36
 • صفحات: 

  23-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  145
 • دانلود: 

  193
چکیده: 

Adorno is the thinker that affected by Kant and Hegel. Of course he established his Aesthetics whit critical viewpoint. First domain of his Aesthetics is dark thinking and pessimistic about Modern art and postmodernity that appears with paradoxical form. We account all of event that happened as contemporary art. Examples of Adorno's pessimistic namely is mass culture industry that affected by rationalism, commodity, reification, idolatry that all of them continued to our time. We analyze contemporary art whit ignorance of distance between modernism and postmodernism in continuous and integrated linear. Adorno has a liberation Aesthetics idea about Art but his viewpoint was privative. In Adornos ideas, domination of capitalism and politics was cause of lack of authentic function of Art, which imposed suffering to human. Certainly the reason of Adorno's defends of Avant-garde Art is that kind of art not following mass culture, and not surrounded by politics and capitalism.

آمار یکساله:  

بازدید 145

دانلود 193 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ریاضی نعمت اله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  133-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1029
 • دانلود: 

  373
چکیده: 

شواهد تجربی متعددی برای وجود ماده تاریک (ماده ای که رویت نمی شود ولی اثر گرانشی خود را نشان می دهد) در عالم وجود دارد. احتمالا بیش از 90% کل ماده موجود در عالم به صورتی است که قابل مشاهده مستقیم نمی باشد. چنانچه این ماده تاریک از نوعی ذره بنیادی که اصطلاحا «ویمپ» یا «کاسمیون» خوانده می شود تشکیل یافته باشد، مقداری از آن توسط خورشید و سایر ستارگان و حتی سیارات به دام می افتد. در این مقاله ضمن شرح پیشرفتهای اخیر در این موضوع، فراوانی این ذرات در خورشید (و ستارگان نظیر آن) و نیز ضریب هدایت گرمایی ناشی از وجود آنها با روشی تقریبی محاسبه و چگونگی احتمالی آنها بر روند تحولی ستارگان به اختصار ذکر می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1029

دانلود 373 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  193-200
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2268
 • دانلود: 

  1381
چکیده: 

اهداف: مدل صفات چهارگانه تاریک شخصیت، فرمول بندی جدیدتری از شخصیت ناسازگارانه است که پس از مدل صفات سه گانه تاریک شخصیت مطرح شده است و به ترکیب صفات خودشیفتگی، ماکیاولیسم، جامعه ستیزی، متغیر چهارم را با عنوان دیگرآزاری اضافه کرده است. هدف پژوهش حاضر بررسی اعتبار مدل صفات چهارگانه تاریک شخصیت در نمونه ایرانی بود. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت مقطعی روی 500 دانشجوی کارشناسی در سال تحصیلی 96-95 انجام شد. نمونه پژوهش با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و با مقیاس دوجین کثیف و مقیاس کوتاه تکانش دیگرآزاری ارزیابی شد. داده های گردآوری شده با نرم افزار های SPSS نسخه 22 و نرم افزار لیزرل نسخه 8 تحلیل شدند. به منظور آزمون روایی سازه مدل صفات چهارگانه تاریک شخصیت از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد یافته ها نتایج روایی سازه نشانگر تایید ساختار چهارعاملی مدل و برازش خوب آن با داده های حاصل بود. ضرایب باز آزمایی برای کل مقیاس و مولفه ها در دامنه ای بین 0.76 تا 0.84 قرار داشت که نشانگر پایایی آزمون بود. ضریب همسانی درونی برای کل مدل و نیز خرده مقیاس ها بین 0.68 تا 0.88 به دست آمد که نشانگر انسجام درونی آزمون بود. نتیجه  گیری: مدل صفات چهارگانه تاریک شخصیت در نمونه ایرانی مورد تایید بوده و برازش مطلوبی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 2268

دانلود 1381 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  378
 • صفحات: 

  347-354
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1472
 • دانلود: 

  271
چکیده: 

مقدمه: ارزیابی تراکم ماده معدنی استخوان (BMD یا Bone mineral density) با استفاده از روش جذب اشعه ایکس با انرژی دوگانه (DXA یا Dual-energy X-ray absorptiometry) نقش مهمی در تشخیص و روند پاسخ به درمان پوکی استخوان ایفا می کند. تغییرات ضخامت بافت نرم، می تواند موجب خطاهای احتمالی در مقادیر استخوانی روش DXA گردد. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر بافت نرم بر تراکم استخوانی به روش DXA می باشد.روش ها: با طراحی فانتوم ستون فقرات کمری که در آن از مواد معادل استخوان (آلومینیوم) و بافت نرم (پلکسی گلاس) استفاده شد، افراد با وضعیت های متفاوت استخوانی (طبیعی، استئوپنی، استئوپروز) و ضخامت های شکمی گوناگون شبیه سازی شدند. تعداد 45 اسکن DXA با استفاده از دستگاه Norland XR-46 تهیه گردید. مقادیر BMD، محتوای ماده معدنی استخوان (BMC یا Bone mineral content) و ناحیه استخوانی (BA یا Bone area) از طریق ضریب همبستگی Pearson و آنالیز رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: آزمون همبستگی Pearson نشان داد که تغییرات ضخامت بافت نرم، با هیچ یک از کمیت های BMD، BMC و BA رابطه آماری معنی داری ندارد (p>0.050). با استفاده از رگرسیون ناپارامتریک، مشخص شد که تغییرات بافت نرم بر روی کمیت های BMD و BMC تاثیر دارد (p<0.050)، اما بر روی کمیت BA هیچ تاثیر معنی داری ندارد (p>0.050).نتیجه گیری: تغییرات ضخامت بافت نرم، تاثیر مستقیم اندکی (کمتر از 1 درصد) بر تراکم استخوانی داشت. بنابراین، میزان خطای ناشی از تغییرات بافت نرم در سیستم DXA مورد بررسی در این مطالعه، قابل صرف نظر است.

آمار یکساله:  

بازدید 1472

دانلود 271 استناد 0 مرجع 2
litScript