نتایج جستجو

23000

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2300

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

علوم محیطی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  17-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  783
 • دانلود: 

  278
چکیده: 

مواد و روش ها: این گیاه به دلیل بومی بودن و زیبایی گل آذین و فرم رویشی مورد توجه قرار گرفت. بذرها در اواخر خردادماه 1393 از روستای دهبار (طول جغرافیایی 59 درجه و 17 دقیقه و 23 ثانیه شرقی و عرض جغرافیایی 36 درجه و 15 دقیقه و 04 ثانیه شمالی و در فاصله 14 کیلومتری جنوب شهرستان طرقبه- شاندیز) جمع آوری و به سه روش کشت در پتری دیش (دمای27°C-23°C )، کشت گلدانی در فضای گلخانه و کشت مستقیم در زمین با طرح آزمایشی کاملا تصادفی کاشته شد.نتایج و بحث: درصد جوانه زنی و سبز شدن در این سه روش به ترتیب 96، 58.5 و 25.5 بود. اندازه گیری استقرار و ماندگاری نهال ها در ماه های فروردین تا شهریور بررسی شد. فنولوژی در دو سال پیاپی 1393 و 1394 در عرصه طبیعی و نیز در دو روش کشت گلدانی و مستقیم در ایستگاه غدیر مشهد ثبت شد. در سال های مختلف 1393 و 1394 با توجه به نوسان درجه حرارت هوا، دوره یا تعداد روز برای هر مرحله متغیر است که پایه ها در روش های مختلف در هر یک از مراحل غنچه دهی، گل دهی و بذردهی تقریبا درجه روز رشد GDD یکسانی دریافت کردند و میزان انرژی گرمایی مورد نیاز هر مرحله فنولوژیکی در سال های مختلف تقریبا ثابت بود. فقط در مورد کشت گلدانی وکشت مستقیم تفاوت زیادی در درجه حرارت کسب شده در مرحله اول وجود داشت که می توانست به دلیل شرایط کشت و شرایط اولیه محیطی متفاوت باشد. نتایج نشان داد که عوامل محیطی از جمله دما، بارندگی و رطوبت محیط می توانند در تاریخ بروز این پدیده ها تاثیرگذار، و در تاخیر، تعجیل یا توقف و حذف بروز یک پدیده زیستی موثر باشند. نکته مهمی که در ثبت فنولوژی گونه ملیکا در طبیعت و در محیط کشت دیده شد این بود که گونه ها در طبیعت نهایتا تا اواخر مرداد پایدار بودند و بعد از آن اثر ناچیزی از آنها در طبیعت بود ولی در زمین غدیر واقع در بلوار فرودگاه گیاهان مرحله خواب موقت داشتند و سپس دوباره شروع به خوشه دهی، گل دهی و بذردهی کردند و در نهایت تا اوایل آذرماه پایدار بودند. هرچه بارندگی بیشتر باشد و آب بیشتری در اختیار گیاه قرار گیرد گیاهان از شادابی بیشتری برخوردارند و باعث طولانی تر شدن دوره رشد گیاهان شده و گیاهان رشد زایشی و رویشی طولانی تری دارند.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان دهنده قابلیت اهلی شدن گیاه ملیکا برای کاشت در فضای سبز شهر مشهد است. گونه ملیکا به خاطر فرمی که دارد می تواند برای منظرهای کوهستانی و باغ های صخره ای مناسب باشد و روش مورد قبول برای کشت و تکثیر این گونه، کشت گلدانی (کشت در فضای گلخانه و سپس انتقال به عرصه) است که درصد سبزشدن، استقرار و زنده مانی خوبی داشت و برای فصل های بهار و تابستان و پاییز زیبایی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 783

دانلود 278 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  87-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  472
 • دانلود: 

  184
چکیده: 

جبران عنصر نیتروژن از طریق مصرف کودهای شیمیای باعث به هم خوردن تعادل شیمیایی خاک، شستشوی سریع تر آن و آلودگی بیشتر منابع آبی می شود که در نهایت کاهش کارایی مصرف نیتروژن را در پی دارد. به منظور ارزیابی کارایی جذب و مصرف نیتروژن در ارقام گندم، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار تحت شرایط آب و هوایی کرمانشاه در سال زراعی 94-1393 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل چهار سطح کود نیتروژن (90، 180، 300 و 360 کیلوگرم اوره در هکتار) در قالب عامل اصلی و ارقام گندم پارسی، زارع، پیشگام و اروم در قالب عامل فرعی بود. صفات مورد ارزیابی شامل عملکرد ماده خشکل کل، عملکرد دانه، درصد نیتروژن زیست توده و کارایی جذب، تبدیل و مصرف نیتروژن بود. نتایج نشان داد که رقم پیشگام در مقایسه با سایر ارقام از ویژگی های اکوفیزیولوژیک بهتری در شرایط تیمارهای مصرف کود نیتروژن برخوردار بود. صرف نظر از ارقام گندم، با افزایش میزان کاربرد کود اوره از 90 به 360 کیلوگرم در هکتار، عملکرد ماده خشک کل (94/65 درصد) و عملکرد دانه (06/73 درصد) افزایش یافت. رقم پیشگام نسبت به سایر ارقام از عملکرد دانه بیشتری (37/37 درصد) برخوردار بود. بالاترین عملکرد دانه در رقم پیشگام (8950 کیلوگرم در هکتار) در تیمار 360 کیلوگرم اوره در هکتار و پایین ترین آن در رقم اروم (1264 کیلو گرم در هکتار) و شرایط کودی 90 کیلوگرم در هکتار مشاهده شد. نتایج نشان داد بیشترین کارایی جذب نیتروژن در پایین ترین سطح کودی برای رقم زارع (70/0 کیلوگرم نیتروژن بر کیلوگرم نیتروژن مصرف شده+ قابل جذب خاک) و کمترین آن در بالاترین سطح کودی برای رقم اروم (26/0 کیلوگرم نیتروژن بر کیلوگرم نیتروژن مصرف شده+ قابل جذب خاک) بدست آمد. بیشترین کارایی تبدیل نیتروژن در رقم پیشگام (59 کیلوگرم دانه بر کیلوگرم نیتروژن) در شرایط 90 کیلوگرم اوره در هکتار و کمترین آن در رقم اروم (37 کیلوگرم دانه بر کیلوگرم نیتروژن) در شرایط 360 کیلوگرم اوره در هکتار مشاهده شد. رقم پیشگام در شرایط 90 کیلوگرم اوره در هکتار بیشترین (36 کیلوگرم دانه بر کیلوگرم نیتروژن مصرف شده+ قابل جذب خاک) و رقم اروم در شرایط 360 کیلوگرم اوره در هکتار کمترین (10 کیلوگرم دانه بر کیلوگرم نیتروژن مصرف شده+ قابل جذب خاک) کارایی مصرف نیتروژن را داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 472

دانلود 184 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  81
 • صفحات: 

  65-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1779
 • دانلود: 

  665
چکیده: 

مقدمه: افسردگی دوران بارداری از جمله مهمترین انواع افسردگی در زنان می باشد که می تواند عواقب وخیمی برای مادر و فرزندش داشته باشد.هدف: این مطالعه با هدف تعیین شیوع نشانگان افسردگی و عوامل موثر بر آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر نیشابور در سال 1392 انجام شده است.روش کار: این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد که بر روی 280 زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری نیشابور در سال 1392 انجام شده است. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای از میان 9 مرکز بهداشتی درمانی شهر نیشابور 5 مرکز به صورت تصادفی انتخاب شدند و حجم نمونه به صورت نسبتی و با توجه به مراجعه کنندگان هر مرکز و با استفاده از شیوه تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. افراد منتخب پس از کسب رضایت شفاهی وارد مطالعه شدند. روش گردآوری اطلاعات در این مطالعه پرسشنامه ای بود که از دو بخش تشکیل شده بود که یک بخش سوالات دموگرافیک (شامل سن زن باردار، تعداد زایمان های قبلی زن باردار، سن بارداری (به هفته)، شغل زن باردار، مدت زمان گذشته از ازدواج، درآمد ماهیانه خانوار، اختلاف سنی زن باردار با همسر، سطح تحصیلات زن باردار، سطح تحصیلات همسر، سابقه سقط جنین، خواسته یا ناخواسته بودن بارداری، سابقه شخصی یا خانوادگی افسردگی) و بخش دیگر سوالات پرسشنامه نشانگان افسردگی Beck تشکیل بود. پرسشنامه Beck دارای 21 عبارت می باشد که علایم جسمانی، رفتاری و شناختی افسردگی را اندازه گیری می کند. هر سوال دارای چهار گزینه است که بر مبنای 0 تا 3 نمره گذاری می شود و هر آیتم درجات مختلفی از افسردگی را از خفیف تا شدید مشخص می کند و دامنه کلی نمرات آن بین 0 تا 63 است که نمره 10 و کمتر از آن بیانگر وضعیت طبیعی، نمره 16- 11 نشانگان افسردگی خفیف، 20- 17 نیازمند مشورت با روان شناس یا روانپزشک، 30- 21 نسبتا افسرده، 31- 40 بیانگر نشانگان افسردگی شدید و بیشتر از 40 بیانگر نشانگان افسردگی بیش از حد می باشد.از آنجایی که بروز برخی از علائم افسردگی مانند اختلالات خواب، نوسانات وزن و کاهش انرژی در یک حاملگی طبیعی هم می تواند وجود داشته باشد، لذا این موضوع می تواند در تشخیص نشانگان افسردگی خطا ایجاد کند، از این رو گرچه مبنای ابتلا به افسردگی امتیاز بالاتر از 10 در نظر گرفته شده است. امتیاز بالاتر از 16 به عنوان آستانه افسردگی در زنان باردار در نظر گرفته شد. در این مطالعه تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از شاخص ها و آزمون های آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است و در حالت تک متغیره از آزمون های آماری مربع کای برای مقایسه متغیرهای کیفی، برای مقایسه متغیرهای کمی آزمون تی و برای متغیرهای رتبه ای آزمون من ویتنی استفاده شده است و جهت بررسی رابطه متغیرها با افسردگی از مدل رگرسیون لجستیک (روش Backward) استفاده شده و سطح معناداری کمتر از 0.05 در نظر گرفته شد.نتایج: میانگین سنی افراد در این مطالعه 25.5±5.24 سال بود. از میان 280 زن باردار 135 نفر (%48.2) زیر 25 سال، سطح تحصیلات 55 نفر (%19.6) کمتر از متوسطه بود. 158 نفر (%56.4) اولین حاملگی خود را تجربه می کردند و 53 نفر (%19.9) در سه ماهه اول بارداریشان بودند. در این مطالعه 84 نفر (%30) از مادران باردار به درجاتی از نشانگان افسردگی مبتلا بودند که 50 نفر از آنها زیر 25 سال (%59.5) و 34 نفر (%40.5) بالای 25 سال سن داشتند. 46.2 درصد از زنانی که درآمد ماهیانه خانوار آنها کمتر یا برابر چهارصد هزار تومان بود و 24.5 درصد از زنانی که درآمد ماهیانه خانوار آنها بالای این مقدار بود دارای نشانگان افسردگی بودند. همچنین از میان زنانی که بارداری خود را خواسته می دانستند 25.3 درصد و آنهایی که بارداری خود را ناخواسته می دانستند 74.1 درصد دارای نشانگان افسردگی بودند. با استفاده از آزمون مربع کای بین سن زن باردار، شغل زن باردار، درآمد ماهیانه خانوار، سطح تحصیلات زن باردار، سطح تحصیلات همسر، خواسته یا ناخواسته بودن بارداری با نشانگان افسردگی دوران بارداری رابطه معناداری مشاهده شد (P<0.05). اما بین سایر متغیرها (تعداد زایمان قبلی، سن بارداری، مدت زمان گذشته از ازدواج ،اختلاف سنی باردار با همسر، سابقه سقط و سابقه افسردگی) با نشانگان افسردگی در دوران بارداری رابطه آماری معناداری مشاهده نشد (P>0.05). در نهایت با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک چند متغیره مشاهده شد که رابطه آماری معناداری بین سن زن باردار (P<0.001، OR=0.35)، درآمد ماهیانه خانوار (p<0.001، OR=0.32) و خواسته یا ناخواسته بودن بارداری (P<0.001، OR=11.66) با نشانگان افسردگی دوران بارداری وجود دارد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه به نظر می رسد شیوع نشانگان افسردگی زنان باردار شهر نیشابور در سطح نسبتا بالایی باشد. لذا با توجه به این نتایج شایسته است که مدیران سیستم های بهداشتی درمانی نیشابور مداخلات لازم را جهت کاهش و یا حتی پیشگیری از افسردگی در این دوران اتخاذ نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 1779

دانلود 665 استناد 0 مرجع 3
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

مدیریت دولتی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  39-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1483
 • دانلود: 

  441
چکیده: 

تعلق خاطر کاری، علایق فرد و تمایل او به انجام وظایف و ماندگاری در سازمان است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف تبیین عوامل موثر بر تعلق خاطر کاری پرستاری در بیمارستان چشم پزشکی فارابی تهران انجام شده است. در این پژوهش توصیفی- همبستگی، 103 پرستار شاغلدر بیمارستان چشم پزشکی فارابی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران، به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و بررسی شدند. برای اندازه گیری تعلق خاطر کاری از پرسشنامه هفده گویه ای UWES شافلی و بکر (2003) استفاده شد که عیسی خانی و همکاران (1391) بومی کرده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. برای بررسی مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان از آمار توصیفی، و برای تحلیل داده ها و آزمون فرض از روش های آمار استنباطی استفاده شده است. در ضمن، نرم افزار استفاده شده برای تحلیل داده ها نسخه 16 SPSS بود. در این بررسی، نمونه آماری در دامنه سنی 22 تا 56 سال و دارای سابقه کاری 7 ماه تا 30 سال بودند. همچنین، مطالعه ما نشان می دهد هر سه شاخص به طور مثبت بر تعلق خاطر کاری تاثیرگذارند و از نظر رتبه منابع شخصی بیشتر از دو منبع دیگر یعنی شغلی و سازمانی تاثیرگذار بوده اند. کارکنان علاقه مند شغل، انرژی بسیار زیادی داشتند و برای انجام وظایف شغلی خود، شور و اشتیاق کافی دارند.بیمارستان ها نیز همانند همه سازمان های دیگر، اگر دلبستگی شغلی را پرورش دهند و کارکنان را در سود و منفعت سازمان سهیم کنند، موفق تر خواهند بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1483

دانلود 441 استناد 0 مرجع 4
نشریه: 

مواد نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (پیاپی 30)
 • صفحات: 

  173-182
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  869
 • دانلود: 

  326
چکیده: 

در این پژوهش، لایه نازک دی اکسید تیتانیوم آلاییده شده با وانادیوم با غلظت های مختلف (1.5، 0 و 5 درصد وزنی) به روش سل-ژل بر روی زیرلایه های شیشه ای رسوب داده شد. خواص ساختاری، آنالیز عنصری، الکتریکی، اپتیکی و زبری سطح لایه های نازک به ترتیب توسط روش های XRD، DES، LCR meter، طیف سنجی UV-Vis و AFM مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج الگوی XRD نشان داد که لایه های نازک دارای ساختار پلی کریستالی تتراگونال و تک فاز آناتاز است. همچنین مشاهده می شود، با افزایش غلظت وانادیوم اندازه بلورینگی دی اکسید تیتانیم کاهش می یابد، به گونه ای که اندازه متوسط بلورک ها از 17 نانومتر برای دی اکسید تیتانیم خالص به حدود 7 نانومتر در حالت آلائیده شده (1 درصد وزنی) کاهش یافته است. به علاوه، هیچ فازی مربوط به اکسید وانادیم به علت جایگزینی وانادیم در موقعیت تیتانیم در ساختار دی اکسید تیتانیم تشکیل نشده است. همچنین تصویر FE-SEM از سطح مقطع لایه نازک دی اکسید تیتانیم الائیده شده نشان می دهد که ضخامت لایه حدود 536 نانومتر بوده و دانه ها به صورت پیوسته روی یکدیگر رشد کرده و ساختار پلی کریستالی را تشکیل داده اند. رافنس لایه های نازک دی اکسید تیتانیم خالص و آلائیده شده با وانادیوم حدود 3.14 نانومتر و 0.87 نانومتر اندازه گیری شد. مقاومت الکتریکی لایه های نازک TiO2 و آلاییده شده با 0.5، 1 و 5 درصد وزنی به ترتیب مقادیر 16.7´107Wcm، 7.7´107 Wcm، 1.7´107 Wcm و 12.8´107 Wcm به دست آمد. علت افزایش مقاومت در 5 درصد، کاهش موبیلیته با افزایش غلظت حامل ها است. مقدار انرژی شکاف نوار با اضافه کردن وانادیم به دی اکسید تیتانیوم از 3.71 eV به 3.44 eV کاهش یافته و در نتیجه لبه جذب به طرف طول موج های بلندتر جابجا شد.

آمار یکساله:  

بازدید 869

دانلود 326 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  22
 • صفحات: 

  171-195
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  665
 • دانلود: 

  321
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 665

دانلود 321 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  132
 • صفحات: 

  8-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  163
 • دانلود: 

  192
چکیده: 

زمینه و هدف: صرع یکی از شایع ترین اختلالات عصبی مزمن است و افراد مبتلا به آن مستعد بیماری های جسمی و روانی بوده و با شرایطی روبرو هستند که می تواند بر کیفیت زندگی آنها در چندین حوزه مانند اضطراب تاثیر گزار باشد. ترجیحات روزانه و ریتم های شبانه روزی به عنوان یکی از عوامل دخیل در کیفیت زندگی بیماران مبتلا به صرع مطرح هستند. پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط کیفیت زندگی با تیپ های شبانه روزی و اضطراب افراد با اختلال صرع عضو انجمن صرع ایران در سال 1399 انجام شد. روش بررسی: این پژوهش به صورت مقطعی، از نوع همبستگی-توصیفی بود. 120 نفر از افراد مراجعه کننده به انجمن صرع به روش نمونه گیری مستمر انتخاب و براساس معیار ورود به مطالعه واردشدند. بازه زمانی نمونه گیری از خرداد تا مرداد ماه سال 1399 بود. شرکت کنندگان فرم اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه صبحی-عصری (MEQ)، پرسشنامه اضطراب بک Beck Anxiety Inventory BAI) (و پرسشنامه کیفیت زندگی Quality of Life in Epilepsy Inventory 31-Item (QOLIE-31-P) را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها، از آمار توصیفی، آمار استنباطی و آمار همبستگی و جهت تعیین عوامل پیش بینی کننده کیفیت زندگی مبتلایان به صرع از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردید. داده های جمع آوری شده، توسط نرم افزار آماری SPSS، نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین سنی افراد مورد پژوهش 14/42 سال بود. بیشتر نمونه ها از نظر تیپ های شبانه روزی در وضعیت بینابینی قرار داشتند و کمترین فراوانی مربوط به حالت کاملا صبحی بود. همچنین ارتباطی میان ابعاد کیفیت زندگی با تیپ های شبانه روزی به دست نیامد. کیفیت زندگی در بعد نگرانی از تشنج با میانگین 47/57 بالاترین میانگین و در بعد عملکرد اجتماعی (76/45) کمترین میانگین نمره را داشتند. کیفیت زندگی و همه ابعاد آن با اضطراب همبستگی معنی دار آماری داشتند و این همبستگی منفی است یعنی با افزایش اضطراب، کیفیت زندگی و ابعاد آن کاهش می یابد. همچنین اضطراب با سطح تحصیلات، وضعیت اشتغال، درآمد، دفعات بستری رابطه معنی داری داشته است. نتیجه گیری کلی: یافته های پژوهش که نشان داد کیفیت زندگی و همه ابعاد آن با اضطراب همبستگی معنی دار آماری داشتند که این همبستگی منفی بود. به نظر می رسد که می توان با بالا بردن سطح آگاهی، تحصیلات حداقل در سطح دیپلم و ایجاد شغل با درآمد مناسب، برداشتن موانع سازمانی مانند تسهیل استخدام آنها نقش موثری در گسترش رفتارهای به دور از اضطراب و به تبع آن افزایش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به صرع گام برداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 163

دانلود 192 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4 (پیاپی 35)
 • صفحات: 

  73-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  419
 • دانلود: 

  184
چکیده: 

تاثیر آبیاری با پساب بر عملکرد و برخی شاخص های عملکردی سه گونه اکالیپتوس شاملEucalyptus microtheca Eucalyptus camaldulensis و Eucalyptus rubidaدر شرایط لایسیمتری مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آبیاری در سه سطح شاهد یا آب معمولی، 50 درصد آب معمولی و 50 درصد پساب و آبیاری کامل با پساب اعمال گردید. نتایج نشان داد که تیمارهای مختلف آبیاری تاثیر معنی داری (p<0. 001) بر ارتفاع، رشد قطری، طول، عرض و سطح برگ، سطح برگ ویژه، گنجایش نسبی آب برگ، وزن خشک اندام هوایی، محتوی نسبی کلروفیل و کارایی مصرف آب، داشتند. با افزایش میزان پساب مصرف شده، ویژگی های ذکر شده در هر سه گونه بهبود یافت. بیشترین قطر تنه و طول و عرض برگ در تیمار 100 درصد پساب به ترتیب 47/8، 15/12 و 38/2 میلی متر بود. همچنین بیشترین محتوی کلروفیل برگ با 42/55 درصد مربوط به تیمار 100 درصد پساب و کمترین مقدار با 12/18 درصد مربوط به تیمار شاهد بود. بیشترین کارایی مصرف آب در تیمار 100 درصد پساب اتفاق افتاد و بالغ بر 4 برابر تیمار شاهد بود. همچنین از بین سه گونه مورد بررسی گونه E. camaldulensis از رشد بیشتر و کارایی مصرف آب بالاتری برخوردار بود.

آمار یکساله:  

بازدید 419

دانلود 184 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 29)
 • صفحات: 

  9-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  404
 • دانلود: 

  161
چکیده: 

در آبگیر های جانبی، هنگامی که سیال در کانال اصلی جریان دارد، به علت اعمال نیروی مکشی از طرف کانال جانبی شتاب عرضی ایجاد شده وارد کانال جانبی می شود. به هنگام ورود جریان به کانال جانبی، به علت گسترش جریان، ناحیه جداشدگی در یک سمت دیواره کانال انشعابی و انقباض جریان در سمت دیواره مقابل شکل می گیرد. این پدیده ها موجب می شوند جریان، رفتاری کاملاً سه بعدی داشته باشد. در این مطالعه با استفاده از نرم افزار ANSYS-CFX، رفتار جریان به صورت سه بعدی در محل انحراف شبیه سازی شده است. برای صحت سنجی، نتایج مدل عددی آبگیر جانبی با زاویه اتصال 90 درجه با نتایج آزمایشگاهی مقایسه و سپس اثر اختلاف رقوم بستر کانال های متلاقی بر ساختار الگوی جریان مطالعه شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد افزایش تراز بستر کانال اصلی نسبت به بستر کانال فرعی، موجب بالارفتن جریان از کف به سطح آب و از بین رفتن ناحیه جداشدگی نزدیک کف در کانال انشعابی می شود و کاهش قدرت جریان ثانویه و آثار فرسایش در کف کانال فرعی را باعث خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 404

دانلود 161 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  743-752
تعامل: 
 • استنادات: 

  619
 • بازدید: 

  78908
 • دانلود: 

  59660
چکیده: 

Tumor necrosis factor alpha (TNF-a) expression amplifies to excess amounts in several disorders such as rheumatoid arthritis and psoriasis. Although, Anti-TNF biologics have revolutionized the treatment of these autoimmune diseases, formation of anti-drug antibodies (ADA) has dramatically affected their use. The next generation antibodies (e.g. Fab, scFv) have not only reduced resulted immunogenicity, but also proved several benefits including better tumor penetration and more rapid blood clearance. Using affinity selection procedures in this study, a scFv antibody clone was isolated from naïve Tomlinson I phage display library that specifically recognizes and binds to TNF-a. The TNF-a recombinant protein was expressed in genetically engineered Escherichia coli SHuffle Ò T7 Express, for the first time, which is able to express disulfide-bonded recombinant proteins into their correctly folded states. ELISA-based affinity characterization results indicated that the isolated novel 29.2 kDa scFv binds TNF-α with suitable affinity. In-silico homology modeling study using ‘ ModWeb ’ as well as molecular docking study using Hex program confirmed the scFv and TNF-a interactions with a scFv-TNF- a binding energy of around -593 kj/mol which is well in agreement with our ELSIA results. The cloned scFv antibody may be potentially useful for research and therapeutic applications in the future.

آمار یکساله:  

بازدید 78908

دانلود 59660 استناد 619 مرجع 0
litScript