نتایج جستجو

22630

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2263

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  104-115
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21
 • دانلود: 

  103
چکیده: 

زمینه و هدف: PGC-1α,وERRα,در تعامل با یکدیگر برای رونویسی ژن های درگیر در متابولیسم انرژی عمل می کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی پاسخ این دو فاکتور به تمرینات تناوبی پر شدت (HIIT) و تداومی با شدت متوسط (MIT) در بافت چربی زیر جلدی رت های نرسالم بود. روش کار: در مطالعه تجربی حاضر، تعداد 24 سر رت نر به سه گروه مساوی HIIT، MITو کنترل تقسیم شدند. گروه های تمرینی (به جز کنترل) به مدت 8 هفته در برنامه های تمرینی شرکت کردند. گروه HIIT در سه هفته پایانی به 4 مرحله دویدن در 4 دقیقه با شدت 90 تا 100 درصد VO2max و 4 مرحله دویدن در 3 دقیقه در 50 تا 60 درصد VO2max و گروه MIT به 37 دقیقه دویدن در 65 درصد VO2max رسیدند. 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین، بافت چربی زیر جلدی برداشته شد. روش RT-PCR برای اندازه گیری بیان ژن ها استفاده شد. تحلیل داده ها با آزمون آنووا یک طرفه و تعقیبی توکی در سطح معنا داری 05/0≥, P انجام شد. یافته ها: در بیان PGC-1α,و ERRα,در پروتکل HIIT در مقایسه با گروه کنترل، افزایش معنی دار مشاهده گردید (001/0≤,P). بیان PGC-1α,در پروتکل تمرینی MIT در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی دار (001/0≤,P) و در ERRα,عدم معنی داری نشان داد (052/0=P). نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که بیانPGC-1α,وERRα,در بافت چربی زیر جلدی فاکتوری تمرین پذیر می باشد. تاثیر تمرینات HIIT به میزان قابل توجهی بیشتر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 21

دانلود 103 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  175-188
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  191
 • دانلود: 

  160
چکیده: 

زمینه مطالعاتی: انرژی زیاد کیک به ترکیباتی مثل شکر ارتباط دارد. باتوجه به افزایش تمایل به مصرف غذاهای کم شکر، جایگزینی شکر در کیک از اهمیت بالایی برخوردار است هدف: هدف از این تحقیق جایگزینی شکر با پودر شیره انگور در کیک فنجانی بود. روش کار: شیره انگور توسط خشک کن پاششی به پودر تبدیل و در نسبت های مختلف (0، 25، 50، 75 و 100 درصد) با شکر جایگزین و میزان رطوبت، سفتی بافت، تخلخل، حجم، رنگ و حسی کیک طی سه هفته نگهداری ارزیابی گردید. نتایج: وزن مخصوص خمیر با افزایش مقدار پودر شیره انگور افزایش یافت ولی در هر حالت کمتر از نمونه شاهد بود. با افزایش نسبت پودر شیره انگور، رطوبت افزایش داشت درحالیکه در همه نمونه ها، با گذشت زمان مقدار رطوبت کاسته شد. سفتی بافت طی نگهداری کیک افزایش یافت اما کیک های حاوی پودر جایگزین در همه روزها نرمتر از نمونه شاهد بودند. در روز آخر نمونه های حاوی 25 و 50 درصد پودر تفاوتی از نظر سفتی با هم نداشتند ولی به طور معنی داری نرمتر از نمونه شاهد بودند. با افزایش نسبت پودر تخلخل و حجم کیک ها کاهش یافتند ولی بیشترین میزان تخلخل و حجم کیک در نمونه حاوی 25 درصد پودر مشاهده شد. با افزایش مقدار پودر شیره انگور از شدت روشنایی کیک ها کاسته شد و شدت قرمزی و زردی کیک ها نیز به ترتیب افزایش و کاهش یافت. نتایج ارزیابی حسی نشان داد که جایگزینی شکر با نسبت های 25 تا 50 درصد پودر شیره انگور موجب بهبود برخی ویژگی های حسی (طعم، رنگ ظاهری، بافت، رایحه و پذیرش کلی) کیک گردید. نتیجه گیری نهایی: می توان از پودر شیره انگور تا حداکثر 25 درصد به عنوان جایگزین شکر در کیک فنجانی استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 191

دانلود 160 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  304
 • دانلود: 

  163
چکیده: 

زمینه ی مطالعاتی: مغز میوه ی بلوط دارای درصد بالایی نشاسته است که می تواند به عنوان یک منبع انرژی در جیره ی جانوران پرورشی به کار رود، ولی دارای درصد بالای تانن است که می تواند پیامد های زیانباری برای جانوران پرورشی داشته باشد. هدف: پژوهش کنونی برای بررسی کارایی باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم برای کاهش تانن مغز میوه ی بلوط انجام گرفت. روش کار: آزمایش در یک طرح کاملاً تصادفی با 7 تیمار و 3 تکرار انجام گرفت. گروه های آزمایشی دربرگیرنده ی یک گروه بدون فرآوری به عنوان گروه شاهد و تیمار های با باکتری یا بدون باکتری، شرایط هوازی یا بی هوازی ودوره ی فرآوری 5 یا 10 روز بودند. به ازای هر گرم از نمونه های آزمایشی، CFU 107 باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم افزوده شد و در دمای 37 درجه ی سانتیگراد در انکوباتور گذاشته شدند. در این آزمایش ترکیبات فنلی و تاننی، pH، قند محلول و اسیدهای چرب فرار (اسید استیک، پروپیونیک و بوتیریک) اندازه گیری و محاسبه شدند. نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهند که بیشترین کاهش در میزان فنل کل، فنل غیرتاننی، تانن کل، تانن متراکم و تانن هیدرولیزشونده (به ترتیب به میزان 39، 24، 49، 5/49 و 59 درصد) بعد ازپنچ روز فرآوری مشاهده شد و میان روز پنج و ده فرآوری تفاوت معنی داری دیده نشده است. پس از فرآوری، درصد اسیدهای چرب استات، پروپیونات و بوتیرات افزایش ولی درصد قند محلول کاهش یافتند 01/0 < P. نتیجه گیری نهایی: یافته های این پژوهش نشان داده است که باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم برای کاهش تانن میوه ی بلوط به روش فرآوری زیستی کارایی بالایی دارد. اسید چرب فرار، بلوط، تانن، فرآوری زیستی، فنل، قند محلول، لاکتوباسیلوس پلانتارروم

آمار یکساله:  

بازدید 304

دانلود 163 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  177-194
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  318
 • دانلود: 

  177
چکیده: 

امروزه در برنامه ریزی های راحتی و سلامت انسان، بررسی وضعیت تنش های فیزیولوژیک حرارتی، نقش مهمی را ایفا می کند. در این خصوص می توان در برنامه ریزی های بلندمدت از آب و هوا و در برنامه ریزی کوتاه مدت از شرایط جوی کمک گرفت. در تحقیق حاضر با استفاده از شاخص دمای معادل فیزیولوژیک تنش حرارتی(PET) اقدام به تهیه اطلس آسایش اقلیم ایران در مقیاس ماهانه گردید. مقادیر محاسبه شده برای 40 ایستگاه کشور با طول دوره آماری مشترک 52 سال (1338-1390) نقشه های تنش فیزیولوژیک حرارتی تهیه شد. بر اساس نقشه های ترسیم شده نقش ارتفاعات در شکل دهی شرایط تنش های فیزیولوژیک حرارتی بسیار پررنگتر از طول و عرض جغرافیایی است. از لحاظ شرایط بدون تنش حرارتی فروردین ماه با 47/7درصد از مساحت ایران در رتبه اول قرار دارد و مطلوبترین شرایط آب و هوایی بدون تنش را داراست. در همین ارتباط دی ماه با 3/75 درصد از کشور دارای تنش سرمایی است و بعد از آن مرداد ماه با تنش گرمایی 99/9درصد از کشور، بدترین شرایط تنش فیزیولوژیک حرارتی آب و هوایی را دارا است. بیشترین و کمترین ضرایب تغییرات مکانی تنش فیزیولوژیک حرارتی ایران به ترتیب مربوط به دی و تیر ماه است. در ادامه با توجه به نمرات شاخص، گروه بندی ایستگاه ها با اعمال روش خوشه ای سلسله مراتبی با روش ادغام وارد (Ward) انجام گرفت. نتایج نشان داد هفت ناحیه اصلی تنش فیزیولوژیک حرارتی برای اطلس ایران قابل تشخیص است که در هر یک از این ناحیه، شرایط تنش حرارتی از ویژگی های همسان برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 318

دانلود 177 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  133-153
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  416
 • دانلود: 

  207
چکیده: 

نمادپردازی ابزاری برای تعمیق معنایی اثر ادبی و بیان مفاهیمی است که در پس زبان نمادین نهان است. فرانتس کافکا و غلامحسین ساعدی، نویسندگان دورانی بحران زده اند که زبان آثار آنها، نمادین است و در آثارشان به نمادپردازی توجه داشته اند. این مقاله، داستان های «عزاداران بیل» ساعدی و «مسخ» کافکا را با رویکردی تحلیلی-توصیفی و با تکیه بر نمادشناسی تطبیقی بررسی کرده است. دستاورد پژوهش نشان می دهد که این دو داستان، مبتنی بر زبانی نمادین نگاشته شده اند و نمادهای انسانی، غیرانسانی (مکان ها و اشیا) و حیوانی در دو اثر به کار رفته است. ساعدی و کافکا تلاش کرده اند تا مفاهیمی عمیق را در توصیف زمانه و عصر خویش، از طریق زبان نمادین به مخاطب انتقال دهند، چنان که مسخ مشدی حسن به گاو در عزاداران بیل و مسخ گرگور در داستان کافکا به حشره ای عظیم الجثه، از نمادهای مشترک برجسته در این دو اثر است. مسخ مشدی حسن نوعی استحاله روحی، توهم و جنون و نمادی از خودبیگانگی اوست و مسخ گرگور سامسا، روایت بیگانگی از جامعه دچار بحران هویت. مسخ مشدی حسن، روحی و مسخ گرگور، جسمانی است. هر دو مسخ، تنزل از درجه انسانی به مقام و مرتبه حیوانی است و این شاید به این معنا باشد که پایان چنین بیگانگی از خود، رسیدن به مقام پست حیوان بودن است. مسخ موسرخه در عزاداران بیل نیز، مسخی جسمانی است و از این نظر شبیه به مسخ گرگور سامسا. موسرخه، نماد قحطی وگرسنگی است؛ اما مسخ گرگور نماد بی هویتی در هجوم مدرنیسم است.

آمار یکساله:  

بازدید 416

دانلود 207 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  462
 • دانلود: 

  7275
چکیده: 

Background & Aims: Myonectin is one of the newly known myokines that is secreted from skeletal muscle and is related to the metabolic status of the body, so that in starvation conditions, myonectin levels decrease and increase after receiving calories. Various studies have shown that there is a relationship between myonectin and metabolic variables such as insulin resistance (2). In previous studies, it has been reported that in sedentary people, myonectin levels decrease and exercise increases their myonectin levels. On the other hand, unlike obesity, exercise can increase myonectin (5). Exercise dramatically increases circulating expression and levels of myonectin to increase the uptake of fatty acids into cells (11). Given that myonectin has been discovered in recent years, there are still many ambiguities about this hormone and its function in the body and its changes in various conditions such as exercise and physical activity. Due to this issue, the aim of the present study was to investigate the effect of 8 weeks of high intensity interval swimming training on serum levels of myonectin and insulin resistance in postmenopausal women. Methods: 24 subjects (age 55. 73 2 2. 66 years, body mass index 26. 72 ±,2. 33 kg / m2) were selected as the sample size. Inclusion criteria include: having swim skills, lack of regular exercise in the last 6 months, no history of cardiovascular disease, blood, liver, respiratory, kidney, hormonal disorders, sleep disorders, smoking and no surgery Over the past year, there has been no history of taking specific medications and a ban on physical activity by the treating physician. Exclusion criteria also included absent for more than 2 sessions, illness of the subjects and dissatisfaction of the subject with continuing work and lack of cooperation. All stages of the research were informed to the subjects according to the 2013 Helsinki Declaration, and then the subjects completed the informed consent form and the necessary explanations were given regarding the confidentiality of their information. Subjects were randomly divided into control and experimental groups. Then, the necessary explanations were provided to each group about nutrition and the amount of sports activities. After that, the experimental group completed a questionnaire of readiness to participate in sports activities and were examined by a cardiologist to confirm their health for participating in sports activities. One week before the start of the training program, the subjects were introduced to how to do the research and the training program. Height and weight were measured. Metabolic indices of glucose, insulin at rest and blood sampling were measured in 12-10 hours of fasting (8 to 9 am) in two stages 48 hours before exercise and 72 hours after exercise. Subjects were asked to avoid doping exercise for 48 hours prior to sampling. Also, sampling was performed in the post-test at a specific time and similar to the pre-test. The training program included 8 weeks of high intensity interval swimming training that were performed in three sessions per week. These exercises were performed under the supervision of a swimming instructor and in the presence of lifeguards in the pool. Each swimming exercise session consisted of the following steps: A: Warm-up phase: The warm-up session included stretching and gentle swimming in the pool, which was performed for ten minutes. B: Specific training phase: This phase consisted of 30-second repetitions of fast swimming, with 2 minutes of active rest between repetitions. These repetitions were performed in weeks 1 and 2 as 6 repetitions, in weeks 3, 4 and 5 as 8 repetitions and in weeks 6, 7 and 8 as 10 repetitions. C) Cooling stage: At the end of each training session, stretching movements and gentle swimming were performed for ten minutes to cool down and return to the original state (16). During the study period, the subjects in the control group did not have any regular exercise. Participation in the research process was completely voluntary and subjects were allowed to leave the research at any time. Finally, the results of 12 people from each group were extracted. Data were analyzed using paired and independent t-test at a significance level of P 05 0. 05. Results: 8 weeks of high intensity interval swimming training increased myonectin, decreased insulin and insulin resistance (p ≤,0. 05). But it had no significant effect on glucose content. No serious illness or injury was reported during the study period and all stages of testing and assessment were performed in full. The results of the present study showed that eight weeks of high intensity interval swimming training significantly increased fasting mayonnaise (p ≤,0. 01). It was also observed that the amount of glucose, insulin and fasting insulin resistance decreased significantly after eight weeks of high intensity interval swimming training (p ≤,0. 01). Conclusion: Increased myonectin levels during exercise can cause AMPK phosphorylation, which leads to increased GLUT4 utilization and increased glucose uptake and stimulation of free fatty acid oxidation (22). Therefore, increasing the secretion of myonectin as a result of muscle contraction during exercise can activate the energy production pathways required during contraction. In other words, myonectin plays a similar role to insulin. However, this increase in myonectin levels is delayed by 2 hours after glucose or lipid intake, in other words, myonectin stimulates the uptake of glucose or fatty acids with a delay (22). previous research has shown that exercise is an effective tool to improve the metabolic status of the body, especially in obese people, but the mechanism of this issue has always been in a state of ambiguity. In addition to aliquot alteration and its possible role in reducing insulin resistance, exercise is recognized as a very important factor in the uptake of blood glucose by muscles without the involvement of insulin, at which stage the mediating role of GLUT 4 is crucial. During exercise insulin receptors respond more appropriately to lower levels of insulin, which lowers blood sugar and ultimately prevents diabetes (27). It is consistent because it was observed that after 8 weeks of high intensity interval swimming training, insulin and glucose levels decreased. It seems that high intensity interval swimming training can be used to increase myonectin and also improve insulin resistance in overweight postmenopausal women. The results of the present study showed that in response to high intensity interval swimming training, an increase in myonectin was associated with a decrease in insulin resistance in overweight women. Further research is needed to elucidate the role of myonectin in improving insulin resistance.

آمار یکساله:  

بازدید 462

دانلود 7275 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  96002
 • دانلود: 

  57165
چکیده: 

In this paper, transient flow in a pipe at Reynolds numbers (based on bulk velocity and diameter) ranged from 7000 to 45200 is numerically simulated using four common turbulence models. The models considered are the Baldwin- Lomax algebraic model, the k-w model with wall correction of Lam and Bremhorst, the e-w model and the k- e-v2 model of Durbin. The results of these models are compared with those of the recent experiments reported in the literature. The predicted velocity and delay period using the models compared well with measured values for short and long ramp-up flow excursions. The delay period of the calculated turbulence kinetic energy close to the pipe centerline is around 4 sec which agrees with the experiments. The k-e-v2 model was found to provide the best results compared to the measured data in the region away from the wall. At the end of the excursion near the wall, however, the results of this model differs from those of the experiments.

آمار یکساله:  

بازدید 96002

دانلود 57165 استناد 0 مرجع 5238
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  93-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  55632
 • دانلود: 

  28618
چکیده: 

Introduction: The potential hazards posed by exposure to radiation from radon have been of great concern worldwide, since it is especially associated with increased risk of lung cancer. Some radioisotopes of radon progeny deposited in the human lungs emit b particles followed by the g rays. While g rays are comparatively less damaging to the respiratory system than a and b particles, it is the principal deposited energy in other organs.Materials and Methods: In order to establish a quantitative estimate of hazards caused by the radiation, this paper studies the photon absorbed doses from radon progeny in all major organs of the human body through a simulation of the Oak Ridge National Laboratory (ORNL) adult phantom using MCNPX2.4.0 Monte Carlo code and calculations which were performed in photon/electron mode.Results: Effective dose due to photons from radon progeny deposited in the human lungs was about 1.69 mSvWLM-1. Based on UNSCEAR2006 reports, the effective dose of these photons per year is about 5.76´10-1 mSv in for radon concentration of 31000 Bq/m3 (the maximum concentration of radon in Iran). Therefore, this value is comparable with 1mSv (The annual allowable effective dose).Conclusion: The dosimetry of photons particularly in areas with high levels of exposure to radon and radon's decay products is important because all organs receive the photon absorbed dose from radon progeny.

آمار یکساله:  

بازدید 55632

دانلود 28618 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  17-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  308
 • دانلود: 

  170
چکیده: 

زمینه مطالعاتی: برای طراحی برنامه اصلاح نژادی موفق، آگاهی از صفات کیفیت منی، دارای اهمیت زیادی میباشد. هدف: هدف از پژوهش حاضر، برآورد پارامترهای ژنتیکی، برخی صفات کیفیت منی، با استفاده از مدلهای حیوانی حاوی اطلاعات ژنوتیپی ژنهای کاندیدا در گاوهای نر مولد هلشتاین بود. روش کار: بدین منظور، مجموعاً، تعداد 67 گاو نر از دو ایستگاه اصلاح نژاد شمالغرب کشور (41 گاو نر) و مرکز بهبود شیر کشور (26 گاو نر) که بین سالهای 1382 تا 1392 در خط تولید اسپرم­ ­ بودند، انتخاب شد. در این راستا، چهار صفت مربوط به کیفیت منی، شامل: حجم انزال، غلظت اسپرم، درصد اسپرم زنده قبل انجماد و درصد اسپرم زنده بعد ذوب انتخاب شد. ارزیابی چندشکلیهای نوکلئوتیدی موجود در دو جایگاه ژن لپتین ( ناحیه اگزون 2 و اینترون 2) به روشPCR-RFLP و در ژن گیرنده هورمون رشد ( ناحیه پروموتور) با روش PCR-SSR انجام شد. نهایتا، با استفاده توام اطلاعات فنوتیپی و مولکولی، پارامترهای ژنتیکی با روش آمار بیزی و نمونه­ برداری گیبس برآورد گردید. نتایج: در خصوص نتایج مولکولی، در کلیه جایگاههای ژنهای مورد بررسی در گاوهای نر مورد مطالعه، چند­ شکلی نوکلئوتیدی مشاهده گردید. همچنین، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل تک­ صفته مدل حیوانی جهت برآورد وراثت­ پذیری برای صفات حجم منی، جمعیت اسپرم، درصد اسپرم زنده قبل انجماد و بعد ذوب بترتیب 22/0، 14/0، 20/0، 10/ و در آنالیز چند­ صفته، به ترتیب 11/0، 19/0، 24/0، 23/0 بدست آمد. متعاقباً، بیشترین همبستگی های فنوتیپی و ژنتیکی بترتیب مربوط به صفات درصد اسپرم زنده قبل انجماد با درصد اسپرم زنده بعد ذوب به مقادیر 031/11 ± 912/0، و درصد اسپرم زنده قبل انجماد با جمعیت اسپرم، 170/0 (05/0> (P بود. نتیجه گیری نهایی: نتایج مطالعه حاضر، نشان داد که مقادیر وراثت­ پذیری برای صفات مختلف کیفیت منی مقدار کم تا متوسط است لذا، روند پیشرفت ژنتیکی برای بهبود خصوصیات منی کند بوده و شاید بتوان با بهبود شرایط محیطی بهبود نسبی خصوصیات منی را بدست آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 308

دانلود 170 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  46
 • صفحات: 

  1-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  64
 • دانلود: 

  148
چکیده: 

مقدمه بر اساس پژوهش های گذشته، با وجود این که اشتیاق شغلی معلمان یکی از موارد با اهمیت در نظام تعلیم و تربیت می باشد، ولی در ایران کم تر به این موضوع پرداخته شده است. از سوی دیگر، هوش هیجانی معلم، تاثیر بسزایی در تعامل معلم با دانش آموزان و اثربخشی آموزش دارد. به همین دلیل، این پژوهش با هدف بررسی مدل ارتباطی بین هوش هیجانی و اشتیاق شغلی و نقش واسطه ای کمال گرایی مثبت و منفی در بین معلمان متوسطه دوم شیراز انجام شد. روش این پژوهش، یک پژوهش کاربردی به روش پژوهش همبستگی است و به گونه خاص از نوع مدل یابی معادلات ساختاری می باشد. در این پژوهش، جامعه آماری، معلمان دبیرستان های متوسطه دوم چهار ناحیه شیراز در سال تحصیلی 99-1398 است که از طریق روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای و با استفاده از فرمول کوکران و خطای 5 درصد حجم تقریبی نمونه مورد نیاز مشخص شد و 128 نفر زن و 103 نفر مرد به عنوان نمونه پژوهش، انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش، از پرسش نامه های هوش هیجانی شات (1998)، اشتیاق شغلی شاوفلی (2002) و کما ل گرایی تری شورت (1995) استفاده و روایی و پایایی آن ها نیز بررسی شد. به منظور ارزیابی مدل های مفروض از روش معادلات ساختاری نرم افزار SPSSوAMOS استفاده گردید. یافته ها یافته های پژوهش نشان می دهد که کمال گرایی مثبت و منفی، هر دو نقش واسطه ای معناداری میان هوش هیجانی و اشتیاق شغلی دارند. افزایش کمال گرایی مثبت و کاهش کمال گرایی منفی، به طور غیر مستقیم، باعث افزایش اثر هوش هیجانی بر اشتیاق شغلی می شود. نتیجه گیری بر اساس مدل ذکر شده در پژوهش، با تدوین برنامه هایی به منظور افزایش مهارت هوش هیجانی معلمان، افزایش کمال گرایی مثبت و کاهش کمال گرایی منفی می توان اشتیاق شغلی را افزایش داد و از آنجا که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با اشتیاق شغلی معلمان رابطه مستقیم معنادار دارد، بنابراین، برنامه تدوین شده، موجب اثربخشی بیش تر معلم در کلاس درس می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 64

دانلود 148 استناد 0 مرجع 0
litScript