نتایج جستجو

23002

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2301

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  308-315
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1246
 • دانلود: 

  306
چکیده: 

مقدمه: پرپتین پپتیدی است که در وزیکول های ترشحی سلول های بتای پانکراس ذخیره و همراه با انسولین ترشح می شود. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه آثار فعالیت ورزشی هوازی و محدودیت دریافت کالری بر سطوح سرمی پرپتین و HOMA-IR (Homeostatic model assessment) در زنان چاق کم تحرک بود.مواد و روش ها: 40 نفر از زنان مراجعه کننده به خانه های سلامت، به طور تصادفی در چهار گروه فعالیت ورزشی هوازی (تجربی 1)، محدودیت دریافت کالری (تجربی 2)، فعالیت هوازی به همراه محدودیت دریافت کالری (تجربی 3) و گروه شاهد قرار گرفتند. برنامه تمرینی در گروه تجربی 1 شامل 16 هفته فعالیت ائروبیک و دویدن بر روی تردمیل به مدت 105.18±5.63 دقیقه در هر هفته 4 جلسه؛ بود. در گروه تجربی 2 از یک رژیم غذایی با محدودیت دریافت کالری معادل انرژی مصرفی گروه 1 استفاده گردید. آزمودنی های گروه تجربی 3 نیز از برنامه تمرینی مشابه گروه 1 با زمان 66.85±5.34 دقیقه، سه جلسه در هفته، و برنامه رژیم غذایی گروه تجربی 2 با نصف محدودیت دریافت کالری به صورت ترکیبی استفاده کردند.یافته ها: وزن، نمایه توده بدن، نسبت دور کمر به دور لگن (WHR) و HOMA-IR در همه گروه های تجربی کاهش معنی داری داشت. نتایج حاکی از کاهش قابل توجه سطوح سرمی پرپتین، معادل با 21.97، 28.32 و 27.11 درصد به ترتیب در گروه های تجربی 1، 2 و 3 بود. بین تغییرات سطح سرمی پرپتین با تغییرات وزن، HOMA-IR و WHR همبستگی معنی داری مشاهده شد (p<0.05).نتیجه گیری: با توجه به رابطه پرپتین و مقاومت به انسولین و هم چنین تاثیرپذیری آن ها از تمرین ورزشی هوازی و محدودیت دریافت کالری، ممکن است پرپتین، نقش ویژه ای در برنامه های کنترل وزن و پیشگیری از ابتلا به دیابت ایفا نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 1246

دانلود 306 استناد 0 مرجع 23
نویسندگان: 

MEHRANFAR F. | BORDBAR A.K. | AMIRI R.

نشریه: 

BIOMACROMOLECULAR JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  69-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  73899
 • دانلود: 

  16714
چکیده: 

Curcumin (CUR) is the active curcuminoid with many physiological, biochemical, and pharmacological properties. Solubility and stability of CUR is the limiting factors for realizing its therapeutic potential. Bovine b-casein is an abundant milk protein that is highly amphiphilic and self-assembles into stable micellar nanoparticles in aqueous solution. b-Casein nanoparticle can solubilize CUR molecules. In the present study, we introduced a drug-delivery system comprising hydrophobic anticancer drug, CUR, entrapped within b-casein-based nanoparticles. The interaction of CUR with b-casein was investigated using steady-state fluorescence spectroscopy and molecular docking calculation. Results showed that at pH 7, CUR molecules bind to b-casein micelle and formed complexes through hydrophobic interactions. Forster energy transfer measurements and molecular docking studies suggested that CUR molecules bind to the hydrophobic core of b- casein. The binding parameters including number of substantive binding sites and the binding constant were evaluated by fluorescence quenching method. Additionally, the cytotoxicity of free CUR and CUR-b-casein complex to human breast cancer cell line MCF7 was evaluated in vitro. The study revealed that the CUR-b-casein complex exhibited better cytotoxic effects on MCF7 cells compared to equal dose of free CUR.

آمار یکساله:  

بازدید 73899

دانلود 16714 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1177-1202
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  305
 • دانلود: 

  190
چکیده: 

مستند سازی از قدم های اولیه و اساسی در بهبود هر فرآیند تولیدی است که متأسفانه جایگاه درخوری در بخش کشاورزی کشور ندارد. مستندسازی فرآیند تولید یک محصول در کشاورزی شامل تهیه کلیه اطلاعات و فعالیت هایی است که سیر تولید آن محصول از مرحله آماده سازی بستر بذر تا برداشت را نشان می دهد. در این مطالعه به منظور بهره گیری از این ابزار در جهت بهبود فرآیندهای تولید گندم (Triticum aestivum L. ) در دو سیستم آبی و دیم استان گلستان، کلیه فعالیت ها و مصرف نهاده ها که هر مدیر مزرعه در طی سه سال گذشته به طور معمول انجام داده یا مصرف کرده است، در 540 مزرعه با مدیریت های مختلف ثبت گردید. نتایج مستندسازی نشان داد که میانگین مساحت مزارع آبی بیشتر از دیم بود. اکثر مزارع آبی قبل از گندم زیر کشت دو محصول تابستانه ی سویا Glycine max L. )) و برنچ (Oryza sativa L. ) بودند، بیشتر مزارع دیم محصول تابستانه نداشته و اکثر مزارع در سال قبل نیز زیر کشت گندم و جو (Hordeum vulgare L. ) بودند. اکثر تولیدکنندگان گندم آبی و دیم از گاوآهن و دیسک به عنوان خاک ورزی اولیه استفاده کرده اند. همچنین بیشترین نوع ادوات کشت در تولید گندم در هر دو سیستم، خطی کار بود. رقم مروارید بیشترین رقم مورد استفاده در هر دو سیستم کشت گندم دیم و آبی بود. مقدار بذر مصرفی در سیستم دیم بیشتر و تاریخ کشت نیز از گستردگی زمانی بیشتری نسبت به کشت آبی برخوردار بود. 50 درصد از مزارع مورد بررسی در بخش آبی و دیم به ترتیب حداقل از 95 و 70 کیلوگرم نیتروژن خالص استفاده کردند. در هر دو سیستم بیشترین استفاده از علف کش مربوط به گرانستار و تاپیک، بیشترین استفاده از قارچ کش مربوط به تیلت و بیشترین استفاده از آفت کش دیازینون بود. ترجیح کشاورزان به استفاده از روش های سنتی آبیاری برای مزارع بود. دامنه زمانی برداشت گندم از اواسط اردیبهشت تا اواخر خرداد بود. میانگین عملکرد گندم آبی 3845 کیلوگرم در هکتار بود که از دیم با عملکرد 3145 کیلوگرم در هکتار بیشتر بود. نتایج این مطالعه با ارایه تصویری کلی از زیر فرآیندهای تولید گندم در سیستم های آبی و دیم و مشخص سازی دقیق مقدار و زمان ورود نهاده ها به فرآیند تولید امکان ارزیابی های جامع نگر تولید گندم در گلستان از دیدگاه های زیست محیطی، اقتصادی و جامعه شناختی را میسر می سازد.

آمار یکساله:  

بازدید 305

دانلود 190 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  179-193
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  393
 • دانلود: 

  239
چکیده: 

برای انجام فعالیت های حفاظتی در برابر فرسایش خاک دانستن میزان حد قابل تحمل هدررفت خاک بسیار ضروری است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان حد قابل تحمل هدررفت خاک به روش ضخامت و بر اساس معادله پرکاربرد اسکیدمور و توسعه توابع انتقالی رگرسیونی در برآورد این ویژگی در حوضه بالادست سد درودزن انجام شد. برای این منظور تعداد 60 نیم رخ خاک با دستگاه بیل مکانیکی حفر و علاوه بر اندازه گیری عمق خاک، برخی از ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک سطحی (0 تا 30 سانتی متر) نیز در آزمایشگاه و صحرا اندازه گیری شد. از روش رگرسیونی خطی چندگانه و رگرسیون درختی برای توسعه توابع انتقالی استفاده شد. نتایج نشان داد مقدار حد قابل تحمل هدررفت خاک با استفاده از روش اسکیدمور با میانگین 04/1 تن در هکتار در سال از حداقل 29/0 تا حداکثر 25/2 تن در هکتار در سال متغیر بود. ماده آلی خاک با داشتن بیشترین ضریب استاندارد شده (64/0=Beta) و بیش ترین همبستگی (77/0-) با حد قابل تحمل هدررفت خاک مهم ترین ویژگی در برآورد این شاخص خاک بود. بر اساس آماره های ارزیابی، روش رگرسیون درختی با میانگین برآوردی حد قابل تحمل هدررفت خاک 08/1 تن در هکتار در سال و داشتن ضریب تعیین بالاتر در هر دو مجموعه داده وا سنجی (96/0=R2) و اعتبارسنجی (78/0=R2) و مقدار خطای کمتر در داده واسنجی (26/0 تن در هکتار در سال=RMSE) و اعتبارسنجی (13/0 تن در هکتار در سال =RMSE) کارآیی بیش تری در مقایسه با روش رگرسیونی چندگانه چندگانه با میانگین برآوردی حد قابل تحمل 13/1 تن در هکتار در سال داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 393

دانلود 239 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KAMBOH M.A. | SOLANGI I.B. | SHERAZI S.T.H. | MEMON S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  272-279
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  78824
 • دانلود: 

  32803
چکیده: 

The present study deals with the application of p-tert-butylcalix [4] arene based silica resin (4) for the removal of Congo Red (CR) from aqueous solution through batch-wise sorption. Different parameters such as pH, temperature, sorbent dosage and contact time were optimized to achieve better sorption results. It has been found that the sorption of CR dye on resin 4 was highly pH dependent and significant percent sorption (80%) was achieved at its original pH (i.e.5.8 pH). The equation isotherms and the thermodynamic parameters such as Gibbs free energy DG, enthalpy DH and entropy DS were also applied to evaluate experimental data. The positive and negative value of DH and DG demonstrates that sorption process is endothermic and spontaneous in nature. It has also been noticed that the Freundlich isotherm model could provide the best fit to describe the sorption equilibrium.

آمار یکساله:  

بازدید 78824

دانلود 32803 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  199-212
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  642
 • دانلود: 

  285
چکیده: 

تیتانیوم دارای اثرات سودمندی بر رشد، مورفولوژی، فیزیولوژی و همچنین فعالیت های متابولیسمی گیاهان دارد. از طرفی امروزه فناوری نانو دارای موارد استفاده ی گسترده ای در بخش کشاورزی است. به منظور بررسی اثر نانو ذرات تیتانیوم بر رشد و گلدهی اطلسی آزمایشی بر پایه طرح کاملا تصادفی طراحی و اجرا شد. فاکتور اول (A)، آبیاری با سه سطح شوری کلرید سدیم (0، 75 و 150 میلی مولار) بود. فاکتور دوم (B) به صورت دو سطح دی اکسید تیتانیوم و نانو دی اکسید تیتانیوم (وجود و عدم وجود نانو ذرات در دی اکسید تیتانیوم) و فاکتور سوم (C) به صورت شش غلظت 0، 5، 10، 15، 20 و 40 پی پی ام دی اکسید تیتانیوم و در 3 تکرار تعریف شد (شش غلظت ذکر شده هم در سطوح دی اکسید تیتانیوم و هم نانو دی اکسید تیتانیوم در نظر گرفته شد). نتایج نشان داد برهمکنش شوری، غلظت های دی اکسید تیتانیوم و وجود یا عدم وجود نانو ذرات بر مقدار کلروفیل و کارتنوئید، وزن اجزای گیاه، سطح برگ و تعداد گل اثر معنی داری داشته است. بیشترین مقدار کلروفیل کل در شاهد تنش و به ترتیب در غلظت های 20 و 40 پی پی ام دی اکسید تیتانیوم و 5 پی پی ام نانو دی اکسید تیتانیوم مشاهده شد. بیشترین سطح برگ در تیمار 15 پی پی ام نانو دی اکسید تیتانیوم به مقدار 608 سانتیمتر مربع بود. ضمن اینکه اطلسی های تیمار شده با 5 پی پی ام نانو دی اکسید تیتانیوم و در شرایطی که با آب مقطر آبیاری می شدند نسبت به سایر گیاهان قطر گل بیشتری (3/54میلیمتر) داشتند. به طور کلی محلول پاشی برگی دی اکسید تیتانیوم (در بیشترین سطح استفاده شده-40 پی پی ام) و نانو دی اکسید تیتانیوم (در کمترین غلظت های استفاده شد-5، 10 و 15 پی پی ام) بر بهبود اثرات حاصل از تنش موثر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 642

دانلود 285 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

رضیئی طیب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  15-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  475
 • دانلود: 

  208
چکیده: 

برای مدیریت بهینه ی منابع انرژی و تعین دقیق تقویم زراعی در مناطق مختلف کشور، شناسایی مناطق همگن از نظر رژیم دمایی بسیار ضروری است. از این رو، به منظور شناسایی رژیم های دمایی ایران از داده های دمای ماهانه ی 155 ایستگاه همدیدی پراکنده در سطح کشور در دوره ی آماری 1990 تا 2014 استفاده شد. با انجام تحلیل مؤلفه های اصلی بر روی ماتریس میانگین دمای ماهانه ی ایستگاه های مورد استفاده، 3 مؤلفه ی اول برای مطالعه ی بیشتر انتخاب شدند. در مرحله ی بعد با خوشه بندی به روش وارد بر روی ماتریس نمره ی استاندارد مؤلفه های انتخابی، ایستگاه های مورد مطالعه به هفت منطقه ی همگن دمایی با عنوان رژیم ساحلی عمان، رژیم ساحلی خلیج فارس، رژیم ساحلی خزری، رژیم کوهستانی، رژیم کوهستانی مرتفع، رژیم دشتی و رژیم گرمسیری گروه بندی شدند. رژیم دمایی کوهستانی با تابستان های تقریباً خنک و زمستان های سرد منطقه ی کوهستانی غرب و شمال کشور و رژیم دمایی دشتی نیز مناطق کم ارتفاع مرکز و شرق ایران را در بر می گیرند. ایستگاه های بسیار مرتفع مناطق کوهستانی کشور نیز در رژیم کوهستانی مرتفع خوشه بندی شدند که در مقایسه با رژیم دمایی کوهستانی، زمستان های سردتر و تابستان های خنک تری دارد. رژیم دمایی گرمسیری نیز به عنوان گرم ترین رژیم دمایی کشور، جنوب غرب و بخشی از جنوب ایران را در بر می گیرد. ایستگاه های کرانه های ساحلی دریای خزر در شمال و دریای عمان و خلیج فارس در جنوب کشور نیز به ترتیب با رژیم دمایی ساحلی خزری، رژیم ساحلی دریای عمان و رژیم ساحلی خلیج فارس مشخص می شود که در مقایسه با دیگر رژیم های دمایی ایران از اعتدال دمایی بیشتری در طی سال برخوردارند. نقش ناهمواری ها، عرض جغرافیایی و منابع آبی دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس در شکل گیری رژیم های دمایی به خوبی دیده می شود. رژیم های دمایی به دست آمده می تواند به مدیریت بهتر منابع انرژی، توسعه ی برنامه های گردشگری، تعیین دقیق تر تقویم زراعی مناطق مختلف کشور و نیز شناسایی گیاهان مناسب برای کاشت در آن ها کمک کند.

آمار یکساله:  

بازدید 475

دانلود 208 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  95-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  136367
 • دانلود: 

  51342
چکیده: 

Background: Leptin is a polypeptide hormone secreted by white adipose tissue in proportion to body energy. Although the participation of leptin in female reproduction is well established, any role in male reproductive function is at best tenuous.Objective: The objective of this study was to compare the leptin concentration in human seminal plasma and then the relationships between seminal leptin and semen parameters were evaluated.Materials and Methods: Semen samples were provided from 71 men; normozoospermic (n=22), asthenozoospermic (n=31) and oligoasthenozoospermic (n=18) referring to Jichi Medical University Hospital for in vitro fertilization-embryo transfer (IVF-ET) treatment.  After liquefaction, all sperm specimens were evaluated for sperm parameters and motility characteristics by computer-assisted semen analysis (CASA) system. After semen analysis, concentrations of leptin in seminal plasma of all groups were measured by ELISA.Results: The mean concentrations of leptin in seminal plasma of normozoospermic, asthenozoospermic and oligoasthenozoospermic men were 0.75±0.09 ng/ml, 0.8±0.14 ng/ml and 0.8±0.15 ng/ml, respectively. A trend was observed for a lower leptin concentration in seminal plasma of normozoospermic men compared with asthenozoospermic and oligoasthenozoospermic men. There was a significant negative correlation between seminal plasma leptin concentration with sperm motility (p<0.05) and Curvilinear Velocity of the sperm kinetic parameter (p<0.01).Conclusion: It was demonstrated that there was a significant correlation between seminal leptin with the sperm motility.

آمار یکساله:  

بازدید 136367

دانلود 51342 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1343-1356
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  283
 • دانلود: 

  160
چکیده: 

بهبود رشد گیاه زراعی با کاربرد کود نیتروژن می تواند به میزان قابل توجهی عملکرد محصول را افزایش و بازده اقتصادی را بهبود بخشد. با این حال، استفاده بیش از حد از کود نیتروژن در نظام های کشت فشرده منجر به کاهش کارایی زراعی مصرف نیتروژن، افزایش انتشار گاز های گلخانه ای و آلودگی آب و خاک شده است. غلظت نیتروژن بحرانی (Nc) حداقل نیتروژن مورد نیاز برای حداکثر رشد گیاه است و می تواند به عنوان ابزاری برای مدیریت دقیق نیتروژن در طی فصل رشد استفاده شود. مطالعه فعلی با هدف تعیین منحنی رقیق شدن غلظت نیتروژن بحرانی بر مبنای ماده خشک برگ (LDM) در کلزای بهاره (Brassica napus L. ) انجام شد. برای این منظور، یک آزمایش مزرعه ای با هفت سطح مصرف صفر، 50، 100، 150، 200، 250 و 300 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار انجام گرفت و ماده خشک و غلظت نیتروژن برگ دو رقم کلزای بهاره در طی فصل رشد اندازه گیری شد. منحنی رقیق شدن غلظت نیتروژن بحرانی برگ کلزای بهاره با رابطه Nc=5. 08LDM-0. 06 توصیف شد. شاخص تغذیه نیتروژنی (NNI) بسته به میزان مصرف نیتروژن در رقم دلگان از 72/0 تا 14/1 و در رقم هایولا 401 از 53/0 تا 15/1 متغیر بود. کمبود نیتروژن تجمعی (Nand) در رقم دلگان بین 61/11-و 09/107 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و در رقم هایولا 401 بین 22/24-و 64/129 کیلوگرم نیتروژن در هکتار تعیین شد. همبستگی مثبت معنی داری بین اختلاف میزان مصرف نیتروژن (Δ N) با تغییرات شاخص تغذیه نیتروژنی (Δ NNI) و کمبود نیتروژن تجمعی (Δ Nand) وجود داشت. به طور کلی، منحنی رقیق شدن غلظت نیتروژن بحرانی و شاخص تغذیه نیتروژنی و کمبود نیتروژن تجمعی مشتق از آن به خوبی وضعیت محدودیت و عدم محدودیت تغذیه نیتروژنی را در دو رقم کلزای بهاره مشخص کرد و می تواند به عنوان شاخص قابل اطمینانی از وضعیت نیتروژن گیاه زراعی در طی فصل رشد استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 283

دانلود 160 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  159-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  263
 • دانلود: 

  159
چکیده: 

زمینه مطالعاتی: در پرواربندی گوسفند، جو به عنوان یک غله بومی تنها منبع تأمین نشاسته در جیره است؛ اما با توجه به سریع التجزیه بودن نشاسته جو در شکمبه که موجب کاهش pH و بروز اسیدوز و درنتیجه، افت عملکرد دام می شود، جایگزینی این غله با غلات دیگری همانند ذرت که سرعت تجزیه پایین تری دارد، مفید به نظر می-رسد. هدف: در این مطالعه اثر جایگزینی جو با انواع ذرت فرآوری شده بر عملکرد، قابلیت هضم خوراک، متابولیت های شکمبه، کیفیت لاشه و سودآوری اقتصادی بره های نر پرواری مورد بررسی قرار گرفت. روش کار: آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 7 تیمار شامل: جیره شاهد (100 درصد جو)، 2-50: 50 جو و ذرت آسیاب شده، 3-100 درصد ذرت آسیاب شده، 4-50: 50 جو و ذرت ورقه شده با بخار، 5-100درصد ذرت ورقه شده با بخار، 6-50: 50 جو و ذرت پلت شده، 7-100 درصد ذرت پلت شده انجام شد. به هر تیمار 5 تکرار تعلق گرفت و در کل، 35 راس بره به مدت 84 روز مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج: مقایسات مستقل نشان داد که در دوره های 14، 28، 42 و 56 روزگی تمام تیمارها وزن بالاتری نسبت به تیمار شاهد داشتند (05/0P<). در کل دوره بیشترین میزان ضریب تبدیل غذایی با مقدار 62/8 مربوط به تیمار شاهد و کمترین میزان آن با مقدار 22/6 مربوط به تیمار50% ذرت آسیاب شده بود. تیمار 100 درصد ذرت پلت شده و تیمار شاهد با میانگین 79/1 و 52/1 به ترتیب، بیشترین و کمترین مقدار مصرف ماده خشک را داشتند (05/0P<). همچنین، تیمارها اثری بر وزن لاشه و قابلیت هضم ماده خشک نداشتند، ولی وزن دنبه و نسبت وزن دنبه به لاشه در تیمار 100% ذرت آسیاب شده بیشترین مقدار بود (05/0P<). علاوه بر این، طبق نتایج تحلیل اقتصادی، جیره 100 درصد ذرت آسیاب شده بیشترین میزان تأثیر نسبی بر سودآوری را داشت. نتیجه گیری نهایی: نتایج این مطالعه مشخص کرد که استفاده از ذرت در جیره یا جایگزینی 50 درصد از جو با ذرت، می تواند عملکرد رشد و سودآوری بره پرواری را بهبود دهد. همچنین، ذرت پلت شده در بین جیره های حاوی ذرت، می تواند افزایش وزن و ماده خشک مصرفی بیشتری ایجاد نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 263

دانلود 159 استناد 0 مرجع 0
litScript