نتایج جستجو

22632

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2264

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

کاملی شیلان | یوسفی فریده

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1 (پیاپی 1-76)
 • صفحات: 

  108-127
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  685
 • دانلود: 

  350
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه گری خودکارآمدی در رابطه ی بین ارزش های فرهنگی (فردگرایی، جمع گرایی) و نشاط ذهنی در گروهی از دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه شیراز بود. مشارکت کنندگان 448 نفر از دانشجویان بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و مقیاس نشاط ذهنی ریان و فردریک، پرسش نامه خودکارآمدی موریس و نسخه کوتاه مقیاس فردگرایی و جمع گرایی افقی و عمودی سیواداس و همکاران را تکمیل کردند. روایی و پایایی پرسش نامه های پژوهش نیز با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی و ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی و تایید قرار گرفت. برای تحلیل داده های توصیفی و ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش از نرم افزار SPSS و برای آزمون فرضیه ها و مدل پژوهش از نرم افزار AMOS استفاده شد. یافته ها نشان دادند که مدل پژوهش با داده های جمع آوری شده برازش مطلوبی دارد. همچنین یافته ها نشان دادند که اثر مستقیم ارزش های جمع گرایی و فردگرایی بر نشاط ذهنی مثبت و معنی دار است. اثر مستقیم ارزش های فردگرایی بر خودکارآمدی نیز مثبت و معنی دار بود. همچنین فردگرایی با واسطه گری خودکارآمدی توانست نشاط ذهنی را پیش بینی کند، اما اثر واسطه ای خودکارآمدی در رابطه ی بین جمع گرایی و نشاط ذهنی معنی دار نبود. به طور کلی یافته های پژوهش نقش ارزش های فرهنگی و خودکارآمدی را در تبیین نشاط ذهنی نشان می دهند. بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که به منظور ارتقای سطح نشاط ذهنی دانشجویان باید به ارزش های فرهنگی و نیز افزایش خودکارآمدی آنها توجه شود.

آمار یکساله:  

بازدید 685

دانلود 350 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  625-635
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  723
 • دانلود: 

  393
چکیده: 

افزایش سطح گازهای گلخانه ای، تخریب محیط زیست و جنگل زدایی به همراه کاهش ظرفیت زیستی کره زمین جهت پاسخ دهی به نیازهای بشر از مهم ترین نگرانی ها در سطح جهانی به شمار می رود. در این پژوهش با استفاده از مفهوم ردپای اکولوژیک، پایداری حوزه آبخیز کال شور واقع در شهرستان سبزوار مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های تحقیق نشان می دهند که کل ردپای اکولوژیک حوزه برابر با 1076337 هکتار است و با مد نظر قرار دادن مساحت حوزه (243231 هکتار)، کسری اکولوژیک حوزه به میزان1052105 هکتار زمین، قابل توجه است. از این مقدار بخش مصرف آب با 48 درصد بیشترین میزان کسری و بخش های حمل ونقل نیز با 15 درصد از کل کسری زمین حوزه آبخیز، کمترین نقش را در ناپایداری این منطقه دارد. لذا می توان ردپای اکولوژیکی را به عنوان یک ابزار مناسب برای ارزیابی آثار محیط زیستی در مقیاس درون شهری و نیز ارزیابی پایداری اکوسیستم ها بکار برد و از راهکارهایی مانند: آموزش و ارتقای سطح آگاهی مسئولان، اصلاح الگوی مصرف در رابطه با مولفه های آب، غذا و حمل و نقل، توسعه زیرساخت های ارتباطی و برطرف کردن کمبودهای موجود بخصوص در زمینه مصرف آب و سازمان دهی و نظام مند کردن ساخت و سازها به منظور هماهنگی با محیط زیست بهره جست.

آمار یکساله:  

بازدید 723

دانلود 393 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  179-187
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2819
 • دانلود: 

  20335
چکیده: 

Background & Aims: Diabetes is a chronic progressive disease that has physical, metabolic, social and psychological challenges and increases the risk of concomitant mental health problems (1). Accelerated macrovascular complications in type 2 diabetes are due in part to increased metabolic side effects such as elevated cholesterol and LDL (4). In this regard, research has shown that there is a close relationship between fat percentage, body mass index and insulin concentration (5). Because the challenges of diabetes affect many aspects of patients' daily lives and their families, psychosocial assessment and treatment is a vital part of comprehensive diabetes care. The diabetic must accept that he or she may have diabetes-related complications,The patient should consider themselves an important member of the diabetes care team, not the person being cared for by the treatment team. Emotional stress can cause behavior change so that the other person does not follow their own diet, exercise, and treatment (6). For this reason, researchers have long used various methods to reduce the negative effects of diabetes, so that the effect of physical activity in the treatment of type 2 diabetes has long been known (7). Although a lot of research has been done in this field, but there is a big difference between the results of research (8). Regarding the treatment of mental problems of diabetic patients, considering that the use of sedatives and other drugs is always associated with many side effects, and today in the global medical system, more efforts are made to prevent and treat diseases without the use of drugs. It seems that participating in a regular and codified exercise program can play a major role in reducing the effects of diabetes, improving mental health and reducing the negative psychological effects of diabetes. Due to the conflicting results of research, researchers are trying to use different training methods to get the best results, so it seems necessary to design new protocols and study their impact on various factors. Also, considering that there is little research that in addition to examining the effect of aerobic exercise on metabolic side effects has examined the effect of these exercises on psychological factors in diabetic patients, the researcher seeks to answer the question of whether pyramidal aerobic exercise on cholesterol, HbA1c, LDL, affect anxiety and stress in type 2 diabetic patients? Methods: For the present quasi-experimental study, which was performed with a pre-testpost-test design, 30 patients with type 2 diabetes in Zabol city were selected by convenience sampling and randomly divided into two groups. The research method was that 24 hours before and 48 hours after the last training session from the beginning of the research, the research variables in the pre-test were measured using blood sampling and Beck Anxiety and Stress Questionnaires. The training protocol in the present study included 8 weeks, 3 sessions per week and each training session included 45-60 minutes of pyramidal aerobic training in 3 stages. The volume of each training interval based on the intensity of training and the ability of the subjects started from light intensity in the first interval and increased in each interval. Resistance was also calculated using the reserve heart rate of each individual using the caronene formula (20). In order to observe the principle of overload, the training time was started from 15 minutes and reached 35 minutes in the eighth week. To divide the time in each interval, the total training time was divided into 3 parts,In the first 1. 2, light exercise was performed (50-35% of the reserve heart rate). In the second interval, the training, which included the remaining 2. 3 of the training time, was performed with an intensity of 50-65% of the reserve heart rate. The rest time between each interval was 3 minutes. Finally, descriptive statistics (tables and graphs) and Shapiro-Wilk tests, paired t-test and independent t-test were used for statistical analysis of data. Results: The results showed that after 8 weeks of pyramidal aerobic training, cholesterol, LDL, HbA1c, depression, anxiety and stress in the experimental group were significantly reduced in the post-test compared to the pre-test. However, in the post-test control group, this value increased compared to the pre-test, but was not statistically significant. The results were compared with the control group to ensure that the decrease in research variables was due to the present research protocol. Control can be confidently reported that the changes were due to the training protocol. Concluson: Findings of this study showed that 8 weeks of aerobic exercise significantly reduced total cholesterol, HbA1C, LDL, anxiety, depression and stress in patients with type 2 diabetes. In the above explanation, it can be said that research has shown that muscle contraction has an insulin-like role and sends a large amount of glucose into the cell to be used for energy production. 33 Muscle contraction increases membrane permeability to glucose, possibly due to an increase in the number of glucose transporters in the membrane. Exercise (Glut4) increases plasma in trained muscles, which improves Glut4 levels of insulin on glucose metabolism (28). In the above explanation, it can be said that physical activity in women increases the level of progesterone and this increase reduces psychological symptoms such as anxiety. In general, physical activity seems to improve mood symptoms, including anxiety, by the mechanism of action on cerebral endorphins (34). Physical activity increases the efficiency of the mind, the feeling of freshness and health, and provides a good mental attitude to life, provides mental health. Women are more affected by the psychological factors of physical activity than men and their sense of well-being increases more than men (35). Research has shown that anxiety and stress are caused by a lack of self-confidence in people. As Farad's social interactions increase in team sports, their self-esteem improves and self-confidence increases. On the other hand, team sports reduce stress and anxiety. Although self-confidence was not examined in the present study, it may be one of the mechanisms related to the findings of the present study.

آمار یکساله:  

بازدید 2819

دانلود 20335 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

NAZARI A. | RAJABALIPOUR M.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  547-552
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  95092
 • دانلود: 

  49980
چکیده: 

Let {jm: m e M} be a generalized frame in Hilbert space H with frame bounds 0 < A £ B < ¥ and the analysis operator T: H ® L2 (m). The paper studies the relation between (space) redundancy (TH)^ and (norm) redundancy A. Also, in case dimH <¥, the effect of the redundancies on the reduction of the total energy of noise is studied.

آمار یکساله:  

بازدید 95092

دانلود 49980 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1
 • صفحات: 

  99-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  58546
 • دانلود: 

  29245
چکیده: 

Introduction: Bone mineral density (BMD) was known to be lower in multiple sclerosis (MS) patients at both the lumbar spine and hip. Several factors have been shown to be related to osteoporosis and MS including Matrix metalloproteinase 9 (MMP-9), Osteopontin (OPN), Osteocalcin (OC), receptor activator of nuclear factor Kappa-B ligand (RANKL), osteoprotegrin (OPG), C-reactive protein (CRP), PTH and Vitamin D. Interfron beta-1b (IFN beta 1-b) is one of the medications that is applied in the management of MS and has been shown to ameliorate disease activity and inhibit osteoporesis. The aim of this study was to investigate the effects of IFN-1b1 and IFN-1ba plus Ca-Vit D3 on BMD, EDSS and the abovementioned factors in MS patients.Methods: Thirty-six patients with chronic progressive MS who have been receiving IFN beta-1b or IFN beta-1b plus VitD3-Ca were enrolled as a target group and 38 age and sex matched cases were considerated as a control group in the study. The level of serum CRP, MMP-9, OPN, OC, RANKL and OPG were investigated by ELISA. BMD was measured by dual-energy x-ray absorptiometery.Results: BMD of L4 were lower in MS patients receiving IFN beta-1b or IFN beta-1b and VitD3-Ca in comparison to control (p<0.01), but there were no significant difference in BMD of femur neck, wards triangle, greater trochanter, L2, L3, L4 and total lumbar. We did not observe any difference in hsCRP, MMP-9, OPN, OPG, RANKL, OC and Vit D3. However PTH levels were significantly lower in MS patients receiving IFN-1ba plus Ca-Vit D3 compared to control (P<0.05). Multiple linear regressions revealed that BMI was positively correlated with BMD in femur neck (b=0.27; p=0.026), greater trochanter (b=0.32; p=0.007), L2 (b=0.31; p=0.01), L4 (b=0.4; p=0.0) and lumbar (b=0.4; p=0.001). In multivariate linear analysis, after BMD adjustment for BMI as covariate, it was observed that OPG were independent predictor of BMD in L4 (r2=0.78; p=0.02) and Lumbar (r2=0.74; p=0.03), MMP-9 was correlate with lumbar BMD (r2=0.731; p=0.046), and PTH with BMD L3 (0.647; p=0.008).Conclusion: We found that patients receiving IFN-1b1 or IFN-1ba plus Ca-Vit D3 show ameliorated BMD and other factors associated with osteoporosis in MS.

آمار یکساله:  

بازدید 58546

دانلود 29245 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  382
 • دانلود: 

  195
چکیده: 

زمینه مطالعاتی: مرغ شاخدار یا مرغ مروارید نام رایج از هفت گونه پرندگان گالیناکوس از خانواده نومیدیدا است که گوشت و تخم آنها مقبولیت بالایی دارد. هدف: این پژوهش بهمنظور مقایسه کیفیت داخلی و خارجی، ترکیب شیمیایی و ترکیب اسید چرب زرده ی تخم مرغ مروارید آذربایجان شرقی با تخممرغ انجام شد. روش کار: بدین منظور تعداد 50 عدد تخم سالم بهصورت نمونهگیری تصادفی ساده از ایستگاه تحقیقات مرغ مروارید و تعداد 50 عدد تخممرغ سالم از فروشگاه معتبر خریداری شد. پس از نمونهبرداری تخمها بلافاصله به آزمایشگاه منتقل و صفات مرتبط با کیفیت تخم بهصورت انفرادی اندازهگیری شد. نتایج: میانگین صفات مرتبط با کیفیت خارجی و داخلی تخم مرغهای مروارید از قبیل وزن تخم، درصد و ضخامت پوسته، شاخص شکل تخم، حجم تخم، درصد زرده، درصد سفیده، واحد هاو، رنگ زرده به ترتیب 736 / 40 گرم، 604 / 15 درصد و 718 / 0 میلیمتر، 801 / 78، 035 / 42 سانتیمتر مکعب، 418 / 31 درصد، 977 / 52 درصد، 030 / 78 و 800 / 8 بود. میانگین این صفات در تخممرغ به ترتیب 371 / 61 گرم، 080 / 9 درصد و 665 / 0 میلیمتر، 852 / 76، 065 / 63 سانتیمتر مکعب، 334 / 31 درصد، 585 / 59 درصد، 075 / 75 و 70 / 4 اندازهگیری شد. میانگین کلسترول نمونههای زرده ی تخم مرغ مروارید و تخممرغ به ترتیب 1605 و 1391 میلیگرم در هر 100 گرم زرده اندازهگیری شد. برای تعیین ترکیب اسیدهای چرب زرده به روش کروماتوگرافی گازی تعداد 5 نمونه مخلوط بهصورت تصادفی انتخاب شد. بیشترین اسیدهای چرب زرده ی تخم مرغ مروارید مربوط به اسید پالمیتیک و اسید اولئیک و اسید لینولئیک بود که مقادیر آنها به ترتیب 27 / 28، 68 / 34، 13 / 20 درصد از کل اسیدهای چرب زرده و در تخممرغ خوراکی به ترتیب 17 / 29، 72 / 27 و 20 / 17 درصد از کل اسیدهای چرب زرده بود. میانگین مجموع اسیدهای چرب اشباع ) SFA ( و غیراشباع با چند پیوند دوگانه ) PUFA ( در زرده ی تخم مرغ مروارید به ترتیب 14 / 38 و 09 / 22 درصد و برای زرده ی تخممرغ 63 / 40 و 26 / 19 درصد اندازهگیری شد. نتیجهگیری نهایی: با توجه به نتایج این تحقیق، درصد پوسته، ضخامت پوسته، میزان کلسترول و چربی زرده ی، MUFAs، PUFAs و اسیدهای چرب امگا-6 تخم مرغ مروارید در مقایسه با تخممرغ بیشتر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 382

دانلود 195 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  157-175
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  344
 • دانلود: 

  199
چکیده: 

شهر کرمانشاه به دلیل وجود صنایع، ترافیک و توفان های گرد و غبار یکی از شهرهای آلوده کشور است. در این پژوهش پنج آلاینده PM10، CO، O3، NO2، SO2 با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه برای دو بازه ی زمانی امروز و فردا پیش بینی شدند. داده های مستقل شامل هفت کمیت هواشناسی دما، رطوبت نسبی، میزان دید، سرعت باد، نقطه شبنم، فشار، و بارش است. آزمون هم خطی و تکنیک انتخاب پیشرو برای حذف متغیر های ورودی اضافی و ایجاد زیر مجموعه ای از متغیرهای اثر گذار در پیش بینی استفاده شد. مدل بهینه با استفاده از شاخص هایRMSE, , NMSE IOA, R2 و FB برای هر آلاینده انتخاب گردید. نتایج نشان می دهد که مدل 2 با تعداد 6 کمیت مستقل برای پیش بینی غلظت آلاینده منوکسید کربن و دی اکسید نیتروژن مدلی بهینه است و برای پیش بینی آلاینده ازن مدل 5 با تعداد 3 کمیت ورودی مدل مطلوبی می باشد همچنین برای پیش بینی دی اکسید گوگرد مدل 6 با دو متغیر ورودی و برای پیش بینی ذرات معلق (PM10) مدل 4 با 4 متغیر ورودی مناسبترین مدل بوده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که استفاده از تکنیک انتخاب پیشرو برای بهینه سازی تعداد متغیرها سبب افزایش دقت و کاهش هزینه های پیش بینی خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 344

دانلود 199 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  69-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  153
 • دانلود: 

  141
چکیده: 

زمینه مطالعاتی: بیماران سلیاکی باید از مصرف محصولات دارای گلوتن اجتناب کنند. پس، برنامه ریزی برای تولید فرآورده های فاقد گلوتن و همچنین بهبود آن ها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لوپین گیاهی از خانواده حبوبات است که به علت داشتن محتوای پروتیینی بالا، علاوه بر اینکه ارزش تغذیه ای محصول را افزایش می دهد تاثیرات مثبتی بر حفظ رطوبت، بهبود بافت، افزایش ماندگاری و آرومای محصول می شود. هدف: در این پژوهش تاثیر آرد لوپین به عنوان منبع غنی از پروتیین و فیبر رژیمی بر ویژگی های کیک بدون گلوتن بررسی شد. روش کار: در این مطالعه، با استفاده از نرم افزار Design-Expert و طرحCombined D-optimal Design، 20 فرمولاسیون تولید شد و اثر آرد لوپین در سطوح 5، 10 و 15 %، نشاسته ذرت در سطوح 85، 90 و 95 %، صمغ های گوار و کاراگینان هر کدام در سطوح 1، 5/1 و 2 % بر ویسکوزیته خمیر، بافت و ویژگی های ارگانولپتیکی کیک بررسی شد. نتایج: نتایج سنجش ویسکوزیته نشان داد که آرد لوپین به علت فاقد گلوتن بودن، سبب کاهش ویسکوزیته و صمغ های گوار و کاراگینان با جذب آب، سبب افزایش ویسکوزیته شدند. بررسی آزمون بافت سنجی نشان داد که آرد لوپین و صمغ های گوار و کاراگینان باعث کاهش سختی بافت کیک شدند. نتایج ارزیابی های حسی نیز نشان داد که آرد لوپین و صمغ گوار سبب بهبود این ویژگی ها شدند اما صمغ کاراگینان در بهبود این ویژگی ها اثرگذار نبود. نتیجه گیری نهایی: با توجه به نتایج بدست آمده، فرمولاسیون با 15 % آرد لوپین، 85 % نشاسته ذرت، 1 % گوار و 1 % کاراگینان، دارای ویسکوزیته ای مناسب و بافتی نرم تر و مورد قبول تر بود و بیشترین امتیاز پذیرش کلی گرفت و به عنوان فرمولاسیون بهینه انتخاب گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 153

دانلود 141 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  81-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  295
 • دانلود: 

  393
چکیده: 

این تحقیق به منظور بررسی اهمیت و نقش ورنی بیابان به عنوان یک شاخص ژیومورفولوژیک برای مطالعه نوسانات اقلیمی ریگ گناباد انجام شده است. و بر این اساس ابتدا نمونه های ورنی از سطح منطقه جمع آوری گردید و جهت انجام مطالعات و تحلیل به آزمایشگاه منتقل گردید. بعد از انجام تحلیلهای مورد نیاز توسط میکروسکپ الکترون اسکن(SEM) و تحلیلهای انرژی-پراکنی اشعه X (EDAX) ویژگیهای فیزیکی ورنی همچون، مورفولوژی ضخامت، میکروچینه شناسی، عناصر شیمیایی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که ورنی دارای مورفولوژی ورقه ای بوده و فاقد لایه های متوالی می باشد که این نشان دهنده این است که ورنی در شرایط خشک شدید همراه با فعالیت شدید فرایندهای بادی و گرد و غبار در منطقه تشکیل گردیده است. مهمترین عناصر موجود در ورنی Si، Fe، K، Ca، Ti، Mg، Al و. . . بوده و مشخص گردید که میزان Si رس ها بیشترین مقدار را دارد و Fe آهن از میزان منگنز موجود در ورنی بیشتر بوده که خود نشان دهنده حاکمیت شرایط خشک در زمان تشکیل ورنی بوده است. همچنین بررسی نسبت کاتیونی ورنی نشان داد که شکل گیری ورنی باید به احتمال خیلی زیاد از حدود 10500 سال پیش اوایل هولوسن در کواترنری اخیر شروع شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده این است که ورنی بیابان و ویژگیهای آن می تواند به عنوان شاخصی برای بررسی نوسانات اقلیمی اواخر کواترنر مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 295

دانلود 393 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

دلوی اصفهان محسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  83-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  135
 • دانلود: 

  124
چکیده: 

زمینه مطالعاتی: با بکارگیری مدل های ریاضی میتوان به درک بهتر و بهینه سازی فرآیند حرارتی بعنوان تابعی از متغیرهای گوناگون با صرف هزینه و زمان کمتر دست یافت. هدف: در این مطالعه، کارآیی دو روش متفاوت مدل سازی عددی (تفاضل محدود در مقابل اجزاء محدود) برای پیش بینی دما در قوطی رب گوجه فرنگی در طی فرآیند پاستوریزاسیون مقایسه شد. روش کار: آزمایشات بر روی قوطی 400 گرمی رب گوجه فرنگی با بریکس 28 به ابعاد (400× 211) انجام شد و از آب گرم به عنوان عامل گرمایش استفاده شد. تغییرات دما در نقاط مختلف قوطی با استفاده از ترموکوپل و ثبات در فواصل زمانی معین اندازه گیری شد. برای توصیف انتقال حرارت در قوطی رب گوجه فرنگی با استفاده از حل عددی قانون دوم فوریه و با استفاده از روش های تفاضل محدود و اجزاء محدود دو مدل ریاضی توسعه داده شد. نتایج: نتایج مدل ها در مرحله اول با دو مدل تحلیلی تایید شد و سپس با داده های تجربی معتبرسازی شد. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که نتایج به دست آمده با استفاده از روش اجزاء محدود دقیق تر از روش اختلاف محدود است. نتایج همچنین نشان داد که نقطه سرد قوطی در مرکز هندسی قوطی قرار نداشته و بر روی مرکز شعاعی قوطی و در ارتفاع 60% از کف قوطی قرار دارد. نتیجه گیری نهایی: نتایج نشان دادند که مدل توسعه داده شده به شکل موفقیت آمیزی قادر به پیش بینی دما در نقاط مختلف قوطی در حین فرایند پاستوریاسیون می باشد و می توان انتظار داشت که با استفاده از مدل مذکور بتوان فرایند پاستوریزاسیون رب گوجه فرنگی را بهینه سازی نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 135

دانلود 124 استناد 0 مرجع 0
litScript