نتایج جستجو

13519

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1352

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  74
 • شماره: 

  70
 • صفحات: 

  133-151
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1852
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

در بسیاری نظام های حقوقی جهان، وجه التزام معنای تقریبا ثابتی داشته و به معنی مبلغ مقطوعی است که طرفین قرارداد مشخص می کنند تا در صورت نقض قرارداد از سوی متعهد، وی آن مبلغ را به متعهدله بپردازد. در مقابل، خسارت تنبیهی نوعی از خسارات است که دادگاه در صورت احراز سوء نیت، عمد یا بی احتیاطی عامل زیان در ورود زیان، وی را به پرداخت آن محکوم می کند؛ لذا، برخلاف وجه التزام، بیشتر بازدارندگی دارد و نه جنبه ترمیمی. نظام های حقوقی مختلف جهان، برخوردهای متفاوتی با این نوع خسارات دارند؛ به گونه ای که، این دو نهاد در بعضی کشورها مانند آمریکا به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته و گاه نیز در برخی نظام های حقوقی همچون انگلستان با محدودیت هایی مواجه است. در نظام حقوقی ایران، خسارت تنبیهی فقط در دعاوی بین المللی و در رفتار متقابل مورد حکم قرار می گیرد، لذا، در دعاوی داخلی باید از نهادهایی چون وجه التزام، خسارت معنوی، خسارت تاخیر تادیه و یا حتی دیه استفاده کرد؛ با این وجود، در بعضی موارد هیچ یک از این نهادها جایگزین کاملی نمی باشند و در حقوق داخلی ایران نیاز به تاسیس نهاد خسارت تنبیهی احساس می شود. به رغم آن که، وجه التزام نیز گاه به دلیل کمتر بودن ضرر وارده از میزان وجه التزام، دارای جنبه تنبیهی و غیرترمیمی است، این دو نهاد تفاوت های بسیاری دارند؛ از جمله این که، خسارت تنبیهی برعکس وجه التزام نمی تواند جنبه ترمیمی داشته باشد؛ افزون بر این، میزان خسارت تنبیهی را دادگاه مشخص می کند و نه طرفین قرارداد و مستلزم احراز عمد و سوء نیت است.

آمار یکساله:  

بازدید 1852

دانلود 87 استناد 0 مرجع 3
نویسندگان: 

MOHAMMADI B. | HOSSEINI TOUDESHKY H. | SADR M.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  99-113
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18844
 • دانلود: 

  9450
کلیدواژه: 
چکیده: 

In this paper, progressive damage and global failure of composite laminates under quasi-static, monotonic loading are investigated using 3D continuum damage mechanics.For this purpose, a finite element program has been developed using an eight-node 2D layered element including layer-wise plate theory. damage analysis of a single orthotropic layer under various uniform in-plane and transverse loading conditions, and laminate problems with diffuse damage under simply supported and distributed transverse loading conditions are performed. The effects of modeling parameters such as hardening rules and mesh densities along the laminate thickness and in-plane surface on the progressive damage response and global failure are also investigated.

آمار یکساله:  

بازدید 18844

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  23-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  160
 • دانلود: 

  73
چکیده: 

مدل های خرابی مبتنی بر مکانیک خرابی محیط های پیوسته در دهه های اخیر مورد توجه محققین حوزه خرابی در کامپوزیت ها قرار گرفته است. این مدل ها با درنظر گرفتن اثرات خرابی بر روی خواص مکانیکی کامپوزیت مورد بررسی و بدون مدل کردن دقیق هندسه خرابی، توانسته است که طیف وسیعی از مود های خرابی، بارگذاری ها و لایه چینی ها را تحلیل کند. این مقاله به تحلیل خرابی یک چند لایه کامپوزیتی دارای سوراخ مرکزی، با استفاده از مکانیک خرابی محیط های پیوسته می پردازد. در این مطالعه از مدل خرابی لادووز برای تحلیل خرابی استفاده شده است که در آن کرنش های ماندگار و افت سفتی ناشی از وقوع خرابی در چند لایه محاسبه می شود. این مدل به صورت زیربرنامه تعریف مدل های مادی در نرم افزار اجزاء محدود آباکوس پیاده شده و تحلیل خرابی برای چهار لایه چینی [02/902]s، [0/90/0/90]s، [452/-452]s و [0/90/45/-45]s انجام گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل عددی شامل چگونگی رشد و گسترش پارامتر های خرابی، کرنش های ماندگار و کانتور تنش برای لایه چینی های مختلف ارائه شده است. علاوه بر این، آنالیز حساسیت نسبت به اندازه سوراخ برای بررسی تاثیر اندازه سوراخ بر استحکام چندلایه انجام شده و همچنین تاثیر تغییر پارامتر مادی کرنش ماندگار بر اندازه کرنش های ماندگار مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحلیل مشخص شده است که با افزایش قطر سوراخ، استحکام چند لایه کاهش پیدا می کند و با بزرگ تر شدن پارامتر مادی کرنش ماندگار اندازه کرنش های ماندگار عرضی افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 160

دانلود 73 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ره پیک حسن | افکار حمید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  35-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  423
 • دانلود: 

  153
چکیده: 

در تحقق خسارت، زمان به عنوان یک وصف برای نتیجه تلقی می گردد و نمی تواند مستند کننده نتیجه به سبب شود. امکان ایجاد خسارت در هرلحظه از زمان، در صورت تحقق شرایط و اسباب وعدم تاثیر موانع، وجود دارد؛ اما ممکن است این خسارت به علت عدم برقراری رابطه علیت از یک بازه زمانی به بازه دیگری منتقل شده و دخالت عواملی، تحقق خسارت را تعجیل نموده یا به تاخیر بیندازد. عواملی که در این حالت، تحقق نتیجه را خواه یک باره یا به تدریج، زودتر از موعد مقرر خود رقم می زنند، عوامل تسریع کننده فرض می شوند. برخی نویسندگان با در نظر گرفتن این فرض که خسارت درواقع معلول یک علت خاص خواهد بود و تحقق آن براثر آن سبب درنهایت قطعی است لیکن به خاطر دخالت عوامل جدید، زودتر از موعد مقرر و بدون دخالت آن عوامل قطعی الحصول محقق شده، عامل تسریع کننده را از مسوولیت معاف کرده اند؛ اما قواعد مسوولیت مدنی، چنین نظری را با اشکال جدی مواجه می کند. همچنین در فرض تعدد این اسباب که در کنار یکدیگر زمان خسارت را به جلوتر منتقل می کند، شناسایی مسوولیت با پیچیدگی تعدد اسباب مواجه است.

آمار یکساله:  

بازدید 423

دانلود 153 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SHEN Z. | ZHANG Z.L. | WANG J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  140-145
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3989
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3989

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

HASHEMI S.A.H. | GHODRATI AMIRI GH. | HAMEDI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  24-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17077
 • دانلود: 

  5804
چکیده: 

Results of damage prediction in buildings can be used as a useful tool for managing and decreasing seismic risk of earthquakes. In this study, damage spectrum and C4.5 decision tree algorithm were utilized for damage prediction in steel buildings during earthquakes. In order to prepare the damage spectrum, steel buildings were modeled as a single-degree-of-freedom (SDOF) system and time-history nonlinear analysis was carried out to develop a set of SDOF structures. Then, damage index was used to prepare the damage spectrum. Data parameters required for training and evaluating the C4.5 decision tree algorithm were obtained from the results of damage spectra for steel structures and using Krawinkler damage index Also, two decision trees were trained based on quantitative indices. The first decision tree determined whether damage occurred in buildings or not and the second predicted severity of damage as repairable, beyond repair, or collapse. decision tree classification algorithm was used to predict damage to steel structures.

آمار یکساله:  

بازدید 17077

دانلود 5804 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

POLJANSEK K. | FAJFAR P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4489
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4489

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

IMLAY J.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  57
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  395-418
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5971
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5971

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

VERMA R.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  231-236
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4018
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4018

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

BAYAT CHADEGANI E. | FATAHI M. | TABEI A. | NAJARZADEH A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  SUPPL. (1)
 • صفحات: 

  87-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11566
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Background: Moderate intensity exercise enhances the endogenous enzymatic antioxidant defense system. The increase in antioxidant capacity in Heavy and prolonged high-intensity exercise is not sufficient and may result in the breaking capacity of detoxification reactions of compounds of oxygen to the body. It has been proven that after intense exercise Instead of increasing the antioxidant capacity the lipid peroxidation and muscle damage occurs. Consumption of antioxidants enhances the antioxidant status and may reduce the damaging effects of radicals during intense exercise.The purpose of this study was to review the studies that examined the association between antioxidant intake and muscle damage.Methods: In the present study two completely separate searches in PubMed and Google Scholar, Scopus and SID using antioxidants, muscle injury, exercise, vitamin C, ascorbic acid, vitamin E, extracts of articles with clinical trial similar articles were eliminated and a total of 8 papers were studied.Results: At present, evidence suggests that dietary supplements containing antioxidants to prevent oxidative stress and muscle damage after exercise is very beneficial.Conclusions: Some of the studies from Improved indicators of muscle damage in athletes after taking antioxidants have spoken; But there are studies that these effects have not been reported and this need for clinical trials and other studies will tell. It is also recommended that additional studies with larger sample size and with different doses and in different sports athletes will be scrutinized.

آمار یکساله:  

بازدید 11566

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
litScript