نتایج جستجو

2663

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

267

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  229-232
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  88
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

هدف از این تحقیق بررسی عملکرد سدهای اصلاحی رسوبگیر خشکه چین احداث شده درطول یک آبراهه بر مرفولوژی آبراهه و ترسیب رسوبات در یک منطقه کوهستانی خشک و نیمه خشک است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که عملکرد سدهای اصلاحی ایجاد شده در تله اندازی رسوبات ریز دانه در قسمت های مختلف آبراهه متفاوت است و در این بین سدهای انتهایی عملکرد بهتری داشته اند. از سراب آبراهه به سمت پایین دست، پهنای آبراهه افزایش یافته و میزان رسوبات تله انداخته شده توسط سدهای انتهایی بیشتر از رسوبات ترسیب شده در سراب آبراهه است.

آمار یکساله:  

بازدید 88

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  4-3
 • صفحات: 

  105-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1196
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

مقدمه: هدف از انجام این بررسی مقایسه میزان موفقیت دو نوع پست دم ( یک نوع تراشیده شده در لابراتور و یک نوع ایجاد شده در کلینیک) در افزایش گیر پروتز کامل فک بالا و مقایسه آن با حالت بدون پست دم بود.مواد و روشها : 10:بیمار با وضعیت سلامت مطلوب، ریج خوب بدون آندرکات، توبروزیته بدون آندرکان و بدون توروس کامی و اسکار جراحی انتخاب شدند. برای هر بیمار سه بیس ساخته شد:1 -  یک بیس بدون پست دم2 - یک بیس با پست -  دم لابراتواری3 -  یک بیس با پست - دم کلینیکینیروی لازم برای شکستن سیل خلفی در مورد هر بیس اندازه گیری شد. تحلیل آماری نتایج نشان می دهد که : یافته ها: 1 - گروه 2 و 3 نسبت به گروه 1 گیر بیشتری داشتند.2 - گروه 2 اندکی بیشتر از گروه 3 گیر داشت.نتیجه گیری: علی رغم گیر بیشتر گروه 2 نهایتا پست دم کلینیکی بیشتر قابل توصیه می باشد زیرا با ویژگی های آناتومیک دهان بیمار انطباق و سازگاری بیشتری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1196

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  227-241
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  74
 • دانلود: 

  57
چکیده: 

مقدمه: با توجه به استفاده از آلیاژ نیکل-کروم در رستوریشن های PFM (Porcelain Fused to Metal) و نیاز به دمای بالا جهت پخت پرسلن، محتمل است ریزساختار آلیاژ، مقاومت به کروژن و میزان آزادسازی یون ها تغییرکند. هدف این مطالعه تعیین تاثیر پخت های مکرر پرسلن بر مقاومت به کروژن و خصوصیات سطحی دو نوع آلیاژ نیکل-کروم بود. مواد و روش ها: از هریک از آلیاژهای نیکل-کروم فاقد برلیوم (dam Cast) و حاوی برلیوم (Super Cast) 24عدد دیسک تهیه و براساس دفعات پخت پرسلن به چهار زیرگروه اول (بدون پخت)، دوم (چهار پخت)، سوم (چهار پخت و یک پخت اصلاحی) و چهارم (چهار پخت و دو پخت اصلاحی) تقسیم شد. با دستگاه پتانسیواستات الکتروشیمیایی، مقاومت به کروژن اندازه گیری شد. نمونه ها 30 روز در بزاق مصنوعی فوزایاما با pH 5 و دمای° C 37 قرار گرفتند و با روش ICP-AES آزادسازی یونها اندازه گیری شد. بررسی سطح با میکروسکوپ نوری متالورژیک و الکترونی روبشی انجام گردید. آنالیز داده ها در نرم افزار SPSS با سطح معناداری 05/0 صورت گرفت. یافته ها: امپدانس دو آلیاژ با افزایش تعداد پخت ها به صورت معناداری کاهش یافت. پخت های اصلاحی(زیرگروه سوم و چهارم) باعث کاهش معناداری در امپدانس و مقاومت به کروژن در آلیاژSuper Cast نسبت به نمونه های پخت پرسلن گردید اما در آلیاژ dam Cast این کاهش معنادار نبود. میزان یون های آزاد شده در هر دو آلیاژ با افزایش تعداد پخت به صورت معناداری افزایش یافت؛ اما میان دو آلیاژ تفاوت، معنادار نبود. غلظت یون های آزاد شده آلیاژ Super Cast بیشتر از dam Cast بود. با بررسی میکروسکوپی، نواحی کروژن بیشتری در سطح آلیاژ Super Cast مشاهده گردید. نتیجه گیری: پخت های مکرر تاثیر کمتری بر مقاومت به کروژن آلیاژ فاقد برلیوم dam Cast نسبت به آلیاژ دارای برلیوم Super Cast داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 74

دانلود 57 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

KHO F.W.L. | LAW P.L. | LAI S.H. | OON Y.W. | TING H.S. | NGU L.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (22)
 • صفحات: 

  203-210
تعامل: 
 • استنادات: 

  910
 • بازدید: 

  26611
 • دانلود: 

  27993
چکیده: 

Mathematical simulations on dam break or failure using Boss dambrk hydrodynamic flood routing dam break model were carried out to determine the extent of flooding downstream, flood travel times, flood water velocities, and impacts on downstream affected residences, properties and environmental sensitive areas due to floodwaters released by failure of the dam structure. Computer simulations for one of the worse-case scenarios on dam failure using BOSS damBRK software accounted for dam failure, storage effects, floodplains, over bank flow and flood wave attenuation. The simulated results reviewed a maximum flow velocity of 2.40 m/s with a discharge (Q) of approximately 242 m³/s occurred at 1.00 km downstream. The maximum discharge increased from 244 m3/s (flow velocity = 1.74 m/s occurred at 8th km) to 263 m3/s (flow velocity = 1.37 m/s occurred at 12th km); about a 39% drop in flow velocity over a distance of 4.00 km downstream. If the entire dam gives way instantly, some spots stretching from 0.00 km (at dam site) to approximately 3.40 km downstream of the dam may be categorized as “danger zone”, while downstream hazard and economic loss beyond 3.40 km downstream can be classified as “low” or “minimal” zones.

آمار یکساله:  

بازدید 26611

دانلود 27993 استناد 910 مرجع 1332
نشریه: 

استقلال

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  27-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  3639
 • دانلود: 

  967
چکیده: 

گرچه سابقه بررسی تاثیر زلزله بر سدهای خاکی به چند دهه قبل بر می گردد ولی پیچیدگیهای رفتاری این گونه سازه های خاکی در شرایط مختلف هندسی و فیزیکی و نیز تفاوت ویژگیهای زلزله ها موجب می شود که مطالعات دقیقتر با ابزار محاسباتی قویتر، نتایج جدید یا متفاوتی از وضعیت رفتاری بدنه سد را در مقابل زلزله نشان دهند. در مطالعه حاضر مدل رفتاری ساده الاستوپلاستیک مبتنی بر معیار موهرکولمب برای وضعیت پلاستیک شدگی خاک و نیز از قاعده میرایی ریلی در محاسبات استفاده شده است. در این مقاله، ابتدا صحت کارکرد مدلهای عددی از طریق تحلیل دینامیکی موردهای واقعی مانند سدهای خاکی «لانگ ولی»، «سانتافله سیا» و مقایسه نتایج محاسباتی با نتایج حاصل از اندازه گیریهای واقعی و یا نتایج ارایه شده توسط دیگر محققان بررسی شده است. همچنین در مطالعه حاضر علاوه بر تحلیل لرزه ای سدهای خاکی و بررسی پایداری آنها، به شیوه شبه استاتیکی هم پایداری سدهای خاکی بررسی شده است لذا به منظور اعتبارسنجی نتایج تحلیلهای شبه استاتیکی و کنترل نتایج نرم افزار در محاسبه ضریب اطمینان شبه استاتیک، سد «کارسینگتون» تحلیل شده است. مقادیر ضرایب اطمینان به دست آمده از مطالعه حاضر تطابق بسیار نزدیکی با نتایج ارایه شده در گزارشهای دیگر دارد. از طرفی رفتار گسیختگی حاصل از تحلیل این سد نیز توانایی دقیق نرم افزار را در مشخص کردن سطح گسیختگی نشان می دهد. در بخش اصلی تحلیلها، رفتار لرزه ای سدهای خاکی با شرایط انتخابی متفاوت مورد مطالعه پارامتری قرار گرفته است و به ویژه تاثیر ارتفاع سد بر رفتار لرزه ای و انتخاب اندازه بهینه عرض تاج سد بررسی شده است و نتایج این تحلیلها به صورت نمودارهایی ارایه شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 3639

دانلود 967 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  395-405
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1969
 • دانلود: 

  876
چکیده: 

ایمنی سد در صنعت سد سازی از مهم ترین مسائل در هنگام طراحی، ساخت و بهره برداری به شمار می رود. امروزه استفاده از فنون ارزیابی کمی ریسک در مدیریت ایمنی سدها (به ویژه در کشورهای توسعه یافته) به سرعت در حال گسترش است. اما، این رویکرد جدید به مهندسی سد و ایمنی در ایران همچنان ناشناخته بوده و تحقیقات اندکی در این زمینه انجام شده است. در این مقاله، ابتدا روشهای ارزیابی ریسک در ایمنی سدها مورد بررسی قرار گرفته و روش ارزیابی بر اساس دستورالعمل کمیته ملی سدهای بزرگ استرالیا (ANCOLD) تشریح شده است. در ادامه ایمنی سد گلستان، به عنوان مطالعه موردی، بررسی شده و ارزیابی ریسک شکست این سد، تحت خطر وقوع سیل در بالادست آن، با توجه به روش پیشنهادی انجام شده است. احتمال شکست سد گلستان با استفاده از روش آنالیز درخت رویداد (ETA) محاسبه شده و تعداد تلفات جانی به علت سیل ناشی از شکست سد نیز از طریق روش رایج در(USBR) اداره اصلاح اراضی آمریکا ، موسوم به DSO-99-06، تخمین زده شده است. نهایتا از طریق مقدار ریسک به دست آمده و مقایسه آن با معیارهای مختلف برای سطح ریسک قابل قبول این نتیجه گیری حاصل شد که مقدار ریسک شکست سد گلستان بر اثر وقوع سیل در بالادست آن، غیر قابل قبول بوده و اقدامات کاهش ریسک فوری، ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 1969

دانلود 876 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14424
 • دانلود: 

  10299
چکیده: 

Due to the immense damage caused by dam failure, especially dams constructed near large cities, it is necessary to consider the breaking phenomena as well as studying and designing different parts of the dam. For this purpose, the hydrograph of the outflow due to dam failure must be identified according to size of the fracture and then flood routing, and flood zone must be determined based on the downstream topography and morphology. The integration of hydraulic models and geographic information system is used to achieve this objective. In this research the effect of breaking Taleghan storage dam due to the slip of a pile of reservoir abutment and the creation of current wave toward the dam body as well as the vulnerability analysis due to the breaking of the dam on downstream lands was studied. At first, Taleghan dam failure for five different scenarios was modeled using the FLOW-3D numerical software and then the geometric data of the river was extracted using the ArcGIS software and modeling the flood due to dam failure was conducted in Hec-GeoRas model. Then, the risk analysis was performed for each break scenario of Taleghan dam. The results indicated that the maximum amount of inundation would occur in Razmian city at an approximate distance of 45 kilometers from Taleghan dam site.

آمار یکساله:  

بازدید 14424

دانلود 10299 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  131-152
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  151
 • دانلود: 

  62
چکیده: 

زلزله در طول تاریخ سرمنشا بسیاری از خرابی ها و تلفات انسانی قابل توجه بوده است و همواره نگرانی های زیادی درخصوص تخریب سازه های عظیمی چون سدها، به واسطه زیان های مالی و جانی قابل توجه ناشی از آن و نیز رها شدن کنترل نشده آب به سمت شهرها و روستاهای متمرکز در پایین دست آن وجود داشته است. یکی از پرکاربردترین روش های مقابله با خطرهای زلزله، تحلیل ریسک لرزه ای سازه ها می باشد. در این تحقیق به بررسی انواع تحلیل ریسک های لرزه ای مورداستفاده در سدها پرداخته شده است و تحلیل خطر زلزله برای سد چاه نیمه زابل انجام شده و تحلیل ریسک نیمه کمی برای سد چاه نیمه زابل باتوجه به تحلیل خطر زلزله در محل موردنظر به دست آمده است؛ به طوری که این سد در دسته بندی ریسک متوسط قرار می گیرد و نیاز به طراحی مجدد و یا تقویت بدنه سد نیست. نتایج این تحقیق می تواند به عنوان راهنمایی برای تحلیل ریسک لرزه ای سدهای دیگر کشور مورداستفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 151

دانلود 62 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  106
 • صفحات: 

  57-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  383
 • دانلود: 

  61
چکیده: 

تبخیر از دریاچه پشت سدها و دریاچه های آب شیرین از جمله روش های هدررفت منابع آب است. به همین دلیل اندازه گیری مقدار تبخیر از سطح پهنه های آب شیرین اهمیت بسیاری در مدیریت منابع آب دارد. روش های گوناگونی برای اندازه گیری تبخیر-تعرق ارائه شده که از جمله آن ها الگوریتم توازن انرژی در سطح (SEBAL) است که می تواند با استفاده از تصاویر ماهواره ای نقشه های پهنه بندی تبخیر-تعرق تولید نماید. تا به حال، الگوریتم SEBAL بیشتر در برآورد تبخیر-تعرق از سطح خشکی ها و پوشش های گیاهی پیاده سازی شده و تحقیقات کمی در زمینه کاربرد آن در سطح پهنه های آبی شیرین انجام شده است. هدف این تحقیق، بکارگیری الگوریتم SEBAL جهت پهنه بندی تبخیر از سطح دریاچه های پشت سدها است. به همین منظور سه تصویر Landsat TM از دریاچه سد امیرکبیر (کرج) و زمین های کشاورزی پایین دست آن مربوط به ماه های خرداد، تیر و مرداد سال 0931 تهیه گردید و تصحیحات رادیومتریک و هندسی بر روی آن انجام شد.برای انجام پیاده سازی های الگوریتم SEBAL، از داده های ایستگاه هواشناسی کرج استفاده شد. همچنین مقدار تبخیر اندازه گیری شده از روش تشت تبخیر توسط شرکت آب منطقه ای استان تهران در نزدیکی دریاچه سد امیرکبیر به عنوان داده های واقعیت زمینی استفاده گردید. RMSE نتایج به دست آمده از SEBAL برای سد امیرکبیر با داده های زمینی، 0.27میلیمتر بود که مقدار قابل قبولی محسوب می شد. مقدار تبخیر روزانه نیز از کل سطح دریاچه در تاریخ های منتخب به ترتیب 8.037، 10.643 و 5.435 متر در روز به دست آمد. علاوه بر این، نتایج نشان دهنده افزایش تبخیر از سطح مخزن سد در مناطق کم عمق به سمت مناطق عمیق تر بود که این مورد می تواند نشان دهنده کارایی نامناسب روش های نقطه ای اندازه گیری تبخیر باشد. در مجموع، نتایج بیانگر کارایی الگوریتم SEBAL برای برآورد تبخیر از سطح دریاچه های سدها بود و می توان با توجه به شرایط مکانی و زمانی هر منطقه، از آن برای تعیین تبخیر پهنه های آبی شیرین استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 383

دانلود 61 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DANESHBOD Y. | TALEB BIDOKHTI N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  B1
 • صفحات: 

  43-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9847
 • دانلود: 

  22276
چکیده: 

The dynamic interaction of fluid-solid systems has long been a subject of interest in many engineering fields. One of the most important problems of this nature, encountered in civil engineering, is the dynamic interaction of a dam and the reservoir under seismic loading. Recent research indicates the importance of this interaction and the resulting hydrodynamic forces, including the compressibility effects of water on the seismic response of concrete dams.In this thesis a combination of 2D finite-element and a closed form method based on a Eulerian approach is developed to study the dam-reservoir interaction effect. The mentioned procedure is used to investigate the interaction effect on stresses and displacements of the Kowsar dam-reservoir system. To establish the accuracy of the method, the seismic response of the Pine Flat dam is studied and the results are compared with other exact solutions.

آمار یکساله:  

بازدید 9847

دانلود 22276 استناد 0 مرجع 0
litScript