نتایج جستجو

14846

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1485

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نژاداصغر محسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  365-370
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  187
 • دانلود: 

  13
چکیده: 

امواج ضربه ای، در مهندسی هوا و فضا و همچنین در محیط های میان ستاره ای به وفور مشاهده می گردند. اگر سرمایش گاز پساضربه سریع اتفاق بیافتد، چگالی آن می تواند خیلی زیاد شده و لذا اثرات غیرایده آل بودن معادله حالت گاز، دارای اهمیت شود. در این مقاله، تأثیر مقیاس زمان سرمایش و غیرایده آل بودن گاز در امواج ضربه ای سرمایشی را مورد مطالعه قرار دادیم. با تقریب رانکین-هوگونیت، نسبت چگالی محیط پساضربه به چگالی گاز پیش ضربه را بر حسب مقادیر مختلف سه پارامتر (1) عدد ماخ، (2) اهمیت غیرایده آل بودن و (3) اهمیت مقیاس زمان سرمایش، به دست آوردیم. نتایج نشان می دهند که در نظر گرفتن سرمایش گاز پساضربه، با مقیاس های زمانی کمتر، می تواند موجب چگال تر شدن محیط پساضربه شده و در نظر گرفتن غیرایده آل بوده گاز، موجب رقیق تر شدن آن می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 187

دانلود 13 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1053-1061
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  150
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

با توجه به اهمیت آگاهی از مقادیر تابش خورشیدی و همچنین تراکم اندک ایستگاه های تابش سنجی، ارائه مدل های برآورد تابش بر پایه سایر متغیرهای هواشناسی موجود موردنیاز مبرم می باشد. معادله تجربی آنگستروم – پرسکات که فرم کلی آن براساس داده های ساعات آفتابی است به طور گسترده برای برآورد تابش خورشیدی مورد استفاده قرار می گیرد. تاکنون مطالعات بسیاری در خصوص واسنجی ضرایب این رابطه برمبنای متغیرهای هواشناسی خاص هر منطقه صورت گرفته‫ است؛ اما آنچه تاکنون در کشور ایران به آن پرداخته نشده است بررسی تأثیر آلودگی هوا به‫ عنوان عامل کاهنده تابش دریافتی است. در این مطالعه با استفاده از داده های روزانه تابش سنجی ایستگاه کرج در دوره سه ساله 2016-2014 واسنجی ضرایب رابطه آنگستروم-پرسکات با درنظرگرفتن متغیر شاخص آلودگی هوا در قالب مدل های خطی، نمایی و لگاریتمی انجام پذیرفت. نتایج حاصل از تحلیل های آماری نشان داد که مدل های اصلاحی با ساختار لگاریتمی با ضریب تبیین (5911/0) دارای عملکرد بهتری نسبت به معادله کلی آنگستروم_ پرسکات در برآورد تابش خورشیدی روزانه می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 150

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  42
 • صفحات: 

  77-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  137
 • دانلود: 

  90
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 137

دانلود 90 استناد 0 مرجع 2
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  112
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  150-156
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  225
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 225

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

NAMAZI HASAN

نشریه: 

BIOIMPACTS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  73-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  25984
 • دانلود: 

  16009
چکیده: 

Polymers are widely used advanced materials, which are found almost in every material used in our daily life. To date, the importance of polymers has been much more highlighted because of their applications in different dominions of sciences, technologies and industry – from basic uses to biopolymers and therapeutic polymers. The main aim of this editorial is to accentuate the pragmatic impacts of polymers in human daily life.

آمار یکساله:  

بازدید 25984

دانلود 16009 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

OZKAN A. | OKUR M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  576-582
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1908
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1908

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

داودی سیدمحمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  54
 • صفحات: 

  5-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  26
 • دانلود: 

  15
چکیده: 

سرمایه گذاران بازارهای مالی نیازمند ابزارها و مدل هایی هستند که در انتخاب بهترین سرمایه گذاری و مناسب ترین پرتفوی به آن ها یاری دهد. این امر موجب شده که نظریه ها و مدل های گوناگونی برای قیمت گذاری دارایی های مالی و پیش بینی نرخ بازده سهام مطرح شوند. یکی از معروف ترین این مدل ها در جهت توجیه بازده، مدل پنج عاملی فاما و فرنچ می باشد. تبدیل موجک با تجزیه سری های زمانی به روندهای کلیات و جزییات، امکان بررسی تغیبرات انفرادی و توام متغیرها را در افق های زمانی مختلف فراهم می کند و با استفاده از ابزارهای تعریف شده بر اساس تجزیه موجک می توان تاثیر متغیرهای مستقل را در مقیاس های زمانی مختلف بر متغیر وابسته سنجید. نتیجه تحلیل رگرسیونی مقیاس زمانی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران در خلال سال های 1395-1380و با استفاده از تحلیل موجک نشان می دهد در کوتاه مدت (4-2 دوره سه ماهه)، متغیرهای اندازه، صرف ریسک و سودآوری دارای تاثیر معناداری بر بازده هستند. در میان مدت(8-4 دوره سه ماهه)، اندازه، صرف ریسک، ارزش و در دراز مدت (16-8 دوره سه ماهه) صرف ریسک و سرمایه گذاری دارای تاثیر مثبت و معناداری بر بازده هستند. این پژوهش به سرمایه گذاران پیشنهاد می کند که فرصت های سرمایه گذاری را با استراتژی مدیریت پرتفوی پویا و گرفتن حساب چند مقیاسی ریسک و بازده انتخاب نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 26

دانلود 15 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1 (پیاپی 15)
 • صفحات: 

  197-211
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  259
 • دانلود: 

  199
چکیده: 

برآورد میزان تابش خورشیدی در هواشناسی، کشاورزی و سامانه های مبتنی بر این منبع انرژی پاک و تجدیدپذیر اهمیت دارد. در این پژوهش از دمای روزانه که در دسترس ترین داده هواشناسی است به عنوان تنها پارامتر مورد نیاز در اقلیم های مختلف، استفاده و با کمک شبکه های عصبی مصنوعی مدل های پیش بینی تابش خورشیدی توسعه داده شد. معیارهای ارزیابی مدل ها شامل R، RMSE و MAPE و نمودارهای پراکندگی مقادیر واقعی و پیش بینی شده بود. برای تامین داده های طولانی مدت و معتبر، ایالت واشنگتن در شمال غربی امریکا با 19 ایستگاه هواشناسی در اقلیم های مختلف، انتخاب شد. ابتدا، یک ایستگاه با بیشترین داده معتبر برای توسعه شبکه های عصبی لحاظ شد. برای آن، مدل هایی با سه تابع آموزشی لونبرگ-مارکوارت (LM)، گرادیان توام مقیاس شده (SCG) و تنظیم بیزین (BR) در حالات یک و دولایه پنهان با حداکثر 20 نرون در هرلایه (در مجموع 1260 مدل) توسعه داده شد و شش مدل برتر انتخاب گردید. این مدل ها سپس در سایر ایستگاه های این ایالت سنجیده شد و در نهایت، دقیق ترین و همه جانبه ترین آنها برای ارزیابی میزان تابش خورشیدی در اقلیم مشهد به عنوان نمونه ای از اقلیم داخل کشور انتخاب شد. نتایج نشان داد که شبکه های عصبی بیزین دقیق ترین پاسخ و الگوریتم SCG با بالاترین سرعت های پردازش، کمترین دقت را در ایالت واشنگتن دارد. بررسی کارایی دقیق ترین مدل ها (شبکه های عصبی بیزین) در ایستگاه هواشناسی مشهد نیز حاکی از توانایی آن بود که نشان داد به کمک این شبکه ها، با کمترین داده های هواشناسی می توان به برآورد مناسبی از تابش خورشیدی در اقلیم های متفاوت دست یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 259

دانلود 199 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

برگ فرهنگ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  جدید
 • شماره: 

  22
 • صفحات: 

  196-209
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  142
 • دانلود: 

  154
چکیده: 

شناسایی تعارف یکی از امکان ها و شرایط عمده در شناسایی وضعیت فرهنگ و زندگی روز مره ایرانی است. تاکنون تعارف از طرف سیاحان و مستشرقان و ایران شناسان و مردم شناسان مطرح و به دلیل سلطه رویکرد یکسویه نسبت به آن موجب بدفهمی فرهنگ و زندگی ایرانی شده است. در این مقاله سعی شده است تا با اتکا بر اندیشه جرج زیمل و با تاکید بر تعارف، تعارف مرتبط با فاصله اجتماعی نه دور و نه نزدیک، در نسبت با «غریبه»، بررسی شود تا ساحت رابطه پارادوکسیکالی آن معلوم گردد. تعارف در این فاصله ساختاری را بر کنش متقابل اجتماعی تحمیل می کند که متضمن پنهان کاری و یا نارضایتی است. این وضعیت به ویژه در گذر از زندگی در شهر کوچک به زندگی در کلانشهر ظهور می کند که در آن عرصه درونی تحت تفوق عرصه برونی قرار می گیرد و نمی تواند خود را بیان کند. این جهان اجتماعی ایرانی که ساحت اصلی آن زیست روزمره در کلانشهری چون تهران در دوره جدید است، با محوریت تعارف و نظام فرهنگی مدرن تزاحمی همزیستی یافته و غریبه ها را در تقابل با آشناها قرار داده است.

آمار یکساله:  

بازدید 142

دانلود 154 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BARTON DONEVAN L.K. | BLANCHARD E.B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  30-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3542
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3542

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript