نتایج جستجو

112337

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

11234

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

GEBERT H. | GEIB M. | KOLBE L.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  107-123
تعامل: 
 • استنادات: 

  945
 • بازدید: 

  11620
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11620

دانلود 9195 استناد 945 مرجع 0
نویسندگان: 

ZABLAH A.R. | BELLENGER D.N. | JOHNSTON W.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  279-295
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  5057
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5057

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (پیاپی 28)
 • صفحات: 

  37-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  730
 • دانلود: 

  414
چکیده: 

هدف: هدف: از پژوهش حاضر ارائه مدل رابطه بین خلاقیت مدیران و مدیریت ارتباط با مشتری با وفاداری مشتری باشگاه های ورزشی بود. روش شناسی: پژوهش از نوع توصیفی و به روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری را تمام مدیران باشگاه های بدنسازی استان اصفهان تشکیل دادند. تعداد مدیران برابر با 220 نفر برآورد گردید. از بین جامعه آماری 140 نفر به عنوان نمونه ی آماری تحقیق به صورت تصادفی خوشه ایاز بین شهرستان های استان انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های خلاقیت، مدیریت ارتباط با مشتری و وفاداری مشتری استفاده شد. پس از اینکه روایی صوری و محتوایی مورد تائید متخصصان قرار گرفت. از طریق آزمون مجدد میزان پایایی محاسبه شد برای هر سه پرسشنامه(91/0, 93/0, 89/0=α ) بدست آمد. به منظور تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. کلیه داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و لیزرل تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد تحلیل مسیر ارائه الگو رابطه بین خلاقیت مدیران و مدیریت ارتباط با مشتری با وفاداری مشتری حاکی از مناسب بودن مدل است. نتیجه گیری: از آنجا که نوآوری و خلاقیت به معنای توانایی ترکیب ایده ها یا ایجاد پیوستگی بین ایده هاست، لذا مدیران در ارتباط با مشتریان باید راه های نوآورانه را جهت وفاداری هر چه بیشتر مشتریان مد نظر قرار دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 730

دانلود 414 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  20
 • صفحات: 

  115-134
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  818
 • دانلود: 

  443
چکیده: 

مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی (SCRM) مفهومی نوین در رویکرد ارتباط با مشتری است که فلسفه­ ی آن استفاده از قابلیت رسانه­ های اجتماعی در جهت جذب و نگهداری حداکثری مشتریان می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر به کارگیری مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی بر عملکرد رابطه با مشتری می­ باشد. مدل توسعه داده شده پژوهش، ارتباط بین مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی شامل متغیرهای مشتری مداری، به­ کارگیری فناوری رسانه اجتماعی، طرح­ های تعامل با مشتری، فرآیندهای اطلاعات ارتباطی و قابلیت­ های مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی و عملکرد رابطه با مشتری را می­ سنجد. برای آزمون این الگو، اطلاعات 150 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد سازمان­ های فعال استان فارس در حوزه بازاریابی با استفاده از پرسشنامه جمع­ آوری گردید. الگوی مفهومی پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری با به­ کارگیری نرم افزارWRARP PLS4 و روش تحلیل مسیر مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد که بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی (شامل متغیرهای مشتری مداری، استفاده از فناوری رسانه اجتماعی، طرح­ های تعامل با مشتری، فرآیندهای اطلاعات ارتباطی و قابلیت­ های مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی) بر عملکرد رابطه با مشتری تأثیر مثبت و معنی­ داری دارد. نتایج همچنین حاکی بود که فرایندهای اطلاعات ارتباطی بر قابلیت­ های مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی تأثیرگذار نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 818

دانلود 443 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BEASTY R. | SUGUMAEAN V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  3-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2831
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2831

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

WINER R.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  89-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  10349
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10349

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

CAMPBELL A.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  375-383
تعامل: 
 • استنادات: 

  945
 • بازدید: 

  12464
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12464

دانلود 9195 استناد 945 مرجع 0
نشریه: 

مجله طب نظامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  308-315
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  1233
 • دانلود: 

  1501
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1233

دانلود 1501 استناد 5 مرجع 9
نویسندگان: 

NDUBISI N. | WAH CH.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  11493
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11493

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  22
 • صفحات: 

  107-127
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2009
 • دانلود: 

  2176
چکیده: 

در محیط کسب وکار امروز که پیچیدگی های فنّاورانه و رقابتی شدن آن روزافزون است، مشتری مداری و حفظ مشتری به عنوان یک استراتژی برای ایجاد مزیت رقابتی محسوب می شود. سازمان هایی در عرصه تجارت موفق خواهند بود که بتوانند رضایت مشتریان خود را تأمین کنند و در تلاش باشند که این منبع مهم دارایی سازمانی را حفظ کنند. لذا این پژوهش با هدف دستیابی به سازوکارهای منطبق با شیوه های نوین تجارت الکترونیک به دنبال بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک بر رضایت مشتریان است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است و به روشتوصیفی همبستگی صورت گرفته است. حجم نمونه تعداد 384 نفر از تمامی مشتریانی است که در محدوده زمانی جمع آوری داده های تحقیق به فروشگاه های الکترونیکی فعال مراجعه داشته و محصولات آن ها را خریداری نموده اند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد رضایتمندی مشتری و پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک است که پایایی آن ها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 88/0 و 90/0 به دست آمد و روش تحلیل عاملی تأییدی برای بررسی روایی مورد استفاده قرار گرفته است. داده ها نیز با بهره مندی از همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و مدل معادلات ساختاری تحلیل شدند. نتایج نشان داد مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک تأثیر مثبت و معناداری بر رضایت مشتریان دارد و می تواند موجب حفظ مشتریان، وفاداری مشتریان و همچنین جذب مشتریان جدید گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 2009

دانلود 2176 استناد 0 مرجع 0
litScript