نتایج جستجو

35737

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3574

انتقال به صفحه



فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها




گروه تخصصی











متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

GEBERT H. | GEIB M. | KOLBE L.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  107-123
تعامل: 
 • استنادات: 

  945
 • بازدید: 

  11620
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11620

دانلود 9195 استناد 945 مرجع 0
نویسندگان: 

CAMPBELL A.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  375-383
تعامل: 
 • استنادات: 

  945
 • بازدید: 

  12464
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12464

دانلود 9195 استناد 945 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  85-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  636
 • دانلود: 

  374
چکیده: 

این پژوهش به تبیین رابطه میان مدیریت دانش مشتری و قابلیت های انطباق با محیط می پردازد. از یک سو با توجه به نقش محوری مشتری در محیط های رقابتی که در نظریاتی همچون نظریه دلتا به روشنی بیان شده است و از سوی دیگر باتوجه به تلاش سازمان ها برای کسب مزیت رقابتی پایدار به ویژه در محیط های پویا و متلاطم که در مفهوم قابلیت های انطباق با محیط به خوبی متبلور شده است. انتظار می رود بررسی توامان دو مقوله مدیریت دانش مشتری و قابلیت های انطباق با محیط بتواند راهگشای برخی از مسائل موجود در دنیای رقابت باشد. لذا بررسی رابطة مدیریت دانش مشتری و قابلیت-های انطباق با محیط، محور این پژوهش قرار گرفته است. در این راستا 16 فرضیه مطرح و مورد بررسی قرار گرفتند و نتیجة آزمون ها در سطح اطمینان 95% رابطة مثبت و معنادار پنج فرضیه را تأیید کردند که عبارت اند از: رابطة "مدیریت دانش مشتری" و مؤلّفة " شناسایی" در قابلیت های انطباق با محیط، رابطة مؤلّفة "دانش دربارة مشتری" در مدیریت دانش مشتری و "قابلیت های انطباق با محیط"، رابطة مؤلّفة "دانش دربارة مشتری" در مدیریت دانش مشتری و مؤلّفة "شناسایی" در قابلیت های انطباق با محیط، رابطة مؤلّفة "دانش دربارة مشتری" در مدیریت دانش مشتری و مؤلّفة "تصاحب" در قابلیت های انطباق با محیط، رابطة مؤلّفة "دانش از مشتری"در مدیریت دانش مشتری و مؤلّفة "شناسایی" در قابلیت های انطباق با محیط.

آمار یکساله:  

بازدید 636

دانلود 374 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ZHANG Z. | LIU L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3103
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3103

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MOJIBI TORAJ | HOSSEINZADEH SOMAYEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  21-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11584
 • دانلود: 

  4493
چکیده: 

In recent years, companies have integrated their customer relationship management (CRM) and knowledge management (KM) efforts because they realize that KM plays a key role in CRM success. Both knowledge management (KM) and customer relationship management emphasize the allocation of resources to business supportive activities to gain competitive advantages. The aim of this study is to investigate the correlation between knowledge management strategies and customer relationship management (CRM) in the Iranina hotel chains. The statistical population of the study consists of 220 managers and the size of the sample is 140. Spearman correlation coefficient is used to test the research hypotheses. Our findings show that there is a significant positive relationship between knowledge management strategies and customer relationship management in the Iranian hotel chians.

آمار یکساله:  

بازدید 11584

دانلود 4493 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (پیاپی 20)
 • صفحات: 

  177-189
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  486
 • دانلود: 

  265
چکیده: 

هدف هدف از این پژوهش بدست آوردن میزان تاثیر مدیریت دانش مشتری بر ارزش طول عمر مشتریان باشگاه های آمادگی جسمانی شهر رشت می باشد. روش شناسی پژوهش حاضر از نظر هدف، جزء پژوهش های کاربردی و از روش توصیفی-پیمایشی است. در این پژوهش پرسشنامه های محقق ساخته ای اعم از پرسشنامه 13 سوالی مدیریت دانش مشتری و پرسشنامه 23 سوالی ارزش طول عمر مشتری طراحی شده است. جامعه آماری شامل مشتریان زن و مرد باشگاه های آمادگی جسمانی شهر رشت، بوده است. نمونه آماری به صورت خوشه ای از 5 منطقه شهر رشت نمونه گیری شده و در نهایت 460 نفر از مشتریان همکاری نمودند. داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 23 و پی ال اس تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت دانش مشتری تاثیر مثبت و معنی داری بر ارزش طول عمر مشتری و ابعاد آن داشته و بالا بودن ضرایب عاملی مدل مفهومی پژوهش نیز نشان می دهد که دسته بندی دانش مربوط به مشتری برجذب مشتری و حفظ ارتباط مشتری با باشگاه و همچنین میزان سود رسانی آن ها به صورت مثبت تاثیر گذار است. نتیجه گیری در نهایت با استفاده از نتایج این پژوهش می توان گفت که مدیریت دانش مشتری بر ارزش طول عمر مشتریان موثر بوده و قادر به ارائه ی اطلاعات درست و بهنگام مرتبط با مشتریان به سازمان است که این امر خود امکان برقراری ارتباط موثر با مشتریان را برای سازمان ها فراهم می کند. بدین وسیله مدیران باشگاه های آمادگی جسمانی شهر رشت می توانند با به کار گیری مدیریت دانش مشتری موجب سوددهی باشگاه ها شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 486

دانلود 265 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

LIN Y. | HSU H.Y. | CHIEN S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  446-456
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7613
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7613

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

BEASTY R. | SUGUMAEAN V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  3-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2831
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2831

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

مدیریت فردا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  24-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1256
 • دانلود: 

  270
چکیده: 

جدیدترین مطالعات، چالشی بالقوه را بین مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش برای دستیابی به مزیت رقابتی نشان می دهد. در واقع، عدم در ک مدیریتی از این که « چگونه استراتژی را به واقعیت تبدیل کنند (اجرای استراتژی)، به بیانی دیگر چگونه از دانش پردازش شده توسط سازمان حداکثر استفاده بعمل آید» یکی از بارزترین موانع در کسب مزیت رقابتی می باشد و در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری مساله اصلی برای بدست آوردن دانش مشتری، درک عملیاتی ساختن اطلاعات مشتری است. سوال اصلی این پژوهش در خصوص چگونگی بکار گیری ابزار مدیریت دانش برای ایجاد مدلی کارا و اثر بخش برای سیستم مدیریت ارتباط با مشتری است بگونه ای که از طریق آن سازمان به رقابت پذیری بادوام دست یابد. لذا در این مقاله یک مدل مفهومی که ترکیبی از مبانی مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش می باشد ارایه گردیده است. جهت اعتبار سنجی مدل پیشنهادی، پرسشنامه ای طرح گردید و بین تعدادی از خبرگان و متخصصین این حوزه توزیع و از روشهای آماری همچون آزمونهای ناپارامتریک، رگرسیون چندگانه و آزمون همبستگی اسپیر من برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1256

دانلود 270 استناد 1 مرجع 3
نویسندگان: 

SAMIZADEH R. | PARSAIE MEHR S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  217-222
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16956
 • دانلود: 

  5291
چکیده: 

The present research is conducted to show that organizations can use wiki to attract customers purchase intention inside the e-commerce context. Considering the relation between wiki and ecommerce for CRM, this research tries to explore the characteristics such as perceived risk, customer experience, knowledge sharing culture, trust and knowledge sharing in wiki tool impact on purchase intentions in the web site. By using multidimensional analysis, this study shows that choosing a suitable tool for hosting in the websites in order to gather essential knowledge from customers plays an important role in explaining certain customer online behavior. In particular, the researchers propose a model that explains wikis require a culture of collaboration and sharing in an online environment to achieve a win-win situation between customers and producers.

آمار یکساله:  

بازدید 16956

دانلود 5291 استناد 0 مرجع 0
litScript