نتایج جستجو

395

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

40

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

NOVELTY IN BIOMEDICINE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  30-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  30680
 • دانلود: 

  13821
چکیده: 

Background: Streptococcus mutans is major cause of tooth decay. In addition, there is some report about effects of Streptococcus pyogenes on odontogenic infections. Herbal drugs is now administrating for treatment of some disease. The aim of this study was to evaluate the antibacterial effect of cuminum cyminum and Carum carvi against Streptococcus mutans and Streptococcus pyogenes. Materials and Methods: In this study, standard strains of Streptococcus mutans and Streptococcus pyogenes were used, and ethanolic extract was prepared in the microbiological laboratory of Shahid Beheshti University of Medical Sciences. The experiment was repeated 6 times and chlorohexine 2% was used as a control. Results: The best effect of Carum carvi was on Streptococcus mutans, whereas on Streptococcus pyogenes both extracts of cuminum cyminum and Carum carvi showed the same effect. Conclusion: This study showed, due to the fact that the cuminum cyminum and Carum carvi extracts exhibited excellent antibacterial properties, they could be a suitable candidate in compounds such as mouthwash, toothpastes and Gums. Therefore, could be used in the prevention and treatment of future oral and dental diseases.

آمار یکساله:  

بازدید 30680

دانلود 13821 استناد 0 مرجع 888
نویسندگان: 

DE M. | DE A.K. | MUKHOPADHVAY R.

نشریه: 

ARS PHARMACEUTICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  257-269
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9698
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9698

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  91
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

درصد بالایی از داروهای مورد استفاده مردم کشورهای پیشرفته منشا گیاهی دارد. با توجه به روند افزایشی توسعه اراضی شور و کمبود اراضی زراعی مطلوب برای کشاورزی، شناسایی گیاهان دارویی مقاوم به شوری اهمیت زیادی دارد. انتخاب گیاهان مقاوم به شوری در مرحله جوانه زنی از طریق کشت در محیط هیدروپونیک روشی کم هزینه و مطمئن جهت صرفه جوئی در زمان محسوب می شود. به همین منظور جهت بررسی اثر غلظت های مختلف شوری بر ژنوتیپ های مختلف زیره سبز (cuminum cyminum) از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار استفاده شد. در این آزمایش از ژنوتیپهای زیره سبز مشهد استفاده شد. تنش اعمال شده شامل سطوح صفر، 200، 150، 100، 50 و 250 میلی مولار کلرید سدیم بود. نتایج حاصله حاکی از کاهش درصد جوانه زنی، طول ریشه، طول ساقه، وزن خشک ریشه، وزن خشک ساقه، بیوماس و نسبت اندام هوایی به ریشه گیاه زیره سبز با افزایش غلظتهای شوری بود. در گیاه مورد مطالعه روند کاهش متفاوت بود و اختلاف معنی داری در بین سطوح مختلف شوری مشاهده شد (p<0.01). در مرحله جوانه زنی ژنوتیپهای مختلف زیره سبز تحمل بالایی به شوری نشان دادند.

آمار یکساله:  

بازدید 91

دانلود 3
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  23-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  1735
 • دانلود: 

  461
چکیده: 

به منظور تعیین مناسب ترین دوره کنترل علفهای هرز زیره سبز، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار در سال زراعی 84-1383 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای مربوطه شامل 20، 30، 40 و 80 روز وجین در اوایل فصل رشد و 20، 30، 40 و 80 روز بدون وجین در اوایل فصل رشد، در کرتهایی به ابعاد 3´2 متر اعمال شد. فاکتورهایی که اندازه گیری شدند، شامل: عملکرد، اجزا عملکرد، شاخص برداشت، تعداد علفهای هرز و وزن خشک علفهای هرز به تفکیک گونه بود. جهت تعیین دوره بحرانی کنترل، از معادلات گامپرز و لجستیک استفاده شد. نتایج نشان داد که با وجین علفهای هرز زیره سبز از 24 تا 38 روز پس از سبز شدن، عملکرد کاهش نیافت و این موضوع حاکی است که وجین ابتدای فصل موثرتر از حذف علفهای هرز در اواخر فصل رشد می باشد. وجین در اواخر یا اوایل فصل رشد بجز بر تعداد چتر در بوته تاثیر چندانی بر سایر اجزا عملکرد نداشت. وجین در اواخر فصل، باعث افزایش شاخص برداشت نسبت به اوایل فصل شد. با افزایش دوره تداخل علف هرز خواه در اول فصل و یا در آخر فصل، عملکرد اقتصادی کاهش یافت و با طولانی تر شدن دوره وجین بر عملکرد اقتصادی افزوده شد. با این وجود، با افزایش طول دوره وجین در اوایل فصل رشد و یا در طی دوره کامل رشد زیره، از وزن خشک علفهای هرز کاسته شد در حالیکه با کاهش طول دوره وجین در اواخر فصل رشد و یا عدم وجین در طی دوره کامل رشد زیره، وزن خشک علفهای هرز زیاد شد. به طور کلی وجین در اوایل فصل، اثر بیشتری بر عملکرد و اجزا عملکرد زیره سبز داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1735

دانلود 461 استناد 5 مرجع 1
نویسندگان: 

نشریه: 

PHARMACOGNOSY JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  292-301
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1402
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1402

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  12
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUNDS: CANDIDA SPECIES ARE NATURAL INHABITANTS OF THE ALIMENTARY, GENITAL AND UPPER RESPIRATORY TRACTS OF HUMAN.THE PATHOGENIC YEAST CANDIDA ALBICANS IS THE MOST COMMON ETIOLOGIC AGENT OF DISEASES CAUSED BY YEASTS OF CANDIDA GENUS. CONSIDER TO INCREASING OF FUNGI RESISTANCE TO SOME ANTIFUNGAL DRUGS, FINDING EFFECTIVE NATURAL PLANT PRODUCTS ON AGAINST GROWTH THESE FUNGI IS VERY IMPORTANT. OBJECTIVES: THE AIM OF THIS STUDY WAS TO EVALUATE THE EFFECTS OF THE ESSENTIAL OIL (EO) OF cuminum cyminum ON GROWTH FLUCONAZOLE-RESISTANT CANDIDA ALBICANS ISOLATED FROM HIV PATIENTS.

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
strs
نویسنده: 

AZIZI H. | KIANI S. | BOSKABADI M.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background: To study the contribution of antagonistic effect of cuminum cyminum on calcium cannels to its relaxant effect, its inhibitory effect on calcium cannels of guinea pigs tracheal chains was examined in this study.Methods: The inhibitory effects of 4 cumulative concentrations of macerated and aqueous extracts (0.25, 0.5, 0.75 and 1.0 g%) in comparison with saline and 2 concentrations of diltiazem (1 and 5 µM) as positive control were examined by their effects on precontracted tracheal chains by 60mM KCl (group 1) and and 10 µM methacholine (group 2) (n=6 for eac group).Results: The inhibitory effects of both concentrations of diltiazem in both groups of experiments were significantly greater than those of saline (p<0.01 to P<0.001). In group 1 only the last concentration of macerated extract showed significant inhibitory effect compared to that of saline (p<0.05). The effects of last two concentrations of macerated and aqueous extracts in this group were significantly lower than those of diltiazem (p<0.001 for all cases). In group 2 both extracts showed concentration dependent inhibitory effect compared to that of saline (p<0.05 to p<0.001). There was no any significant difference in the inhibitory effects of two last concentrations of both extracts with those of diltiazem in this group.Conclusion: These showed suggested that the relaxant effect of this plant on tracheal chains of guinea pigs is not due to its inhibitory effect on calcium channels.

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  101-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  399
 • دانلود: 

  167
چکیده: 

زیره سبز (cuminum cyminum L. ) گیاهی گلدار از خانواده چتریان (Apiaceae) است که بومی مناطق شرق مدیترانه تا هند می باشد. به رغم اهمیت دارویی فراوان زیره سبز، اطلاعات بسیار اندکی از ژنوم و مکانیسم های بیوشیمیایی ترکیبات موجود در این گیاه وجود دارد. در مطالعه حاضر جهت ارزیابی توالی رونوشت زیره سبز، از اندام گل (به دلیل تجمع بالای ترکیبات آلدئیدی و محل اصلی بیوسنتز آن)، جهت استخراج RNA از چهار نمونه و انجام آنالیز های RNA-Seq استفاده شد. در نهایت، بیش از 153 میلیون خوانش به طول 50 باز از توالی یابی این نمونه ها حاصل شد. سرهم بندی خوانش ها به منظور ایجاد رونوشت های بیان شده توسط نرم افزار Trinity (نسخه 3. 1. 1) و با مقادیر kmer 25 و 32 انجام شد. بهترین سرهم بندی بر اساس کامل بودن توالی رونوشت ها با استفاده از نرم افزار BUSCO (نسخه 3) شناسایی شد. بعد از سرهم بندی خوانش ها 50973 توالی ژن (کانتیگ) با میانگین طول 725 باز و مقدار N50 برابر با 1136 باز به دست آمد. همچنین از این تعداد ژن، 53103 رونوشت شناسایی شد. از این تعداد، 35860 رونوشت دارای حداقل یک همولوگ در بانک اطلاعاتی Nr بودند. بیش از 7/66 درصد رونوشت ها حداقل دارای یک همولوگ در بانک اطلاعاتی GO (فرآیند های بیولوژیک، عملکرد های مولکولی و اجزاء سلولی) بودند. بیشتر ژن های شناسایی شده مرتبط با تنظیم رونویسی و فعالیت های غشایی بودند. در مطالعه حاضر نخستین پروفایل توالی رونوشت در گیاه زیره گزارش شد که می تواند در مطالعات بعدی به منظور شناسایی ژن های دخیل در مسیر بیوسنتزی ترکیبات ثانویه مختلف و دیگر مطالعات ژنتیکی در این گیاه مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 399

دانلود 167 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1099-1113
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  503
 • دانلود: 

  454
چکیده: 

به منظور مطالعه اثر تنش کم آبی بر برخی از صفات فیزیولوژی، آزمایشی در قالب طرح لاتیس ساده با استفاده از 49 اکوتیپ بومی زیره سبز (cuminum cyminum) در دو تکرار تحت شرایط تنش کم آبی و نرمال در سال زراعی 92-1391 در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران اجرا گردید. صفاتی از قبیل غلظت اسیدآمینه پرولین، محتوای قندهای محلول، اسانس، کلروفیلa، کلروفیلb، کاروتنوئید، محتوی نسبی آب برگ و عملکرد دانه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که اثر تنش کم آبی بر کلیه صفات مورد بررسی معنی دار (0. 01≥ p) بود. با اعمال تنش، به ترتیب غلظت کلروفیل a، b، کاروتنوئید، محتوی نسبی آب برگ و عملکرد دانه 40، 32، 52، 9 و 19 درصد کاهش یافت و بر غلظت پرولین، قندهای محلول و اسانس 30، 55 و 56 درصد افزوده شد. با توجه به نتایج مقایسات میانگین نیز به ترتیب اکوتیپ های کاشمر، چترود، ایوانکی، گنبد، اردکان، سیوند، قائن و بانه بیشترین مقدار کاروتنوئید، کلروفیلa، کلروفیلb، محتوی نسبی آب برگ، قندهای محلول، پرولین، درصد اسانس و عملکرد دانه را داشتند. به طور کلی گیاه دارویی زیره سبز به عنوان یک گیاه نیمه مقاوم به تنش کم آبی از سازوکارهای فیزیولوژیکی مختلفی برای مقابله با تنش استفاده می کند که با روش های به نژادی می توان در جهت تولید ارقام متحمل با عملکرد کافی از آن ها بهره جست.

آمار یکساله:  

بازدید 503

دانلود 454 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

EBADI A. | PARMOON GH. | Ahmadnia F. | Godarzy M. | Ghahrmany S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  61-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10206
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

In order to quantify the cardinal temperature and hydro time germination of cuminum cyminum seeds, two experiments were conducted in complete randomized design with three replications in seed technology laboratory of Faculty of Agriculture and Natural Resource of University of Mohaghegh Ardabili in 2018. In the first experiment, treatments were included: temperatures, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and 40 ˚ C and in second experiment treatment water base potentials included: 0,-0. 2,-0. 4,-0. 6,-0. 8,-1 and-1. 2 MPa. In order to quantifying cardinal temperature for germination fraction for 10, 50 and 90 % were evaluated from four models: beta, modified beta, dent-like and segmented. In this study the RMSE, R 2 and AICc were used for comparison between models. Result indicted that beta described better responses of germination rate (except D10) of cuminum cyminum to temperature compared with others models. However basic temperature of cuminum cyminum was between 0. 7 to 0. 9 ˚ C, optimum temperature about 20 to 21 ˚ C and maximum temperature was 35 ˚ C. In addition based on result of hydro time models, θ H, and Ψ b (50) for cuminum cyminum were estimated 97. 5 MPa h-1 and-0. 46 MPa respectively.

آمار یکساله:  

بازدید 10206

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
litScript