نتایج جستجو

30631

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3064

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  57-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  66
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

این مطالعه به منظور بررسی تأثیر کاربردهای مختلف نیتروژن بر رشد، میزان فنل، آنتی اکسیدان و فعالیت آنزیم نیترات رداکتاز همراه با مایه زنی میکوریزا در رقم SuperN3 خیار به صورت فاکتوریل در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 6 تکرار با 3 سطح نیتروژنNO3-50، NO3-75 وNO3-100 و 3 سطح مایه زنی میکوریزا شامل مایه زنی 1000 اسپور (AM1)، مایه زنی 2000 اسپور (AM2) و بدون مایه زنی میکوریزا (AM0) موردبررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از ترکیبات نیتروژن با مایه زنی میکوریزا نشان داد که وزن تر ریشه با مایه زنی میکوریزا در تمام سطوح نیتروژن افزایش یافت، درحالی که وزن تر ساقه با سطوح نیتروژن و مایه زنی میکوریزا تحت تأثیر قرار نگرفت. FV / FM در گیاهان با سطحNO3-75 و مایه زنی میکوریزا در مقایسه با تیمار بدون مایه زنی میکوریزا بالاتر بود. همزیستی میکوریزا فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه را در تیمار بدون نیتروژن افزایش داد، به طوری که AM1 و AM2 فعالیت آنتی اکسیدانی را به ترتیب در NO3-50 و NO3-75 نسبت به گیاهان بدون مایه زنی میکوریزا افزایش دادند. بالاترین فعالیت آنزیم نیترات رداکتاز در NO3-50 و مایه زنی میکوریزا مشاهده شد و فعالیت آنزیم نیترات رداکتاز گیاهان در تمام سطوح نیتروژن کاهش یافت. در کل، می توان نتیجه گرفت که با مایه زنی میکوریزا، به ویژه تیمار 1000 اسپور (AM1)، و سطح متوسط NO3 (NO3-75) می تواند مورد استفاده قرار گیرد و این میزان مصرف می تواند برای تولید خیار گلخانه ای بسیار موثر باشد. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 66

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

KORD M. | ALIZADEH H. | SALARI KH. | FARZANEH M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  945
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

cucumber DOWNY MILDEW CAUSED BY PSEUDOPERONOSPORA CUBENSIS IS ONE OF THE DESTRUCTIVE DISEASE ON CUCURBITACEAE FAMILY. USE OF THE FUNGICIDES IS THE MOST COMMON METHOD TO CONTROL OF THIS DISEASE. DUE TO HARMFUL EFFECTS OF PESTICIDE ON HUMAN AND ENVIRONMENT, IT IS ESSENTIAL TO USE ALTERNATIVE METHODS FOR THE CONTROL OF THIS DISEASE. …

آمار یکساله:  

بازدید 945

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  161-176
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  76
 • دانلود: 

  37
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 76

دانلود 37 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

حسین خانی حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  591-604
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2814
 • دانلود: 

  595
چکیده: 

ایران کشوری وسیع ولی فاقد پوشش جنگلی مناسب است و حدود 7 درصد کشور توسط جنگل پوشیده شده و بدین دلیل ابرانی در زمره کشورهایی با پوشش جنگلی کم قرار می گیرد. به همین علت همه ساله ایران مبادرت به واردات انواع تخته های فشرده (نئوپان، تخته چندلا و MDF) می نماید. وسعت نخلستان های کشور 220000 هکتار برآورد می گردد که چیزی در حدود 20-22 درصد وسعت نخلستان های دنیا متعلق به ایران است. به این منظور برداشت خرما (محصول درخت نخل) با کیفیت مناسب، نخل باید همه ساله هرس گردد. هر نخل بطور متوسط در حدود 34 کیلو ضایعات حاصل از هرس تولید می نماید که با احتساب 20 الی 27 میلیون تنه نخل در کشور حداقل 200 هزار تن ماده لیگنوسلولزی که قابلیت استفاده در صنایع تبدیلی از جمله نئوپان و MDF را دارند. همه ساله در کشور قابل دسترس است. در این تحقیق ضایعات هرس نخل بعنوان ماده اولیه در ساخت MDF استفاده شد و تخته ها در مقیاس نیمه صنعتی (Pilot plant scale) در دانشگاه (Gottingem, Germany) ساخته شدند. برای هر متغییر ساخت تعداد سه تخته ساخته و استاندارد EN برای ارزیابی خواص مکانیکی و فیزیکی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تقریبا تخته های تولیدی حداقل خواص مکانیکی توصیه شده توسط استاندارد EN را دارا می باشند و در صورت رفع مشکل بالا بودن در صد واکشیدگی ضخامتی تخته ها، الیاف ضایعات هرس نخل می تواند در صنایع تولید MDF مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 2814

دانلود 595 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

YILMAZ S. | CELIK I. | ZENGIN S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  95-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  45435
 • دانلود: 

  15650
چکیده: 

Combining effects of soil solarization and grafting on soilborne pathogens, plant height and yield in cucumber were compared in a greenhouse of Bati Akdeniz Agricultural Research Institute located in Antalya in 2008 fall season. The experiment was set in split plot design containing; 1, 2, 4 and 5 months soil solarization (MSS), and non-solarized control plots (NSC) on which grafted Maximus F1+ Bergama F1 and non-grafted Bergama F1 were grown. Almost all of plants grown in nonsolarized plots were infected with root-knot nematodes with severe root damages; however, only a few plants were affected by this nematode in 4 and 5 months solarized plots with very slight root galls. No resistance to root-knot nematodes was observed in both grafted and non-grafted plants. Almost half of the plants grown on non-solarized control plots were infected with Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum with relatively slight disease symptoms. In conclusion, combining solarization with grafting significantly promoted early flowering time, plant vigor, early and total yields and reduced nematode and fusarium wilt damages in this study.

آمار یکساله:  

بازدید 45435

دانلود 15650 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  859-868
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  157
 • دانلود: 

  73
چکیده: 

در مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر القای کالوس و جنین در کشت بساک خیار، 25 محیط مختلف برای القای کالوس و چهار مسیر مختلف برای القای جنین در نظر گرفته شد. دو آزمایش جداگانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار و سه تکرار، به ترتیب برای القای کالوس و جنین انجام شد. در آزمایش القای کالوس، فاکتورها شامل دو ژنوتیپ خیار (اصفهانی و بتا آلفا)، و ترکیب غلظت های مختلفBAP (0، 225/0، 45/0، 68/0 و 91/0 میلی گرم در لیتر) و 2, 4-D (0، 25/0، 5/0، 75/0 و 1 میلی گرم در لیتر) بوده و در آزمایش القای جنین نیز فاکتورها شامل ترکیب غلظت های مختلف BAP (2، 3 و 4 میلی گرم در لیتر) و NAA (05/0 و 1/0 میلی گرم در لیتر) و همچنین انواع محیط مایع و جامد بودند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها، اختلاف آماری معنی داری در سطح یک درصد بین محیط های کشت و در سطح پنج درصد بین اثرهای متقابل ژنوتیپ و محیط کشت نشان داد. بساک های کشت شده در محیط پایه MS و محیط های تهیه شده با تنظیم کننده های رشد گیاهی، در حالت جداگانه پاسخی نشان ندادند و بعد از 4 هفته از کشت از بین رفتند، اما ترکیب تنظیم کنند ه های رشد اثرات مختلفی بر القای کالوس داشت. بر اساس نتایج حاصل از مقایسه میانگین ها، محیط های M24، M22 و M15 به ترتیب با میانگین های 98، 75/97 و 96/75 درصد در بین 25 محیط مورد آزمایش، بیشترین کالوس و محیط M10 نیز با میانگین 5/77 درصد نیز کمترین کالوس را برای ژنوتیپ اصفهانی داشتند. محیط M22 با میانگین 45/98 درصد در رقم بتا آلفا، بیشترین کالوس و محیط M10 نیز با میانگین 7/59 درصد، کمترین میزان کالوس را برای این رقم داشت. در القای جنین نیز در هیچ کدام از سه مسیر جامد-جامد، جامد-مایع و مایع-مایع جنینی مشاهده نشد؛ اما در مسیر مایع-جامد نرخ بالایی از جنین زایی مشاهده شد و تفاوت آماری معنی داری در سطح 5 درصد، در بین محیط های آزمایش شده مشاهده شد. مقایسه میانگین محیط های مورد استفاده برای جنین زایی نیز نشان داد که محیط M6 با میانگین 58/60 درصد، بیشترین درصد جنین زایی و محیط M4 نیز با میانگین 20 درصد کمترین درصد جنین زایی را داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 157

دانلود 73 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  214-224
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  96
 • دانلود: 

  50
چکیده: 

به منظور بررسی اثر اکسین، اتفن و سیستم کاشت بر کمیت و کیفیت خیار هیبرید  (F1) رقم ملیتا، پژوهشی در قالب طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی به صورت فاکتوریل در 32 تیمار و 4 تکرار که هر تکرار شامل 4 بوته بود در شهرستان یزد و به صورت کشت گلخانه ای در دو سال متوالی انجام گرفت. تیمارها شامل دو سطح سیستم کاشت (مستقیم و غیرمستقیم) و چهار سطح اکسین به فرم نفتالین استیک اسید (NAA) با غلظت های 0، 25، 50 و 100 میلی گرم در لیتر و چهار سطح اتفن به فرم (CEPA) با غلظت های 0، 50،  150 و 250 میلی گرم در لیتر بودند که از مرحله 4 الی 6 برگی  بر روی بوته ها محلول پاشی گردیدند. اثر سیستم کاشت و تنظیم کننده های رشد بر صفات: آغاز زمان گل دهی، تعداد گل، تعداد میوه، طول میوه، میانگین وزن تک میوه، طول گیاه، تعداد گره، طول میانگره و عملکرد مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که علاوه بر اثر مثبت و برتر سیستم کاشت غیرمستقیم (نشاکاری) نسبت به سیستم کاشت مستقیم (بذرکاری) در کلیه صفات مورد بررسی، تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی به تنهایی و اثرات متقابل مابین آنها با سیستم کاشت بر افزایش عملکرد در تولید خارج از  فصل کاملا مشهود می باشد به طوری که تیمار ترکیبی سطح 100 میلی گرم در لیتر NAA با 250میلی گرم در لیتر CEPA  در سیستم کاشت غیرمستقیم باعث بیشترین میزان عملکرد نسبت به شاهد گردید به طوری که در تیمار ذکر شده میزان عملکرد در هر بوته 11 کیلوگرم بود در مقابل 98/6 کیلوگرم تیمار شاهد به ازای هر بوته بود.

آمار یکساله:  

بازدید 96

دانلود 50 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  5 (پیاپی 85)
 • صفحات: 

  703-716
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  91
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

عصاره گیاهان دارویی ممکن است به عنوان آفت کشت زیستی دوست دار طبیعت و بدون خطر برای انسان ها و حیوانات مورد استفاده قرار گیرند. در این تحقیق، اثرات شش گیاه دارویی بومی شامل Satureja sahendica Bornm.، Satureja khuzistanica Jamzad، Scrophularia striataBoiss.، Thymbra spicata L.، Oliveria decumbens Vent. و Vitex agnus-castus L. و سم استامی پراید در کنترل آفت سفید بالک خیار (Bemisia tabaci) و برخی پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه خیار در شرایط مزرعه ارزیابی شد. نتایج نشان داد که تمام عصاره های بکار رفته سبب کاهش جمعیت سفید بالک نسبت به شاهد شدند. اما از میان آنها، بیشترین تأثیر در کنترل این آفت برای Oliveria decumbensVent. ثبت گردید. کاربرد عصاره ها به ویژه در غلظت های ppm500 و ppm1000 سبب افزایش معنی دار تعداد میوه درجه یک و تعداد میوه درجه دو شد. با افزایش غلظت عصاره ها از ppm250 تا ppm1000، محتوی پتاسیم برگ افزایش و محتوی کلسیم و سفتی میوه کاهش یافت. نتایج نشان داد که کاربرد عصاره ها و سم استامی پراید به ویژه در غلظت بالا (ppm1000) باعث ایجاد برخی اثرات منفی در گیاه میزبان و افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان شد. به طور کلی، تمام عصاره های بکار رفته به ویژه عصاره Oliveria decumbens Vent.، در غلظت های پایین سبب کنترل مؤثر آفت سفید بالک بدون اثرات منفی بر گیاه میزبان در مقایسه با حشره کش استامی پراید شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 91

دانلود 36 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  143-161
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  589
 • دانلود: 

  183
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 589

دانلود 183 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  2205
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

ROOT KNOT NEMATODE (MELOIDOGYNE JAVANICA) IS AN OBLIGATE PARASITIC NEMATODE OF THE CROP plant ROOTS AND IS CONSIDERED TO BE ONE OF THE MOST ECONOMICALLY IMPORTANT plant NEMATODES IN THE WORLD. MELOIDOGYNE JAVANICA INFECTS THE HOST MAINLY BY INDUCING GALLS IN THE ROOTS OF THE plant AND BY DISTURBANCE OF THE HOST’S METABOLISM. …

آمار یکساله:  

بازدید 2205

دانلود 0
litScript