نتایج جستجو

18098

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1810

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

VAHEDI ALI | FROUTAN FARD TAHERE | OLIA KOBAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  57-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15174
 • دانلود: 

  5069
چکیده: 

Recently, photonic crystals doped with liquid crystal (LC) material have gained much research interest. In this article new ternary one-dimensional photonic crystal introduced and studied. The liquid crystal layer of 5CB and 5PCH is sandwiched by two dielectric layers. For the first time, we use four structures SiO2/UCF35/CaF2, SiO2/5CB/CaF2, NFK51/UCF35/NPSK53 and NFK51/5CB/NPSK53. The effect of temperature on transfer band gap of these photonic crystals is investigated with transferred matrix method. The results show that in all four structures PBG for extraordinary ray (ne) is very large than ordinary ray (no) and with increasing of temperature, PBG shifts to red wavelength. PBG width is very vast and variation of the figure with respect temperature is very sharp for SiO2/UCF35/CaF2 structure. Also, the suggested design takes high tunability due to the infiltration of the LC material. One can use the proposed structure as temperature sensing device, narrow band optical filter and in many optical systems.

آمار یکساله:  

بازدید 15174

دانلود 5069 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Froutan fard kobar olia Tahere | VAHEDI AL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  57-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13616
 • دانلود: 

  10654
چکیده: 

Recently, photonic crystals doped with liquid crystal (LC) material havegained much research interest. In this article new ternary one-dimensional photoniccrystal introduced and studied. The liquid crystal layer of 5CB and 5PCH is sandwichedby two dielectric layers. For the first time, we use four structures SiO2/UCF35/CaF2, SiO2/5CB/CaF2, NFK51/UCF35/NPSK53 and NFK51/5CB/NPSK53. The effect oftemperature on transfer band gap of these photonic crystals is investigated withtransferred matrix method. The results show that in all four structures PBG forextraordinary ray (ne) is very large than ordinary ray (no) and with increasing oftemperature, PBG shifts to red wavelength. PBG width is very vast and variation of thefigure with respect temperature is very sharp for SiO2/UCF35/CaF2 structure. Also, thesuggested design takes high tunability due to the infiltration of the LC material. One canuse the proposed structure as temperature sensing device, narrow band optical filter andin many optical systems.

آمار یکساله:  

بازدید 13616

دانلود 10654 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

KIA REZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  17
تعامل: 
 • بازدید: 

  2415
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

A REAL PERFECT PERIODIC crystal IS A SOLID OBJECT IN WHICH A SPECIAL PATTERN IS REPEATED OVER AND OVER IN THREE- DIMENSION. THE crystal STRUCTURE DETERMINED FROM THE DIFFRACTION DATA IS THE SPATIAL AVERAGEOVER THE WHOLE crystal WHICH DOESN’T GIVE REAL IMAGE OF THE CHANGES IN THE SOLID STATE BY THE CONVENTIONAL ROUTINE STRUCTURE DETERMINATION METHOD...

آمار یکساله:  

بازدید 2415

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  28
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  1242
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 1242 استناد 28 مرجع 0
نویسندگان: 

EHRENBERG H. | BRAMNIK N.N. | SENYSHYN A.

نشریه: 

SOLID STATE SCIENCES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  18-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  3632
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3632

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسنده: 

HILLEBRECHT HARALD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  17
تعامل: 
 • بازدید: 

  1995
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

THE crystal structures OF ELEMENTAL BORON ARE UNIQUE. THE EXPLANATION IS ITS BEHAVIOUR AS A NON-METAL, WHICH FULFILS NOT THE 8-N RULE. AS A CONSEQUENCE BORON SHOWS A UNIQUE VARIETY OF BONDING MODES WITH THE FORMATION OF B12-ICOSAHEDRA AS THE MOST PROMINENT FEATURE.1 THIS IS CONTINUED IN BORON-RICH BORIDES, WHICH CAN SERVE A MODEL structures...

آمار یکساله:  

بازدید 1995

دانلود 0
strs
نویسندگان: 

WU KONG LI | ZHENG JUAN | RAN CHUN LING | XU YAN | TANG MING SHENG

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  709-715
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19263
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Two new novel ferrocenylaclyhydrazone-based receptors FcL1 and FcL2 were prepared and characterized by 1H NMR, IR, elemental analysis. X-ray crystallographic reveals that FcL1 belongs to Monoclinic system, with space group P2 (1)/c, and FcL2 belongs to Hexagonal system with space group P6 (5). It forms a novel helical chain by self-assembly. The electrochemical studies reveal that the formal potential (E0) of FcL1 and FcL2 show a gradual decrease in the order Fc (Ferrocene) < FcL1<FcL2 and FcL1 is responsive to Pb2+. The maximum electrochemical shift of FcL1 for Pb2+ is about 44 mV. FcL1 shows selective potential response to Pb (II) ion.

آمار یکساله:  

بازدید 19263

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

نانو مقیاس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  47-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  290
 • دانلود: 

  144
چکیده: 

با توجه به نیاز مدارات مجتمع نوری به ساختارهایی که نور را در مسیرهای مورد لزوم هدایت و در مکان های مناسب متمرکز نمایند، استفاده از ویژگی های بلورهای فوتونی برای حصول لنزهای بلور فوتونی، مطرح می گردد. این لنزها دارای قابلیت بالای تمرکز مدها در نقطه کانونی نانومقیاس، با اتلاف کم و قدرت تمرکز زیاد هستند. در این مقاله، با طراحی لنزهای بلور فوتونی با زدایش شیمیایی حفره های هوا در آرایش شش ضلعی در بستر دی الکتریک SiO2 و با تاباندن امواج نوری تخت به این ساختارهای نانومتری مختلف با چینش و گام های متفاوت و برهم کنش نور با ساختار، در نتیجه نور در نقاط مطلوبی متمرکز و کانونی می گردد. نتایج حاصله از شبیه سازی، شامل دامنه میدان الکتریکی، شدت، توان و پهنای تمرکز با استفاده از برش مقطعی مدی در طول موج پنجره اول مخابراتی nm 850، بررسی شدند. نتایج شبیه سازی نشان دادند که این پارامترها را می توان در یک مقدار گام مشخص و بهینه، nm 385، برای مقاصد کنترل و تمرکز لنزی مطلوبی در ابعاد کوچک نانومقیاس، به میزان کسری از طول موج، µ m 49/0~، به کار برد. همچنین، نتیجه کمیت حساسیت بدست آمده برای استفاده از ساختار به عنوان حس گر نوری، به میزان nm/RIU 645 است.

آمار یکساله:  

بازدید 290

دانلود 144 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GHARAATI ABDOLRASOUL | MIRI NASRIN | ZAREIAN ZAHRA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  49-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15526
 • دانلود: 

  7870
چکیده: 

In this paper, we study two different Graded Index (GRIN) photonic crystal (PC) structures which are named as structure type I and type II. The PC structures are made of the square rod in an air background. To design a GRIN PC structure the lattice constant has been altered in the direction transverse to propagation. We investigated focusing effect and waveguiding behavior of electromagnetic waves propagating throughout the GRIN structures. Wide incident beam with a Gaussian profile is illuminated to the both GRIN structures. In the case of structure type I, the incident wave bend toward the central part of the structure and after getting out of it focuses on the narrow area. The designed structure shows the strong focusing effect and increase normalized intensity and decreases the width of the outgoing wave. In the case of structure type II, the incoming beam after traveling short distance becomes distracted to the central part and remains confine in the middle of the structure. The exiting wave can be coupled to a photonic crystal waveguide. Plane wave expansion method has been used for analyzing dispersion relation. Propagation of electromagnetic wave within the graded structure has been simulated using finite-difference time-domain method.

آمار یکساله:  

بازدید 15526

دانلود 7870 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  17
تعامل: 
 • بازدید: 

  1785
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

IN RECENT YEARS METAL COMPOUNDS, WHICH HAVE A STABLE D10 ELECTRONIC CONFIGURATION, HAVE RECEIVED A LOT OF ATTENTION IN THE FIELDS OF INORGANIC CHEMISTRY, BIOCHEMISTRY AND ENVIRONMENTAL CHEMISTRY. ABOUT TWENTY ZINC ENZYMES ARE KNOWN IN WHICH ZINC IS GENERALLY TETRAHEDRALLY FOUR COORDINATE AND BONDED TO HARD DONOR ATOMS SUCH AS NITROGEN...

آمار یکساله:  

بازدید 1785

دانلود 0
litScript