نتایج جستجو

117

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

12

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  637-647
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  111
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در حیوانات مزرعه، آزمون انساب از ابزارهای ژنتیکی کلیدی، برای تعیین دقت و صحت اطلاعات شجره ثبت شده می باشد. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی و استفاده از سیستم تکثیر همزمان (گروهی) 14 جایگاه میکروساتلایت برای انجام یک آزمون معمول شناسایی والدین می باشد. بدین منظور، 24 نتاج آمیخته از نژادهای گوسفندان قزل × بلوچی، بلوچی × قزل × مرینوس و بلوچی × مغانی × مرینوس و والدین نسبت داده شده به آنها برای ادامه پژوهش انتخاب شدند. استخراج DNA ژنومی با استفاده از نمونه های خون کامل و از طریق الکترورز کاپیلاری برای جایگاه های انتخاب شده، تعیین ژنوتیپ شد. بالاترین سیستم مولتیپلکس طراحی شده متعلق به گروه جایگاه های میکروساتلایت پنج گانهILSTS0049، MCM512، BMC1009، BM148 و CSSM032 بود که نتایج شارپ و تکرارپذیری را تولید می کرد. کارآیی نشانگرهای انتخاب شده در این مطالعه در گام اول با استفاده از شاخص های همچون، تعداد الل مشاهده شده، فراوانی اللی، محتوای اطلاعات چند شکلی، هتروزیگوتی مورد مشاهده و مورد انتظار و احتمال حذف یک فرد از شجره با استفاده از نرم افزارهای پاپ ژن و CERVUS ارزیابی شد. ارزش های مشاهده شده برای سه شاخص میانگین هتروزیگوتی، محتوای اطلاعات چند شکلی و تعداد الل های مشاهده شده در کل این چهارده جایگاه به ترتیب 0.60، 0.58 و 4.93 بود. بر اساس الگوی توارثی مندلی جایگاه های مورد مطالعه، قدرت و دقت شاخص احتمال حذف یک فرد از شجره در حدود 0.999 برآورد گردید. نتایج این پژوهش به روشنی نشان داده که یکی از نتایج منتسب به والدین شناخته شده بر اساس مقایسه الگوهای باندی و ژنوتیپ والدین و این فرد تعیین ژنوتیپ شده ثبت اشتباه شده است (خطای شجره). در نهایت استفاده از سیستم تکثیر گروهی جایگاه ها و سیستم الکترورز مویینه (کاپیلاری) می تواند روشی دقیق، سریع و مقرون به صرفه برای تایید والدین و شناسایی نتاج آنها برای انجام آزمون تایید والدین در گله های مردمی گوسفند می باشد. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید. لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 111

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  511-516
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12448
 • دانلود: 

  6164
چکیده: 

The experiment was conducted to investigate the growth performance and feed conversion efficiency of crossbred heifer at different age level in Government Dairy Farm in Bogra, Bangladesh. Twelve female crossbred heifers were equally distributed (n=3) into four groups [Group A: (7±2 months), B: (12±2 months), C: (15±2 months) and D: (20±2 months)] according to age and fed concentrate mix, rice straw and Napier grass at the rate of 2% of live weight. Napier grass and rice straw were offered at the ratio of 1: 1. The concentrate mixture was provided at the rate of 1% of their body weight. It was found that dry matter content was higher in concentrate mix and rice straw and lower in Napier grass. Organic matter content was higher in Napier grass than that of concentrate and rice straw. Crude fiber concentration was higher in rice straw than that of concentrate and Napier grass. Intake of dry matter and organic matter differed significantly among the treatment groups. Crude protein intake was higher in C group heifer than other groups. Intake of crude fiber was higher in C group followed by B, D and A group. The final live weight was higher in D group than C, B and A group. Unit feed dry matter intake was higher with the advancement of age, being lowest in younger group. The heifers of D group showed higher value of feed conversion efficiency followed by C, B and A group respectively and concluded 20 ± 2 months of heifer is more economical than the other ages.

آمار یکساله:  

بازدید 12448

دانلود 6164 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

VIDHATE P.G. | KOKANE R.D. | HANDE S.T.

نشریه: 

BOMBAY VETERINARY COLLEGE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  68-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3791
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3791

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ORDONEZ GOMEZ C.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  281-286
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9547
 • دانلود: 

  10183
چکیده: 

The weighing records of 18 crossbred females with average live weight of 14. 7 ± 3. 14 kg were analyzed to study the relationship of the growth of crossbred hair sheep with some zoometric measures. The weight was established and took the measures thoracic perimeter, cannon perimeter, body length, neck length, hip am-plitude, ischial amplitude, withers height and croup height. All parameters were stated as cm. Within 60 days of the initial weighing and taken the zoometric measures, animals were weighed again and the average daily gain was estimated. The correlation coefficients of initial body weight with zoometric measures were high (r>0. 7) and the highest of average daily gain were with thoracic perimeter (r=0. 41) and body length (r=0. 34), to the remaining variables the coefficients were below 0. 3. According to Akaike information crite-rion the best fit model to describe the growth was, average daily gain (ADG) (g/d)= 3. 3 × thoracic perimeter (PT)-44. 4 × perimeter cane (PC) + 5. 4 × body length (LCO) + 5. 6 × amplitude hip (AC)-3. 3 × height at the croup (ALG) (R2=0. 92, Akaike information criterion (AIC)=96. 8; P<0. 05). The zoometric measures relate to the growth, proving to be a tool for information about the growth potential of crossbred lambs.

آمار یکساله:  

بازدید 9547

دانلود 10183 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SADEGHI S. | RAFAT S.A. | MOGHADAM G. | JANMOHAMMADI H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  343-348
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10468
 • دانلود: 

  5382
چکیده: 

Image processing technique was used to compare udder morphological characteristics in two Iranian cross-bred sheep populations including Ghezel-Arkhamerino, Moghani-Arkharmerino and a pure one that was Ghezel ewes. In addition, the resulted measurements were applied as independent variables for estimation of daily milk yield by regression models. Udder height of Ghezel was higher than Ghezel-Arkhamerino and Moghani-Arkharmerino. The udder left and right cistern height were imbalanced for Moghani-Arkharmerino crossbreds than for other populations. The teat opening, attachment width, direction of the right teat and teat-udder back distance for Ghezel ewes appeared to be the most useful traits among the ud-der traits taken in this study for predicting daily milk yield. The results reveals that digital image processing may be used as an alternative biometric characterization tool that would provide more accurate observation and measurements on domestic animals than current ones.

آمار یکساله:  

بازدید 10468

دانلود 5382 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  145-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3503
 • دانلود: 

  194
چکیده: 

هدف: بررسی شکل ظاهری و ابعاد زایده گوشخوکی در گاوهای نژاد هلشتاین و گاوهای دورگ ایرانی.طرح: بررسی مقطعی حیوانات: زایده گوش خوکی هفتاد و دو راس گاو از نژادهای هلشتاین و دورگ ایرانی از هر دو جنس. روش: در این تحقیق شکل ظاهری و ابعاد زایده گوش خوکی 72 راس گاوهای کشتاری از دو نژاد هلشتاین و دو رگ از کشتارگاه صنعتی فارس مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد 38 راس نر و 34 راس ماده بودند. این گاوها از نظر سنی به 3 رده سنی 2-0 سال 4-2 سال به بالا تقسیم شده بودند.تجزیه و تحلیل آماری: آنالیز واریانس و چندگانه دانکن برای اختلاف وزن و ابعاد در گروههای مورد مطالعه.نتایج: نتایج حاصله نشان داد که برخی از دامها بیش از یک زایده داشتند و در 3 راس از دامها زایده بسیار کوچکی حدود 1 سانتیمتر مشاهده گردید. میانگین وزن زایده گوش خوکی بین دو جنس نر و ماده از اختلاف آماری معناداری برخوردار بود (P<0.05) و میانگین وزن زایده گوش خوکی در جنس نر بیشتر از جنس ماده می باشد. از این نظر اختلاف آماری معناداری بین گروههای سنی مختلف مشاهده نشد. از نظر نژادی نیز هیچ گونه اختلاف آماری معنا داری مشاهده نشد. طول و عرض زایده گوش خوکی در رابطه با سه فاکتور سن و جنس و نژاد مورد بررسی قرارگرفت و هیچ گونه اختلاف آماری معناداری مشاهده نشد.نتیجه گیری: در پایان با توجه به یافته های مشاهده ای و نتایج آماری موجود در این مطالعه می توان اظهار داشت که زایده گوش خوکی در گاوهای نر هر دو نژاد سنگینتر و از لحاظ ظاهری کاملا متنوع می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 3503

دانلود 194 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1 (62)
 • صفحات: 

  57-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14859
 • دانلود: 

  8541
چکیده: 

A 40 kg crossbred calf of one month age was presented to the Institute Referral Polyclinic, with a history of dysuria, stranguria along with a fluctuant swelling in the mid-perineal region. On physical examination, a diverticulum was observed which on aspiration revealed urine. It was reported that urine outflow was from a tiny orifice at the proposed natural site of the vulva. Dissection of the skin over the diverticulum revealed hypoplastic penis with adhesion of the preputeal sheath along with penile hypospadia. Permanent perineal urethrostomy and diverticulectomy was performed in the region of the defect. The urethral layer was sutured along with the skin using 1-0 Polyamide sutures in a simple interrupted pattern. No postoperative complication was reported till one year of surgery and animal was urinating properly.

آمار یکساله:  

بازدید 14859

دانلود 8541 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  11-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9076
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

In order to study of variance components, heritability and genetic correlation of some economic traits, were used collected data during 2004-2007 in hybrids of six lines of silkworm. In all hybrids, cocoon weight heritability was higher than cocoon shell weight’s heritability. Heritability of cocoon shell percentage was lower than other traits. There was a high and positive genetic correlation between cocoon weight and cocoon shell weight and there was a low genetic correlation between cocoon weight and cocoon shell percentage. Heterosis effect on means of cocoon weight and cocoon shell weight was positive and increase in heterosis percentage increased means of this traits. Along increase in recombination percentage in cocoon shell percentage, mean of this trait increased. The results showed that there was an inverse relationship between heterosis and recombination effects. Also genetic gain and means of traits in 31, 32 and their hybrids were upper than others hybrids. So it is expected that the use of these liens is better in commercial level.

آمار یکساله:  

بازدید 9076

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  51-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11634
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

In this study, individual and maternal heterosis of milk yield, fat yield, fat percent and milk days traits were estimated for Brown Swiss and indigenous crossbred dairy cattle using data from Centre Breeding country collected between 1991 to 2002. Average for mentioned traits are 2489.19, 117.5 kg, 3.83 percent and 252 days respectively. Share of the foreign breed gene, individual and maternal heterosis were calculated using the least squares: 10.38, 3.16 and -2.19 kg for milk and 0.12, 0.0342 and 0.029 kg for fat yield and 0.00457, 0.00131 and -0.00132 percent for fat percent, -0.54, -0.174 and 0.277 days for the milk days trait than the mean, respectively.Generally, the results of this study showed that crossbred animal with 50 to 70 percent share of the foreign breed of traits have had a better status.

آمار یکساله:  

بازدید 11634

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

WASSIE T. | MEKURIAW G. | MEKURIAW Z.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  35-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10822
 • دانلود: 

  5529
چکیده: 

The study was carried out at Agarfa ATVET College dairy farm to evaluate the reproductive performance of Holstein Friesian×Arsi and Holstein Friesian×Boran cattle. For the study, records compiled from 1983 to 2012 at the Agarfa dairy farm were used as original data. The effects of breed, bloodlines, season and parity on the reproductive traits were evaluated. Data were analyzed using the general model of the SAS program. The overall mean±SE of age at first service (AFS), age at first calving (AFC), days open (DO), calving interval (CI), number of service per conception (NSPC), breeding efficiency (BE) and longevity were 32.05±0.57 months, 41.16±0.56 months, 194.62±3.42 days, 475.92±3.44 days, 1.35±0.03 service, 68.67±0.01% and 7.77±0.25 years, respectively. Breed had significant effect (P<0.05) on AFS and AFC. Bloodlines, season and parity had significant effect (P<0.01) on DO and CI. Breed, bloodlines, season and parity had significant effect (P<0.01) on breeding efficiency. Season of insemination significantly affect NSPC (P<0.01). Longevity was only affected by bloodlines. Generally reproductive performances found in this study were lower than the performance reported in many tropical regions. Therefore, due consideration should be given in calf and heifer management, heat detection, accuracy of artificial insemination, feeding and health care.

آمار یکساله:  

بازدید 10822

دانلود 5529 استناد 0 مرجع 0
litScript