نتایج جستجو

32392

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3240

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2 (پی آیند 63) در زراعت و باغبانی
 • صفحات: 

  70-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  8
 • بازدید: 

  1750
 • دانلود: 

  1093
چکیده: 

کارکرد اکوسیستمها مبتنی بر منابع ژنتیکی گیاهی، عملیات مدیریتی و عوامل زنده و غیرزنده محیطی می باشد و منابع ژنتیکی گیاهی نشان دهنده تنوع زیستی موجود در اکوسیستم های کشاورزی است که امروزه مفهوم گسترده تری را شامل شده و تنوع کلیه موجودات زنده اعم از گیاهان، جانوران و میکروارگانیسم هایی که به نحوی در تولید غذا به طور مستقیم یا غیرمستقیم نقش دارند را در بر دارد. علیرغم نقش اکولوژیکی که تنوع در پایداری و ویژگی های کارکردی اکوسیستم های کشاورزی دارا می باشد، مطالعات اندکی در این زمینه در جهان و به خصوص ایران انجام شده است. برای حفاظت و بهره برداری مطلوب از تنوع زیستی اکوسیستم های کشاورزی، شناخت ویژگیها و پراکندگی مکانی و زمانی اجزا آن در همه سطوح ضروری است. در مطالعه ای که به منظور ارزیابی تنوع زیستی کشاورزی ایران انجام گرفت اطلاعات مختلف از 183 شهرستان از 27 استان کشور جمع آوری گردید و پس از تجزیه و تحلیل این اطلاعات کلیه شاخص هایی که به نحوی در تنوع زیستی کشاورزی دخیل هستند محاسبه شدند. نتایج حاصل از این مطالعه در سه مقاله جداگانه ارایه شده و مجموعه حاضر بخش اول آن بر تنوع نظامهای زراعی متمرکز می باشد. نتایج حاصله بر اساس توزیع محصولات زراعی، نظامهای زراعی اصلی، تراکم زراعی، شاخص تناوب زراعی و شاخص کارایی تناوب زراعی ارایه گردیده است. به طور کلی دو نظام زراعی اصلی در کشور متمایز است که یکی مبتنی بر گندم و دیگری مبتنی بر برنج می باشد. نظام اول در کل کشور و نظام دوم عمدتا در حاشیه دریای خزر توسعه یافته است. میانگین شاخص تراکم زراعی کشور کمتر از قاره آسیاست ولی با میانگین جهانی قابل مقایسه می باشد. تناوبهای زراعی رایج در کشور دارای تنوع زیادی نیست و طول دوره آنها کوتاه است و این امر باعث ناکارآمدی این تناوبها شده است. کشتهای مخلوط جایگاهی در نظام های تولید ایران ندارند و به طور کلی تنوع زیستی کشاورزی ایران در مقیاس اکوسیستم های زراعی نسبتا فقیر بوده و مدیریت آنها در جهت توسعه یکنواخت زراعت های آبی در تناوبهای کوتاه مدت طراحی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1750

دانلود 1093 استناد 8 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

JOURNAL OF PLANT SOIL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  422
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  283-315
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5194
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5194

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MCSORLEY R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  60
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  132-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10613
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10613

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

BARKER A.V. | BHOWMIK P.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  163-183
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5087
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5087

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

ZAREA FIZABADI A. | KOUCHAKI A. | ALI MORADI L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9125
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

In order to evaluate the residual amount of nitrogen, phosphorous and potassium in soil in response to different rotations and conventional and ecological cropping systems, an experiment with split-plot design based on complete randomized block design with 3 replications was conducted for 6 years. Main plots were assigned to different rotations included, wheat-wheat, and corn-wheat and sugar beet-wheat. Sub plots were assigned to different cropping systems included high-input, medium-input, low-input, integrated (with moderate input) and organic (without any chemical input). Results showed that the amount of macronutrients in surface soil layer was not consistent. The amount of residual N in soil was reduced, but the amount of residual P and K were increased in 6 years. Also soil analysis showed that the residual amount of soil minerals in organic and integrated systems was more than conventional system. The residual amount of macronutrients was affected significantly by different rotations. The electrical conductivity of saturated extract in integrated system was the highest level and high-input, medium-input and low-input systems were lower than integrated system respectively, and the organic system was the lowest one

آمار یکساله:  

بازدید 9125

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 34)
 • صفحات: 

  191-202
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  108
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر سیستم های مختلف چند کشتی بر برخی از خصوصیات خاک شالیزار، آزمایشی طی سال های زراعی 89-1388 و 90-1389 در مرکز تحقیقات کشاورزی استان مازندران در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار به اجرا در آمد. تیمارها شامل 4 سیستم چند کشتی: ذرت- شبدر برسیم- برنج، ذرت- کلزا - برنج، ذرت- باقلا- برنج و آیش- برنج به عنوان شاهد بودند. نتایج نشان داد که نظام های مختلف کشت بر هدایت الکتریکی و اسیدیته خاک تاثیر معنی داری نداشتند، اما میزان ماده آلی، نیتروژن کل، پتاسیم و فسفر قابل جذب خاک را تحت تاثیر قرار دادند. بیشترین میزان درصد ماده آلی خاک، نیتروژن کل و فسفر قابل جذب پس از ذرت-شبدر برسیم-برنج حاصل شد، ولی حداکثر پتاسیم قابل جذب خاک پس از نظام کشت آیش-برنج به دست آمد. حداقل ماده آلی، نیتروژن، فسفر و پتاسیم قابل جذب پس از ذرت-کلزا-برنج حاصل شد. با توجه به نوع اقلیم و خصوصیات خاک اراضی شالیزاری استان مازندران، سیستم ذرت–شبدر– برنج بهترین نظام کشت می باشد که موجب افزایش تولید و حاصلخیزی خاک خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 108

دانلود 38 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

OGUNDARE K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  117-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3427
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3427

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  79-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  678
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

پویایی جمعیت علفهای هرز در نظامهای زراعی در کرتهای تحت کشت ذرت، چغندرقند و گندم در تناوب با گندم در آزمایشی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش مورد نظر در قالب کرتهای خرد شده بر پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار طی سالهای 1374 تا 1381 انجام شد. در این طرح سه تناوب زراعی گندم - گندم، ذرت - گندم و چغندرقند - گندم بعنوان فاکتور اصلی و پنج نظام زراعی پرنهاده، متوسط نهاده، کم نهاده، نظام تلفیقی (با نهاده متوسط) و ارگانیک (فاقد هر نوع نهاده شیمیایی) بعنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. در سالهای زراعی 80-1379 و 81-1380 (مطابق با سالهای ششم و هفتم اجرای طرح) نمونه برداری از جمعیت علفهای هرز انجام شد و تراکم و تنوع گونه ای جمعیت موجود مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که استراتژیهای مدیریتی مرتبط با نظامهای زراعی متفاوت بر جوامع علفهای هرز موثر بود. تناوب زراعی نیز بدلیل ایجاد تنوع در عملیات مدیریتی مربوط به گیاهان زراعی مختلف بر پویایی جعیت علفهای هرز بطور غیرمستقیم تاثیر داشت. بررسی جمعیت علفهای هرز در سال اول نشان داد که تراکم علفهای هرز موجود در نظام ارگانیک و نظام متوسط نهاده در بالاترین سطح قرار داشت و با نظامهای دیگر اختلاف معنی داری نشان داد و پس از آن نظامهای تلفیقی و کم نهاده در مرتبه دوم قرار داشتند و کمترین تراکم علفهای هرز را نظام پرنهاده به خود اختصاص داد. در سال دوم نمون برداری، فلور علفهای هرز بسته به نوع گیاه زراعی تغییر کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 678

دانلود 87 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

REMOTE SENSING

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  104
 • بازدید: 

  6601
 • دانلود: 

  5259
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6601

دانلود 5259 استناد 104 مرجع 0
نویسندگان: 

آینه بند امیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  223-236
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  143
 • دانلود: 

  37
چکیده: 

به منظور مطالعه اثر الگوهای مختلف توالی گیاهان زراعی بر تنوع جوامع علف های هرز یک آزمایش مزرعه ای در سه سال در مزرعه آموزشی دانشکده کشاورزی رامین (ملاثانی) در حومه اهواز اجرا شد. طرح آماری در قالب بلوک های کامل تصادفی با تیمار توالی در 5 سطح و 3 تکرار بود. نتایج این تحقیق نشان داد که جوامع علف های هرز تحت تاثیر الگوهای مختلف توالی گیاهان زراعی قرار گرفتند. به طوری که شاخص های وزن خشک و تراکم علف های هرز بسته به نوع و ترتیب گیاهان زراعی تغییر یافت. گیاهان قبلی و آخرین گیاه نقش مهمی را در تعیین میزان شاخص های وزن خشک و تراکم علف های هرز دارا بودند. علف های هرز برگ پهن فرم غالب جوامع علف های هرز بودند و با افزایش سهم گیاهان زراعی برگ پهن، غالبیت آنان نیز افزایش یافت. حداقل در این آزمایش سیستم تک کشتی نسبت به برخی از الگوهای توالی گیاهان زراعی، علف هرز کمتری را تولید کرد. شاخص غنای گونه ای مارگالف معیار مناسبی برای مقایسه کمِی تنوع علف های هرز تشخیص داده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 143

دانلود 37 استناد 2 مرجع 0
litScript