نتایج جستجو

28711

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2872

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

OZAKI V.A. | GOODWIN B.K. | SHIROTA R.

نشریه: 

APPLIED ECONOMICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1151-1164
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2936
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2936

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  545
 • دانلود: 

  122
چکیده: 

شاخص برداشت، نسبت محصول دانه به وزن ماده خشک گیاه، یک پارامتر مهم برای تخمین محصول دانه در بسیاری از مدلهای گیاهی است. در این مطالعه، در مورد اهمیت شاخص برداشت، تعریف، متغیر بودن و روشهای تخمین آن در مدل های گیاهی بحث شده است. روش های تخمین شاخص برداشت به دو دسته تقسیم بندی می گردند. 1) روش های کامل: روش هایی که به صورت پویا مقدار شاخص برداشت را از زمان شروع رشد دانه تا رسیدگی کامل تخمین می زنند. 2) روش های ساده: روش هایی که مقدار شاخص برداشت نهایی را در زمان رسیدگی دانه تخمین می زنند. شاخص برداشت ویژگی است که تحت تاثیر بسیاری از عوامل محیطی و خصوصیات ژنوتیپ گیاه قرار دارد. رطوبت خاک یا مکش آب خاک در طول فصل رشد، مواد مغذی خاک، عمق آب زیر زمینی، دمای بالای هوا، تراکم گیاهی و شوری آب آبیاری از عوامل محیطی هستند که بر شاخص برداشت گیاه موثر می باشند. بنابراین در همه مدلهایی که از شاخص برداشت جهت تخمین محصول استفاده می شود – هم مدل های کامل مانند مدل Aquacrop و هم مدل های ساده-با تغییر ژنوتیپ یا رقم، عوامل محیطی و غیر محیطی معادلات تخمین شاخص برداشت می بایست واسنجی گردند. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 545

دانلود 122 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2 (مسلسل 79)
 • صفحات: 

  134-139
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  636
 • دانلود: 

  132
چکیده: 

زمینه و هدف: علی رغم آنکه برای افزایش حجم پروتز در بیماران دارای دنچر از modeling plastic(MP) در کنار ماده بهسازی بافتی استفاده می شود، اما در رابطه با ترکیب و واکنش متقابل (MP) و ماده بهسازی بافتی تحقیقهای گسترده ای انجام نشده است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر دو جزء از ترکیبات ماده بهسازی بافتی روی ساختار و ترکیب شیمیایی (MP) می باشد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی مدل های کامپاند به ابعاد 25 و ارتفاع دو میلی متر تهیه گردیدند. پس از آن نمونه ها به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شده و هر کدام از آنها به وسیله ترازوی دیجیتال وزن می گردید. سپس نمونه ها در سه محلول اتانول، DBP: Di Butyl Phthalate و سه مخلوط دو ترکیب ذکر شده 50% اتانول و DBP%50 قرار داده شد و در زمانهای دو، چهار، شش و 24 ساعت مجددا وزن می شد برای آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS ویرایش 16 استفاده گردید و از آزمون نان پارامتریک Kruskal-Wallis استفاده شد.یافته ها: یافته های به دست آمده بیانگر این بود که اتانول نقش زیادی در حلالیت (MP) ندارد، در حالی که DBP تاثیر زیادی در حلالیت آن دارد و همچنین ترکیب اتانول و DBP در میان این سه نوع بیشترین تاثیر را در حلالیت (MP) دارد. (P=0.03)نتیجه گیری: DBP تاثیر زیادی در حلالیت(MP) ، دارد، ضمن آنکه ترکیب اتانول و DBP در میان این سه نوع دارای بیشترین تاثیر در حلالیت (MP) می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 636

دانلود 132 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  51-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  24970
 • دانلود: 

  18250
چکیده: 

Maize (Zea mays L.) is an important crop among Brazilian smallholder farmers, who are also responsible for 40% of the poultry and egg production in the country.Although poultry litter is considered a potential pollutant, if properly stabilized and distributed in the field it can be used as a source of nitrogen for maize production.In this study, the response of maize to mineral fertilizer and poultry litter as source of nitrogen was evaluated and the results were then used to parameterize a processbased model. For both sources of nitrogen used in the second trial the average observed yield was higher than the average yield obtained by farmers during the preceding years, indicating that there is a potential for improvement of maize yield in the region. A rate of 195 kg ha-1 of nitrogen as poultry litter provided a slightly higher yield than a rate of 145 kg ha-1 of nitrogen as mineral fertilizer. After adjustments in the CSM-CERES-Maize cultivar-specific coefficients the model satisfactorily simulated maize anthesis, physiological maturity and yield. Poultry litter has the potential to be an alternative source of nitrogen for maize production in smallholder farms. The CSM-CERES-Maize model properly simulated maize growth, development and yield for both, mineral fertilizer and poultry litter sources of nitrogen.

آمار یکساله:  

بازدید 24970

دانلود 18250 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2 (مسلسل 71)
 • صفحات: 

  138-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1376
 • دانلود: 

  298
چکیده: 

زمینه و هدف: روشهای مختلفی برای آموزش بهداشت کودکان وجود دارد یکی از روشهایی که کمتر به آن پرداخته شده است تئاتر می باشد. هدف از این مطالعه بررسی میزان تاثیر این روش آموزشی بر بهداشت دهان و دندان دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر یزد بوده است.روش بررسی: این مطالعه نیمه تجربی به روش قبل و بعد و زمان اجرای آن نیمه دوم سال 83 بود. این بررسی روی دویست دانش آموز دختر مقطع ابتدایی انجام گردید. در هر منطقه شهر، یک دبستان و در هر دبستان به صورت خوشه ای از هر یک از مقاطع یک کلاس بیست نفری انتخاب گردید. روش جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای بود که قبل و بعد از اجرای تئاتر میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان به وسیله آن سنجیده شد. از آزمونهای آماری Chi-Square, Wilcoxon و بسته نرم افزاری SPSS برای مقایسه نتایج قبل و بعد از آموزش استفاده گردید.یافته ها: نتایج نشان داد که به طور کلی تئاتر در افزایش آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان در مورد بهداشت دهان و دندان موثر بوده است. تاثیر تئاتر به ترتیب بر آگاهی دانش آموزان بیشتر از نگرش و بر نگرش آنها بیشتر از عملکرد بود. (P<0.0001) در مورد رابطه سواد مادر با میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان در مورد بهداشت دهان و دندان آزمون آماری نشان داد که تنها ارتباط سواد مادر با عملکرد معنادار بوده است. (021/0=P)، همچنین نتایج نشان داد که ارتباط معناداری بین مقطع تحصیلی دانش آموز با میزان آگاهی (020/0=P)، نگـرش (P=0.0001) و عملکـرد (022/0=P) وجود دارد، به طوری  که در مقاطع بالاتـر این مقادیـر افزایش می یابد.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که اجرای سناریوی استفاده شده در این بررسی متناسب با مسایل فرهنگی هر منطقه در مدارس سطح شهرستان می تواند در جهت ارتقای سطح آگاهی، نگرش و عملکرد دانش  آموزان در مورد بهداشت دهان و دندان مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1376

دانلود 298 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  3 ب
 • صفحات: 

  341-353
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  680
 • دانلود: 

  259
چکیده: 

مدل Aqua crop بر اساس پاسخ عملکرد محصول به آب توسط سازمان فائو توسعه یافته است و نسبت به سایر مدل ها به عوامل ورودی کمتری نیاز دارد. به منظور ارزیابی مدل Aqua crop در شرایط کم آبیاری، آزمایشی در منطقه پاکدشت بر روی گیاه جو انجام شد. این آزمایش با سه تیمار آبیاری و سه تیمار تاریخ کاشت در سال زراعی 94-1393 در مزرعهپردیسابوریحانانجامشد.تیمارهای آبیاری شامل آبیاری کامل و دو تیمار کم آبیاری 80% و 60 درصد و تیمار تاریخ کاشت شامل تیمارهای زود هنگام (8 آبان)، کاشت به موقع (18 آبان) و دیرهنگام (28 آبان) بودند. مقایسه مقادیر برآورد شده مدل Aqua crop و اندازه گیری شده واقعی عملکرد محصول (زیست توده) جو در روزهای مختلف پس از کاشت در تیمارهای مختلف نشان داد که مدل Aqua crop تا حدود 96 درصد تغییرات عملکرد محصول را در شرایط مختلف کاشت، آبیاری کامل و کم آبیاری شبیه سازی می کند. همین طور جذر میانگین خطا بین داده های اندازه گیری شده و شبیه سازی مدل از 0.41 تا 0.96 تن در هکتار تغییر می کند که متوسط این خطا حدود 0.77 تن در هکتار است که معادل 8.4 درصد خطا نسبت به متوسط عملکرد محصول می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 680

دانلود 259 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  3 (ب)
 • صفحات: 

  361-372
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  188
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

مدل های گیاهی در شبیه سازی عملکرد محصول با سناریوهای مختلف کم آبیاری و شوری مناسب می باشند. در این پژوهش، مدل Aqua crop برای شبیه سازی عملکرد دانه و زیست توده گیاه سویا، تحت تاثیر سطوح مختلف شوری و کم آبیاری در سال های 1391 و 1390 در شهرستان گرگان مورد بررسی قرار گرفت. مدل با استفاده از داده های سال 1390 واسنجی و با داده های سال 1391 صحت سنجی شد. آزمایش شامل سه سطح آب آبیاری به میزان 100%، 75% و 55% نیاز گیاه و سه سطح شوری 0.7، 5 و 10 دسی زیمنس بر متر بود. شاخص های آماری RMSE، E و d برای صحت سنجی مدل به ترتیب، برای عملکرد دانه برابر با 0.225 تن بر هکتار، 0.88 و 0.97 و برای زیست توده برابر با 0.718 تن بر هکتار، 0.77 و 0.95 به دست آمد. نتایج نشان داد که با کاهش مقدار آب آبیاری و افزایش سطح شوری، عملکرد گیاه سویا کاهش می یابد. آنالیز حساسیت نشان داد مدل Aqua crop نسبت به ضریب کاهش تاج پوشش گیاهی در زمان پیری و ماکزیمم پوشش گیاهی حساس تر از سایر پارامترها است.

آمار یکساله:  

بازدید 188

دانلود 26 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KIM D.S. | MARSHALL E.J.P. | CASELEY J.C.

نشریه: 

WEED RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  175-184
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  9759
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9759

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  45-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  935
 • دانلود: 

  257
چکیده: 

با توجه به اهمیت تبخیر - تعرق در کشاورزی و برنامه ریزی منابع آب کشور، الگوسازی و شبیه سازی آن همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. روش مدلسازی باکس - جنکینز برای دست یابی به این هدف با توجه به تکرارپذیری داده های تبخیر - تعرق از کارایی بیشتری برخوردار است. در این پژوهش متوسط تبخیر- تعرق ماهانه بر اساس داده های هواشناسی 22 ساله در پنج ایستگاه استان کرمانشاه از روش پنمن مانتیث فائو 56 محاسبه شد، و تغییرات سری زمانی تبخیر - تعرق آن ها مورد مطالعه قرار گرفت. از 21 سال اطلاعات تولیدی برای مدلسازی بر اساس روش SARIMA استفاده شد، و شروط نرمال، تصادفی و مستقل بودن باقی مانده های مدل های برازش داده شده بررسی شد. بدین ترتیب، الگوهای نهایی تبخیر- تعرق برای ایستگاه های کرمانشاه SARIMA(0,1,2)×(1,1,1)12، کنگاور SARIMA(1,1,3)×(1,1,0)12، سرپل ذهاب SARIMA(2,1,2)×(1,1,1)12، روانسر SARIMA(1,1,3)×(1,0,1)12 و اسلام آباد غرب SARIMA(1,1,1)×(1,1,0)12 پیشنهاد می شوند. در نهایت از مدل های انتخاب شده برای پیش بینی تبخیر - تعرق 12 ماهه که در انتخاب مدل دخالت داده نشده بودند (مدل آموزش ندیده است) استفاده و نتایج آن با مقادیر واقعی محاسبه شده مقایسه شد. دقت پیش بینی ها در سال 2009، به ترتیب با توجه به مقادیر RMSE و r، در ایستگاه های کرمانشاه 0.38 میلی متر و 0.99، سرپل ذهاب 0.37 میلی متر و 0.99 و کنگاور 0.40 میلی متر و 0.99 نسبت به ایستگاه های روانسر 1.03 میلی متر و 0.99 و اسلام آباد 0.91 میلی متر و 0.98 بهتر است.

آمار یکساله:  

بازدید 935

دانلود 257 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

بلالی حمید | معتقد مهسا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  125-137
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  110
 • دانلود: 

  66
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 110

دانلود 66 استناد 1 مرجع 0
litScript