نتایج جستجو

118048

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

11805

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

CONLEY CURTIS A. | ZHENG WEI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  334-348
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5244
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5244

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

VOLERY T. | LORD D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  216-223
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7582
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7582

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  32
 • صفحات: 

  2-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  201
 • دانلود: 

  215
چکیده: 

بسیاری از چالش های اجرا و ارزیابی خط مشی های عمومی در بخش خدمات عموم ایرانی، با تدبیر به تمهیدات اثربخشی آنها در مرحله تدوین و شکل گیری خط مشی، می توانند بروز نکنند. امروزه با توجه به چند بعدی بودن پدیده ها و مسایل اداره بخش خدمات عمومی، و شکست ها و نارضایتی هایی که در عمل به این حوزه شکل گرفته، ضرورت همراستایی این خط مشی ها با خردمایه های جامع موثر بر تدوین خط مشی را بیشتر نمایان میسازد. دانشمندان عوامل ارزشی، سیاستی، اقتصادی، قانونی و حرفه ای متفاوتی را به عنوان مختصات موثر بر تدوین خط مشی های عمومی، مورد پذیرش قرار داده اند. جهت ایجاد یک رویکرد علمی، شناخت کامل عناصر بحرانی، هدف این پژوهش آن است که بنیانهای کلیدی موفقیت در خط مشی گذاری بخش خدمات عمومی ایران را مورد احصاء قرار دهد. بنابراین با مطالعه متون خط مشی و اقتضایات بخش خدمات عمومی و نظرسنجی به صورت پیمایشی با تکنیک دلفی و پانلی 21 نفره از خبرگان آگاه به موضوع، ابعاد و مولفه هایی شناخته و تایید شده اند. نتایج نشان میدهد که نیاز است 28 مولفه که در قالب پنج بعد خردمایه های نام برده شده در نظریه اگنیس اسنلن (2002) طبقه بندی شده اند، برای شکل گیری جامعییت و اعتدال در تدوین خط مشی های بخش خدمات عمومی ایران و جلوگیری از تک بعد نگری و شکست این حوزه مورد ملاحظه خط مشی گذاران قرار گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 201

دانلود 215 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

مدیریت فردا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  43-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  115
 • دانلود: 

  213
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 115

دانلود 213 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

MANIAN AMIR | ARABSORKHI ABOUZAR

نشریه: 

MODARRES HUMAN SCIENCES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3 (TOME 68)
 • صفحات: 

  195-226
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10415
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Meeting IT-business strategic alignment effectively in an organization becomes very difficult task for top managers. Because, managers should apply their best knowledge to understand the most important factors affecting such strategic alignment in their organizations.As a matter of the fact, there are few studies conducted to highlight such factors. Therefore, we studied the critical success factors affecting IT business alignment. In this regard we conducted a survey to analyze the experts' view to help to bridge such a gap.

آمار یکساله:  

بازدید 10415

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SAFDARI R.

نشریه: 

ACTA INFORMATICA MEDICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  102-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4217
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4217

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

NITIN S. | DINESH K. | PAUL S.T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  220-233
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6747
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6747

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

BRUYNIS C. | GOLDSMITH P.D. | HAHN D.E.

نشریه: 

JOURNAL OF COOPERATIVES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  14-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5499
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5499

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  237-253
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  50
 • دانلود: 

  58
چکیده: 

مقدمه: عوامل کلیدی موفقیت، مجموعه عوامل محدودی هستند که بکارگیری و تقویت آنها، منجر به دستیابی به نتایجی می شود که سازمان را به مزیت برتری می رساند. هدف این پژوهش شناسایی عوامل کلیدی موفقیت بیمارستان های استان تهران است. مواد و روش کار: این پژوهش کیفی به روش پدیدارشناسی انجام شد. از مصاحبه نیمه ساختار یافته و عمیق برای جمع آوری داده ها استفاده شد. مصاحبه شوندگان شامل 93 نفر از مدیران ارشد، میانی و عملیاتی شاغل در 30 بیمارستان استان تهران بودند. تحلیل داده ها با روش تحلیل موضوعی و با استفاده از نرم افزار MAXQDA انجام شد. یافته ها: تعداد 51 عامل موفقیت عملکردی برای بیمارستان ها شناسایی شد که در قالب 8 تم اصلی و 22 تم فرعی طبقه بندی شد. تم های اصلی عبارتند از مدیریت و رهبری، برنامه ریزی، یادگیری سازمانی، فرهنگ سازمانی، مدیریت کارکنان، مدیریت بیماران، مدیریت منابع و مدیریت فرایندها. رهبری تحول گرا، برنامه محوری، اعتماد سازمانی، وجود پزشکان صاحب نام، جلب رضایت بیماران و وجود منابع و امکانات از عوامل کلیدی مهم موفقیت بیمارستان ها بود. نتیجه گیری: توجه مدیران بیمارستان ها به عوامل کلیدی موفقیت و بکارگیری آنها امکان تحقق اهداف سازمانی و رسیدن به مزیت رقابتی را افزایش می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 50

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  27
 • صفحات: 

  145-163
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  140
 • دانلود: 

  48
چکیده: 

امروزه سازمان ها دریافته اند که دانش یکی از مهم ترین و بارزترین شاخص های ماندگاری در دنیای رقابتی است. بعد رقابتی اصلی هر بنگاه اقتصادی، ایجاد و انتقال موثر دانش درون سازمان است. اجرای موفق مدیریت دانش به هماهنگی بین عواملی از قبیل فرهنگ سازمانی، فناوری اطلاعات، ساختار سازمانی، رهبری و منابع انسانی بستگی زیادی دارد. این پژوهش با استفاده از ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت، به دنبال تعیین وضعیت آمادگی اجرای مدیریت دانش در سازمان صداوسیما- رادیو اینترنتی است. برای هر یک از شاخص های بالا، مولفه های مختلفی بر اساس راهبردهای اساسی مدل نوناکو و تاکوشی در تهیه پرسشنامه استفاده شد. تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون فریدمن (بالاترین میانگین) اولویت بندی شدند. بر اساس یافته های آزمون ها، این سازمان با وضعیت مطلوب اجرای مدیریت دانش فاصله دارد. در میان زیرساخت های مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی وضعیت نامساعدتری نسبت به سایر عوامل دارد؛ همچنین زیرساخت فناوری اطلاعات از بهترین وضعیت برخوردار است. در انتها با توجه به مدل پایه ساختمان دانش، پیشنهادهایی برای استقرار مدیریت دانش در این سازمان ارائه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 140

دانلود 48 استناد 0 مرجع 0
litScript