نتایج جستجو

45233

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4524

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

INTENSIVE care MEDICINE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  606-615
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3093
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3093

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3 (پیاپی 32)
 • صفحات: 

  296-298
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  180
 • دانلود: 

  266
کلیدواژه: 
چکیده: 

عملکرد مبتنی بر شواهد (evidence base practice) فرایندی شامل پنج مرحله است: 1- ایجاد یک سوال بالینی ساختاریافته به طوری که بتواند جواب داده شود، 2- جستجوی بهترین شواهد در دسترس، 3- ارزشیابی نقادانه شواهد از لحاظ روایی و اهمیت، 4- کاربرد شواهد در عمل، 5- ارزشیابی عملکرد افراد بر اساس شواهد. ارزشیابی نقادانه به عنوان مرحله سوم این فرایند عبارت است از فرایند بررسی سیستمیک و دقیق تحقیقات برای قضاوت درباره موثق بودن آن و ارزش و ارتباط آن در یک زمینه خاص. ارزشیابی نقادانه یک مهارت ضروری برای عملکرد مبتنی بر شواهد است زیرا به کارکنان بالینی اجازه می دهد که شواهد تحقیقات پایا و کارآمد را پیدا کنند و مورد استفاده قرار دهند. ارزشیابی نقادانه را می توان به عنوان فرایندی جهت مرور یک مطالعه به منظور یافتن اطلاعات با ارزش موجود در آن تعریف کرد؛ یا ارزشیابی نقادانه را می توان فرایندی منظم در جهت مرور میزان صحت نتایج یک مطالعه پژوهشی دانست تا بر اساس آن بتوان تصمیمی مناسب در جهت کاربرد نتایج آن مطالعه اتخاذ نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 180

دانلود 266 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  1 (پیاپی 89)
 • صفحات: 

  31-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  643
 • دانلود: 

  216
چکیده: 

مقدمه: مهارکننده های فیزیکی، به طور شایع در بخش های مختلف بیمارستانی به ویژه در بخش های ویژه برای اطمینان از ایمنی و کنترل بی قراری بیمار و پیشگیری از جابجایی تجهیزات طبی متصل به بیمار استفاده می شوند. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر اجراء برنامه آموزشی بر دانش و عملکرد پرسنل بخش های مراقبت ویژه در زمینه استفاده از مهارکننده های فیزیکی است.مواد و روش ها: این پژوهش یک مداخله نیمه تجربی است که بر روی پرسنل شاغل در بخش های مراقبت ویژه ترومای شهر کرمان در سال 1393 انجام شد. نمونه های مورد مطالعه به صورت تصادفی به 2 گروه مداخله و کنترل تقسیم شده و در هر گروه 35 پرسنل قرار گرفت. ابزارهای جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه های ویژگی های دموگرافیک، سنجش دانش و سنجش عملکرد پرسنل در زمینه مهار کننده های فیزیکی است که یک بار قبل از برگزاری برنامه آموزشی توسط همه اعضاء نمونه تکمیل شد. سپس برنامه آموزشی در زمینه کاربرد مهار کننده های فیزیکی برای گروه مداخله ارائه شد و 2 هفته بعد مجددا همان پرسشنامه ها توسط گروه مداخله پاسخ داده شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 18 و با استفاده از آزمون های تی زوج، تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان می دهد که پس از اجراء برنامه آموزشی بهبود معناداری در نمرات دانش (p<0.001) و عملکرد خوداظهاری (p<0.001) گروه مداخله در زمینه استفاده از مهارکننده های فیزیکی ایجاد شد.بحث و نتیجه گیری: یافته ها نشان دهنده سطحی از دانش و عملکرد پرسنل در زمینه کاربرد مهارکننده های فیزیکی است که نیاز به اجراء برنامه آموزشی را آشکار ساخته و برگزاری چنین برنامه هایی می تواند موجب بهبود قابل توجه دانش و عملکرد پرسنل گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 643

دانلود 216 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3914
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3914

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  61-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2097
 • دانلود: 

  1507
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 2097

دانلود 1507 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

BARONE C.P. | PABLO C.S.

نشریه: 

critical care NURSE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  38-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3452
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3452

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

KARWA M. | BRONZERT P.

نشریه: 

critical care CLINICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  279-313
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3792
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3792

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

ELSEVIER

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  761-765
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1043
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1043

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  84
 • صفحات: 

  223-236
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9
 • دانلود: 

  61
چکیده: 

مقدمه: یکی از دو بحران مهم پیش روی پزشکی مدرن، بحران مراقبت است؛ بحرانی که ناشی از نادیده گرفتن نیازهای وجودی و روانشناختی بیماران توسط پزشکان، پرستاران و دیگر مراقبت کنندگان است. ما در این مقاله برآنیم تا مروری بر این بحران و اهمیت توجه به آن از جانب مراقبت کنندگان داشته باشیم. همچنین، چارچوبی را برای کارورزی مطلوب مراقبت، تحت عنوان مدل فرونتیک مراقبت ارایه می دهیم که آموزش آن به مراقبت کنندگان می تواند نویدبخش رهایی از بحران مراقبت باشد. روش ها: این مطالعه با استفاده از روش مرور نقادانه (critical Review) و مراحل پیشنهادی کارنول و دالی (Carnwell & Daly) برای طراحی مدل مفهومی به نگارش درآمده است. مفاهیم و منابع کلیدی مرتبط با بحران مراقبت در پایگاه های داده Google Scholar,، Web of science، PubMed، ERIC، و Elsevier و Philpapers تا سال 2020 و با کلیدواژه های quality-of-care crisis, quality of care, care, practice, medical practice, healthcare practice, critical reflection, empathy, phronesis, practical wisdom, reflective practice جستجو شد و به روزترین و پرارجاع ترین مقالات و کتب مورد گزینش و مطالعه قرار گرفت. نتایج: با مرور منابع دسته اول و مرتبط و ادغام آنها به تصویری از بحران مراقبت دست یافتیم که در آن نیازهای وجودی و روانشناختی فرد نادیده گرفته می شود. همچنین، با مطالعه ای انتقادی در باب چیستی مراقبت پزشکی، مدلی را طراحی کردیم که 12 ویژگی برای کارورزی مراقبت فرونتیک (Phronetic) در آن ارایه شده است و این مدل می تواند به حل بحران مراقبت کمک کند. نتیجه گیری: نظر به این که یکی از مهم ترین گام های حل بحران مراقبت، بازاندیشی در باب این مفهوم و مولفه های گوناگون آن است، چارچوب پیشنهادی نگارندگان برای تمرین عملی مولفه های گوناگون مراقبت، می تواند به عنوان مبنایی برای آموزش مهارت های مورد نیاز به مراقبت کنندگان و تربیت مطلوب آنها در جهت رهایی از بحران مراقبت قرار بگیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 9

دانلود 61 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  6
تعامل: 
 • بازدید: 

  50
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 50

دانلود 27
litScript