نتایج جستجو

2489

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

249

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  387-399
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  644
 • دانلود: 

  183
چکیده: 

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر سطوح مختلف ارتفاع از سطح دریا، بر رفتار خزش خمشی چوب ممرز انجام گرفت. بدین منظور 9 درخت در 3 کلاسه ارتفاعی 400، 800 و 1100 متری از سطح دریا از طرح جنگلداری ماشلک نوشهر انتخاب گردید. 54 نمونه  کاملا سالم به ابعاد 41×2.5×2.5 سانتی متر از چوب بالغ گرده بینه های بریده شده در ارتفاع برابر سینه، تهیه و در اتاق کلیماتیزه با شرایط رطوبت نسبی 65 درصد و دمای 3±20 درجه سانتی گراد قرار داده شد. بعد از 3 هفته متعادل سازی، خزش نسبی و مدول خزش نمونه ها در 20 درصد حداکثر بار شکست با استفاده از آزمون خزش خمشی چهار نقطه ای در همان شرایط اتاق کلیماتیزه اندازه گیری شد. نتایج حاکی از آن بود که، تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر پارامترهای خزش معنی دار است بطوریکه بالاترین و پائین ترین خزش نسبی به ترتیب در دو ارتفاع 800 و 400 متر و بالاترین و پائین ترین مدول خزش به ترتیب در دو کلاسه ارتفاعی 400 و 800 متری از سطح دریا مشاهده شد. نتایج آزمون تجزیه واریانس نشان داد که ارتفاع از سطح دریا تاثیر معنی داری بر مدول گسیختگی و مدول الاستیسیته دارد، همچنین افزایش آنها موجب کاهش پارامترهای خزش گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 644

دانلود 183 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  15-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  127
 • دانلود: 

  22
چکیده: 

بدین منظور 9 اصله درخت نرمال ممرز در 3 کلاسه ارتفاعی 400، 800 و 1100 متری از سطح دریا از طرح جنگلداری ماشلک نوشهر انتخاب و از هر درخت گرده بینه هایی در ناحیه قطر برابر سینه تهیه گردید. سپس 324 نمونه کاملا˝ سالم تهیه شده از چوب بالغ در اتاق کلیماتیزه با شرایط رطوبت نسبی 35، 65 و 95 درصد و دمای 3 20 درجه سانتی گراد قرار داده شد. ابتدا خواص فیزیکی نمونه ها اندازه گیری و سپس بعد از 3 هفته متعادل سازی، آزمون خمش با هدف تعیین حداکثر بار شکست بر روی 81 نمونه در این سه شرایط رطوبت نسبی انجام گرفت. 10، 20 و 30 درصد حداکثر بار شکست حاصل شده از آزمون خمش تعیین و سپس آزمون خزش خمشی چهار نقطه ای به منظور اندازه گیری پارامترهای خزش بر روی 243 نمونه در بازه زمانی 14 ساعت بارگذاری (رفت) و 10 ساعت برداشت بار (بازگشت) در شرایط رطوبت نسبی یاد شده انجام و بر اساس آنها میزان خزش – بازگشت، مدول خزش و خزش نسبی نمونه ها مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که، تأثیر سطوح مختلف رطوبت نسبی و بار بر پارامترهای خزش معنی دار است، بطوریکه بالاترین و پایین ترین نمودار خزش نسبی به ترتیب در دو سطح رطوبت نسبی 95 و 35 درصد و بالاترین و پایین ترین منحنی مدول خزش به ترتیب در دو سطح رطوبت نسبی 35 و 95 درصد تشکیل گردید. در اثر مستقل بار، بالاترین و پایین ترین منحنی خزش نسبی به ترتیب در دو سطح بارگذاری 30 و 10 درصد حداکثر بار شکست و بالاترین و پایین ترین منحنی مدول خزش به ترتیب در 10 و 30 درصد حداکثر بار شکست مشاهده گردید. نتایج افزایش خواص خمشی موجب کاهش پارامترهای خزش می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 127

دانلود 22 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3 (پیاپی 11)
 • صفحات: 

  63-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  299
 • دانلود: 

  237
چکیده: 

مواد در دماهای بالاتر از %40 دمای مطلق ذوب خود، از خود رفتار خزشی قابل توجهی نشان می دهند. سرب، قلع و آلیاژهای آنها، از جمله موادی هستند که در دمای محیط خزش قابل توجهی بروز می دهند. از مهمترین موارد استفاده آلیاژهای قلع - سرب، لحیمکاری اتصالات در صنایع الکترونیک و از مهمترین کاربردهای سرب خالص می توان به دیواره های ایزوله و باتری های تر اشاره نمود. دمای اتاق برای سرب نزدیک به %50 و برای آلیاژ قلع -%70 سرب %30، در حدود %63 دمای مطلق ذوب آنهاست و آسیب خزش در طراحی سازه های شامل آنها بسیار اهمیت می یابد. در این مقاله آزمایش هایی جهت بدست آوردن داده های خزش و خزش-گسیختگی این دو ماده انجام شده است. نمودارهای حاصل از آزمایش در قالب روابط کاربردی، جهت استفاده در شبیه سازی کامپیوتری و پیشبینی عمر اتصالات ارایه گردیده است. نمودارهای خزش گسیختگی به فرم رابطه زمان سختی در مرحله اولیه خزش (رابطه کرنش-زمان) و خزش گسیختگی آنها در قالب پارامترهای لارسن - میلر و مونکام - گرانت ارایه شده است. همچنین رابطه نرخ کرنش پایای خزش هر دو ماده به صورت تابع تنش نیز ارایه گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 299

دانلود 237 استناد 0 مرجع 13
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

JAVANROUDI F. | NIKBIN K.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3-4
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16517
 • دانلود: 

  8653
چکیده: 

There is an increasing need to assess the service life of components containing defect which operate at high temperature. This paper describes the current fracture mechanics concepts that are employed to predict cracking of engineering materials at high temperatures under static and cyclic loading. The relationship between these concepts and those of high temperature life assessment methods is also discussed.A model for predicting creep crack growth initiation and growth in terms of C* and the creep uniaxial ductility is presented and it is shown that this model gives good agreement with the experimental results. The effects of cyclic loading on crack growth behavior are considered and fractography evidence is shown to back a simple cumulative damage concept when dealing with creep/fatigue interaction. Finally a discussion is presented which highlights the important aspect of life assessment methodology for high temperature plant.

آمار یکساله:  

بازدید 16517

دانلود 8653 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

باباگلی رضوان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1097
 • دانلود: 

  305
چکیده: 

مخلوط های آسفالتی با استخوان بندی درشت دانه (SMA) با دارا بودن درصد بالای قیر نسبت به مخلوط های آسفالتی معمولی و همچنین میزان زیاد مصالح سنگی درشت دانه در اواسط دهه 60 میلادی در آلمان مورد مطالعه قرار گرفتند و طی سی سال در اروپا به علت مقاومت بالایی که در برابر ایجاد خرابی شیارشدگی و ترک های خستگی از خود نشان داده بودند، مورد توجه بسیار قرار گرفتند. در این تحقیق از پودر معدنی گیلسونایت با درصد های مختلف (0%، 5%، 10% و 15% نسبت به وزن قیر) جهت اصلاح قیر استفاده شد. جهت بررسی تاثیر گیلسونایت بر قیر، آزمایشهای درجه نفوذ، نقطه نرمی و کندروانی کینماتیکی انجام شد. جهت بررسی تاثیر افزودنی گیلسونایت بر خصوصیات عملکردی مخلوط آسفالتی (SMA)، آزمایشهای مختلفی از جمله مقاومت مارشال و روانی، کشش غیرمستقیم و حساسیت رطوبتی و مدول برجهندگی، خزش دینامیکی و شیار جای چرخ بر روی نمونه های آسفالتی با درصد های مختلف گیلسونایت انجام شد. با توجه به نتایج آزمایشها مشخص شد، با افزودن 15% گیلسونایت به قیر در مخلوط های SMA، مقاومت مارشال نمونه های آسفالتی 26% افزایش یافت. مقاومت کششی غیرمستقیم نمونه ها از 4.8 کیلونیوتن به 7.1 کیلونیوتن به ازای افزایش 20% گیلسونایت رسید. نتایج آزمایش حساسیت رطوبتی نمونه ها نشان داد افزایش گیلسونایت سبب بهبود مقاومت مخلوط در برابر رطوبت گردید. با توجه به آزمایش خزش دینامیکی افزودن گیلسونایت سبب افزایش عدد روانی نمونه ها از 3300 به 6900 شد همچنین نتایج آزمایش شیار جای چرخ نشان داد که افزودن 20% گیلسونایت سبب کاهش 25 درصدی در عمق شیار نمونه ها می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1097

دانلود 305 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

JELWAN J. | CHOWDHRY M. | PEARCE G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  42-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19003
 • دانلود: 

  14692
چکیده: 

One of the yet unresolved engineering problems is forecasting the creep lives of weldment in a pragmatic way with sufficient accuracy. There are number of obstacles to circumvent including: complex material behavior, lack of accurate knowledge about the creep material behavior specially about the heat affected zones (HAZ), accurate and multi-axial creep damage models, etc.In general, creep life forecasting may be categorized into two groups, viz., those that are based on microscopic modeling and others that are based on macroscopic (phemenological) concepts. Many different micro-structural processes may cause creep damage. The micro-structural processes highlight the fact that the creep damages can be due to cavity nucleation and growth. Dislocation creep is another mechanism with micro-structural features such as sub-grain formation and growth, new phase formation, such as the Z phase, coarsening leading to the dissolution of the MX phase. This leads to the removal of pinning precipitates, which allow local heterogeneous subgrain growth, weakening due to this growth and also to the dissolution of the MX. These features normally lead to the earlier formation of tertiary creep and reduced life. Considering welded joints , the development of models for practical yet sufficiently accurate creep life forecasting based on micro-structural modeling becomes even more complicated due to variation of material in the base, weld and heat-affected-zone (HAZ) and variation of the micro-structure within HAZ and their interactions. So far, and until this date, none of the micro-structural models can forecast the creep life of industrial components with sufficient accuracy in an economic manner. There are several macroscopic (phemenological) models for creep life forecasting, including: time-fraction rule, strain-fraction rule, the reference stress and skeletal stress method, continuum damage model, etc. Each of which has their own limitations. This paper gauges to a multi-axial yet pragmatic and simple model for creep life forecasting weldment operating at high temperature and subjected to an elastic-plastic-creep deformation.

آمار یکساله:  

بازدید 19003

دانلود 14692 استناد 0 مرجع 3552
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  5 (پیاپی 103)
 • صفحات: 

  363-371
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  782
 • دانلود: 

  153
چکیده: 

در این پژوهش، رفتار خزش- بازگشت کامپوزیت آرد چوب- پلی پروپیلن با تخته فیبر نیمه سنگین (MDF) و تخته خرده چوب مقایسه شده است. برای این منظور، کامپوزیت آرد چوب- پلی پروپیلن (با سازگار کننده و بدون آن) با روش اکستروژن و به کمک اکسترودر دوپیجی ناهم سوگرد ساخته شد. MDF و تخته خرده چوب از تولید کنندگان داخلی تهیه شد. آزمون خزش خمشی کوتاه مدت به مدت 2h (1h خزش و 1h بازگشت) انجام شده است. مقدار بارگذاری در آزمون خزش بر اساس 30 درصد از بار شکست نمونه ها (به دست آمده از آزمون خمش ایستا) انتخاب شده است. برای پیش بینی رفتار خزش مواد مورد مطالعه در این پژوهش از مدل Findley استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، کامپوزیت آرد چوب- پلی پروپیلن نسبت به MDF و تخته خرده چوب ضریب خزش و خزش نسبی بیشتری دارد، در حالی که درصد بازگشت تغییر شکل در این مواد کمتر است. هم چنین، مدول خزش در آغاز خزش در کامپوزیت آرد چوب- پلی پروپیلن نسبت به MDF و تخته خرده چوب بیشتر است. اما، درصد کاهش مدول خزش در پایان خزش در کامپوزیت آرد چوب- پلی پروپیلن بیشتر از MDF و تخته خرده چوب است. سازگار کننده رفتار خزش- بازگشت کامپوزیت آرد چوب- پلی پروپیلن را بهبود می بخشد. به کمک مدل Findley می توان رفتار خزشی مواد آزمونی را با دقت بسیار زیاد پیش بینی کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 782

دانلود 153 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MOKHTARI DIZAJI M. | NIKANJAM N. | BABAPOUR B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  68-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  26590
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

In this study, pressure-strain elastic modulus, stiffness, distensibility, cross-sectional ‎compliance and Young modulus of the common carotid artery were evaluated in 30 ‎subjects, normal and atherosclerosis, non-invasively. The diameter changes and cross-‎sectional changes in systolic and diastolic phases of the carotid artery were measured ‎by real time B-mode sonography and color Doppler, respectively. Indirect blood ‎pressure measurement was made by manometer immediately after measurement of the ‎pulsatile vessel diameter and area. Elastic parameters were estimated from the ‎diameter relative changes, cross-section relative changes and the systolic and diastolic ‎blood pressure in the brachial artery. The relative diameter changes in mild stenosis ‎and severe stenosis compared to normal group are not expected‏.‏‎‎ The results of evaluation of elastic parameters show that in mild stenosis, pressure-‎strain elastic modulus, stiffness and Young modulus decreased but in severe stenosis ‎they increased relative to normal arteries. In mild stenosis, distensibility and cross-‎sectional compliance increased but in severe stenosis these parameters decreased ‎relative to normal. Of course, mechanical parameters of atherosclerotic group are ‎significantly different from the normal carotid artery. By applying this method, we ‎can detect atherosclerosis from normal carotid artery (Iranian Heart Journal 2003; 4 ‎‎(2,3): 68-74).‎

آمار یکساله:  

بازدید 26590

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  3 (پیاپی 68)
 • صفحات: 

  424-433
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  200
 • دانلود: 

  90
چکیده: 

کاربرد گسترده چوبهای اصلاح گرمایی شده در مصارف بیرونی و محیطهای با رطوبت نسبی و دمای بالا، مطالعه ویژگی های مکانیکی و رفتار خزشی این فرآورده را حائزاهمیت نموده است. هدف کلی این پژوهش بررسی اثر دمای آزمون بر رفتار خزشی چوب اصلاح گرمایی شده افرا پلت بود. اصلاح گرمایی بر روی نمونه های خشک چوب افرا در سه سطح دمایی160، 175 و 190 درجه سانتی گراد انجام شد. آزمون خمش استاتیک چهار نقطه ای برای تعیین میزان بار موردنیاز در آزمون خزش، در سه تکرار در هر سطح دمای اصلاح، انجام شد. برای انجام آزمون های خزش، سه سطح دمای آزمون 21، 40 و 60 درجه سانتی گراد و مدت زمان آزمون 65 ساعت در نظر گرفته شد. نتایج آزمون خمش نشان داد اصلاح گرمایی موجب کاهش مدول گسیختگی نسبت به نمونه های شاهد گردید؛ اما مقدار مدول الاستیسیته تغییر معناداری نیافت. نتایج آزمون خزشی نشان داد با افزایش دمای آزمون، مقادیر عکس مدول آنی و خزشی افزایش یافت. با افزایش دمای اصلاح نیز مقدار عکس مدول خزشی افزایش یافت. بررسی ضریب کارایی ضد خزش برای ارزیابی تأثیر دمای آزمون بر میزان خزش در سطوح مختلف اصلاح، نشان داد اصلاح گرمایی در دمای 160 درجه سانتی گراد به بهبود مقاومت در برابر خزش در دماهای آزمون بالاتر منجر شد که علت این امر به افزایش بلورینگی سلولز و واکنش های تراکمی لیگنین نسبت داده شد که به پلاستیکی شدن کمتر چوب در دماهای آزمون بالاتر منجر می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 200

دانلود 90 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  2483-2494
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  65
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

یکی از مهم ترین و فعال ترین بافت های بدن در زندگی روزانه دیسک های بین مهره ای هستد که نه تنها نیروهای وارده بر ستون مهره را تحمل می کنند بلکه با فراهم آوردن انعطاف پذیری لازم، امکان انجام حرکت های مختلف را به شخص می دهند. بافت دیسک بین مهره ای به عنوان یکی از عوامل اصلی تحمل کننده نیروهای وارده به بدن در معرض آسیب های احتمالی بیشتری قرار دارد؛ در نتیجه با توجه به پیشرفت های روزافزون علوم زیست پزشکی در زمینه ترمیم یا جایگزینی بافت های آسیب دیده، بررسی رفتار مکانیکی و میزان آسیب های وارده به آن از اهمیت ویژه ای در میان دانشمندان و متخصصان برخوردار است. بدین منظور آزمایش های تجربی مختلفی صورت می گیرد اما در این میان، اطمینان هر چه بیشتر از فراهم آوردن شرایطی مشابه شرایط واقعی بافت در داخل بدن به منظور شبیه سازی دقیق تر رفتار آن در طول آزمایش، امری ضروری به نظر می رسد. از این رو هدف پژوهش حاضر، توسعه تحلیلی معادلات ساختاری خزشی براساس بررسی تجربی اثر دما در رفتار خزشی دیسک بین مهره ای بوده است. برای این منظور از آزمایش تجربی خزش فشاری بر روی بافت دیسک بین مهره ای بز بهره گرفته شده است و مقادیر تجربی ویژگی های مکانیکی نفوذپذیری و مدول تجمعی به عنوان ثوابت ماده نیز از برازش منحنی های تجربی حاصل با معادله ساختاری تیوری دوفازی در خزش تعیین شده اند. تحلیل های آماری نتایج تجربی به دست آمده از معناداربودن تاثیرگذاری عامل دما در مقادیر هر دو ثابت ماده و نیز رفتار خزشی بافت دیسک بین مهره ای حکایت دارند به گونه ای که با افزایش دمای نمونه ها، مقدار نفوذپذیری افزایش و مدول تجمعی کاهش می یابد (و برعکس). یکی از مهم ترین و فعال ترین بافت های بدن در زندگی روزانه دیسک های بین مهره ای هستد که نه تنها نیروهای وارده بر ستون مهره را تحمل می کنند بلکه با فراهم آوردن انعطاف پذیری لازم، امکان انجام حرکت های مختلف را به شخص می دهند. بافت دیسک بین مهره ای به عنوان یکی از عوامل اصلی تحمل کننده نیروهای وارده به بدن در معرض آسیب های احتمالی بیشتری قرار دارد؛ در نتیجه با توجه به پیشرفت های روزافزون علوم زیست پزشکی در زمینه ترمیم یا جایگزینی بافت های آسیب دیده، بررسی رفتار مکانیکی و میزان آسیب های وارده به آن از اهمیت ویژه ای در میان دانشمندان و متخصصان برخوردار است. بدین منظور آزمایش های تجربی مختلفی صورت می گیرد اما در این میان، اطمینان هر چه بیشتر از فراهم آوردن شرایطی مشابه شرایط واقعی بافت در داخل بدن به منظور شبیه سازی دقیق تر رفتار آن در طول آزمایش، امری ضروری به نظر می رسد. از این رو هدف پژوهش حاضر، توسعه تحلیلی معادلات ساختاری خزشی براساس بررسی تجربی اثر دما در رفتار خزشی دیسک بین مهره ای بوده است. برای این منظور از آزمایش تجربی خزش فشاری بر روی بافت دیسک بین مهره ای بز بهره گرفته شده است و مقادیر تجربی ویژگی های مکانیکی نفوذپذیری و مدول تجمعی به عنوان ثوابت ماده نیز از برازش منحنی های تجربی حاصل با معادله ساختاری تیوری دوفازی در خزش تعیین شده اند. تحلیل های آماری نتایج تجربی به دست آمده از معناداربودن تاثیرگذاری عامل دما در مقادیر هر دو ثابت ماده و نیز رفتار خزشی بافت دیسک بین مهره ای حکایت دارند به گونه ای که با افزایش دمای نمونه ها، مقدار نفوذپذیری افزایش و مدول تجمعی کاهش می یابد (و برعکس).

آمار یکساله:  

بازدید 65

دانلود 25 استناد 0 مرجع 0
litScript