نتایج جستجو

2913

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

292

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

RUNCO M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  657-687
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9553
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9553

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Psychology

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  140-147
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2988
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2988

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

حیدری غلامحسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  57-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3227
 • دانلود: 

  2639
چکیده: 

در این مقاله در آغاز «چیستی خلاقیت» در قالب روایاتی از رویدادهای واقعی تاریخی بیان می شود. سپس «تعاریف فرهنگ» را در دیدگاه صاحب نظران بازخوانی می کنیم آنگاه «تعاریف خلاقیت» را در آیینه نگاه کارشناسان و اندیشمندان بازشناسی می کنیم. «توسعه و گسترش خلاقیت» موضوع بعدی ماست که به تبیین آن می پردازیم. برای بنای هر ساختمان بایست نخست ستون هایی را برافراشت و برای تبیین هر پدیده ای نیز در آغاز بایست اصولی را مطرح کرد و مهندسی بحث را بر فراز آن اصول، بنا کرد؛ در ادامه، این مقاله تحت عنوان «اصول خلاقیت» است که در آن شش اصل محوری را مطرح می کنیم سپس به چگونگی نهادینه کردن فرهنگ خلاقیت در جامعه اشاره می نماییم. نتیجه گیری، بحث پایانی این پژوهش است.

آمار یکساله:  

بازدید 3227

دانلود 2639 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

MORROW R. | PARNELL R. | TORRINGTON J.

نشریه: 

CEBE TRANSACTIONS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  91-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10858
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10858

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

MOUVAHHED A.H.

نشریه: 

LITERARY RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10957
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

The most current meaning of Irony in Persian literature is to reproach, fault-finding, guy and criticize. Irony is one of the expressions which has been common in the life of the ancient Iranian people with lampoon, syllable, and satire, humour and … and upon which some parts of the literature works have been concentrated. The nature of irony in Persian literature lies in most cases on the contradiction between term and meaning in discourse. Hence, it can be classified almost as figurative sense. In most cases the irony written works have been associated with lampoon, humour, witticism and epigram. So it can be mentioned that irony is a kind of profound thought and providence and refers to a type of revolution and internal transmutation change. The word "epigram" has also been associated with a type of irony and wit in the history of our literature. The only difference is that jest, enjoyment and entertainment are regarded as the dominant essence of epigram but, while the speaking trend is apparently jests and quizzical and non-serious in irony, finally it is resulted in conception, discipline and policy. So, irony can be termed as the preaching literature in Persian literature

آمار یکساله:  

بازدید 10957

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

WARD T.B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6018
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6018

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  65-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1556
 • دانلود: 

  87
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1556

دانلود 87 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

PROCTOR R.J. | BURNETT P.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  33-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10471
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10471

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  171
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  33
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  1404
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 1404 استناد 33 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  71-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  491
 • بازدید: 

  4457
 • دانلود: 

  1585
چکیده: 

زمینه: یکی از ویژگی های اساسی و سازنده انسان، خلاقیت است که در رشد و تکامل فرد و تمدن بشری نقش موثری دارد. پژوهشگران معتقدند که دوران کودکی سرآغاز شکل گیری روند تفکر خلاق است. تاکنون اثر متغیرهای بسیاری بر خلاقیت مورد بررسی قرار گرفته است، اما تاثیر آموزش خلاقیت به مادران بر افزایش خلاقیت کودکان نادیده گرفته شده است.هدف: این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش خلاقیت به مادران بر افزایش خلاقیت کودکان پیش دبستانی اجرا گردید.روش: روش پژوهش شبه آزمایشی در قالب طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش 60 نفر کودک پیش دبستانی بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند و هر گروه از 30 نفر (15 دختر و 15 پسر) کودک پیش دبستانی تشکیل شده بودند. ابتدا از کودکان هر دو گروه آزمایش و کنترل، پیش آزمون تفکر خلاق تورنس فرم الف و ب تصویری به عمل آمد. پس از اجرای پیش آزمون، برنامه آموزش خلاقیت برای مادران گروه آزمایش به مدت 24 ساعت (یک روز در هفته ، هر جلسه چهار ساعت) اجرا شد. سپس کودکان به مدت یک ماه تمرین ها و بازی های در فضای آزاد را انجام دادند و سرانجام بعد از گذشت دو ماه پس آزمون اجرا گردید. تحلیل داده ها با آزمون تحلیل واریانس چند متغیری انجام شد.یافته ها: یافته ها نشان داد که بین گروه آزمایش و کنترل در مولفه های اصالت، سیالی، بسط و خلاقیت کل تفاوت معناداری وجود دارد. اما در مولفه انعطاف پذیری تفاوت معناداری مشاهده نشد. همچنین بین کودکان پیش دبستانی دختر و پسر در مولفه های گوناگون خلاقیت تفاوت معناداری وجود نداشت.بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت آموزش خلاقیت به مادران بر خلاقیت کودکان پیش دبستانی تاثیر دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 4457

دانلود 1585 استناد 491 مرجع 17
litScript