نتایج جستجو

1594

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

160

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

مهربان حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  75 (ویژه نامه فیزیک)
 • صفحات: 

  69-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1414
 • دانلود: 

  413
چکیده: 

مقدمه: در فیزیک ذرات، نقض CP، نقض تقارن مفروضCP  در قوانین فیزیک است. نقض CP ظریف ترین شکست تقارن که تاکنون در طبیعت مشاهده شده را نشان می دهد و امکان بررسی پدیده شناختی بزرگی را برای فیزیکدانان مهیا می سازد. نقض تقارن CP یکی از هیجان انگیزترین جنبه های فیزیک انرژیهای بالا است که نقش مهمی را در نظریه های کیهان شناسی که تلاش می کنند تا غلبه ماده بر پادماده را در عالم کنونی توضیح دهند، ایفا می کند. امروزه مطالعه نقض CP حوزه شگفت انگیزی از کارهای تئوری و تجربی را می طلبد. از سال 1964، تجربه گران به جستجوی نقض تقارن در مزون ها پرداخته اند. مزون ها که از یک کوارک و پادکوارک ساخته شده اند، یعنی مخلوطی مساوی از ماده و پادماده هستند، نقشی اساسی در نقض CP دارند. خانواده مزون ها شامل ذراتی مانند پایون ها، کائون ها، مزون های B، C و غیره می باشد.هدف: ابزار تئوری برای شکست تقارن CP مورد استفاده و نقض این تقارن در واپاشی های کوارک b بررسی شده است.روش بررسی: در این تحقیق آهنگ واپاشی های کوارک b و پادکوارک b- در حالت های شاخه ای و پنگوئن بر اساس نظریه هامیلتونی موثر محاسبه شده است و با استفاده از آنها، مقادیر نقض CP در واپاشی های کوارک b بدست آمده است.نتایج: با استناد به مدل کوارک واپاشی های b و b-، نتایج تئوری را با نتایج تجربی نقض CP در واپاشی های مزون B مقایسه کرده ایم. ملاحظه می کنیم که واپاشی های b®udu- و b®csc- به ترتیب، بیشترین و کمترین مقادیر نقض CP را به خود اختصاص می دهند.نتیجه گیری: آهنگ واپاشی های مختلف کوارک b و پادکوارک b- در حالت شاخه ای و پنگوئن با استفاده از نظریه هامیلتونی موثر محاسبه شده است. در فرمول بنـدی نظریه هامیلتونی موثر برای بدست آوردن آهنگ مربوط به چهار واپاشی b®udc-, b®usc-,  b®cdu-و  b®csu-که فقط شامل حالت شاخه ای می شوند ضرایب ویلسون C3,…,6 را که دربردارنده سهم پنگوئن گلئونی می باشند را مساوی صفر قرارمی دهیم. از این رو تفاوتی در آهنگ واپاشی های کوارک و پادکوارک، در این واپاشی ها وجود ندارد. با بکار بردن رابطه عدم تقارن CP و با استفاده از مقادیر عددی آهنگ واپاشی، نقض CP را برای آن دسته از واپاشی های کوارک b که آهنگ واپاشی آنها با آهنـگ واپاشی پادکوارک متناظر به دلیل تاثیر سهم پنگوئـن و حضور ضرایـب ویلسون C3,…,6 در نظریه هامیـلتونی موثر تفاوت دارد محاسبه می کنیم.

آمار یکساله:  

بازدید 1414

دانلود 413 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  9-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  672
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

در این تحقیق کمپلکس های بی تقارن [Ru(Cp)(CO)(PPh3)CI] و [Ru(Cp)(CO)(PPh3)I] سنتز وطیفهای زیر قرمز ، مرئی - فرابنفش ، رزونانس مغناطیسی هسته پروتون و کربن و طیف جرمی آنها مورد مطالعه قرار گرفته است . با توجه به طیفهای رزونایس مغناطیسی هسته کربن برای کمپلکس های یاد شده می توان نتیجه گرفت، جایگزین نمودن هالوژن سنگین تر نقش عمده ای در افزایش القا بی تقارنی بر روی مرکز فلزی کمپلکس ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 672

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

احمدوند مسلم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  391-395
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  98
 • دانلود: 

  24
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 98

دانلود 24 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  51
 • صفحات: 

  99-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  82
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 82

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MEHRABAN H. | MOHAMMADI B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10645
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

This paper studies improved factorization method, in the heavy quark limit, for B ®K p decays. Paying attention to strong interaction scale AQCD, and calculating all parameters depending on that in the particular scale (the same as µ ) show that we can obtain better and comparable results for branching ratios such as BR(B0®K0p0)=8.5+0.7-0.5×10-6 and BR(B®pk0)=2.26+0.17-0.15×10-5, and for CP-asymmetry such as, ACP(B®Kp0)=0.045 and ACP(B ®Kp0)=0.0085, which are very close to experimental values. In this framework, we fix AQCD=225Mev, and also calculate parameters such as Wilson coefficients,   aS, C8g and in this scale.

آمار یکساله:  

بازدید 10645

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  1044-1054
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19014
 • دانلود: 

  10371
چکیده: 

detection, based on its azo-coupling with conducting polymer-based diazonium salts has been evaluated theoretically. The mathematical model, describing the case, was developed and analyzed by means of linear stability theory and bifurcation analysis. It was shown, that the reaction may be realized with electroanalytical efficiency, when the pH is neutral or mildly acidic. Also it was shown, that the oscillatory behavior in this case is more probable, than for general case, due to DEL influences of diazocoupling.

آمار یکساله:  

بازدید 19014

دانلود 10371 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ALAH KARAM S.R. | SHAMANI R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17217
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

The risks of alternating current (AC) corrosion and overprotection increasingly demand new criteria for cathodically protected pipelines. To assess the risk of AC corrosion, new cathodic protection (CP) criteria have been proposed based on DC/AC current densities measurements using coupons. The monitoring system designed for this project was based on the instant-off method, with steel coupons simulating coating defects on a buried pipeline. The problems associated with the instantaneous off-potential measurements have been attributed to a non-sufficient time resolution. In present study, it has been possible to determine the de-polarisation of steel coupon within a few milliseconds after disconnecting the coupon from the DC/AC power source, by increasing data acquisition rate. For this, a monitoring system was developed in order to measure the IR-free potential together with the DC/AC current densities. The monitoring system was utilized for both laboratory experiments and site survey to study the mechanism and the condition of AC corrosion, its mitigation and more importantly to define new CP criteria.

آمار یکساله:  

بازدید 17217

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  0
تعامل: 
 • بازدید: 

  44
 • دانلود: 

  8
چکیده: 

برای مقابله با برخی ناکارامدی های سازه های کش بستی با توجه به تعریف این سازه ها به صورت جزایر فشاری درون اقیانوس کششی و در جهت رسیدن به سازه های سبک فضاکار، سیستم های Cable-Strut ابداع شدند. در تعریف کلی سیستم های Cable-Strut را می توان در گروه سازه های کش بستی تقسیم بندی کرد، ولی در تعریف دقیق تر سیستم های Cable-Strut متفاوت از سیستمهای کش بستی می باشند بطوریکه در این سازه ها اعضای فشاری بر خلاف سازه های کش بستی در درون مدول به هم متصل هستند. اگر چه مطالعات زیادی بر روی رفتار غیرخطی سازه های Cable-Strut انجام شده است، اما تحقیقات خیلی اندکی برای مشخص کردن رفتار ناپایداری این سازه ها وجود دارد. در این مقاله رفتار ناپایداری شبکه Cable-Strut، CP متشکل از مدول های مربعی، با انجام تحلیل های خرابی با استفاده از روش عناصر محدود، مورد بررسی قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 44

دانلود 8
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  34
تعامل: 
 • بازدید: 

  276
 • دانلود: 

  138
چکیده: 

در این تحقیق، عملکرد استخراج کننده جدید CP 150 که به علت تحریم جایگزین حلال مرسوم LIX 984N شده مورد بررسی قرار گرفته است. مشخصات فیزیکی، شیمیایی و پارامترهای استخراجی (میزان استخراج و استریپ، انتخاب پذیری و تشکیل کراد) دو استخراج کننده مطالعه نتایج ذیل حاصل گردید: ترکیب آلدوکسیمی CP 150 نسبت به LIX 984N (آلدوکسیم و کتوکسیم) ظرفیت استریپ کمتری دارد، اما وجود اصلاح کننده فیزیکی، میزان جذب آهن را کاهش داده است. در شرایط مشابه با جایگزینی حلال CP 150، بازدهی کلی استخراج با حلال از 78.14 درصد به 72.64 درصد کاهش پیدا کرد و زمان جدایش از 87 ثانیه به 103 ثانیه رسید، بنابراین تغییر نوع استخراج کننده یکی از دلایل کاهش بازیابی مرحله استریپ و افزایش مصرف مواد آلی در این کارخانه-ها به شمار می رود. اگرچه در وهله اول، در حلال جدید به واسطه کشش بین سطحی بیشتر، جدایش فازی بهتر صورت می گیرد، اما بعد از چند مرحله استخراج، کشش بین سطحی CP 150، 6 درصد کمتر شد، در حالی که کشش بین سطحی LIX 984N تنها 1 درصد کاهش یافته است.

آمار یکساله:  

بازدید 276

دانلود 138
نویسندگان: 

مهربان حسین | محمدی بهنام

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  372-372
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  478
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

این مقاله روش فاکتور کردن بهبود یافته در محدوده کوارک های سنگین برای واپاشی های B → Kp را مورد مطالعه قرار داده است. توجه به مقیاس برهمکنش قوی AQCD و محاسبه همه متغیرهای وابسته به آن در مقیاس خاص (مانند µ )، نشان می دهد که ما می توانیم نتایج بهتر و قابل مقایسه تری برای نسبت شاخه ای مانند BR( B¯° ®k¯°p°)=8.5+0.7-0.5x10-6 و BR(B¯®p¯K¯°)=2.26+0.17-0.15x10-5، و برای پادتقارن CP نظیر ACP(B¯®K¯p°)=0.045 و ACP(B¯®p¯K¯°)=0.0085 که خیلی به نتایج تجربی نزدیک هستند، به دست آوریم. در این چارچوب ماAQCD را مقدار ثابت225MeV در نظر گرفته ایم و همچنین متغیر هایی نظیر ضرایب ویلسون، as، C8g و ò°1(j(z)/z)dz را در این مقیاس محاسبه کرده ایم.

آمار یکساله:  

بازدید 478

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
litScript