نتایج جستجو

47624

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4763

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  11-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11720
 • دانلود: 

  3083
چکیده: 

In the present study, an attempt has been made to gain insight into the status of law in relation to agency costs using an analytical-descriptive method. The issue of agency costs and the urge to present regulations for the agents involved in the commercial ties between companies have been always of research value for lawyers. Such costs, if appropriate measures not taken, can create formidable barriers to the potential interests of stakeholders which eventually puts businesses and investments at jeopardy and may lead to the loss of opportunities to attract dispersed capital of the community. Since the interests of the stakeholders are based on the actions of the agents, it is possible for them to abuse their position, which would be in conflict with the fundamental purpose of the companies. Accordingly, high agency costs can generally place undue burden on the stakeholders of companies, leading to unproductivity of their institutions...

آمار یکساله:  

بازدید 11720

دانلود 3083 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KAZEMIAN MINA | FATHI HAFSHEJANI KIAMARS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  19-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11259
 • دانلود: 

  6780
چکیده: 

These days, limited energy resources, and also the cost of investment in new and renewable energy is very costly and uneconomical. In the industrial sector, especially energy-intensive industries such as steel, finding appropriate solutions to update the technology, production and reduce energy consumption in this sector is very important. The main aim of this study is the identification and ranking the methods to reduce the cost of energy consumption in the steel industry with the MCDM approach, that Mobarakeh Steel Company is the largest firm economic basis in our country. The population of this research, experts in Mobarakeh Steel Industries of Esfahan city, which are composed of 10 experts. In this study, three questionnaires for screening of selected indicators, prioritize important measure known and set relationship among parameters using fuzzy Dematel approach and determine the extent of the relationships between variables using network analysis process (ANP), is used. The outputs of this research show that the steelmaking and casting, steelmaking, blast furnace, accumulation and withdrawal, carriage, coking, iron making, rolling, agglomeration and converter have the most energyconsumption

آمار یکساله:  

بازدید 11259

دانلود 6780 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Photoacoustics

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  100137-100137
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2066
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2066

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

HAYNES B.P.

نشریه: 

FACILITIES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  11-12
 • صفحات: 

  452-462
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2963
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2963

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

کنترل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  44-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  193
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

 SVMیک تکنیک مدولاسیون شناخته شده برای مبدل های قدرت با توان متوسط و ولتاژ بالا می باشد. باید توجه داشت که تمام فرآیند مدولاسیون برای هدف پیاده سازی می تواند زمان بر باشد که علت آن یافتن موقعیت بردار مرجع به علاوه اجرای محاسبات ضروری برای مدولاسیون می باشد. علاوه بر آن با افزایش تعداد سطوح در مبدل های چند سطحی، زمان این محاسبات برای SVM های متداول افزایش می یابد. این مقاله یک تکنیک مدولاسیون را که بر روی دو ولتاژ خط مستقل، متمرکز می شود، معرفی می کند به نحوی که به طور مستقیم از ولتاژهای خط در فرآیند یافتن بردارهای سوئیچینگ و نسبت وظیفه های آنها استفاده می کند. مدولاسیون پیشنهادی نه تنها سریع و ساده می باشد بلکه به فرآیند جایابی بردار مرجع که برای مدولاسیون SVM متداول دارای نقش حیاتی است، احتیاجی ندارد. با ارائه دو مثال صحت روش ارائه شده با استفاده از نرم افزار MATLAB مورد بررسی قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 193

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  5-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  168
 • دانلود: 

  53
چکیده: 

رادارهای شناختگر با استفاده از قابلیت تعیین تطبیق شکل موج ارسالی، با توجه به پارامترهای دینامیکی هدف تحت ردگیری، موجب کاهش خطاهای ردگیری نسبت به رادارهای کلاسیک می شوند. ایده اصلی این مقاله استفاده از این بهبود برای پیشنهاد دیدگاهی جدید در طراحی پارامترهای اساسی رادار می باشد. در این مقاله ابتدا با در نظر گرفتن یک رادار ردگیر مرجع به عنوان نمونه، به طراحی پارامترهای اساسی یک رادار کلاسیک پرداخته می شود. در رادارهای ردگیر کلاسیک معیار طراحی پارامترهای اساسی آنتن، نیازمندی های دقت زاویه سنجی می باشد. پیشنهاد ارائه شده در این مقاله برای طراحی پارامترهای اساسی آنتن، معیار قرار دادن حد تفکیک زاویه ای جهت تعیین پهنای پرتو و استفاده از مفاهیم و قابلیت های رادار شناختگر جهت کاهش خطاهای ردگیری می باشد. با مقایسه دو طراحی مشخص می شود که به ازای خطای ردگیری ثابت، با استفاده از تکنیک های نوین در زمینه رادارهای شناختگر، می توان کاهش شدیدی در تعداد المان های آرایه، و متعاقب آن کاهش هزینه ساخت رادارهای آرایه فازی ایجاد نمود. این کاهش تعداد المان ها، با توجه به مقدار دقت زاویه سنجی و حد تفکیک زاویه ای مورد نیاز رادار، می تواند به میزان نصف تعداد المان های رادارهای کلاسیک باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 168

دانلود 53 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  19
تعامل: 
 • بازدید: 

  2310
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THIS PAPER PRESENTS THE INFLUENCE OF UPFC TO INCREASE TRANSFER CAPACITY AND AUGMENT TRANSMISSION SECURITY IN UNIT COMMITMENT PROBLEM. SOME EFFECTS OF USING FACTS DEVICES ARE TO INCREASE TRANSMISSION CAPABILITY AND CONTROL POWER FLOW. IN THE OVERLOADED LINES, THE PROBLEM WILL BE SOLVED WITHOUT UPFC AND WITH UPFC CONSIDERING TRANSMISSION CONSTRAINTS. USING BENDERS DECOMPOSITION, THE FORMULATION IS DECOMPOSED INTO A MASTER PROBLEM AND A SUB PROBLEM. THE MASTER PROBLEM WITHOUT TRANSMISSION CONSTRAINTS IS SOLVED USING PRIORITY LIST METHOD. IN THE CASE OF TRANSMISSION FLOW INFEASIBILITY, BENDERS CUTS ARE PRODUCED FOR UNIT COMMITMENT RESCHEDULING. INSTALLATION OF UPFC REDUCES cost AND CONSIDERS TRANSMISSION CONSTRAINTS. PROBLEM FORMULATION, REPRESENTATION AND THE SIMULATION RESULTS FOR 6 GENERATOR IN THE 26 BUS NETWORK IS TESTED AND INFLUENCE OF UPFC IS INVESTIGATED.

آمار یکساله:  

بازدید 2310

دانلود 0
نویسندگان: 

نعیم س.م.ا. | پال م.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  77
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله به بررسی مساله –p مرکز برای انواع مختلف شبکه های فازی می پردازیم و به طور اخص، به شبکه های فازی با طول یالی و وزن راسی فازی بازه ای و مثلثی توجه خواهیم داشت. در این راستا، روشی برای بهترین سطح ارضا تصمیم گیرنده ای که هدف اصلی آن تقلیل هزینه در محدوده تعیین شده ای از خطا باشد را مطرح می کنیم و مثالهایی نیز در این خصوص ارایه می دهیم.

آمار یکساله:  

بازدید 77

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  38
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 38

دانلود 20
نشریه: 

دانش و توسعه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  29
 • صفحات: 

  201-218
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  111
 • دانلود: 

  62
چکیده: 

خصوصی سازی از جمله تدابیری است که دولت های بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات اقتصادی و اداری کشورهای خود به اجرا در می آورند و عمدتا به دنبال رسیدن به اهدافی همچون کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و... هستند. این مقاله نیز تاثیر واگذاری سیستم نگهداری و بهره برداری مراکز پرظرفیت به بخش خصوصی را در کاهش هزینه های شرکت سهامی مخابرات آذربایجان شرقی بررسی می کند. برای این منظور، مقایسه ای در زمینه های هزینه سرانه عملیاتی، هزینه سرانه رفع خرابی و هزینه سرانه دستمزد و نگهداری نیروی انسانی بین 12 مرکز واگذار شده به بخش خصوصی و 12 مرکز واگذار نشده، در سال 1384، صورت گرفته است. مقایسه ها به کمک آزمون مجموع رتبه ها صورت پذیرفته و نتایج به دست آمده دال بر کمتر بودن هزینه های مراکز واگذارشده به بخش خصوصی در هر یک از سه زمینه فوق بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 111

دانلود 62 استناد 0 مرجع 0
litScript